DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 77     <-- 77 -->        PDF

OSOBNE


K ŠEZDESET-GODIŠNJICI P


Prof. Dr. Ante Levaković navršio je 60
godina života i 37 godina svog plodnog naučnog
rada. Da prof. Levaković nije ništa drugo uradio
za šumarsku struku i naše šumarstvo nego
što je marno i zdušno vodio uredništvo društvenog
glasila Hrvatskog šumarskog društva »Su
marskog lista« kroz više od 13 godina, te što je
i kao pisac u njemu mnogo surađivao, zaslužio
bi naše posebno priznanje i našu zahvalnost.
Već g. 1920. i 1921. bio je zajedno sa prof. P e t
račićem urednik Š. L., a od početka god.
1929. do konca ožujka 1940. vodio je uredništvo
sam. Ako pomno prolistamo spomenuta godišta
Š. L., vidjet ćemo, da je naše društveno glasilo
bilo u to vrijeme odlično uređivano, a kao pretplatnici
S. L. znademo, da je List u to doba izlazio
svaki mjesec redovito. Veliki je trud, što
ga urednik ulaže u časopis, koji uređuje. To
znadu samo oni pojedinci, koji su i sami takav
posao vršili. Taj je posao mnogostruk, on zamara
(napose pripreme članaka za tisak i korekture),
pa zato rijetko tko izdrži tako dugo na
uredništvu ovakovog jednog stručnog lista, kao
što je izdržao naš jubilarac.


Međutim, prof. Levaković bio je ne
samo savjestan urednik Š. L., nego i njegov
maran suradnik. Preko 20 naučnih radova i članaka
napisao je on u Š. L. Ti bi članci, da su
posebno tiskani, ispunili cijelu knjigu od preko
500 stranica. To su slijedeći članci:


1. Nešto o prirastu hrasta, jasena i brijesta
u našoj Posavini. (Prevedeni izvadak disertacije,
1913. str. 321.—342.);
2. Ustanovljenje kockovne sadržine sastojina
po tzv. vinkovačkom načinu (1915., str. 1.—23.);
3. O ustanovljenju srednje sastojinske starosti
(1917., str. 357.—394.);
4. O uporabi §§ 3. i 4. priloga D šumskog
zakona (1918., str. 75.-87.);
5. O prirastu i postotku prirasta (1918., str.
279.—348.);
6. Zaokruživanje promjera kod klupovanja
sastojine (1919., str. 343.—350.);
7. Dopunjci k radnji pod 6 (1920., str. 7.—14.,
179—185.);
8. O primjernim stablima kod kubisanja sastojina
(1929., str. 57.—107.);
9. O točnosti i praktičnosti raznih metoda zakubisanje
sastojina (1920., str. 197.—225., 257.—
284., 317.—350.);
10. Osvrt na pitanje o uporabi §§ 3. i 4. priloga
D šumskog zakona (1921., str. 5.—14.);
11. Još nešto o veličini dopustivog zaokruženja
u očitavanju promjera prigodom klupovanja
sastojina (1923., str. 199.—203.);
12. O ustanovljivanju drvne količine sortimenata
pomoću apstraktnih primjernih stabala 1
tzv. đendrometara (1923., str. 697.—714.);
13. Prilog k pitanju izmjere promjera na nepravilnim
poprečnim prerezima debla (1924., str.
123.—136., 180.—190., 225.—241.);
14. O pogreškama skopčanim sa mjerenjem
stabala u oborenom i osovnom stanju (1924., str.
645.-662.);
15. O količini otpađka pri obdjelavanju oblovine
u oštrobridne grede (1925., str. 213.—228.,
267.-284.);
16. O srednjoj pogreški sume (1930.. str. 379.
—382.); i i
VIJESTI


OF. DR. ANTE LEVAKOVIĆA


17. Kubisanje sastojina pomoću slobodno izabranih
primjernih stabala (1930., str. 492.-495.);
18. O grupisanju sastojine oko slobodno izabranih
primjernih stabala (1931., istr. 368.—380.);
19. O debljino-visinskim skupinama u denđrometriji
(1931., str. 672.-686.);
20. O srednjoj pogreški sume (1933., str. 706—
717.);
21. O srednje mogućoj pogreški pri kubisanju
sastojine (1937., str. 367.—598.);
22. O nekim formulama za prosječni postotak
prirasta (1939., str. 215.—225.);
23. O racionalnom postotku primjernih stabala
(1939., str. 226.-228.);
24. Metode ubrzanog izračunavanja parametara
za neke novije funkcije rastenja (1939., str.
299.—309.).
Kao profesor dendrometrije na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu U Zagrebu napisao je
prof. Levaković god. 1921. knjigu »D e n drometrija
« (kao udžbenik i priručnik),
koja je tiskana u nakladi Hrvatskog šumarskog
društva. Knjiga ima 350 stranica. Ovim djelom
popunio je pisac veliku prazninu u hrvatskoj
šumarskoj književnosti, jer od g. 1881., kad je
prof. F. Ž. Kesterčanek izdao (kao manje
djelo) svoju Dendrometriju, nije iz te discipline
izdana nikakova knjiga, a jedva je i koji članak
iz iistog područja objavljen u Šumarskom
Listu. Levako viceva Dndrometrija odgovara
svojim obširnim sadržajem i pomnom
znanstvenom obradbom svim potrebama visokoškolske
nastave.


God. 1922. izdao je prof. Levaković u


Beču posebnu publikaciju u obsegu od 102 stra


nice »Die Bestandesmassleh-Auf


nahme mittel is Probestämmen,
bisherige und neue Gesiehtspunkt
e«. Ovom svojom radnjom pobudio je pisac
znatan interes kod stranih stručnjaka.


Prof. Levaković mnogo je svojim radom
doprinio i razvitku Zavoda za šumske pokuse
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu,
koji postoji od 1921. god. Od osnutka toga Zavoda
do danas on mu je nadstojnik. Za to vrijeme
izdao je Zavod 8 svojih-publikacija pod
naslovom »Glasnik za šumske pokuse«. Svim
tim knjigama bio je Levaković urednikom,
a osim toga je u njima objavio slijedeće
radove:


1 O odnošaju drvnog prirasta u stabala na


prama jednoj komponenti toga prirasta (1926.,


str. 9.—51.);


2. Ein neuer Begriff des Standortsweisers.
(Jedan novi pojam indikatora stojbine (1927.,
str. 100.—149.);
3. K pitanju raspoređivanja primjernih stabala
među pojedine debljinske skupine (1931.,
str. 281.—303.);
4. K pitanju kombinovane upotrebe konkretnih
i apstraktnih primjernih stabala pri kubisanju
sastojine (1931., str. 314.—325.);
5. Analitički oblik zakona rastenja (1935., str.
189.—282.);
6. Analitički izraz za sastojinsku visinsku
krivulju (1935., str. 283.—310.);
7. O izgledima i mogućnostima numeričkog
bonitiranja stojbina (1938., str. 319—389.);
8. Fiziološko-dinamički osnovi funkcije rastenja
(1938., str. 374.—389.).