DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Kako je prije navedeno, drvo se u glavnom steže kad se suši vezana voda,
koje ima prema prije rečenom oko 30% do 45°/.. Pošto je stezanje približno proporcionalno
sušenju, drvo se stegne za svaki postotak isparene vlage od prilike za
jednu tridesetinu do četrdesetpetmu od gore navedenih postotaka. S obzirom na to
može se izračunati koliko će se drvo stegnuti po ovoj približnoj formuli:


o bpvbpv
ti = ....—7777 doo=-j—7-— , gdje znače: b dimenzija drva za koju se računa
stezanje, p postotak stezanja prema skrižaljci II, v postotak vlage za koji će se
drvo osušiti.


Primjer: Bukova daska 35 cm široka ispiljena tangencijalno iz trupca, posve
osušena na uzduhu do 15u/o vlage, doći će u prostoriju koja se loži, gdje će se osušiti
na. 7°/o vlage. Pita se, za koliko će ona postati uža, ako se predpostavi 30°/o


^02 Cm


vezane vlage: S= -3(.71... ~´


Do sada nema nikakovog sredstva, pomoću kojeg bi se, bez sapinjanja drva,
spriječilo stezanje ili bujanje drva. Navodno može se stezanje i bujanje umanjiti
donekle ako se suši pregrijanom parom iii uzduhom od preko 100" C, zatim ako
se impregnira stanovitim sredstvima. Takovo umanjivanje stezanja i bujanja nije
još dosta istraženo.


Bujanje izrađenih predmeta iz drva sprečava se tako da se čvrstoćom svlada
snaga koja prouzrokuje bujanje, i to tako da se unakrsno lijepe tanka drva, da se
drvo šapne u kovinu i t. d. Drvo koje se ugrađuje u metalne predmete, kao držala
oruđa, kotači i t. d. treba prije izradbe odnosno ugradbe osušiti na veoma niski
sadržaj vlage, pa će se trajno spriečiti stezanje.


Vijanje drva, pucanje drva i otvrdnuće površine drva


Budući da se drvo ne steže pri sušenju u svim smjerovima jednako, nastanu u
njemu velika naprezanja, pa će se zbog toga povinuti neki drveni komadi, koji se
prema svojem presjeku, obliku i veličini mogu povinuti, kao na primjer daska.


Ako se drvo suši odveć brzo, naprezanja usnjed nejednakog stezanja postaju
veća, a povrh toga drvo se u nekim svojim dijelovima suši mnogo brže nego na
drugim dijelovima, zbog čega naprezanja postaju još veća, pa drvo puca. Drvo se
brže suši na vanjskim dijelovima, naročito na krajevima, jer su krajevi jače izvrgnuti
promaji uzduha, a često i zrakama sunca. Nadalje u bjeliki voda brže teče
nego u srži, pa se bjelika uz jednake ostale uvjete i brže suši. Radi prebrzog sušenja
pojačava se nejednoličnost sušenja u raznim dijelovima drva i nejednoiičnost
stezanja drva u raznim smjerovima, pa naprezanja postanu tolika da, kako je rečeno,
drvo puca.


Da se krajevi drva ne bi sušili odviše brzo, zaštite se često time da se na krajeve
pribiju daske ili da se krajevi namazu prikladnim namazom. Od namaza
upotrebljava se laneno ulje s olovnim bjelilom, laneno ulje sa minijem i t. d.


Okruglo drvo prije puca od ispiijenog, jer je stezanje više nejednolično i jer
ima redovno veće dimenzije od ispiljene građe.


Ako se drvo suši polagano, ne će pucati, unatoč nejednoličnog sušenja i nejednoličnog
stezanja drva, jer naprezanja ne postignu toliku mjeru da bi drvo
pucalo.


Ako se jako vlažno drvo suši prebrzo, na primjer s vrućim uzduhom s premalo
relativne vlage, iz vanjskog dijela drva brzo će se ispariti vlaga, dok iz dubljih
dijelova izlaziti će vlaga mnogo sporije. Radi toga prekinuti će se tok pare
iz unutrašnjosti prema van. Vanjski dio drva brzo će se stegnuti i otvrdnuti, pa će
biti kao neki oklop oko unutarnjeg drva. Zbog takovog otvrdnuća vanjskog dijela
drva nastaju velika naprezanja, koja prouzrokuju prstenje, to jest pukotine na površini
drva i u unutrašnjosti. Otvrdnuće vanjskog dijela drva nastane naročito kod
brzog sušenja drva, u kojem ima i u vanjskim i unutarnjim dijelovima nevezanevezane vlage. Kod odveć,brzog sušenja iz vanjskog dijela brzo će izaći nevezana
i jedan dio vezane vlage, a u unutarnjem dijelu može jošostati nevezane vlage i
sva vezana vlaga. Kod takovog stanja vlage u drvu vanjski se dijelovi, u kojima
se osušio i jedan dio vezane vlage, stegnu, a unutarnji dijelovi ne će se stegnuti,
pa vanjski dijelovi pucaju.


Drvo na kojem je pri sušenju nastao vanjski oklop može se omekšati, ako se
grije vrućim i jako vlažnim uzduhom. _.._ <


50