DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 81     <-- 81 -->        PDF

b) Poljoprivredno-šuniarski fakultet i Veterinarski
fakultet pod Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva;


e) Tehnički fakultet pod Ministarstvo industrije
i rudarstva.


Stručna ministarstva donosit će ....... i
uputstva u pitanju odnosnih fakulteta po prethodnom
sporazumu s Ministarstvom prosvjete.


Propise o izboru i nadležnosti rektora Sveučilišta,
te o izboru, sastavu i nadležnosti Sveučilišnog
senata donijet će ministar prosvjete
u posebnoj naredbi.


3. Zakon o agrarnoj . e f o»r mi. —
Izdalo Predsjedništvo Privremene narodne
skupštine DF.T — Službene novine br. 64 od 28VIII.
1945. Zakon se odnosi na: Stvaranje zemljišnog
fonda; Ekspropriacija velikih posjeda,
poljoprivrednih dobara većih od 45 ha, zemljišnih
posjeda banaka, poduzeća, dioničkih društava,
crkava, manastira, vjerskih ustanova i
zadužbina, viška zemljišta iznad 3—5 ha, čiji
vlasnici nisu zemljoradnici i ekspropriacija zeDRUŠTVENE


mljišta, koje ..... vlasnika ili pravnoga nasljednika,
zemljišta narodnih neprijatelja, osoba
njemačke´narodnosti i njemačkih državljana;
Dodijeljivanje zemlje; Sprovođenje agrarni,
reforme i kolonizacije.


4. Rješenje o stavljanju pod
privremenu upravu zemaljskih
ministarstava šumarstva šuma i
šumskih zemljišta, koja padaju
pod udar Zakona o agrarnoj reformi
i kolonizaciji. Izdao Agrarni
savjet — Službene novine br. 68 od 7. ... 1945.:
Po tome rješenju stavljaju se pod privremenu
upravu sve šume i šumska zemljišta obuhvaćena
Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji
osim šuma, šumskih zemljišta, pašnjaka i ribnjaka,
koji su kolektivna svojina zemljišnih zajednica,
imovnih općina, sela, općina, bratstva
i plemena. TJ rješenju .sadržani su propisi o gospodarenje
ovim šumama, te o podređenosti i
dužnostima privremenih upravitelja.
VIJESTI


ZAPISNI K
KB. REDOVITE GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRl´ŠTVA ODRŽANE
19. KOLOVOZA 1945. GOD. U ZAGREBU.


Na osnovu dozvole Gradskog Narodnog odbora,
Upravnog odjela, Otsjeka narodne sigurnosti,
broj 7622/45. od 26. srpnja 1945. sazvao je
povjerenik Hrvatskog šumarskog društva Ing.
Ivo Čeovi ć redovnu godišnju skupštinu društva
za dan 19. kolovoza 1945. u društvenom domu
u Vukotinovićevoj ulici br. 2, s ovim dnevnim
redom:


I. Otvorenje skupštine; II. Izvještaj o radu
društva i blagajničkom stanju; III. Izvještaj
nadzornog odbora postavljenog po povjereniku;
IV. Promjena pravila; V. Izbor privremene
uprave; VI. Prijedlog budžeta za godinu
1945.; VII. Eventual!je.
Spomenutog dana u zakazano vrijeme, tj. u
9 sati prije podne, sakupila su se u dvorani Hrvatskog
šumarskog društva 82 redovita člana
društva, predstavnici Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, Gradskog N. O. i štampe.


I. Otvorenje skupštine
Povjerenik Hrvatskog šumarskog društva
Ing. Ivo Ceo vi ć otvarajući skupštinu izjavljuje,
da je skupština na osnovu čl. 16. pravila
Hrvatskog šumarskog društva sposobna stvarati
pravovaljane i punovažne zaključke. Nadalje
izjavljuje, da je i za promjenu pravila u smislu
čl. 14. i 20. citiranih pravila prisutan dovoljan
broj članova, jer su svi prisutni ujedno i
jedini redoviti članovi, koji imadu pravo glasa.
Ovo pravo stekli su uplatom iznosa od Din.
20.—, koji je on u svojstvu povjerenika društva
odredio kao članarinu društva za godinu 1945.
Nakon što je utvrđen kvorum predsjedatelj
predlaže, da se za zapisničare izaberu: Ing. Z.
Grohovac i Dr. I. H or vat, za skrutatore:
Ing. ,T. Šafar, Ing. A. Premužić i Ing. Z.
Špoljarić. — Prima se.
Povjerenik Ing. Ivo C e o v i ć pozdravlja pomoćnika
ministra poljoprivrede i šumarstva
Ing. B. Č o p a, izaslanika Gradskog N. 0.,
upravnog odjela, Antuna F i 1 i ć a, predstavke
štampe: Martina Tomičić a (Vjesnik) i
Kedora Kovač a (Narodni list), te sakupljene
skupsti nare.


