DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 7     <-- 7 -->        PDF

NA PRAGU NOVOGA DOBA


Šumarski list ponovo otvara svoje stranice. Stari borac javlja se na novu


dužnost . oslobođenoj otadžbini. Prvu svoju misao Šumarski list upravlja narodno-
oslobodilačkom pokretu i njegovom vođi Maršalu Titu. Današnja naša sloboda
neprolazna je njihova zasluga. Gordi smo, što je u velikim historijskim, časovima
naše narodno-oslobodilačke borbe i šuma časno izvršila svoj zadatak u službi toj
borbi.


Naša sloboda u posljednje četiri godine tražila je goleme žrtve i od naroda i
od šume. Zacijeliti bolne rane, što ih je okupator nanesao narodu, zemlji i privredi,
osposobiti narod, zemlju i privredu, da oni počnu živjeti i raditi punom snagomi životom, to je ogroman zadatak, pred kojim stoji naša današnja generacija.


Da bi se dosegao taj cilj, potrebno je pokrenuti sve materijalne i
sve umne snage, kojima raspolažemo. Tome velikome zadatku treba da se stavimo
u službu mi predstavnici šumarske struke i lično i posredstvom našega stručnoga
organa. Šumarski list treba da postane što tješnja veza između potrebazemlje na jednoj i nas radnika na polju šumarske privrede na drugoj strani. Šumarski
list treba da postane ne samo udarnik već i rukovodilac u radu oko pokretanja
i raspravljanja pitanja iz oblasti šumarske privrede.


Da bi Šumarski list mogao udovoljiti velikim zadacima, pred kojima stoji narod,
narodna vlast i šumarska privreda, potrebno je, da on prije svega, izgradisigurnu osno.vicu, sa koje će polaziti pristupajući tome radu. Ta je osnovica
u ovome:


sačuvati i izgrađivati krvlju stečene tekovine narodno-oslobodilačke
borbe;
obuhvatiti sve-pr oble me šumarstva i šumarske privrede u čitavoj
njihovoj širini, u samoj suštini i posve realno;
u zajednici sa narodnom vlasti sarađivati u rješavanju tih problema i
zadataka;
u svome radu nositi se mišlju jedinstva države i bratstva, naroda;
unutar jedinstva države treba držati u vidu jedinstvo šumarske privredei tome jedinstvu podrediti regianalno gledanje;


polaziti sa uvjerenjem, da šumarska privreda čini važnu čest opće narodne
privrede i da po toj važnosti šumarska privreda pretstavlja osnovicu
materijalnoga i duhovnoga života;


polaziti s gledišta, da su šumarska privreda i struka uslovljena činjenicom, pokojoj biološki radovi s onima ekonomsko-tehničke prirode čine
jednu nerazdjeljivu cjelinu, te da ih treba rukovoditi s jednoga mjesta i usmjeravati
prema jednome krajnjemu cilju.


Polazeći s ove široke idejne osnovice Šumarski list treba da priđe konkretnim
zadacima. Prilaženje tim zadacima treba da se vrši prema njihovoj važnosti
za život naroda i države.


Na prvome mjestu treba da budu pitanja, koja se odnose na obnovu zemlj e.
Obnova zemlje nije samo zacjeljivanje rana, što ih je našoj privredi nanio okupator.
Dobrim svojim dijelom obnova zemlje jest i čest revolucije, koja je nikla iz idejnihpobuda, te iz borbe za boljim uslovima života. Obnova zemlje po svojoj prirodi rad,


1
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 8     <-- 8 -->        PDF

je hitan, tijesno vezan o životne interese sadašnjice. To je rad, koji se mora izvršiti
smišljeno, no u kratkom vremenskom intervalu.


Obnova se sastoji iz dvije česti radova. Prvo, treba uspostaviti ono, što je okupator
poništio ili onesposobio. To znači, šumu treba osposobiti za njen redovni
rad oko trajnog opskrbljivanja naroda i države materijalnim dobrima i zasiguratinjenu široku zaštitnu funkciju. Druga je čest zadatka: prilazeći tome cilju treba
ukloniti ono što je staro, a ne valja, ili je samo polovično, dakle neupotrebljivo; no
jedno i drugo samo u slučaju, ako se ono može zamijeniti boljim. No obnova treba
da bude i duhovna. Ona treba da zahvati i nas same. Mi treba da se nosimo novim
odnosima, punijim i sadržajnijim prema narodnoj državi, prema narodnoj vlasti i
prema narodnoj šumi.


