DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 84     <-- 84 -->        PDF

za tim, da se iz društva kao stručne organiza


cije ukloni svaki trag nacionalnom šovinizmu.


Ing. K e 1 e z zalaže se, da se prihvati naziv


»Šumarsko društvo Hrvatske«.


Prof. Dr. A. Petračić naglašava, da je


»Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo« pre


koreno 1917. godine u »Hrvatsko šumarsko dru


štvo«, koje je radilo do osnivanja »Jugoslaven


skog šumarskog udruženja« 1922. Ne vidi raz


loga, zašto bi danas trebalo mijenjati naziv


društva.


Prof. Dr. D. N e n a d i č govori o »Hrvat


sko-slavonskom šumarskom društvu«, u kojein


su bratski sarađivali Hrvati i Srbi iz Hrvatske.


Predlaže, da naziv društva ostane »Hrvatsko šu"


marsko društvo«.


Ing. A. S e d . a k izjavljuje, da se zaključci
predgovornika, koji se zalažu za stari naziv
društva, osnivaju na pretpostavci o starim vremenima
i političkim prilikama, kada ee vodilo
računa o političkim tendencijama, koje su našle
svoj odraz u nazivima društva. Ta su vremena
prošla, mi smo danas u Federativnoj Demokratskoj
Jugoslaviji, u kojoj je zajamčena sloboda
svih naroda. Šumarsko društvo Hrvatske imade
stručni karakter. Zato on nije za promjenu naziva.
Kada će se udružiti drugovi šumari iz
ostalih federalnih jedinica u šumarska društva,
odnosno udruženja, i oni će nazvati svoja društva
šumarskim društvom Slovenije, Srbije itđ.


Ing. Z. Špoljari ć izjavljuje, da inicijativni
odbor nije imao namjeru povrijediti tradiciju,
već je nastojao, da se ukloni svaka´ sumnja
u nacionalni šoviflizam i da se omogući sakupljanje
svih .šumara Hrvata i Srba u tom
društvu.


Ing. B. Cop izjavljuje, da je prijedlog inicijativnog
odbora posve u skladu s novim političkim
duhom, koji vlada danas u Federalnoj
Demokratskoj Jugoslaviji.


Prof. Dr. A. Petračić smatra, da je diskusija
u tom pitanju izlišna, jer se skupština
svojim glasanjem izjavila za naziv »Hrvatsko
šumarsko društvo«.


Ing. Kele z predlaže, da se ova skupština
raspusti.
Ing. Ceovi ć predlaže, da se stavka prva


81. 1. ponovno stavi na glasanje.
Ing. Ante P re m u ž i ć predlaže, da se skupština
izjasni, prihvaća li "prijedlog o ponovnom
glasanju.


Skupština prihvaća prijedlog o ponovnom
glasanju e time, da će se glasanje izvršiti tajno.
Na listiću će svaki skupštinar zapisati naziv
društva, za koji glasuje.


Ing. Ceovi ć čita iskaz prisutnih skupštinara,
koji predaju listiće izabranim ski-utatorima.
Poslije toga skrutatori utvrđuju rezultat
glasanja. Ing. Premuži ć u ime skrutatora
izjavljuje, da je za naziv »Šumarsko društvo
Hrvatske« palo 85, a za naziv »Hrvatsko
šumarsko društvo« 47 glasova. Ovim je glasanjem
skupština prihvatila prijedlog prof. Dr.


A. Petračić a, da naziv društva ostane:
»Hrvatsko šumarsko društvo«.
Ing. Bastja n čić nastavlja čitanje 81. 1.
Druga stavka se prihvaća bez promjene.
Kod čitanja treće stavke nastaje diskusija, u%
kojoj uzimaju učešća prof. Dr. A. Petračić ,
Ing. Ceović i Ing. Sedmak. Zaključeno
je, da treći stavak člana 1. glasi: »Hrvatsko šumarsko
društvo nastavlja rad Hrvatsko-slavonskog
društva, Hrvatskog šumarskog društva 1
Jugoslavenskog šumarskog udruženja«.


Kod čitanja 81. 2. nastaje diskusija o zada


cima sindikalnih organlzacite i o zadacima


stručnih društava. U diskusiji uzimaju učešća


Ing. A. Hoivat, Ing. Manojlović, Ing.