II. Izvještaj o radu društva i
blagajničkom stanju
Povjerenik Ing. Ivo C e o v i ć iz´javljuje, da
će se u ovom izvještaju ograničiti samo na blagajničko
stanje Hrvatskog šumarskog društva
na dan 16. kolovoza 1945. U tom smislu moli
Ing. M. Mujđricu , da podnese odnosni izvještaj.


Ing- Mihajlo M u j d r i c a podnosi skupštini
izvještaj o blagajničkom poslovanju Hrvatskog
šumarskog društva za vrijeme od 1. I. 1945. do


16.
VIII. 1945. Ovaj izvještaj sadrži:
a) Razmjeru primitaka (Prilog br. 1);
b) Razmjeru izdataka (Prilog br. 2);
c) Bilancu (Prilog br. 3);
d) Stanje imovine i zaklada (Prilog br. 4);
Predsjedatelj pita skupštinu, da li se prima
izvještaj o blagajničkom stanju društva. —
Prima se.


III.
Izvještaj nadzornog odbora postavljenog
po povjereniku društva
Ing. M. M u j d r i c a podnosi u ime nadzornog
odbora slijedeći izvještaj (spis br. 34/45.).
»Podpisani članovi Nadzornog odbora pregledali
su danas cjelokupno blagajničko poslovanje
društva od primopredaje, koja je obavljena
dne 12. svibnja 1945. do danas, i to sve račune,
blagajničke knjige, uložnice, našastar, skontrirali
blagajnu usporedivši sa prilozima, te sve
pronašli u potpunom redu. Pri tome ustanovili
su slijedeće stanje:


.. Blagajna
Gotovina u blagajni 41.— Din
Efekti:
a) Kod Poštanske štedionice na čekovnom
računu 741.— Din
b) Na ulož. Grad. šted. u Zagrebu br. 114016
12.019,58 Kuna
c) Na ulož. Grad. šted. u Zagrebu br. 114015
21.596,88 Kuna
d) Na ulož. I. hrv. šted. u Zagrebu br.308614
5.430,17 Kuna
U vrijednosnim papirima ukupno
39.046,63 Kuna 741 Din


75
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 82     <-- 82 -->        PDF

B. Zaklad e 1945. podbacili prihodi, i to u glavnom članaria)
Pripomoćna Kereškenjijeva zaklada na i stanarina.
311.937,80 Kuna U Zagrebu, dne 16. kolovoza 1945. god.
b) Literarna Borošićeva zaklada Članovi nadzornog odbora:
6.102,54 Kuna lug. J. A m b r i n a c, v.r.
Iz predloženih zaključnih računa vidi se, da Ing. M. M u j d r i c a, v. r.«
su uslijed iznimnog stanja do mjeseca svibnja Izvještaj Nadzornog odbora prim a se.


Primici od 1. I.—16. VIII. 1945. Prilog br. 1.


t
Stavka
PREDME T
Proračunom
za 1945. god.
odobreno
Primljeno
do 16. VIII.
1945.
Priml jviše
en o
manje
Din.— Din.— Din.— Din —
1. Članarina redovitih članova ... . 6.720,1124,40
5.595,90
2. članarina izvanrednih članova . . . 168,— 16,80 151,20
3. Članarina pomlatka 252,— 90,72 161,28
4. članarina utemeljača i dobrotvora . 336,— 336,—
5. Pretplata za Hrvatski šumarski list 2.520,— 56,56 2.463,44
6. Pristojbe za oglase uHrv. šum. listu 560,— 943,95 383,95
7. Pripomoći Ministarstva šum. i dr. 1.050,— 700,— 350,8.
Stanarina za Šumarski dom . . . 3.479,— 125,40 3.353,60
9. Kamati na uložene glavnice . . . 14,14,
10.
Prihodi od prodanih br. Šum. lista . 35, -319,20 284,20
11.
12.
Prihodi od prodanih knjiga . . . 7, -
7 -
161,— 154,—
7 -
Ukupno : 15.148,— 3.538,03 822,15 12.432,12


Izdaci od 1. I.—16. VIII. 1945. Prilog br. 2.


Potrošeno od Prema proračunu potrošeno


Prijedlog za


cS


UdolUIII.


. PREDMET 1945. god.


> 1945. manje
Din. Din. Din. Din.


