DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Dr. NIKOLA NEIDHARDT (Zagreb):


PRILOZI PITANJU ŠUMARSKOG STUDIJA


(.......... . ....... .. ........ ...........)


Došlo je novo doba za naše šumarstvo. Na njegovom pragu treba riješiti brojna
pitanja i prilagoditi ih novim potrebama. Jedno od takovih vrlo važnih pitanja jest
i pitanje onih, koji dolaze, pitanje šumarskog stručnog pomlatka, pitanje orga nizacije
šuma rs kog studija.


Zadnjih godina skoro na svakom državnom šumarskom praktičkom ispitu ispitna
je komisija prigovorila, da kandidati nisu praktički, a ni teoretski dovoljno
spremni. Premda je komisija u svojim rukama imala efikasno sredstvo, da poradi
za poboljšanje znanja onih kandidata, koji će doći na naredne praktične ispite, ona
to jednostavno sredstvo, koje se sastoji u rušenj u kandidata, gotovo uopće nije
primjenjivala. Rijetko je koji kandidat na praktičkom državnom ispitu pao. Komisija
se zadovoljila teoretski m prigovorom o neznanju kandidata, a prakti čki
je kandidate propuštala. Time kao da je odgovornost sa sebe prebacila na one
faktore, koji su prije praktičkog državnog ispita imali voditi brigu o teoretskoj i
praktičkoj izobrazbi kandidata.


Kao nastavnik Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu smatram svojom
dužnošću, da malko pobliže razmotrim rečeni prigovor, koji su kolege iz prakse
rado prebacivali na fakultet, kao da je on kriv nedovoljnom znanju mladih šumarskih
stručnjaka, kao da je fakultet indirektno kriv i brojnim nedaćama, koje su
kroz zadnjih dvadesetak godina snalazile naše šumarstvo.


Nije fakultet kriv, nisu ni šumarski praktičari krivi, već su u prvome redu
krive opće pri li k e, u kojima se živjelo, u kojima su fakultet, ali još više praksa,
moral i živjeti. I baš u tim i takovim prilikama bio je fakultet onakav, kakav
je gotovo najviše mogao biti, davao je ono, što je najviše mogao.


Zamislimo dvadesetak svršenih inženjera, koji su jedne godine diplomirali. Pribrojite
im desetak onih, koji su godinu dana prije toga svršili i još uvijek čekali na
namještenje. Bilo ih je i takovih, koji su dulje čekali na namještenje, nego što su
studirali! Svi su ti obijali pragove za namještenje. A kojega je ono kao prvoga zapalo?
Zar najvrijednijeg ili najsiromašnijeg ili sa najboljom diplomom? Zar se
uopće pitalo profesore? Redovno bi onaj s najboljim vezam a preskočio
ostale, A tako je u praksi bilo često ne samo kod namještanja već i kod
premještanja, unapređivanja itd. Znali su to kolege u praksi, a znao je na žalost i
po gdjekoji brucoš na fakultetu. Zar je onda čudo, da se svijesno ili nesvijesno
uvriježila misao: »glavno je ´steći diplomu, jer se bez nje ne može, ali kako je
steći, to je svejedno; najbolje smjerom najmanjeg napora«.


Slušao na sveučilištu ne uči poput djeteta za volju roditelja ili učitelja. On je
odrastao čovjek, on uči, odnosno bolje rečeno studira , za sebe i svoj narod. Kod
njega se mora pretpostaviti intenzivna volja i ljubav za radom. Zar profesor sveučilišta,
na toj najvišoj naučnoj i nastavnoj ustanovi, da u đacima gleda one, koji pokušavaju
na svakom koraku prevariti kao što srednjoškolci sa zadaćama varaju
svoje nastavnike? Zar je u tome duh visokoškolske nastave? A ipak su i na fakultetima
slušači kopirali, prepisivali, elaborate dali izrađivati drugovima itd.
Držim, da razlog tome ne leži na profesorima i fakultetu, već u prvome redu na
prilikama, koje su općenito u životu vladale. Takav mentalitet bio je gotovo
općenit.


Nemojmo bacati krivicu od vuka na ovcu. Ako se u »praksi« (i to ne samo šumarskoj)
napredovalo mimo sposobnosti, mimo znanja, zar ta činjenica nije dovoljna,
da podgrize volju i ambiciju za radom kako slušača tako i mladih šumarskih
inženjera?


K tome dolazi zakonski propis, koji je omogućavao polaganje svakog ispita i po
4 puta. Latinska poslovica kaže: »Quem dii oderunt, pedagogam fecerunt«. Na sveučilište
bi morali dolaziti najsposobniji i natjecati se u duhovnom napretku i stvaranju.
A kad tamo dolazio je na žalost i po gdjekoji nesposobni pojedinac, zalijepio
se za skute Almae Matris, bubanjem se provukao kroz skile i haribde ispita
i stekao ne mo ć naučnog rasuđivanja već samo i isključivo diplomu, šuplju
diplomu.


