DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 35     <-- 35 -->        PDF

..... ... .......... ......... (......):


...... ........ ........ . .......... ......


(........ ...... ........ . .. .. .. ..)


. ..... ....... ....... .......... . ....... ........ ........ . ..........
....... ... ...... je, ........, ...... . ........, ... .. ........... .. .........
........... ...... ............ .. ... .. ........... .. .., .. . ............
...... — -no ........ ....-., ......... ........... .......... .........1)
— ......... .......... .... ....... ....... ......... — ..... .... .. ..........
.......... — . ........-......... ..... ........ .... ........... . .......
.. ........ ....... ......... .. .. ....... ........ ........ ........ ...........
.......


.... .......... .......... ...... (.. 8 .. 12 .......) ............. je .........
.............. ..... ....., . . ...... ...... ............. .... ....
je ....... .. ............. .............. ......... .... je .. .. ... .........
............, .. .. .... ....... ....... ......... ......... ..... ........ ........
...., ... .. je ...... ......... (............) . ... (............), ....
.. .... ....... ..., ....., ..... . ...... .... .. ...... ........ ........... ........
.. ......... ...... ..... .... (...), ..... .... (...... ......) ............
je ....... ........ ....... ........ ........ ....., .... «... ...... ....
...... .......... ... ..... ......... ........ ......., ....... .......!


. ...... ........... ....... (.. 13 ,.. 17 .......) ........ ..... ........
....... .. .. ...... ...... Taj je ...... ............. .. ..... ........-.........
......... ...., ...... ....... . ...... ..... .. ..... ..... .....; ........
........ ......: ...... ...... ..... ....., ,.. ...... . ............ .......
.... .... ...... .. ....... ....... Te .... .... ... ........ ....... .
........ ........... ...... ... .... ........ .... — ........ . ... ........
.. .... .......... ...... . ...... ......... ....... ..... .. ........ .......
.... . .... ............. ..... (........ ......... ..... = ......., .......).


TpetiH ...... (.. 17 .. ........ 19 .......) ............. je: .............
........ ....... . ........ ...... (......... .. ....... .......), ......... .....
. .... . . .............. ...., ............. ..... . ..... ............. .....
....... .. .... (.... .. 1782) .. ......... ...... . ...... (...... .....) .. 1832.


....... ...... .. 1867 .. 1917. ........ je ......... ........ ............
........ ....... . ........ ....... ...., .. ....... je . ....... ......... .......
......... ....... ......, qapGKe ...., ........., ..... ......, ..........
......... .. .. ..... .... .. .. ......! ... .. ... ... ....... ......... .....,
..... je ....... .... ............. ..... .... a .. ........ .....


A ... ... ........ ........ ........... ........ .. 1917 .. 1938 .......2)


1917. .. ........ .. ....... 1917: .............. .......... ..... .....


.......... . ...... .............. ......, ..... ..... ....... .. .....,


............. ....., ..... . ...., ........ ..........., ..... ....


........ ......... . ....... .......
1918—1920. ............ ......., ......... ..............., ....... ... ......
. ....... ... .. .. ..... .......... . .. ....... ........ ........
...... . .......


1921—1925....... .. ..... «a ..... ... . ....... ........ a . .... ..........
. ....... ..... . ............. ........ ....... . .......
1926—1929. .......... ......... .. ........ ..... ........... ........ .......,
....... . »........
1930—1934. ......... ...... ....... .. ........ .... ....... .... . ....... ........
........: ............. .... . ........ .......
1935—1937. ....... ...... .. 1924. ...... (........ . ....... .... ...... ´..
........ ........ ...... . ....-... .^...


.. ........ ........ . ......... ...... ........ ........ . ...., ........
je ....... ........., ..... .. .... ......... .........-......... ........
....... ......... .........


*). ....., OcHOBhi ......... ...... ........, ...... 1925.


2) ....... ........... ................ ....... .... .............., 1945.