1. Tisak Hrvatskog šumarskog lista . 3.500,226,18
3.273,82
2. Nagrada uredniku, tajniku i blagajniku 1.512,630,—
882,3.
Plaća namještenici 3.500,1.386,—
2.114,—
4. Nagrada podvorniku . 168,70,
98

5. Troškovi reprezentacije 70,70,-
6. Poštarina i bilježi 175,81,34
93,66
7. Uvez i nabava knjiga 70,70,
8.
Pisarske potrepštine . 35,35,—
9. Honorari piscima 420,144,90
275,10
10. Troškovi prilikom glavne skupštine 70,22,61
47,39
11. Nabava i popravak inventara i uzdrž. Šum. muzeja 35,35,—
12. Osiguranje Šum. doma, knjižnice, blagajne i muzeja 56,44,50
11,50
13. Poštanska štedionica za manipulaciju čekom 7,1,35
5,65
14. Grijanje i rasvjeta društvenih prostorija 1.050,72,34
977,66
15. Okružni ured, mirovinski zavod, službenički porez 840,434,13
405,87
16. čišćenje snijega . . . . . . . 70,49,
21,
17.
Telefonska pristojba 280,69,75
210,25
18. Porez na oglase i doprinos novinar, mirov. zakladi 35,18,80
16 20
19. Uzdržavanje šum, doma 560,560,
20.
Putni troškovi upravnog i nadzornog odbora 210,210,—
21. Porezi i prirezi 1.400,637,—
763,—
22. članarina društvima i nabavka časopisa 105,30,45
74,55
23. Nepredvidivo 980,18,90
961,10


Ukupno : 15.148,-3.937,25 11.210,75


76
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Bilanea na dan 16 VIII. 1945.
Prilog br. 3.


AKTIV A Din. Kuna Ukupno
Din.
Opaska PASIVA Din.
I. Stanje blagajne:
2. Efekti:
a) Čekovni račun Post. štedionice
b) Uložnica Grad. šted. u Zagrebu
br. 114.016
c) „ „ „ u Zagrebu
br. 114.015
d) „ I. hrv. „ u Zagrebu
br. 308.614
41.71!.
12.019.58
21.596.88
543.7;)
2,—
t
Dugovine nema
i

11. Stanje potraživanja:
- III, Nekretnine:
1. Zgrada Šumarski dom u Vukotinovićevoj
ulici br. 2 2,450.010-2,450.000

Nepoznato
brojno stanje
članova
i visina
članarine
u
D. F. J.
-
IV. Pokretnine :
18.680.— *
.
30.000.— 103.680.-
Ukupn o 2,554.432.2,554.432.—


Stanje imovine i zaklada 16. VIII. 1945« Prilog br. 4.


Vrijednost na 16. VIII. 1945.


Tek.


Predmet
broj Din. Kuna


A. Aktiva
1.
41.—
711.— 39 046.63
2.
Inventar:
18.680.—
55.000.—


30.000 —
3. Nekretnine:
2,450.000.—


Ukupna aktiva: 2,554.432.— 39.046.63


B. Pasiv a
1.
Ostaje čista imovina na 16. VIII. 1945
2,554.432.— 39.046.63


0. Stanje zaklada
1.
6.102.59
2.
311.937.80
Ukupno zaklade: 318.040.39


IV.
Promjena pravila »Hrvatsko šumarsko društvo«, a ne »Šumarsko
društvo Hrvatske«, kako je to u čl. 1. predložePredsjedatelj
predlaže, da Tng. Ivica Bast-


no. Ingr. I. ö e o v i ć stavlja stavak 1. čl. 1. na


janči ć čita elan po elan teksta novih pravila,


glasanje. Od 82 prisutna člana glasalo je za


što se prihvaća.


prihvat stavke 1. čl. 1 : 26.
Nakon čitanja stavke prve u čl. 1. Prof. Dr. Ing. Z. Špoljari ć govori,N(la je inicijaPetrači
c predlaže, da ostane naziv društva tivni odbor kod određivanja imena društva išao


77
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 84     <-- 84 -->        PDF

za tim, da se iz društva kao stručne organiza


cije ukloni svaki trag nacionalnom šovinizmu.


Ing. K e 1 e z zalaže se, da se prihvati naziv


»Šumarsko društvo Hrvatske«.


Prof. Dr. A. Petračić naglašava, da je


»Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo« pre


koreno 1917. godine u »Hrvatsko šumarsko dru


štvo«, koje je radilo do osnivanja »Jugoslaven


skog šumarskog udruženja« 1922. Ne vidi raz


loga, zašto bi danas trebalo mijenjati naziv


društva.


Prof. Dr. D. N e n a d i č govori o »Hrvat


sko-slavonskom šumarskom društvu«, u kojein


su bratski sarađivali Hrvati i Srbi iz Hrvatske.


Predlaže, da naziv društva ostane »Hrvatsko šu"


marsko društvo«.


Ing. A. S e d . a k izjavljuje, da se zaključci
predgovornika, koji se zalažu za stari naziv
društva, osnivaju na pretpostavci o starim vremenima
i političkim prilikama, kada ee vodilo
računa o političkim tendencijama, koje su našle
svoj odraz u nazivima društva. Ta su vremena
prošla, mi smo danas u Federativnoj Demokratskoj
Jugoslaviji, u kojoj je zajamčena sloboda
svih naroda. Šumarsko društvo Hrvatske imade
stručni karakter. Zato on nije za promjenu naziva.
Kada će se udružiti drugovi šumari iz
ostalih federalnih jedinica u šumarska društva,
odnosno udruženja, i oni će nazvati svoja društva
šumarskim društvom Slovenije, Srbije itđ.