32
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 39     <-- 39 -->        PDF

S time nipošto ne ću reći da velika većina naših slušača i mladih inženjera
nije sposobna. Daleko sam od te pomisli. Moje je lično mišljenje o našoj akademskoj
mladeži i više nego povoljno. Nadarenosti ima u njoj mnogo. Imavolje, ali ne toliko za rješavanje šablonskih i konvencionalnih već više individualnih
zadataka. Daj slušaču makar tešku zadaću, ali individualnu, koja od njega
traži dovitljivosti, duha, on će je riješiti. To je, držim, jedna od važnih osebina
pretežnog dijela naših mladih. To je zapravo znak darovitosti. Odatle i veliki
uspjesi mladih u borbama ovoga rata, odatle činjenica, da su gotovo svu težinu
tih borbi iznijeli na svojim leđima, odatle silna sposobnost baš za gerilsko ratovanje,
u kome su gotovo bez ičega stvarali čudesa.


Iz spomenutih razloga držim, da naša nastava niti u srednjim niti na visokim,
a ni poučavanje mladih šumarskih inženjera u praksi ne bi smjeli biti šablonski,
konvencionalni, već u prvome redu individualn i od intelekta k intelektu. Konvencionalnost,
šablonu i birokratizam smatram najopasnijim neprijateljima poleta,
duha i napretka naših mladih drugova -Pod uplivom birokratizma naš duh brzo
zahiri, postaje nezadovoljan, neplodan, omršavi.


Opazio sam nadalje u svojoj nastavničkoj praksi, da izraziti talent i obično
nemaju dovoljno volj e i energije, pa inkliniraju na nerad, upravo bih rekao
na izvjesnu filozofiju nerada. Naprotiv kod onih s manje talenta prevladava
baš marljivost . Talenat navesti na marljivost moguće je samo individualnim,
postepeno sve težim, samostalnijim, slobodnijim i zanimivijim zadacima.
Naprotiv kod osrednjeg talenta treba razvijati marljivost i ucijepiti savjesnost.
Sve je to delikatna i teška zadaća pedagoga.


Našem mentalitetu ne smeta disciplina i strogost. Naprotiv, strogost
može dovesti do vrlo korisnih plodova. Ali, strogi propis mora svakako biti svrsi shoda
n i mora vrijediti za sve jednako, mora biti pravedn o primjenjivan.
Ako na pr. koji kandidat na ispitu ne zna koju partiju, pa ipak prođe, redovno
njegovi drugovi odmah u svojim knjigama i skriptama križaju dotičnu partiju,
kao da je ne treba znati.


Naša mladež je osim toga temperamentna. Pristupa k stvarima ili s
ljubavlju i žarom ili s averzijom, a uspjeh postizava samo u prvome slučaju.


Sve su to psihološki osnovi za organizaciju studija. Studij bi šumarstva
dakle trebalo tako organizirati, da se nesposobnima, te onima, koji za šumarstvo
nemaju žive i intenzivne volje i smisla, onemogući pristup. Ako se naime ovakovi
provuku, za sobom povlače i ostale i snizuju razinu.


Do sada je struka kod nas bila u glavnom bipolarna . Jedan pol je bila teorija,
drugi praksa. Razlučenost teorije i prakse nastala je sticajem prilika. Prigovara
se katkada profesorima šumarstva, da istražuju i pažnju posvećuju odviše
teoretskim, a manje praktičkim pitanjima. U vezi toga prigovora pitajmo se, zar
je profesor uopće mogao početi veća ili dugotrajnija praktička istraživanja na
terenu? Odakle financiranje? Krediti su postali već tako sićušni, da gdjekada nisu
dostajali niti za pisarničke potrepštine zavoda i laboratorija. Profesor je dakle
većinom morao birati za svoja istraživanja probleme, koje je moga o sam samcat
riješiti i bez novaca, bez kredita, katkada i bez pomagača, figuranata i tome slično.
Na pr. kod Kabineta za geodeziju se na nabavku kojeg modernijeg instrumenta
nije više moglo ni misliti, a kamo li na terenska istraživanja. Krediti su iz godine
u godinu smanjivani i kresani. Kredit jedne godine nije bio dovoljan, a od dviju
godina zajedno se nije mogao kumulirati. Ili na pr. kod Zavoda za šumske pokuse,
tog središnjeg zavoda šumarskog odsjeka Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u
Zagrebu, premda je u Zakonu o šumama pisalo, da će Ministarstvo šuma i ruda
pomagati odnosno financirati rad toga zavoda, krediti su spali na tako malene
iznose, da nisu dostajali katkada niti za pretplate stručnih časopisa. Šta se postiglo
s tim kresanjem kredita pojedinih fakultetskih zavoda i katedara iz godine u godinu?
Isto ono, što se dogodilo s našim selima za vrijeme opetovanih turskih navala.
Sela su se povlačila u brda, gdje je doduše bio teži, ali slobodniji i nesmetaniji
rad. Isto tako su se, ali u prenesenom smislu, i profesori povukli u više teoretska
istraživanja. Ali, kadgod je trebalo stati na obranu struke, kadgod je trebalo
zapodjeti borbu za stručnost, kadgod se smatralo, da ugrožavanjem opstanka naših
šuma dolaze u pitanje interesi našeg naroda, profesori su i te kako silazili sa
svojih brda i prvi započimali borbu bez ikakvog obzira na to, da li je to kojem
ministru bilo pravo ili ne. Ako drugovi iz prakse nisu mogli dići svoj glas na
šumarskim skupštinama, profesori su ga dizali bez obzira na to, da li se radilo o


