DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 46     <-- 46 -->        PDF

I


Prof. Dr. ANDRIJA PET RAČIĆ (Zagreb):


BAGREMOVI KOLOSJECI


(LES PEUPLEMENTS D´ECHALAS DU BOBINIER)


Dobro nam je poznata gospodarska važnost bagremovih šuma. Bagremovina je
vrlo dobra kao građa, tvorivo i ogrijev. I šumsko-uzgojne osebine bagrema vrlo su
velike. On dobro uspijeva i na mršavim pjeskovitim tlima, koja nisu podesna za
uzgajanje važnijeg drveća, osim bora. Bagrem dosta dobro podnosi sušu i ne trpi
od posebnih prirodnih šteta. Lako se i s dobrim uspjehom prima. Brzo raste. Njegovi
panjevi tjeraju snažne izdanke, radi čega se većinom uzgaja u niskim šumama.


Bagrem je sjevernoameričkog podrijetla. U evropskim, napose u francuskim šumama
počeo se upotrebljavati iza god. 1S00. Nešto se jače proširio istom svršetkom


19. stoljeća. Na ovom širenju prema Istoku Evrope počeo se već oko 1820. upotrebljavati
u Mađarskoj za pošumljenje pjeskulja. U većoj mjeri došao je ondje do upotrebe
tek oko god. 1880. Interesantno je mišljenje Rumunja Drač e a-e, da je bagrem
unesen u Rumunjsku preko Balkana, a ne preko Mađarske. Tumači se to rumunjskim
nazivom bagrema »salcam«, a jednakim se imenom naziva bagrem u
Turskoj, Bugarskoj i Macedoniji. Zapravo je to turska riječ, koja znači grozd (salcmac),
a označuje drvo, koje cvate u grozdovima.
Uza sve svoje dobre osebine bagremu se u šumskom gospodarstvu Hrvatske još
pred kojih 60 godina nije pridavala gotovo nikakova pozornost. Tek godine 1899.
izašli su u Šumarskom listu prvi članci o podizanju bagremovih sastojina i o važnosti
bagremova drva u obrtu i gospodarstvu (Belamarić, str. 463; Fuksa, str.
453.) — Od tog doba uzgojeno je kod nas mnogo bagremovih šumica. U Šumarskom
listu za god. 1915. (str. 113.) napisao je ing. Josip Grünwal d opširan članak o
uzgajanju bagremovih šuma, u kojem se nalaze i skrižaljke prihoda niskih bagremovih
šuma, sastavljenih po šumsko-uređajnom uredu kneza K o b u r g a u Mađarskoj,
te prihodna skrižaljka za bagremove šume grada Subotice. Inače se o uzgajanju
bagrema nije pisalo u Šumarskom listu.