Ing. Z. Špoljari ć izjavljuje, da inicijativni
odbor nije imao namjeru povrijediti tradiciju,
već je nastojao, da se ukloni svaka´ sumnja
u nacionalni šoviflizam i da se omogući sakupljanje
svih .šumara Hrvata i Srba u tom
društvu.


Ing. B. Cop izjavljuje, da je prijedlog inicijativnog
odbora posve u skladu s novim političkim
duhom, koji vlada danas u Federalnoj
Demokratskoj Jugoslaviji.


Prof. Dr. A. Petračić smatra, da je diskusija
u tom pitanju izlišna, jer se skupština
svojim glasanjem izjavila za naziv »Hrvatsko
šumarsko društvo«.


Ing. Kele z predlaže, da se ova skupština
raspusti.
Ing. Ceovi ć predlaže, da se stavka prva


81. 1. ponovno stavi na glasanje.
Ing. Ante P re m u ž i ć predlaže, da se skupština
izjasni, prihvaća li "prijedlog o ponovnom
glasanju.


Skupština prihvaća prijedlog o ponovnom
glasanju e time, da će se glasanje izvršiti tajno.
Na listiću će svaki skupštinar zapisati naziv
društva, za koji glasuje.


Ing. Ceovi ć čita iskaz prisutnih skupštinara,
koji predaju listiće izabranim ski-utatorima.
Poslije toga skrutatori utvrđuju rezultat
glasanja. Ing. Premuži ć u ime skrutatora
izjavljuje, da je za naziv »Šumarsko društvo
Hrvatske« palo 85, a za naziv »Hrvatsko
šumarsko društvo« 47 glasova. Ovim je glasanjem
skupština prihvatila prijedlog prof. Dr.


A. Petračić a, da naziv društva ostane:
»Hrvatsko šumarsko društvo«.
Ing. Bastja n čić nastavlja čitanje 81. 1.
Druga stavka se prihvaća bez promjene.
Kod čitanja treće stavke nastaje diskusija, u%
kojoj uzimaju učešća prof. Dr. A. Petračić ,
Ing. Ceović i Ing. Sedmak. Zaključeno
je, da treći stavak člana 1. glasi: »Hrvatsko šumarsko
društvo nastavlja rad Hrvatsko-slavonskog
društva, Hrvatskog šumarskog društva 1
Jugoslavenskog šumarskog udruženja«.


Kod čitanja 81. 2. nastaje diskusija o zada


cima sindikalnih organlzacite i o zadacima


stručnih društava. U diskusiji uzimaju učešća


Ing. A. Hoivat, Ing. Manojlović, Ing.


Ante Premužić, Ing. Sedmak, Dr. N e


n a d i ć, Ing.) . Baistjančić ,i Ing* C´op,


Prihvaća se, da se u drugoj stavci 81. 2. mijenja


tekst: »šumarskog staleža u suradnji sa sindi


kalnim organizacijama« u: »šumarske struke


putem sindikalnih organizacija«.


Nastavlja se čitanje 81. 8. i 4., koji se pri


maju bez promjene.


Kod 81. 5. skupština zaključuje, da tekst ad


1) glasi: »Redoviti članovi mogu biti šumarski


inženjeri u Federalnoj Državi Hrvatskoj, te šu


mari, koji su svršili srednju šumarsku školu i


položili praktični ispit za samostalno vođenje


šumskog gospodarstva, a borave stalno na po


dručju F. D. H., te nastavnici šumarskog odjela


Poljoprivređno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Ing. Bastjančić nastavlja čitanjem čl.
5., 6. i 7. Predsjedatelj za svaki pojedini član
pita skupštinu, da li ga prihvaća. Skupština,
prihvaća.


Nakon čitanja čl. 8 pita ing. B a t i ć, što je
s onim članovima utemeljiteljima, dobrotvorima
i velikim dobrotvorima »Jugoslavenskog šumarskog
udruženja« i »Hrvatskog šumarskog- društva
«, koji su se u vrijeme diobe imovine nalazili
na teritoriju Banovine Hrvatske, a danas
novim razgraničenjem nisu na teritoriju Federalne
Države Hrvatske. U vezi toga zaključuje
se u konačnom stavu čl. 8. brisati riječi »sa područja
F. D. H.«, te na koncu dodati »ako ih odbor
primi«.


Ing. Bastjančić nastavlja čitanjem


cl. 9 do 38. Predsjedatelj pita skupštinu za svaki
pojedini član, da li ga prihvaća. Skupšti na
prihvaća pojedinačno sve članove.
Ing. Ceovi ć proglašuje, da je skupština
prihvatila, uz neke izmjene, prijedlog pravila
Hrvatskog šumarskog društva.


Ing. Ceovi ć predlaže, da skupština prekine
rad u 12.30 sati i da nastavi u 16 sati.