33
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 40     <-- 40 -->        PDF

dugoročnim ugovorima, o devastaciji šuma u Bosni, Slavoniji ili Makedoniji, da li
se je radilo o Našičkoj ili Brodskoj, neispravnom kupovanju ili zamjenjivanju
šumskih imanja na štetu naroda itd.


Bio sam osam godina tajnik bivšeg Jugoslavenskog šumarskog udruženja.
Postao sam tajnikom kao posve mladi asistent. Kada sam prvi put stilizirao´
predstavku na pr. o pitanju bivših imovnih općina, unio sam u nju sav žar svoje
mladosti. Bio sam u svojoj naivnosti uvjeren, da predstavka mora uspjeti. Ne samo
da nije uspjela, već sam kroz osam godina tajnikovanja otpremio na tucete predstavki
po istom e pitanju, a da se pitanje nije pomaklo sa mrtve točke. Naravno
da u zadnjoj predstavci, u zadnjoj varijaciji unutar ono 8 godina, nije više moglo
biti ni žara ni poleta. Šumarsko društvo radilo je zapravo također samo teoret ski
. S predstavkama se jurišalo na stijene i klisure, a naravno je, da s papirnatim
predstavkama nije bilo moguće pomaknuti te stijene. Kada sam prestao biti
tajnikom, pa sam analogne predstavke čitao od mlađeg tajnika, pune novog žara,
nisam mogao, a da mi ne bude žao sve te energije, koja je uložena u najboljoj
vjeri za napretkom.


Dakle sticajem okolnosti došlo je do toga, da je teoretska nastava odijeljena od
prakse. Zadaća je fakulteta bila teoretska, a zadaća ministarstva odnosno
šumarske prakse praktičn a izobrazba. Prvoj su bile posvećene 4 godine na fakultetu,
drugoj 2 godine iza svršenog fakulteta. Da li je potonja praks a zadovoljavala
I Iz gore navedenog prigovora ispitne komisije praktičnog državnog ispila
može se zaključiti da nije.


Uzmimo u razmatranje prosječnog slušača, koji je na fakultet došao iz provincije
recimo negdje oko god. 1930. t. j . davno prije rata. Upisao se. U Zagrebu
mu je sve bilo novo. Našli se i prijatelji, koji su ga još prije, nego li je stupio na
fakultet, uveli u kakovo društvo. Započela i predavanja. U početku marljivo prisustvuje.
Ali doskora vidi, da nitko od njega ništa ne traži. »Može se izostati iz gdjekojeg
predavanja, glavno je, da se uči«. Međutim »za učenje ima vremena«, jer su
ispiti daleko. Tako je brucoš u prvoj godini studija pomalo počeo izostajati s predavanja.
Vrijeme je letilo. Došli su i prvi ispitni rokovi. Slušao je nespreman.
Sluša druge, kako polažu. Javlja se grižnja savjesti. Počinje na vrat na nos učiti
za naredne rokove. Ali teško je nadoknaditi. Na sreću mladež je optimistička. Što
do prvih ispitnih rokova nije stigao »nadoknaditi će do jeseni, ima vremena, ta završen
prvi državni ispit uvjet je za upis tek u V. semestar«. Dolaze praznici, vraćanje
rodnoj kući. Kandidat kod kuće radi i ne radi, tako da se većinom pravo g
studiranja odnosno učenja na fakultetu prihvaćao tek u drugo
j godini . Na taj način se u drugoj godini učilo za prvu, u trećoj za drugu, a
u četvrtoj za treću. Dakle neorganizirano. Kada je đak na pr. u trećoj godini duševno
u drugoj, nema mu ni smisla mnogo polaziti predavanja i vježbe, a ako ih i
polazi ,čini to iz nužde, a duševno je kod njih odsutan. Ovakovo studiranje dovodilo
je dakle do nezgodnih posljedica. Na osnovne predmete studija otpadalo je razmjerno
najviše vremena, t. j . čitave 2 godine, dok su se uži stručni predmeti studirali
više manje na brzu ruku. Osnovnim predmetima zapadalo je dvostruko više,
nego* li što im je po satnici bilo određeno.