Od važnije strane literature spominjemo slijedeće knjige o bagremu:
1) E. Vadas : Die Monographie der Robinie, Selmecbanya, 1914.
2) G. V a u 1 o t: Le Robinier Faux-Acacia, Baris, 1914.
3) M. D. Dracea : Beiträge zur Kenntnis der Robinie in Rumenien, Bucuresti,
1926.
Bagremove se niske šume ponajviše uzgajaju kao kolosjeci, tj. šumice za proizvodnju
vinogradarskog kolja. Kod nas su bagremom pošumljene velike površine
Deliblatskih i Đurđevačkih pijesaka, gdje on radi rahlosti tla vrlo dobro uspijeva.
Dosta je podignuto bagremovih šuma i šumica i na ostalim rahlijim tlima, a nađe
se i po koji mali gajić i na boljem krševitom tlu. Izvan Jugoslavije ima danas bagremovih
šuma tamo, gdje mu klima odgovara, tj. gdje su blage klime bez jakih
proljetnih mrazova i bez ranog snijega u jesen, te gdje raste vinova loza i pitomi
kesten. Na glasu su vrlo lijepe bagremove šume na prostranim pjeskuljama susjedne
Mađarske i Rumunjske. II hladnijim predjelima, gdje rano u jesen padne snijeg,
dok bagrem još nije odbacio lišće, stradavaju mu stabla od snjegoloma. Tako je,
na pr., na jednoj čistini jugozapadne padine Medvednice, u nadmorskoj visini od
700 m zasađen bagrem pred kojih 15 god. Stabla su danas većinom kvrgava i
grbava, jer su im vrhovi bili često prelomljeni od ranog jesenskog snijega.
U Glasniku za šumske pokuse br. 4 iz god. 1935. objelodanjena su istraživanja,
koja vrši Zavod za uzgajanje šuma na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu
o trajanju izdanačke snage panjića u bagremovim kolosjecima, te o njihovom
drvnom prihodu. Istraživanja se vrše na jednoj pokusnoj plohi na sjevernom rubu
Maksimira.
U svrhu navedenih pokusa uzgojena je u Maksimiru posve nova bagremova
sastojina. Zimi god. 1923/24. posječena je manja hrastova sastojina, a u proljeće
1924. zasađene su na toj površini bagremove prikraćene biljke. Ploha se nalazi
na brežuljkastom terenu na oko 160 m nadmorske visine. Podlogu čini svježe pjeskovito-
ilovasto tlo srednjeg boniteta. Na hrptu pokusne plohe tlo je nešto slabije,
a u udolici nešto bolje, pa je prema tome i prirast bagremovih stabalaca u udolici
nešto bolji nego na hrptu.


40
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 47     <-- 47 -->        PDF

U ovom članku želimo donijeti srednje podatke o drvnom prihodu ovog bagremovog
kolosjeka, dobivenom sječom u god. 1934. i 1939., jer su oni za praksu od
posebnog značenja, napose za kolosjeke, koji rastu na sličnom staništu kao ovaj u
Maksimiru.


Rezultati sječa s obzirom na kolje


Bro j kolaca . Za praksu je svakako važno znati, koliko se vinogradskog´
kolja može izraditi na 1 ha´ petogodišnjeg bagremovog kolosjeka. Dakako, da to
ovisi o broju stabalaca, koja su sposobna za kolje i od dimenzija kolaca, koje su
običajne u nekom kraju. Broj stabalaca ovisi o gustoći sastojine, a ova opet o
broju panjeva i o broju izbojaka na pojedinom panju. Pokusna ploha maksimi rskog
kolosjeka pošumljena je sadnjom biljaka u razmacima od 1,40 m. Takovom
sadnjom podignut je najveći broj naših bragremovih kolosjeka. Najobičnije dužine
vinogradskog kolja iznose u zagrebačkoj okolici oko 2,50 m., a debljina u
sredini dužine ca 3—5 cm. Tanjem kolju daje se u ovom kraju prednost radi toga,
što se kod zabijanja kolja u zemlju manje ozljeđuje korijen trsa, te što je s tankim
koljem lakše raditi.


U 5-godišnjem bagremovom kolosjeku u Maksimiru iznosio je broj stabalaca,
koja dolaze u obzir za izradu kolja , na 1 ha oko 5.000—5.500 komada. Oko
2.300—3.000 izbojaka tanji su od 3 cm u prsnom promjeru i nisu sposobni za
kolje. Najveća visina stabalaca iznosila je kod sječe u drugoj ophodnji (1934.) 11
m., a kod sječe u trećoj ophodnji (1939) 12.50 m. Najdeblja stabalca kod .....
u drugoj ophodnji imala su prsni promjer 10,4 cm, a kod sječe u trećoj ophodnji
11,0 cm.


Da se dobiju podaci o količini izrađenog kolja, prigodom sječe nakon druge
i nakon treće ophodnje izrađivalo se kolje odmah u šumi i izbrajalo. Izradu su
vršili seljaci vinogradari. Rezultat je bio slijedeći:


