DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 26     <-- 26 -->        PDF

vrsta vrlo često još i ove: crn i gra b (Ostrya carpinifolia), ce r (Quercus cerris),
mukinja (Sorbus aria), gluhi javor (Acer obtusatum), obična p a-
vi t (Clematis vitalba), običn a borovic a (Juniperus communis), svi b (Cor-
nus sanguinea), pustenasta mušmulic a (Cotoneaster tomentosa), kozj a jabu čic
a (Amelanchier ovalis) i dr.


I šume čitavog ovog područja nalaze se većinom u stadijima degradacije
. Mnoge su uopće nestale i na njihovom mjestu nalaze se poljoprivredne kulture
ili naselja. Malo su se gdje održale šume u svom značajnom prirodnom sastavu,
a redovno su prešle u gušće ili rjeđe šikare , u kojima su pojedine vrste
pojedinačno ili grupimično pomiješane. Cesto na većim površinama prevladava pojedini
elemenat. Tako se često susreću čitave sastojine borovica, šumice ili šikare
crnog jasena, šumice ili šikare bjelograbića, skupine crnog graba ili rašeljke i dr.


Osim u posebnim gajevima, zabranima i ogradama ondje uglavnom nema prostranijih
odraslijih šuma. Degradacija polusredozemskih naših šuma dosta je napredovala
kako u Hrvatskom Primorju s Kvarnerskim otočjem tako i na poluotoku
Istri i susjednim zemljama. Od interesa je ovdje spomenuti, da je — prema
Pucić u — na Kvarnerskom otočju još za vrijeme Mlečana uvedena sječa prevršivanjem
odraslijih hrastovih stabala. Eepublika Mletačka osigurala je sebi
pravo na svu hrastovu građu sposobnu za brodogradnju i u privatnim šumama, te
obvezala podanike, da takovo građevno drvo moraju o svom trošku dopremati u
luke i predavati mletačkim vlastima. Da bi izbjegli tome, šumoposjednici su sve
više smanjivali broj hrastova sposobnih za građevne svrhe. Činili su to na taj
način, .da su ljepša stabla nisko prevršivali. Taj se način sječe održao na Krku i
Cresu do danas. Pod hrastovim se stablima razvija dobro trava, koja se kosi ili
pase, a iz hrastovih oglavina dobiva se gorivo drvo, sitnija građa, vinograJdskp
kolje i si.


Na prostranim površinama steru se i ondje kamenjare , koje su više ili
manje obrasle otpornijim grmljem i zelenima. Na njima rastu: Paliurus aculeatus,
Eubus sp., Ehamnus intermedia, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Ehamnus rupestris,
te Satureia montana, Salvia officinalis, Helichrysum italicum, Inula viscosa,
Inula Candida, Scrophularia canina, Genista sericea, Globularia bellidifolia i
dr. Prema Horvatić u na točilima i na inače razgoljenim kamenjarama čest je
i ondje u nižim položajima Drypis Jacquiniana (primorski mekinjak).


Unutar ovog područja, a na debljim naslagama zemlje, osobito u uvalama i
zaravancima, kao i inače na svježim, ali ispranim, odnosno dekalcificiran
i ni tlima dolazi jače do izražaja srednjo-evropsko drveće i grmlje, tj. vrste iz
mezofitskog područja. Tu se pojavljuju: kitnja k (Quercus sessiliflora), običn i
gra b (Carpinus betulus), lijesk a (Corylus avellana), te na posebnim staništima
pitomi kesten (Castanea sativa).


Pitom i keste n pojavljuje se li obilnijoj mjeri jedino u istočnom dijelu
Istre. Ima ga u cijeloj Lovranštini , odnosno po donjim padinama Učke između
Mošćenica do Bregi i Eukavca (SI. 2.). Najviše ga ima u okolici Lovrane i
Opatije. Prema P a v a r i-u tamošnji kestenici za plod zapremali su oko 1937.
god. površinu od kojih 380 ha. Kestena ima u onome kraju mjestimično i do kojih
700 m, a obilnije do kojih 500 m visine. Osobito lijepi kestenovi gajevi nalaze se
u okolici Veprinca (519 m), Zadke (400 m) i Zagrada (460 m). U Budišinom dolu bilo
je prije 50 g. prema jednom podatku preko 3000 kestenovih stabala. Na lošijim
tlima pojavljuje se kesten tek pojedinačno, a na susjednim plitkim kamenitim terenima
dolazi i ondje obilno do izražaja šuma medunca i bjelograbića.


Čisti kestenici u Istočnoj Istri nalaze se redovno na debljoj crljenici, koja je
dekalcificirana, te na položajima, koji su zaštićeni od vjetra, a blažeg su nagiba
(zaravanci, tavani, doći i dočići). Njihova staništa odlikuje se priličnom svježinom.
Sklopljeni kestenici imaju klimu, koja se bitno odlikuje od klime susjednih šumica
medunca i bjelograbića. Značajno je, da u čistim kestenicima prevladava u sloju
prizemnog rašća acidifilna flora. Tako smo u njima zabilježili: Pteridium aquilinum,
Hieracium murorum i H. umbellatum, Genista tinctoria, Calluna vulgaris,
Potentilla erecta, Polytrichum attenuatum, Leucobrium glaucum, Hypnum div.
sp. i dr.


Uspijevanje kestena u Istočnoj Istri omogućuju tamošnje razmjerno velike
oborine, koje su uslovljene naglim usponom terena, kako smo to već spomenuli, kad
je bila riječ o lovoru. Osim toga onaj je kraj zaštićen od sjevernih vjetrova planinama
Gorskog Kotara i susjednih Alpa, te od zapadnih vjetrova Učkom. Kako


20