Neka je kandidat na opisani način svršio studij i postigao diplomu. Godinu dana
iza diplome služio je vojsku, zatim godinu-dvije čekao na namještenje. Konačno ga
je dobio 2—3 godine iza svršenog fakulteta. Došao u praksu. U glavnom su bile
dvije mogućnosti. Ili je došao u ruke dobrom i savjesnom stručnjaku, ili kakovom
cjepidlaki i birokrati. U prvom je slučaju iz kandidata još nešto moglo postati.
Stručnjak ga je uvađao u razne poslove, upućivao, tumačio mu, podizao mu vjeru
u samog sebe i pouzdanje u struku. Ta nije ta praksa tako nesavladivo komplicirana!
U drugome slučaju stariji je drug samo prigovarao, čudio se neznanju i povećavao
procjep između starog i mladog, a što je najgore u mladome posijao osjećaj
nesigurnosti. Je li nakon svega toga čudo, ako. praksa pretežnog broja kandidata
državnog praktičnog ispita nije zadovoljavala? Ali bilo je kandidata, koji su i te
kako dobru praksu stekli i razvili je u svim smjerovima, pa su na praktičnom ispitu
i te kako zadovoljili. Dakle nije samo studij na fakultetu kriv. Kriva je u
mnogome i praksa. Uvjeren sam, da je bilo dosta slučajeva, gdje je kandidat kroz
2 godine čekanja na namještenje i 2 godine prakse zaboravio ono teorije, što je na
fakultetu naučio. Zamislite, kako se ovdje opisani tok studiranja još oteščao kod
onih brojnih kandidata, koji su se zbog siromaštva sami samcati morali
školovati , davati instrukcije, raznašati novine, primati razna namještenja itd.


34
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Iz gornjih napomena izvadam za sada slijedeće:
1.) Treba na fakultetu odlučiti (odijeliti) studij osnovnih od studija stručnih predmeta.
Bez položenih osnovnih ne bi se smio dozvoliti studij stručnih predmeta, odnosno
bez položenog t. zv. I. diplomskog ispita upis u II. godište studija, ili bar bez
izvjesnog broja predmeta iz I. diplomskog ispita upis u III. semestar. Opseg osnovnih
predmeta mora biti takav, da ga slušači solidnim studijem i radom kroz godinu
dana mogu svladati.
2.) Treba obezbijediti siromašnim, a darovitim slušačima nesmetano studiranje
i osigurati im materijalni opstanak. Stadij šumarstva traži čitavo g čovjeka. Ne
može se studirati šumarstvo i biti namješten, a ne može se ni studirati i gladovati.
Mogu se dijeliti stipendij e najpotrebnijima i ponajboljima, ali još bolje rješenje
je uvađanje što većeg broja plaćenih demonstratorskih mjesta na samom
fakultetu. Demonstrator je bolji dak, koji je pokazao volju za predmet, pa
pomaže kod predavanja i održavanja vježbi. Dakle on ne prima novčanu nagradu
posve bez protuusluge, kao što je u glavnom prima stipendista, već vrši određena
omanju funkciju, sat-dva pomaže kod nastave, saživljuje se s radom u zavodu, pomalo
ide putem specijalizacije. Koliko bi na pr. korisno bilo, da ovakovih nekoliko
demonstratora ima, recimo, stolica za entomologiju, za fitopatologiju, geodeziju, ´
strojarstvo, šum.-kemijsku tehnologiju, a da o uže stručnim šumarskim predmetima
i ne govorim! Od gdjekojeg demonstratora uzgojio bi se vremenom pomalo stručnjak
specijalista, koji bi i kasnije držao kontakt sa »svojim« matičnim zavodom itd. Mislim,
da bi ovakovim putem trebalo ići, 1. j. putem rada izvan šablona i
satnica, putem rada u zavodima, institutima i seminarima. Osim
toga, naravno, dobrim đačkim domovima i menzama treba slušačima osigurati
zdravu hranu i stanovanje.
3.) Omogućiti treba fakultetima, da u glavnom izobraze kandidate ne samo teoretski,
nego i praktički.


Šta treba u prvome redu?


Fakultetska nastava mora dobiti podesne šumsk e objekte .


Zašto su takovi objekti nasušna potreba?


Zamislite dv a ili tr i takova objekta. Prvi tipiča n za naše brdske, drugi za


nizinske šume, a treći za pošumljavanje krša. Pošto je šumarstvo u prvome redu
ekonomija, ´ prva dva objekta ne bi smjela biti samo demonstrativna, već rentabilna
i ekonomična. Veličine njihove tolike, da stvaraju dva omanja područja, na
kojima se može najracionalnije gospodariti. Ne smiju dakle biti niti preveliki niti
premaleni. Ti -objekti bi morali biti takovi, da ih je moguće što prije dovesti u što
racionalnije i što intenzivnije gospodarsko stanje. Poželjno bi bilo, da nisu odviše
udaljeni od Zagreba. Možda bi dobro bilo, da jedan bude negdje na glavnoj prometnoj
žili prema Jadranu, eventualno u Gorskom Kotaru, drugi na glavnoj žili prema
Beogradu, a treći negdje u blizini prvoga.