Na prijedlog prof. Dr. A. Pe trac i ća skupština
prihvaća, da se u toku prijepodnevnog zasjedanja
izabere privremena uprava društva.


V. Izbor privremene uprave
Nakon kraće diskusije, u kojoj uzima učešća
Ing. Ceović, prof. Dr. Petračić, prof. Dr.
Ne na d i ć prihvaća se aklamacijom slijedeća
lista:


Predsjedništvo: 1) Predsjednik: Prof.
Dr. Đuro N e n a d i ć, 2) I. podpredsjednik: Ing.
Alfons Kauders , 3) II. podpredsjednik: Ing.
Branko Manojlović], 4) I. tajnik: Ing.
Zrinjko Groh-ovae, 5) II. tajnik: Dr. Ivo
H or vat, 6) blagajnik: Ing. Zvonko Špoljar
i ć, svi iz Zagreba.


Odbornici: 1) Ing. Ante Premužić,
2) Ing. Mihajlo M u j d r i c a, 3) Ing. Andrija
Perušić, 4) Ing. Josip R a d o š e v i ć, 5) Ing.
Bogumil Cop, 6) Ing. August H o r v a t, 7) Ing.
Josip Š a f a r, 8) Ing. Ante Sedmak, svi iz
Zagreba, 9) Ing. Rikard N e i h o 1 d, Delnice,
10) Ing. Teodor P e 1 e š, Osijek, 11) Ing. Ivo
C o 1 o v i ć, Sušak, 12) Ing. D. K a b a 1 i n, Sušak.


Zamjenici upravnog odbora: 1)
Ing. Braniislav Gavran i 8, Okučani, 2) Ing.
Fabijan J u r k o v i ć, Zagreb, 3) Ing. Ervin
Smi đ t, Zagreb, 4) Ing. Žarko H a j d i n, Osijek,
5) Ing. Rudolf A n t o 1 j a k, Zagreb, 6) Ing.
Petar Metković, Split.


78
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Nadzorni odbor: 1) Ing. Nikola Sepie,
2) Ing. Adolf Weiller, 3) Ing. Ante
P a v 1 i ć, svi iz Zagreba.


Zamjenici nadzornog odbora: 1)
Ing. Đuro Šokčević , Zagreb, 2) Ing. Vjenceslav
Badošević, Zagreb.


Časni sud: 1) Ing. Drago Andrašić,
2) Ing. Ante D u i ć, 3) Ing. Dragutin Radim
i r, 4) Ing. Dane Hranilović 5) Ing.
Mirko Medaković, svi iz Zagreba.


Zamjenici časnog suda: 1) Ing.
Roko Kovačevi ć, Zagreb, 2) Ing. Luka
Šnajder.


Urednik Šumarskog lista: Dr.
ing. Milan A n i ć, Zagreb, zamjenik urednika:
Dr. ing. Zlatko Vajda.


Nakon toga predsjedatelj se zahvaljuje na
pažnji svih prisutnih i zaključuje prijepodnevno
zasjedanje skupštine.


Poslijepodnevno zasjedanje


Povjerenik otvara poslijepodnevno zasjedanje
skupštine u 16,20 sati i moli izabranog predsjednika
prof. Dra. Đ. N e n a d i ć a, da zauzme
svoje mjesto.


Predsjednik prof. Dr. D. N e n a d i e održao
je slijedeći pozdravni govor:


»Drugovi, kolege I
Primajući Vašim povjerenjem čast predsjednika
»Hrvatskog šumarskog društva«, na
svom prvom koraku smatram se dužnim, da
Vam se od srca zahvalim na tom povjerenju.
Nastojat ću, koliko će mi to moje snage dopuštati,
da to povjerenje svojim radom i
opravdam. Ujedno Vas molim, da me u mom
radu potpomognete.
»Hrvatsko šumarsko društvo« stupa u novu
epohu narodnog života u Federativnoj
Državi Jugoslaviji, u kojoj naše šume i šumsko
gospodarstvo zauzimlju naročit položaj.
Prije nego prijeđemo na daljnji rad, dozvolite
mi, drugovi, da Vam upravim nekoliko
riječi.
Prošli smo kroz teški i krvavi rat. Prohujale
su 4 godine ljute borbe i teške kušnje.
Kruti neprijatelj upregao je sve sile, da nas
slomi, razdvoji i nametne svoju vlast. Upregao
je i sve svoje sile, da nam otme našu
lijepu domovinu. Dakako, da su ga kod toga
privlačile naše šumovite planine i prostrani
lugovi.
Digao se narod, a digla se i sva naša priroda,
da stane na put naumljenom bezakonju
i nepravdi. Našom malom, ali hrabrom narodu
pružila je ruku majka priroda — naše
gore i šume.
Šuma se i opet pokazala čuvaricom naše
narodne slobode, kako je i u prošlosti bila. Iz
šume je pukla prva puška osvetnica. Šuma i
puška bile su dva motiva — dva simbola već
u prvim časovima narodne borbe za slobodu.
Oluja narodne obrane rodila se u šumi, a tu
je oluju razmahao nadčovječnom snagom
prvoborac Tito.
Ona je prohujala preko naših sela, gradova
i polja, preko čitave zemlje Jugoslavije.
Put spasa vodio je u šumu! Na čelu sa
svojim prvoborcima organizirao se narod u
šumi na otpor. Iz šume se branilo i napadalo.
Šume su bile jedino sigurno zaklonište za
slabe žene, nejaku djecu i iznemogle starce,
koji su — ostavši bez ognjišta i krova nad
glavom — spašavali u okrilju šume gole ži


79


vote od ubojnih bomba iz »Štuka« aparata i
oštrog ustaškog noža.