29
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 36     <-- 36 -->        PDF

...... .... . ...... je ........ .......... ..... ... ..... ......... ...........
.. ..... ......... ....... ......... je ......... .... ...... .. ....
......


.................. — ......... (......) ....... .. ..... ....... ........ .
.......... ........... .... ..... ...... a .. .... ........ .........
......... ............. (.....) ......... .. .............. .. ...........
....... ............ a .. ..... ................ ........


........., .... .. .. ........... .. ...... ..... .........., ....... .. ................
...., .. .... ...... ...... . .... ............ ...., ..... ........
........ (..........).


......... . ...... .... ....... .. ....... .. ........, .... .. ...... .........
(....., .....): .... je ......... .....! no ....-.. ......... . ..........
......... ... je ............... ..... ........ .......; ...... ........ ........ .........
;. .......... .... .. ........... .... ............... .. . . ...........
..... .... ... ....... .......... ............. .... ............... je ........ ..
........ ............... ..... .. .. .... ... ......., ... .. ....... .... .... ..
..... .......


..... .:.. ....... .......... ........ .. . ........ ....... ........ 0 .... he
.... ....., ... ...... ........... ..... ........ .........


... .... ......... . ........ ........ .... ...........


.......... .......... (1917) .... . ........ ........ ....... ...../.... .....
......; ...... .. .... .............. ........ .... ..... ...... .. ...... .. no........
... .. ......... .......... Ha .... ....., ........ .. 27. IV. .. 2. V.
1917, ........ ........ ......... „.. ... .... ... ....... .... .. .... ..........
.....". Ha ..... ..... ........... je ........ ...... .......


. ...... ........ ...... 1917 ...... .. .. „camoBOJbiHe .....", .... .. .........
.... ...... ........". .... .. ...... ..... ......... ... ........ .. ..... ........
....... . .......


.... ............ ........ ,.. ...... ... . «........ ......... ........, ...
.. je . .. ....... ........ ....... ..... . ........ ......, ....... . ...... .....
.. ...... .. ........ .. ...... ...., ... .. je . ... ........ .......... .....
........... ....... ........ ........, ......


.... ........ . ............ ........ ... .........


„..... ......... ......., ........ . ...... .........


..... je ..... .. ....., .. .. ........ ......... . ...... ......... .. ...


..... na . .. ......, ...... ........ ........ ...... .......... .. ......:


1) .. .. .... .......... ...... .... ......... ...... ...... . .... .........
..., iBeh .. ......... .. ......... .... ...... .. ....... .. .. .... ........
....... ............ .... ......... .. ...........;


2) .. . ...... ...... .. ....... ......... ........., .... .. ......... >
..... ... ...... ......., .... .. ... ......... ...... . ......;


3) .. .... ...... ........ ......... .......... .. ....... ... ..... no ....
a no .... . no ..... .....; ...... ............ ..... ........... ......... .....;


4) .. ....... ......... ...... ...... ...... ........ . ......... ......., a
..... .. he .... . .........« .. ........ ... ....... ......;
5) .. je «....... ... ....... . «...... ....... ........ ........ ......, ....


— ., ........ ...... — ..... ..... ........ . ........ .....;
6) .. ... .... ..... ............, ....... .., . . .... ............ ............;
7) .. .... .... ........... .. ...., .. ......, .. ........., .. ......., ...
............ onhe ....... ....; ... ... ...... .. .... .. .... ....... .... ......
..... ... .......... .. .... ....... .. .. .............


... ... ... ........ .... . ......., ....... .... ............, .. ... .. ....
....... .... ........... ........ ......, ..... he ... ...... .. .......


........... ........ ........ .. ............ . .......... ......, .. ....ibyJTe
........., .... .. .... ........ ....... ........... ....... ........ .........
....... ....... ........ ...... ......... .. .......... . .......... ........
..... ............ .....1.... ......... .......... .. ...... .. ........
........... .. ....... ....... . ..... ......... je . ...... ......... ........