Kako se zamišljaju praktične vježbe sa slušačima šumarstva na tim imanjima?
Vježbe bi se održavale ponajviše preko ljetnih praznika (ali izvjesne i zimi).
Kandidat mora na fakultetu najprije položiti predmet teoretski, pa tek s tim znanjem
vrši vježbe. Dakle on kod vježbi više nije posve neupućen. Na vježbama dobiva
posve individualn e zadatke. Mora ih riješiti ne teoretski, ne riječima, ne
kredom kao na tabli, već praktički . Dobiva toliko i toliko radnika za figurante
(a ne svoje kolege), mora posao organizirati i u glavnom u nekom
roku svršiti. U šumarstvu treba znati ekonomizirat i materijalom, radnom
snagom, vremenom, te organizirati te elemente. Sve bi to kandidatima moralo baš
na takovim terenskim vježbama prijeći u krv.
Ne bi smjeli kolege kolegi biti figuranti, jer bi se time kršio princip individualnosti
zadataka i samostalnosti rješavanja.
Iz geodezije vršila bi se razna snimanja, iz strojarstva bi se radilo na
pilani, vukao bi se materijal traktorima, kamionima, željeznicom. Svaki kandidat
morao bi naučiti šofirati. Fakultet bi imao svoje kamione na drveni pogon. Iz u p c-
r a b e izrađivali bi se razni proizvodi, iz uzgoj a proređivale i pomlađivale sastojine,
iz uređivanj a sastavljale osnove, iz prometal a trasirale i izvodile
ceste itd. Sve skupa ne teoretski, već posve realno i praktički. Cesta na pr., koja bi
se trasirala, odmah bi se, makar samo u jednome svom dijelu, i izgradila, jer kandidat
mora vidjeti i rezultate svoga rada.


35
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 42     <-- 42 -->        PDF

I \


Ponovno naglašavam, da bi prva dva objekta morala biti ekonomična i rentabilna.
Radna snaga morala bi se plaćati iz njib samih, a isto tako i čitav boravak
slušača na vježbama, prehrana, uastanba itd. Potrebne zgrade, inventar,
knjižnica, instrumenti itd. sve bi to moralo niknuti iz samih obje


ne biti ovisno o godišnjim proračunima fakulteta ili ministarstva. Iz prihoda
bi se financirale ne samo vježbe, t. j . praktički rad slušača, nego i naučn a
istraživanja , edicije fakulteta, pošumljivanje trećeg objekta itd. Izobrazba
slušača postala bi individualna i samostalna, ali i fakultet bi stao na vlastite noge,
postao bi neovisan o nekresanim i kresanim proračunima i šablonama. Počeo bi
se samostalno i slobodno razvijati. Pošto bi vježbe i rad na terenu uz profesore rukovodili
u prvome redu a s i s t e-n t i, bili bi ti objekti veoma važni baš za stručni
razvoj asistenata odnosno fakultetskog naučnog pomlatka.


Stručni upravitelji fakultetskih imanja morali bi se izabrati između najbo ljih
naših praktičara. Đaci bi od uprave morali usisati d u h e k o n o m i j e,
duh organizacije, duh reda i rada.


Dva dotično tri objekta potrebna su i zato, da se odviše slušača ne skupi istovremeno
na istom objektu.


Slušači, koji bi na tim vježbama vidjeli, da im šumarstvo kao struka ne odgovara,
na vrijeme bi ga mogli napustiti i prijeći u druga zvanja. Ali ima jedna
druga mogućnost još ranijeg selekcioniranja, ako bi se radna snaga namicala na
slijedeći način. Maturanti, koji žele studirati šumarstvo, neka se
svake godine na vrijeme pozovu na rad na fakultetske šumske objekte. Ti bi mladići
bili radna snaga. Radili bi sve fizičke radove, bili bi figuranti, nosili promjerke,
krampali staze, tovarili daske itd. Njihova dužnost bi bila fizički upoznati najosnovnije
elemente rada, raditi, a osim toga i kod zdravih očiju gledati. Za svoj
rad dobivali bi stan, hranu, odjeću i obuću, a možda i neku nagradu. Princip plaćanja
rada trebalo bi ovdje provesti isto tako kao i kod demonstratora. Svaki od
tih kandidata imao bi prilike vidjeti, koliko teškoća i fizičkih i duševnih mora
svladavati šumarski inženjer. Oni od tih maturanata, koji bi uvidjeli, da im šumarska
struka ne odgovara, ne bi se ni upisivali na fakultet, napustili bi stvar
na vrijeme, t. j . još prije početka pravog studija, ne bi dakle izgubili ništa. Naprotiv
oni, koji bi kod toga vidjeli, da njihovoj naravi, naklonosti i volji šumarska
struka odgovara, upisali bi se na fakultet i uvjeren sam, da bi njihova volja još
porasla. Na taj način provela bi se prva selekcija. Druga selekcija bio bi propis, da
se bez I. diplomskog ispita nitko ne može upisati u III. semestar ili -bar bez izvjesnih
predmeta I. diplomskog ispita. Mislim, da daljnjih selekcija ne bi trebalo.