U narodno-oslobodilačkoj borbi šume su
odigrale svoju historijsku ulogu, jer su najviše
pridonijele spašavanju naroda od potpune
propasti.


Šume ´Like i Gorskog Kotara, Banije i
Korduna, Zagorja i Slavonije, Bosne i Hercegovine
bile su neosvojive prirodne tvrđave,
a pojedina stabla bila su nerazorivi bunker
i siguran zaklon hrabrim borcima za narodnu
slobodu.


Odmah u početku krvave borbe protiv
mrskih okupatora: Nijemaca i Talijana, kao
i pomagača — ustaša, tražio je narod utočište
u šumama. Sa svih strana pronosio se
jedan glas: »Puške se vati, šuma ti mati«!


Šuma je spojila u svome okrilju sve one,
kojima je bila na srcu rodna gruda. Povezala
je u jednu borbenu zajednicu i Srbe i
Hrvate, i katolike i pravoslavce. Našli su se
na istoj liniji svi oni, koje je tuđin svojom
lukavom politikom nastojao — protežirajući
sad jednog sad drugog — zavaditi i razdvojiti.


U velikoj našoj narodnoj
oslobodilačkoj borbi dali su
svoj dostojan prilog i naši drugovi
šumari.


Mnogi naši članovi posegoše s oružjem u
ruci u borbu protiv krvoločnog napadača i
izložiše svoje mlade živote smrtnoj opasnosti.
Na drugoj strani mnogi su se opet članovi
primili pozadinske borbe rastačući >~
temelja neprijateljske snage.


Ovih nekoliko riječi usmjerujem
u prvom redu uspomeni
dragih naših pokojnika, koji
uzidaše svoje kosti u čvrste
temelje naše nove otadžbine.
Mislim kod toga na one narodne
heroje — šumare, koji izgubiše
isvoje živote u otvorenoj
borbi s krutim neprijateljem,
kao i na one kolege, koji na
pravdi Boga poginuše od ustaškog
noža, ili izgubiše na drugi
način živote.


S tim u vezi predlažem, drugovi, da ustanemo
i jednom minutom šutnje, da se, sjetimo
naših dragih pokojnika, te im time iskažerno
naše poštivanje.


(Šutnja).
Neka je velika hvala i našim, kako
prisutnim tako i otsutnim borcima,
koji su puškom u ruci,
boreći se u partizanskim redovima,
doprinijeli stvaranju naše
domovine.
Neka je velika naša hvala i svim onim
drugovima i kolegama, koji su svoji m
radom u pozadini pomogli n a rodno-
oslobodilačku borbu.


Ostvareni su ideali, za kojima su težili
naši narodi. A sada potrebno je, da se, drugovi
i kolege, primimo što zdušnije posla oko
izgrađivanja naše opustošene domovine. Čekaju
nas veliki radovi na polju našeg šumskog
gospodarstva. Šume naše moraju biti
izvor dobara potrebnih za dizanje našeg malog
čovjeka. One ne smiju biti poprište utakmica
za sakupljanje kapitala domaćih bogataša
i tuđina. Ne smije biti ni jednog kutića
naše krvlju natopljene zemlje, koji ne će biti
razumno iskorišćen. Čekaju nas važni poslovi
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 86     <-- 86 -->        PDF

u pravcu vođenja što naprednijeg našeg suskog
gospodarstva.
Što se više bude radilo na podizanju 1
njegovanju šuma, to će našem narodu biti


život lakši, bolji i sigurniji. Međutim, to
nam ne će biti teško postići, jer naša domovina
ea svojom blagom klimom ima sve dobre
uvjete za bujno rastenje šuma. Potrebno
je, dakle, da se po svuda i na svakom mje
stu, po cijeloj Jugoslaviji, iz zemlje izvuče
što veća korist. Naša zemlja posjeduje u
svom krilu veliko obilje dobara, a đo nas je,
kako ćemo ih što bolje iskoristiti. U tome
mora nam lebđiti pred očima misao, koja je
dobro poznata u nacionalnoj ekonomiji:
»Nije bogatstvo što se ima, nego u mogućnosti
stvaranja novoga!«
Pravilno iskorišćivanje naše zemlje i šumskog
gospodarstva — što smo uzeli za područje
svega našeg nastojanja´ — postići
ćemo svojini radom uz pomoć rezultata nauke,
koja uči da svaku vrst drveća uzgajamo
na njoj odgovarajućem zemljištu.