Svaka obnova, doduše, traži nesrazmjerno velike žrtve. Istina, žrtve, što ih
traži oružana revolucija, ne mogu se mjeriti redovnim mjerilom mirnodopskog života,
no rad oko obnove mora biti smišljen i usmjeren. Budući da obnova obuhvata
sve grane života i privrede, ona u oblasti šumarske privrede mora da teče usporedo
s generalnim planom obnove zemlje. Otuda je razumljivo, da će radi održavanja
te veze biti potrebno, da naš list ostane u trajnom dodiru i s onim stručnim organizacijama,
koje će u svojim publikacijama razrađivati, raspravljati generalnu
osnovu i jedinstvenost cilja obnove.


Drugi važni zadatak, koji čeka našu struku, jest preorijentacija šu


marske privrede u njenim osnovi ma i u njenim smjernicama rada. Prirodno
je, da novi idejni principi, utvrđeni Ustavom, i tekovine narodno-oslobodilačke
borbe, na kojima je izgrađena država, traže novo uređivanje narodne vlasti
i usmjeravanje privrede. Ti radovi — za razliku od obnove — drže u vidu dugivremenski interval budućnosti. Od njih se traži, da budu planski dobro smišljenii da povezu interese sadašnjice i budućnosti, da jednako zasiguraju interese naroda
i interese šume.


Na i u tome radu potrebno je održati vezu s ostalim srodnim i bliskim
granama narodne privrede. To su u prvome redu poljoprivreda, tehnika i industrija.
Budući da taj rad nije hitne prirode, njegov će tempo moći da bude smiš-
Ijeniji i mirniji, njegove će krajnje ciljeve biti lakše obuhvatiti, a zadatke lakše
utvrditi nego kod obnove. No odgovornost za njegov uspjeh daleko je veća nego kod
obnove.


U ovoj će oblasti trebati da se održava trajna veza s narodnom vlašću, kako bi
se dobio uvid u aktuelna pitanja. Narodna vlast, donoseći svoje odredbe, moći će
se koristiti konzultativnom saradnjom Šumarskoga lista.


U oblasti preorijentacije šumarske privrede naročito su važna ova osnovna
pitanja:


Treba prije svega utvrditi i osvijetliti stvarni posibilitet naših šuma,
držeći pri tom u vidu vrijeme, kad će obnova biti okončana. Pri rješavanju togapitanja treba upotrijebiti dva instrumenta. Jedno, treba krajnjom štednjom smanjiti
potrošnju drveta u našim šumama. To u cilju, da bi se naše buduće iskorišćivanje
šuma trajno kretalo u granicama godišnjeg priraštaja. Što više prištedimo na
domu, to ćemo veće drvne mase moći utrošiti za jačanje našega eksporta. Na drugojstrani, smišljenim mjerama uzgajanje i zaštite treba pridizati sposobnost produkcijenaših šuma odnosno šumskoga tla.


Ne treba smetnuti s uma, da će razvoj naše poljoprivrede tražiti i trebati
daljnje količine poljoprivrednog zemljišta.Naročito potreba mehaničkog obrađivanjaprostranih i suvislih površina mogla bi pokrenuti pitanje: u kom obimu na relativnom
šumskom tlu Slavonije i Srijema treba održavati šumuf Ako bude pokrenuto
to pitanje, otuda će sama po sebi još jače iskočiti kruta potreba, da se šume
ne samo održavaju na apsolutno šumskom tlu, već da se kulturi šume privede i ono
zemljište, koje sad nije pod šumom, a po prirodi je svoga tla sposobno samo za, gajenje
šume. Pri tom ćemo naglašavati važnost šuma i njihovoga održavanja, te ukazivati
na potrebu vertikalnog razvoja poljoprivrede (bolja obrada tla, melioracije,
selekcija, đubrenje itd.).


Na trećem je mjestu socijalna važnost šuma. Najaktuelnije pitanje u
toj oblasti jest Krš. Samo šumarsko-tehničke mjere ne dostaju za rješavanje togapitanja. Ono može da se riješi samo onda, ako se uoči i uvaži široka socijalna priroda
i značenje šuma na Kršu.