Na spomenutim fakultetskim dobrima slušači bi došli u bliži kontakt s asistentima,
profesorima i šumarskim, stručnjacima iz prakse. Za neke vježbe zamolilo bi
se uvijek ministarstvo, da ono fakultetu dodijeli mlađe praktičare, koji bi vježbe
rukovodili. Uvjeren sam, da bi fakultetska imanja došla vremenom na glas i u inozemstvu,
pa bi i inostrani šumari dolazili preko ljeta na ta imanja. Kontakt s njima
bio bi koristan kako za profesore i asistente, tako i za slušače. Kontaktom i međusobnim
raspravama iskrsavaju ideje, stvaraju se planovi, nalaze se nove mogućnosti.
A zašto ne bi na ta imanja dolazili na vježbe i po gdjekoji inostrani đaci ili grupe
slušača ,a naši slušači odlazili na slična imanja u inostranstvo?


Kako rekoh, spomenuta imanja smatram nasušnom potrebom. Jedino pomoću
njih može prestati životarenje i početi nov život fakulteta.


Upravo sada je čas, da se ta stvar oživotvori i provede. Zakon o
agrarnoj reformi to omogućava svojim čl. 30. Ali moguće je to provesti i bez toga
zakona. Država raspolaže s dovoljno podesnih šumskih objekata, raspolaže i
stručnjacima, koji dobro poznaju razna šumska područja i objekte na njima, koji
bi mogli doći u obzir. Gore je načelno, odnosna više manje teoretski, rečeno, kojim
zahtjevima bi morala ta imanja odgovarati, dok bi baš praktičari šumarske službe
morali ukazati na one objekte, koji bi najviše odgovarali. Objekti moraju odgovarati
ne možda samo za par godina, nego za decenije i decenije i stoljeća! Mislim,
da bi odgovarala područja bivših šumarija u Fužinama i Lipovljanima. Iz prvog bi
se mogla rezana roba otpremati na Sušak ili Rijeku, tovariti u lađe i tamo držati
malo skladište, da se slušači upoznaju i trgovačkim poslovanjem u vezi s drvom
i si. Na samim imanjima ili u neposrednoj blizini potrebne su i pilan e zbog neophodnog
vježbanja na njima.


Šumarski stručnjaci moraju danas, kada je sva zemlja popaljena i poništena,
rješavati ogromne zadatke. Vjerojatno ti zadaci u budućnosti ne će biti


36
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 43     <-- 43 -->        PDF

niti manji niti lakši. Novo vrijeme, nova organizacija vlasti, traže stručnjake, koji
su stručno i organizaciono potpuno spremni. Mladi inženjer, dodijeljen kojem NO-u,
mora se sam snaći i znati riješiti i najteže zadatke. On mora u prvome redu biti siguran
u sebe, svoj posao i svoj poziv. I stoga je gledišta i više nego li poželjno,
da se praktična izobrazba vrši na spomenuti način i svaki svršeni inženjer bude
i teoretski i praktički osposobljen.


Šumarski fakultet bez podesnih šumsko-nastavnih objekata isto je, što i medicinski
bez klinika!


Trajanje studija


U cilju, da se slušači što bolje izobraze, moglo bi se zamisliti i produženje studija
recimo od 8 na 9 ili 10 semestara, odnosno od 4 na 5 godina. Praktično su i do
sada slušači studirali ne 4 nego zapravo najmanje 5 godina u vezi baš s načinom
dieharmoničnog studiranja, koji sam gore prikazao, i prevelikim opsegom osnovnih
predmeta.


Pitanje je načelno, da li je uputno produživati studij? Mislim, da to nije niti
korisno niti potrebno. Glavno produktivno stvaranje čeka kandidate ne na fakultetu
nego u životu. U to stvaranje, u taj život, treba da uđu što je moguće mlađi ,
svježiji i poletniji. To stanovište zastupaju i biolozi. Vjerojatno će se i
srednje škole skratiti od 8 na 7 godina. U potonjima bit će po svoj prilici uvedena
godina s 200 radnih dana. Obuka će svake godine svršiti tek onda, kad se navrši
propisani broj radnih dana. ´


Kako je sa trajanjem obuke bilo dosad na sveučilištu? U glavnom slabo. Ne
pamtim semestra, koji ne bi bio prekidan kakovom iznimnom zgodom. Štrajkovi su
bili na dnevnom redu. Usred semestra, kad se najbolje mora raditi, odjednom je
nešto izbilo i na izvjesno vrijeme bilo sveučilište zatvoreno. Takovo prekidanje moralo
bi za uvijek prestati. Doduše, treba priznati i slijedeće. Svaki slušao sveučilišta
mora, ako hoće uredno položiti ispite, više vremena utrošiti na studiranje i
učenje nego li na polaženje predavanja. S toga gledišta su duži glavni praznici,
praznici o Božiću i Uskrsu i si., baš za učenje i te kako potrebni. Slušači su u
glavnom i razne štrajkove u tu svrhu iskoristili.