Kod nas ne smije biti pustih i golih zemljišta.
Ako ta zemljišta nisu prikladna za
poljoprivredno iskorišćivanje, sigurno su
sposobna za šumsku proizvodnju. Njihovim
pošumljenjem znatno ćemo ublažiti mnoge
nevolje u sadašnjici, a našem potomstvu
stvoriti uslove za bolji, sretniji i sigurniji
život.


Imajući sve to na umu, dužnost je svakoga
od nas đa na svom poslu i dužnosti
dade ođ sebe sve za dobro svojega naroda 1
svoje mnogo napaćene domovine. Pošumljenjem
golih krajeva mi ćemo najviše doprinijeti,
đa naš narod sebi trajno osigura ono
mjesto medu drugim narodima u svijetu,
koje je po svojini vrlinama i hrabrosti u
oslobodilačkoj borbi s pravom i zaslužio-


Na tom širokom polju rađa oko podizanja,
uređivanja i čuvanja šuma širom cijele naše
napaćene otadžbine, neka nas, drugovi i Kolege,
vodi geslo: »Sve za bolju budućnost na


ših naroda!«


Nakon pozdravnog govora, koji je prihvaćen
ođ svih skupštinara uduševljenini odobravanjem,
predsjednik prof. Dr. N e n a d i ć predlaže,
da se pošalju slijedeći brzojavni pozdravi:


»Maršalu .Jugoslavije drugu Josipu Brozu T
i t u — Beograd


Hrvatsko šumarsko društvo sa svoje glavne
skupštine šalje Vam svoje pozdrave uz izraze
duboke zahvalnosti i odanosti za veliki Vaš rad
oko oslobođenja naših naroda i ostvarenja njihovog
jedinstva i bratstva. Šumari Hrvatske
nastojat će u svom radu, đa naše šume budu
stalno vrelo dobara za materijalni i kulturni
napredak naših naroda. Predsjednik: Prof.
N e n a đ i ć«.


»Dru Vladimiru Baka r i ću, predsjedniku
vlade — Zagreb.


Hrvatsko šumarsko društvo sa svoje glavne
skupštine upućuje svom predsjedniku vlade popozđrave
uz izraze odanosti i privrženosti u
radu oko podizanja naših šuma, koje imaju da
služe kao važno vrelo u materijalnom i moralnom
pridizanju našeg napaćenog naroda. Predsjednik:
Prof. N e n a d i ć«.


»Drugu Tonii C i k o v i ć u, ministru poljoprivrede
i šumarstva — Zagreb
Hrvatsko šumarsko društvo sa svoje glavne
skupštine upućuje Vam svoje pozdrave uz iz


raze privrženosti i odanosti u radu oko priđizanja
našeg šumskog gospodarstva kao važne
grane u našem narodnom životu. Predsjednik:
Prof. N e n a d i ć«.


»Sulejmanu Filipoviću , ministru šumarstva
Federat. Države Jugoslavije — Beograd.


Hrvatsko šumarsko društvo sa svoje glavne
skupštine upućuje Vani svoje pozdrave uz izraze
privrženosti i odanosti u radu oko priđizanja
našeg šumskog gospodarstva kao važne
grane u životu naših naroda. Predsjednik: Prof.
N e n a d i ć«.


»Šumarskim društvima: Čehoslovačke, Prag;


Poljske, Varšava; Bugarske, Sofija.


Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu šalje
iz oslobođene domovine Federalne Države Hrvatske
iskrene pozdrave šumarskoj braći (Čehoslovacima,
Poljacima, Bugarima), sa željom za
što bolji napredak u oslobođenoj domovini, kao
i što bližu suradnju na polju šumarstva. Predsjedništvo
«.


»Šumarskom društvu Saveza sovjetskih socija


lističkih republika — Moskva.


Braći ruskim šumarima šalju šumari Federalne
Države Hrvatske iz Zagreba srdačne pozdrave,
zahvaljujući ruskom narodu na velikom
djelu oslobođenja slavenskih naroda ođ ugnjetavača
i okupatora. Budućnost neka oživotvori
i pojača našu drugarsku suradnju za napredak
naših naroda. Predsjedništvo«.


Skupština prihvaća sve brzojavke burnim
odobravanjem.


Na prijedlog Ing. Zrinjka Urohovca , tajnika
H. Š. D., skupština prihvaća pozdravno pismo,
koje će se uputiti drugarima šumarima u
drugim federalnim jedinicama F. D. Jugoslavije.
Pismo glasi:


»Ministarstvu šumarstva Federalne države
(Srbije, Beograd; Slovenije, Ljubljana; Makedonije,
Skoplje; Bosne i Hercegovine, Sarajevo;
Crne (jrore i Boke Kotarske, Cetinje).