Jednako je od važnosti razvijanje i uzgajanje smisla i osjećaja za zajedničko
dobro, a naročito za šumu kao zajedničko dobro. U tom pogledu u nas


2
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ima još mnogo da se uradi. Tu će trebati ostvariti živu saradnju šumarskih i prosvjetnih
radnika. ´ .*,,


/ problem uprave šuma stoji pred teškim zadacima. Reforma uprave diktovana
je ideološkim osnovima nove države, nacionalizacijom šuma i novim formiranjem
narodne vlasti.


Za službu uprave šuma treba osigurati primjereno velik i sposoban kadar šumarskih
stručnjaka. Sa time u vezi jest i pitanje šumarske nastave. Šumarska
nastava treba da uzgaja stručnjake, kakove treba narodna vlast. Ü interesu
čuvanja šuma, treba dići nivo znanja i učvrstiti autoritet narodnih čuvara šuma.


Naučnom radu treba otvoriti što šire mogućnosti. No taj rad treba da bude što
tješnje povezan sa stvarnim potrebama i zadacima šumarske privrede.


Na trećem mjestu po svojoj važnosti jest konkretni i praktički rad
na terenu, koji se kreće oko rješavanja pitanja obnove i nove orijentacije šumarske
privrede. Važnost ovoga rada jasno je uočljiva, ako se uvaži, da je iznošenje
rezultata tog rada u Šumarskom listu potrebno, kako bi se na taj način moglinjima koristiti i svi oni, koji rade u sličnim prilikama ili s istim ciljem.


Sa gledišta Šumarskog lista, a naročito s gledišta njegovih čitalaca, važnijeje tretiranje ovih praktičnih pitanja nego raspravljanje općih načelnih i teorijskihstručnih pitanja, koje nemaju neposredne veze s obnovom i preorijentacijom. Zbog
toga, ćemo praktičnim pitanjima davati prednost pred načelnima.


Praktična pitanja od važnosti su još i zato, što ona predstavljaju neposrednidodir sa širokim narodnim masama i njihovim potrebama, a te potrebe čine osnov
čitavog narodnog ekonomskog života. Najzad, ova praktična pitanja od važnosti su,
jer narodne mase vrlo osjetno reaguju na suštinu i na način njihovog rješavanja.


Radove naučnog ili posve teorijskog karaktera, ne ćemo donositi, jer oni treba
da, uđu u periodičke publikacije, koje služe nauci. No vodit ćemo računa, o n a
učnim radovima, koji su od praktične važnosti.


Staleškim pitanjima Šumarski list manje će se baviti. To iz razloga, jerje rješavanje staleških pitanja preneseno u dužnost i kompetenciju nadležnih sindikalnih
organizacija. U tom načinu gledanja odrazuje se i vrijednost tih naših organizacija.
Danas su sindikalne organizacije postale govornice i branič staleških
interesa, za koje je nekada Šumarski list trošio mnogo vremena i prostora.


Šumarski list pažljivo će pratiti domaću i stranu — u prvome redu rusku i


drugu slavensku — stručnu literaturu, koja je od praktičnoga, značenja.
Nastojat ćemo da nastavimo nit, koju je prekinula cenzura prije dvadesetak godina,
t. j . pokušat ćemo da provedemo zamjenu Šumarskog lista za. r.uske stručne
listove, kao što je to ona nekad bila uspostavljena.


Šumarski list donosit će kratke vijesti, informacije i bilješke o pitanjima iz
područja šumarske privrede i najbližih srodnih oblasti, koje bi mogle biti od interesa
za čitaoca.


*


Radosni smo, što je Šumarski list, kao stručni organ s tradicijom od nemalo
70 godina, mogao da stane na prag novoga doba ponesen novim duhom i novim
poletom. Nastojat ćemo, da Šumarski list predano posluži potrebama naroda i
narodne vlasti. U želji, da oko Šumarskog lista okupimo što više sa radnika, i u želji,
da Šumarski list stavimo u službu što brže obnove i što uspješnijeg izgrađivanja budućnosti
naše šumarske privrede, a po njoj i sretne budućnosti, jedinstva i bratstva
naših naroda, upravljamo ovaj poziv na saradnju svima drugovima šumarima iz
sviju federalnih jedinica.


Radni od b o .


3