Na 1 ha srednje dobrog tla, u dobro obrasloj sastojini izrađeno je prosječno


6.660 kom. kolaca naprijed navedenih dimenzija. Na boljem tlu proizvede se, radi
bržeg rasta i bržeg prirodnog prorjeđivanja sastojine, manji broj kolaca, koji su
međutim deblji i teži od kolaca proizvedenih na lošijem tlu. U duže vremena
rabljenim kolosjecima kod 5-godišnje ophodnje dobije se manje kolaca od naprijed
navedenog broja, jer se sa starošću kolosjeka umanji broj panjeva.
Drvn a mas a kolja . Svakako je vrijedno znati, kolika je drvna masa kolja
posječenog na jedinici površine (1 ha) 5-godišnjeg kolosjeka. Prosjek težine svih
kolaca dobivenih na jednom hektaru u godinama 1934. i 1939. bio je 35.954 kg.
Ksilometriranjem ustanovljeno je, da 1 prm sirovog bagremovog kolja važe 500
kg i da zaprema volumen od 578,61 dm3. Prema tome težini svih kolaca na jednom
hektaru od 35.954 kg. odgovara drvna masa od 42 m3 ili 76—80 prm. Želimo li
izračunati cijenu kolja na panju ili u izrađenom stanju, možemo se poslužiti cijenom
ogrijevnog drva, možda od hrastovine, koja nam je redovno dobro poznata.


Rezultati sječa s obzirom na pritke


Nakon izrade kolja ostanu na sječmi stabalca, koja nisu sposobna za kolje, jer
su ili odviše neravna ili pretanka. Nadalje ostanu vrhovi stabalaca, a i pojedini
deblji komadi, dugi 1—1,5 m, koji iz bilo kojeg razloga nisu ušli u kolje. Sve je
to drvo izrađeno u pritke, koje služe kao trklje za grah, kao potpornji za lucnjeve
u vinogradima, ili kao potpornji za rajčice u vrtovima. Obična je dužina pritaka
1,5—2 m., a debljina u sredini dužine oko 2,25 cm. Ovakovih je pritaka izrađeno na
1 ha oko 6.290 kom., a vagale su 9.615 kg, Ksilometriranjem ustanovljeno je, da
323,5 kg pritaak ima volumen od 417,96 dm3, što za ukupnu težinu pritaka na 1
ha od 9.615 kg. odgovara masi od 12.41 m/ ili oko 30 prm.


Ukupna masa kolja i pritaka iznosi dakle na 1 ha 54,44 m3 ili 106—110 prm.


Rezultati sječa s obzirom na sitnu granjevinu (šiblje)


Nakon izradbe kolja i pritaka ostane na sječmi sitna granjevina uz nešto
kratkih i debljih komada, koji nisu ušli u pritke. Granjevina se obično ostavi da
na dotičnoj površini strune. Ona služi kao odlično sredstvo za đubrenje šuma.


U blizini naselja pokupe, međutim okolišni žitelji tu granjevinu, koja im
služi za loženje odnosno za podizanje ograda.
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Na 1 ha ostaje oko 11.016 kg sitne granjevine. Da se točno ustanovi drvna
masa granjevine, obavljeno je 10 ksilometrijskih izmjera. Na temelju tih ustanovljeno
je, da 112,67 kg sitnog granja sadrži 130 dm3. Prema tome 11.016 kg granja
sa 1 ha površine ima ukupno 12,70 m3. Da tu kubnu sadržinu pretvorimo u pro
stornu mjeru, poslužili smo se slijedećim podacima. Za ksilometriranje granjevine
upotrebljeno je 10 žicom povezanih svježnjića dugih 1 m. Svežnjići složeni u prostornu
mjeru činili su točno 1 prm, a vagali su u svemu 112,67 kg. Ukupnoj težini
sve sitne granjevine na 1 ha od 11016 kg odgovara prema tome okruglo 98 prm


(11.016 :112,67). Redukcioni faktor za preračunavanje kubne mjere u prostornu za
takovo sitno granje iznosi 0,13 (0,13 m3 = 1 prm). Prema tomu drvna masa šiblja
na 1 ha iznosi 12,70 m3.
Ukupni prihod bagremovih kolosjeka


Na temelju naprijed navedenih podataka proizvedena je u 5-godišnjem bagremovom
kolosjeku na površini od 1 ha slijedeća drvna masa (prosječno prema podacima
nakon druge i treće ophodnje):


Tabela br. 1.