Ante Premužić, Ing. Sedmak, Dr. N e


n a d i ć, Ing.) . Baistjančić ,i Ing* C´op,


Prihvaća se, da se u drugoj stavci 81. 2. mijenja


tekst: »šumarskog staleža u suradnji sa sindi


kalnim organizacijama« u: »šumarske struke


putem sindikalnih organizacija«.


Nastavlja se čitanje 81. 8. i 4., koji se pri


maju bez promjene.


Kod 81. 5. skupština zaključuje, da tekst ad


1) glasi: »Redoviti članovi mogu biti šumarski


inženjeri u Federalnoj Državi Hrvatskoj, te šu


mari, koji su svršili srednju šumarsku školu i


položili praktični ispit za samostalno vođenje


šumskog gospodarstva, a borave stalno na po


dručju F. D. H., te nastavnici šumarskog odjela


Poljoprivređno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Ing. Bastjančić nastavlja čitanjem čl.
5., 6. i 7. Predsjedatelj za svaki pojedini član
pita skupštinu, da li ga prihvaća. Skupština,
prihvaća.


Nakon čitanja čl. 8 pita ing. B a t i ć, što je
s onim članovima utemeljiteljima, dobrotvorima
i velikim dobrotvorima »Jugoslavenskog šumarskog
udruženja« i »Hrvatskog šumarskog- društva
«, koji su se u vrijeme diobe imovine nalazili
na teritoriju Banovine Hrvatske, a danas
novim razgraničenjem nisu na teritoriju Federalne
Države Hrvatske. U vezi toga zaključuje
se u konačnom stavu čl. 8. brisati riječi »sa područja
F. D. H.«, te na koncu dodati »ako ih odbor
primi«.


Ing. Bastjančić nastavlja čitanjem


cl. 9 do 38. Predsjedatelj pita skupštinu za svaki
pojedini član, da li ga prihvaća. Skupšti na
prihvaća pojedinačno sve članove.
Ing. Ceovi ć proglašuje, da je skupština
prihvatila, uz neke izmjene, prijedlog pravila
Hrvatskog šumarskog društva.


Ing. Ceovi ć predlaže, da skupština prekine
rad u 12.30 sati i da nastavi u 16 sati.


Na prijedlog prof. Dr. A. Pe trac i ća skupština
prihvaća, da se u toku prijepodnevnog zasjedanja
izabere privremena uprava društva.


V. Izbor privremene uprave
Nakon kraće diskusije, u kojoj uzima učešća
Ing. Ceović, prof. Dr. Petračić, prof. Dr.
Ne na d i ć prihvaća se aklamacijom slijedeća
lista:


Predsjedništvo: 1) Predsjednik: Prof.
Dr. Đuro N e n a d i ć, 2) I. podpredsjednik: Ing.
Alfons Kauders , 3) II. podpredsjednik: Ing.
Branko Manojlović], 4) I. tajnik: Ing.
Zrinjko Groh-ovae, 5) II. tajnik: Dr. Ivo
H or vat, 6) blagajnik: Ing. Zvonko Špoljar
i ć, svi iz Zagreba.


Odbornici: 1) Ing. Ante Premužić,
2) Ing. Mihajlo M u j d r i c a, 3) Ing. Andrija
Perušić, 4) Ing. Josip R a d o š e v i ć, 5) Ing.
Bogumil Cop, 6) Ing. August H o r v a t, 7) Ing.
Josip Š a f a r, 8) Ing. Ante Sedmak, svi iz
Zagreba, 9) Ing. Rikard N e i h o 1 d, Delnice,
10) Ing. Teodor P e 1 e š, Osijek, 11) Ing. Ivo
C o 1 o v i ć, Sušak, 12) Ing. D. K a b a 1 i n, Sušak.


Zamjenici upravnog odbora: 1)
Ing. Braniislav Gavran i 8, Okučani, 2) Ing.
Fabijan J u r k o v i ć, Zagreb, 3) Ing. Ervin
Smi đ t, Zagreb, 4) Ing. Žarko H a j d i n, Osijek,
5) Ing. Rudolf A n t o 1 j a k, Zagreb, 6) Ing.
Petar Metković, Split.


78