Budući da je nestalo onih uzroka, koji su dovodili do opetovanih nemira na
sveučilištu, držim, da u buduće ne će biti prekida predavanja, zatvaranja sveučilišta
itd., kakovi su bili prije drugog svjetskog rata na dnevnom redu. Time će se
racionalnije moći iskoristiti i ispuniti školska godina i dobiti prilično na vremenu.


Napominjem, da osobno nisam za produženje studija šumarstva, ali sam za
bolje iskorištenje postojeće 4 školske godine.


Dosadašnji nastavni plan


U pobliže razmatranje tog plana ne ću se upustiti, jer je šumarskim stručnjacima
manje više dobro poznat.
Razlučit ću samo predmete u slijedeće skupine:
A.) Osnovn i predmeti : matematika, botanika, kemija, meteorologija, zoologija,
petrografija, geologija i pedologija.


B.) Tehničk i predmeti : deskriptivna geometrija, teoretska mehanika, opće
strojarstvo, geodezija, građevna mehanika, vodno graditeljstvo, zgradarstvo i gradnja
šumskih prometnih sredstava.


C.) Stručni šumarski predmeti: uzgajanje šuma, uporaba šuma sa
šumskom industrijom i trgovinom, dendrometrija, dendrologija, šum. kemijska tehnologija,
šum. fitopatologija, šum. entomologija, anatomija drvlja, šumarska fitosociologija,
bujice, uređivanje šuma, računanje vrijednosti šuma, obrana šuma, šumarska
politika, uprava šuma, šum. i lovni zakoni, šum. strojarstvo i lovstvo.


D.) Ostal i predmeti : pravo, nacionalna ekonomija s financijalnom znanošću.


Neki predmeti, kao na pr. deskriptiva, mehanika, koji su doduše osnovni, ali
u prvom redu služe kao osnov tehničkih predmeta, uvršteni su pod potonje. Nacionalna
ekonomija morala bi se također uvrstiti pod osnovne, a uvrštena je pod
»ostale«.


Upada u oči velik broj osnovni h predmeta, koji su međusobno prilično heterogeni.
Uvrstimo li među njih i nacionalnu ekonomiju, dobivamo u svemu 8 osnovnih
predmeta, kcji svaki za sebe predstavljaju velike znanstvene discipline, velika


37
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 44     <-- 44 -->        PDF

znanstvena područja. Dakle šumarstvo je zapravo znanstveno kompliciran
o, jer su mu temelji, a i problemi komplicirani i heterogeni.
Po broju sati na »osnovne« predmete, koji su gore pod A) navedeni, otpada ca
21°/., na »tehničke« (B) ca 32°/o, na »šumarske« (C) 40°/o i na »ostale« 5°/o.


Bifurkacija


Razmotrivši dosadašnji plan, dolazimo do zaključka, da je sa svojih 36 predmeta
opsežan i heterogen.


A u čemu je uglavnom šumarska struka? Budući da je šuma zajednica živi h
bića, šumar mora u prvome redu biti biolog . A jer proizvodi šume namiruju ekonomske
potrebe, šumar mora biti ekonom . Dakle biološki i ekonomski predmeti
su zapravo najvažniji.


Ali neosporno je ,da svaka sječa mora biti ujedno i uzgojna mjera, svaka sječa,
svaka eksploatacija mora se izvoditi sa š u m a rs k o g gledišta.


Ne smijemo više dozvoliti kolonijalne načine eksploatacije, ne možemo pristati
na drvnu industriju, koja radi na kolonijalnom principu. S v u eksploataciju ,
svu drvnu industriju, moraju dobiti šumari u svoje ruke, jer su
oni zato jedini zvani. Pilana mora sa šumom i šumama činiti organsku cjelinu.


Sa ovog gledišta potrebno je šumarima veliko tehničk o znanje. Potrebni su
tehnički predmeti, potrebno je naročito solidno znanje rada na pilanama itd.
Komponente našeg studija su dakle: biološke, ekonomske i tehničke.


Kako međutim nije moguće sve natovariti na jedna kola, jer bi se studij momo
i odviše proširiti, došlo je vrijeme, da se provede bifurkacij a studija na dva
pododsjeka: ekonomsko-biološki (uzgojni) i ekonomsko-tehnički (uporabni).