PKOIZVEDENO ZA 5 GOD. PEOSJECNO GOD.
(il a ete produit): (ensemble pour 5 ans): (en moyenne par an):


1.
Vinogradskog kolja
(des echalas): 5000-6500 kom. 42.00 m3 35.954 kg 8.40 m3 7.191 kg
2. Pritaka (des rames): 6300 „ 12.44 „ 9.615 „ 2.49 „ 1.923 „
3.
Sitnog granja (des ramilles):
12.70 „ 11.016 „ 2.54 , 2.203 „
Ukupno; — 67.14 „ 56.585 „ 13.43 „ 11.217 „


Svakako je to velika proizvodnja, pa i u onom slučaju, ako se upotrijebi same
vinogradsko kolje i pritke.


Napominjemo, da je vaganje kola natovarenih koljem, pritkama i granjem
obavljeno na fakultetskoj mosnoj vagi u Maksimiru, a ksilometriranje je izvršeno
6 dana nakon sječe.Na završetku ovog članka moramo spomenuti navode M. D. Drač e a-e u naprijed
spomenutoj njegovoj knjizi (str. 32—33), da vrijednost bagremova kolja
ovisi uvelike o debljini stabala, iz kojih je kolje izrađeno. Drač e a ne dijeli
mišljenje Beauverie-a (Le Bois, Paris, 1905), da je i bjelika bagremovih tankih


t. j . okruglih, kolaca vrlo trajna. Nasuprot, kolci dobiveni od stabalaca iz kolosjeka
sa 4—6 godišnjom ophodnjom dosta su kratkotrajni (3—5 god.). Oni imaju
vrlo mali postotak srži (oko 30°/o), a bjelika na dijelu kolca u zemlji trune brzo,
te se tako kolje mora svake godine prikraćivati. Debljina srži nešto je veća kod
stabalaca, koja su rasla u potištenom stanju nešto starije sastojine, ili kod stabalaca,
koja su rasla polako, tj. na slabijem tlu, nego kod debljih dobro raslih
stabalaca. Zato se D r a c e a zalaže, da se bagremovo kolje izrađuje samo cijepanjem
starijih i debljih stabalaca, uzgojenih u ophodnji od oko 15 god., jer takovo
kolje ima daleko veći postotak srži, koja je osim toga veoma trajna.
Primjera radi spominje se, da bagremovi trupčići od 6 m duljine, ako im je
srednji promjer s korom :>


5 cm, imaju prosječno 27% srži
10 » » » 45% »
15 » » » 57°/o »
20 » » » 66% »
25 » » » 71% »
30 » » » 74% »


Ako se uzme u obzir razmjerno daleko veća drvna masa, koja se postigne kod
viših ophodnja na jedinici površine, te veća sposobnost za kolje starijih stabalaca


42
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 49     <-- 49 -->        PDF

nego mlađih, onda se vidi velika prednost gospodarenja u bagrenicima s dužom
ophodnjom. Međutim, na pojedinim staništima, napose ako se radi o boljim tlima,
dolazi s povišenom ophodnjom u obzir pogoršanje tla. Pod rijetkim krošnjama
starijih bagremovih kolosjeka često se pojavljuje obilan korov. Na pijescima u kontinentalni
joj klimi nema u tom smjeru veće opasnosti.


Na koncu spomenut ćemo, da se u pazinskom kotaru u Istri, gdje također .ima
nešto bagremovih šumica, prema obavijesti od Ing. 0. Piškorić a sijeku te šumice
u dvogodišnjoj ophodnji. Svakako je ta ophodnja odviše preniska ne samo s
obzirom na to, što je dobiveni ogrijevni materijal posve sitan, nego i radi manjeg
prihoda, jer se sječa vrši, kad je prirast u najvećem porastu.


Resume. Le robinier sur le terrain sablonno-argileux, de bonte moyeime, dans les environs
de Zagreb, exploite en des rotations de cinque ans, ä . occasion de la coupe deuxieme et tvoi
sieme a fourni des produits selon la tabelle No 1.


43