Sa naše glavne skupštine sjećamo se i Vas
drugova šumara iz ostalih federalnih jedinica,
te Vam ^šaljemo srdačan drugarski pozdrav sa
željom, đa u duhu ostvarenih tekovina narođnooslobodilačke
borbe naših bratskih naroda nađemo
najbolji put za sarađnju i napredak na
području našega šumarstva. Predsjedništvo«.


VI. Prijedlog budžeta za godinu 1945.
Prof. Nenadić moli ing. Ceo vica, da
pročita prijedlog budžeta za godinu 1945.


Ing. Ceović izjavljuje, da je sastav budžeta
Hrvatskog šumarskog društva za god. 1945. bio
vrlo mučan i težak posao. Ta teškoća sastojala
se u tome, što je prihode vrlo teško ustanoviti.


Predlaže da se za drugu polovicu godine
1945. odredi članarina od 100 Dinara. Skupština
prima prijedlog.


Stanarina Šumarskog doma, koja pretstavlja
najveći prihod društva, nije isplaćena od 1. 1.
1945. Predlaže, da se stavi u dužnost upravnom
odboru, da kod nadležnih narodnih vlasti Izhodi
što bržu isplatu dužne stanarine. ..1>
h v a ć a se.


Nadalje predlaže, da se upravni odbor ovlasti,
da u vrlo hitnim slučajevima može odrediti
izdatke bez obzira na budžet. Prihvać a se.


Skupština prihvaća prijedlog budžeta Hrvatskog
šumarskog društva za vrijeme od 16. Vili.
do 31. XII. 1945. godine, koji je štampan kao
prilog br. 5. i 6.


80
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Proračun primitaka od 16. Vili. do 31. XII. 1945. Prilog br. 5.


Predviđa se
do konca god


Tek. Predmet
1945. Opaska


broj
Din.


1. Članarina redovitih članova
14.000 —
2. Članarina izvanrednih članova
375,—
3. Članarina pomlatka
800.4.
Članarina utemeljitelja i dobrotvora
3 000.—
5. Pretplata. Šumarskog lista
150.—
6. Oglasi u Šumarskom listu
300.7.
Pripomoći Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Križano u proračunu
8. Stanarina za Šumarski dom
100.000.—
9.
Prihodi od prodanih pojedinih primjeraka Šumarskog
lista 200.—
10. Prihodi od prodanih knjiga .
400.—
11. Nepredvidivo
200.—
Ukupno: 119.42Ć


Proračun izdataka od 16. VIII. do 31. XII. 1945. Prilog br. 6.
Do konca god. 1946.
Stavka Predme t predlaže se
Din.
1.
2.
8.
4.
5.
C.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
lfi.
Tisak Šumarskog lista
Nagrade uredniku, tajniku i blagajniku
Nagrada namještenici
Nagrada kućnom nadzorniku
Nagrada podvorniku
Poštarina i bilježi
Nabava i uvez stručnih knjiga i časopisa
Pisarske potrepštine
Honorari piscima u Šumarskom listu
Nabava inventara i popravci
Osiguranje Šumarskog doma .
Poštanskoj štedionici za manipulaciju čekom ... .
Grijanje i rasvjeta društvenih prostorija
Okružni ured, penzioni fond i službenički porez . . .
Čišćenje siyjega, podova i nabava materijala za čišćenje
Telefon
34.785.9.000.
19.200.
3.600.
00.
300.
500.
100.
3.000.200.
100.
7.000.
540.300.
900.17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Takse za oglase u Šumarskom listu . .
Uzdržavanje i popravci Šumarskog doma
Porezi, prirezi i kuluk
Članarine za društva i pretplate časopisa
Putni troškovi odbornika i nadzornog odboraPutni troškovi tajnika i blagajnika
Doprinos Kereškenjijevoj zakladi
Doprinos Borošićevoj zakladi
Pripomoći studentima
Pripomoći stručnim piscima .
Nepredvidivo
. .
... .
100.7.000.
30.000.
400.
1.500.-


Ukupno: 119.425.—


VII.
Eventualije. Dr. Neidhardt a povodom 100-godišnjice
prvog sastanka naših šumara. Taj se sastanak
Prof. Dr. Petrači ć održao je predavanje


održao 1846. na dobru Prečee. Predlaže, da se


pod naslovom »Paralela između Kozarca i Mo


1946. godine održi skupština društva u Prečecu,


rozova«, u kojem je opisao život i rad ovih dva


ili u Zagrebu s ekskurzijom u Prečee. Pred


ju velikih pretstavnika šumarske struke kod


sjednik predlaže, da se odluka o tom prijedlogu


Hrvata i Busa. Predavanje je otštampano na


prepusti upravnom odboru. Prihvać a se.


str. 24—28.
Predsjednik prof. Dr. N e n a d i ć izjavljuje, lug. B. Manojlovi ć predlaže, da se poda
je skupština primila pismeni prijedlog prof. pozdravui govor predsjednika prof. Dr. Ne