U Saveznom ministarstvu šumarstva održana je konferencija u predmetu šumarskog
studija. Prisustvovali su uz fakultete izaslanici sviju federalnih jedinica.
Zaključeno je »da se studij usmjeri bifurkacijom«. Uglavnom je prevladavalo mišljenje,
da bifurkacija za prvo vrijeme ne bude odviše intenzivna, jer je šumarstvo
još uvijek u stadiju pionirskom, kada šumar na terenu mora biti svestrano spreman.
Neki izaslanici predlagali su čak, da svi slušači slušaju iste predmete, ali
tehničari da strože polažu ispite iz tehničkih dok uzgajivači iz bioloških predmeta.
To bi onda bila samo ispitna bifurkacija.


II stepen bifurkacije ne mogu se ovdje upustiti. Ostavljam to za drugu zgodu.


Diplomske radnje


Diploma bi se morala sticati na osnovu samostalno izrađene diplomsk e
radnje . Do sad su slušači polagali ispite, a da zapravo na nijednom nisu morali
dokazati, da su u intelektualnom smislu p i s m e n i, t. j . da znadu ne samo na pojedina
pitanja iz pojedinog predmeta odgovarat i kao na ispitu, već mnogo više i
mnogo šire, sami postavljati i riješiti koji problem. Svrha bi diplomske radnje bila,
da kandidat dokaže, da je zreo za samostalno razmišljanje po stručnim pitanjima i
da čitavom strukom \oliko vlada, da može i razne njene komponente međusobno povezati
i stručne zasade ispravno primijeniti. Vrlo dobra strana diplomske radnje
bila bi i u tome, što bi kandidate primorala na intenzivniji intelektualni rad i studiranje.
Savjestan kandidat 6e za vrijeme čitavog studija tražiti, koji predmet mu
najbolje odgovara i koja tema, pa će iz njih izraditi diplomsku radnju. Za nadati
se je, da će tako biti izvjestan broj kandidata, koji će se početi pobliže zanimati za
entomologiju, pa za fitopatologiju, šum. politiku, za pilane, traktore itd., t. j . krenuti
po malo putem specijalizacije i produbljivanja. Diplomska radnja morala bi
biti završna faza i kruna fakultetskog studija. Kandidat bi je u pravilu izrađivao
u kojem zavodu ili na spomenutim fakultetskim objektima. Ona bi bila najvažniji
fakultetski ispit intelektualnih i stručnih sposobnosti kandidata.


Fakultet mora dati slušačima ono, što je najnužnije za vršenje njihovog zvanja
u kasnijem životu. AH nikako ne smije davati samo recepte. Sveučilišni studij mora
biti mnogo dublji i viši. Na svakom koraku mora biti postavljeno i mora biti odgovaramo
na pitanje »Zašto?«. Praksi mora biti dana potrebna teorija, jer bi se inače
vratili na puku empiriju. Na svakom koraku pitati »zašto?«, »zašto baš tako?«,
»zar ne može bolje?« i »zar ne može konciznije, sveobuhvatnije i šire?«, to je dovelo
čovječanstvo do velikih teorija, iznašašca, pronalazaka, silnih sinteza i golemih nastojanja,
dovelo je čovjeka do naziva »homo sapiens«.


38
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Život se stručnjaka sastoji i u najobičnijoj i najširoj praksi u rješavanju čitavog
niza problema . Često praktičar ne može da se na tim problemima pobliže
zadrži, pa ih šablonski presijeca rješenjima kao što je Aleksandar Veliki presjekao
gordijski čvor. Ali problemi, koje ima rješavati šumarski stručnjak, nisu nimalo
lakši od na pr. problema, koje ima u svojoj praksi rješavati liječnik. Problemi su
šumarske prakse često i te kako naučni, premda se rješavaju po receptu. Šuma i
zahvaćanje u nju, u taj biološki sklop živih bića a ekonomski prevažan sklop ekonomskih
interesa ,nije jednostavna. Svrsishodno postupanje s njome traži i te kako
moć naučnog rasuđivanja posve jednako, kako bi ta moć morala biti razvijena na pr.
kod liječnika, koji sudi o životu i smrti, zdravlju i boli čovjeka.


Diplomska radnja ne mora biti naučn i rad. Ali ona može darovitijeg kandidata
navesti i na put naučnog istraživanja. Takovi kandidati će se i u kasnijoj
praksi malko pobliže zaustavljati na pojedinim problemima, publicirati svoja opažanja
itd., a na korist i napredak struke. »


..........: B 1860 .... . ......... ........ .. ....... ........ .......-.............
...... ........ ... .... ...... ...... ....... «a ......... . .... .......
....... ....... ....... .........., ........ . .......... ......... . 1898 ....
............ ........... .......... .. ......... . ...... . ...... ....... ............
. ............ ... „........ ...........". . 1919 .... ... „........" ..........
............ ........ .. ........... .... ........ ...... ......... ..
..... .......... ...... ........ ... ............. ........... . ............ .....
........... ..... ......... .. ............. .... ....... .......... ...
...... .......: .... . ........ ....... ...... ..... ........ ......, ...... .
.......... ........... . ....... ..... ........... ...., a ...... ... ..........
. .......... ..... . ..... .......... .......... .......... ........