.......
5 ...... 1918. ........... ....... ........ .........
. . . . .
30
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 37     <-- 37 -->        PDF

.. ..... ....... ....... .. ... ......, ...., .. .. . .... ...... no .... .....
. ....... .... ........ ..... «............. ...., .... je ..... .... ........
....., .. .. .. ....... .......... ...... ........ .. ...... ........ .. .. ....
.... ....... ........ ....... ............ ....... Tpehe, ............ ..... ...
je . ..... ...... ........., .......... ..... ......, ........ ............ ..
....... ......... .......


....... maja (27) 1918 ....... je .... ...... 3. . .. ......... je .... .....
je ... ..... ......, ...... ..... ........ (....).


...... ...... . ...... .... .. „..... ....... ..........". ... .. je ...: .......
...... .... ....... ...... . ........... . ........... ....... ............
... .......... ........... .... ......... je ........ ...... ......., ......
.......... .......... . ........ ........ ....... ....... ............. ... ......
....... .... .....


........ .......... ...... .......... .. . ......... ...... ......... .....;
a ....... ...... .......... ..... .... ... ....... .. ......... ....... ............".


.. .. ....... .... ............., ..... .. ... ....... ....... .... ..., ....
.... (20). .. ... ........... ........ ...... je ...... ...... ........ je ........
.. ..... . ......... ...... . ...... .. .......... ...... ......


...... .. . .. ....... ...... ...... .. ... ...........: ..... .. ........,
.... je ............ ......., . ..... .. .................. ........ ... ......
... je .. je ...... ...... ... ........ .. ...... . ....... ...... ....., .. ..
....... . ......., ... ....... ...... .......... ........ (.... . .....). ............
.... .... je ..... .. .... .......... ...., .... je ........ i-...... ............
...........


To ...... .... .. ....... .......... ........ .. .... .. je ........ ..........
........ ......... ........, ... je ..........., .. he ....... ......... ...
....... ..... .......... . ...........


. ... .... ....., .... ..... .... .. .. ........ .... . .....: ..... ...........
..... ....... ...... je . ..... . .... ...... ..... .. ........., .... je —
.... .... .... — „.... ..... ........ . ...... ......... .....".


„....... ..... — ........... ...... . ..... .......... — ... ........ ......
.. .. ..... .. .. .... ........ no .......... ....... no ....... ..... ...........
....".


. ... ......... .... ...... je .... ....... .......... ..... .... . ......
.... ... .... ...... .. .... „.. . ... .... .... ...., .......... .. ..........
.......... ...... .... .. ...... .......... .. ..... .. .......... ... .. .... .........
........ ......., .... .. je ....... ....... .. ....; .. ... .. .........
.. .... ....... ....... ..........".


......., ..... .... . ....... 1918 .. 1922 ....^.. je ....... ......... .. ......
...... .... ......... je .. no ....... .. .... .. 400 ........ .3.


.. ...... ........, .......... .. ......... ........, .... . ......... ........
... . ...., ... ..... .... .... — a .. ..... .... — ........ ............
... je, . ........ .... .............. . ......... ...... ........ .....
CGCP (... ......... ......). ..... .. ...... . 15 .. ........ ..... ... ............
...... a . .........., . ...... je ............ 46°/. .... ........ .....
.. ........ ........ .. 50 ........ .3. ............. ...... ......... .. . ...........
..........; ........... je ......... ..... ...., .... je ............ ..
...... ........


........ ........ . ....... 1919 .. 1922 .... je ,,........ ......... ........-
....... .......... .. .......... ..... ........". (....). .. .. .......
„......... je ..... . ...... a ........ je ....... .....".


.... ...... ...... ......... ........ ........ ..... ...... .......... ......


je ....., ...... je ....... ..... ........ .... . ......... ....... ...... .......,


a «....... . ........ .......... .............


Taj ...... — .... ...... — .... ... .. ......., ... ...... ........ .. ........
....... ......... uiyMapoKe ........ ........... .......


..........: ....... ........ ....... .... . ............... ....... ...., .......)
. .......... ................ ......... ....... .... . ........ ..........
.......


31