DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 81     <-- 81 -->        PDF

b) Poljoprivredno-šuniarski fakultet i Veterinarski
fakultet pod Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva;


e) Tehnički fakultet pod Ministarstvo industrije
i rudarstva.


Stručna ministarstva donosit će ....... i
uputstva u pitanju odnosnih fakulteta po prethodnom
sporazumu s Ministarstvom prosvjete.


Propise o izboru i nadležnosti rektora Sveučilišta,
te o izboru, sastavu i nadležnosti Sveučilišnog
senata donijet će ministar prosvjete
u posebnoj naredbi.


3. Zakon o agrarnoj . e f o»r mi. —
Izdalo Predsjedništvo Privremene narodne
skupštine DF.T — Službene novine br. 64 od 28VIII.
1945. Zakon se odnosi na: Stvaranje zemljišnog
fonda; Ekspropriacija velikih posjeda,
poljoprivrednih dobara većih od 45 ha, zemljišnih
posjeda banaka, poduzeća, dioničkih društava,
crkava, manastira, vjerskih ustanova i
zadužbina, viška zemljišta iznad 3—5 ha, čiji
vlasnici nisu zemljoradnici i ekspropriacija zeDRUŠTVENE


mljišta, koje ..... vlasnika ili pravnoga nasljednika,
zemljišta narodnih neprijatelja, osoba
njemačke´narodnosti i njemačkih državljana;
Dodijeljivanje zemlje; Sprovođenje agrarni,
reforme i kolonizacije.


4. Rješenje o stavljanju pod
privremenu upravu zemaljskih
ministarstava šumarstva šuma i
šumskih zemljišta, koja padaju
pod udar Zakona o agrarnoj reformi
i kolonizaciji. Izdao Agrarni
savjet — Službene novine br. 68 od 7. ... 1945.:
Po tome rješenju stavljaju se pod privremenu
upravu sve šume i šumska zemljišta obuhvaćena
Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji
osim šuma, šumskih zemljišta, pašnjaka i ribnjaka,
koji su kolektivna svojina zemljišnih zajednica,
imovnih općina, sela, općina, bratstva
i plemena. TJ rješenju .sadržani su propisi o gospodarenje
ovim šumama, te o podređenosti i
dužnostima privremenih upravitelja.
VIJESTI


ZAPISNI K
KB. REDOVITE GODIŠNJE SKUPŠTINE HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRl´ŠTVA ODRŽANE
19. KOLOVOZA 1945. GOD. U ZAGREBU.


Na osnovu dozvole Gradskog Narodnog odbora,
Upravnog odjela, Otsjeka narodne sigurnosti,
broj 7622/45. od 26. srpnja 1945. sazvao je
povjerenik Hrvatskog šumarskog društva Ing.
Ivo Čeovi ć redovnu godišnju skupštinu društva
za dan 19. kolovoza 1945. u društvenom domu
u Vukotinovićevoj ulici br. 2, s ovim dnevnim
redom:


I. Otvorenje skupštine; II. Izvještaj o radu
društva i blagajničkom stanju; III. Izvještaj
nadzornog odbora postavljenog po povjereniku;
IV. Promjena pravila; V. Izbor privremene
uprave; VI. Prijedlog budžeta za godinu
1945.; VII. Eventual!je.
Spomenutog dana u zakazano vrijeme, tj. u
9 sati prije podne, sakupila su se u dvorani Hrvatskog
šumarskog društva 82 redovita člana
društva, predstavnici Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, Gradskog N. O. i štampe.


I. Otvorenje skupštine
Povjerenik Hrvatskog šumarskog društva
Ing. Ivo Ceo vi ć otvarajući skupštinu izjavljuje,
da je skupština na osnovu čl. 16. pravila
Hrvatskog šumarskog društva sposobna stvarati
pravovaljane i punovažne zaključke. Nadalje
izjavljuje, da je i za promjenu pravila u smislu
čl. 14. i 20. citiranih pravila prisutan dovoljan
broj članova, jer su svi prisutni ujedno i
jedini redoviti članovi, koji imadu pravo glasa.
Ovo pravo stekli su uplatom iznosa od Din.
20.—, koji je on u svojstvu povjerenika društva
odredio kao članarinu društva za godinu 1945.
Nakon što je utvrđen kvorum predsjedatelj
predlaže, da se za zapisničare izaberu: Ing. Z.
Grohovac i Dr. I. H or vat, za skrutatore:
Ing. ,T. Šafar, Ing. A. Premužić i Ing. Z.
Špoljarić. — Prima se.
Povjerenik Ing. Ivo C e o v i ć pozdravlja pomoćnika
ministra poljoprivrede i šumarstva
Ing. B. Č o p a, izaslanika Gradskog N. 0.,
upravnog odjela, Antuna F i 1 i ć a, predstavke
štampe: Martina Tomičić a (Vjesnik) i
Kedora Kovač a (Narodni list), te sakupljene
skupsti nare.


II. Izvještaj o radu društva i
blagajničkom stanju
Povjerenik Ing. Ivo C e o v i ć iz´javljuje, da
će se u ovom izvještaju ograničiti samo na blagajničko
stanje Hrvatskog šumarskog društva
na dan 16. kolovoza 1945. U tom smislu moli
Ing. M. Mujđricu , da podnese odnosni izvještaj.


Ing- Mihajlo M u j d r i c a podnosi skupštini
izvještaj o blagajničkom poslovanju Hrvatskog
šumarskog društva za vrijeme od 1. I. 1945. do


16.
VIII. 1945. Ovaj izvještaj sadrži:
a) Razmjeru primitaka (Prilog br. 1);
b) Razmjeru izdataka (Prilog br. 2);
c) Bilancu (Prilog br. 3);
d) Stanje imovine i zaklada (Prilog br. 4);
Predsjedatelj pita skupštinu, da li se prima
izvještaj o blagajničkom stanju društva. —
Prima se.


III.
Izvještaj nadzornog odbora postavljenog
po povjereniku društva
Ing. M. M u j d r i c a podnosi u ime nadzornog
odbora slijedeći izvještaj (spis br. 34/45.).
»Podpisani članovi Nadzornog odbora pregledali
su danas cjelokupno blagajničko poslovanje
društva od primopredaje, koja je obavljena
dne 12. svibnja 1945. do danas, i to sve račune,
blagajničke knjige, uložnice, našastar, skontrirali
blagajnu usporedivši sa prilozima, te sve
pronašli u potpunom redu. Pri tome ustanovili
su slijedeće stanje:


.. Blagajna
Gotovina u blagajni 41.— Din
Efekti:
a) Kod Poštanske štedionice na čekovnom
računu 741.— Din
b) Na ulož. Grad. šted. u Zagrebu br. 114016
12.019,58 Kuna
c) Na ulož. Grad. šted. u Zagrebu br. 114015
21.596,88 Kuna
d) Na ulož. I. hrv. šted. u Zagrebu br.308614
5.430,17 Kuna
U vrijednosnim papirima ukupno
39.046,63 Kuna 741 Din


75