DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 25     <-- 25 -->        PDF

voljne baš takove životne uslove. S njime nema osjetljivijih mediteranskih vrsta,
kao što su mrta, lemprika i rogač.


ovom prilikom vrijedno je istaknuti, da je lovor potrebno što više proširiti
u Istočnoj Istri, kao i drugdje, gdje mu odgovaraju ekološke prilike, jer on dosta
brzo raste, daje. dobro drvo, a osim toga list mu se može dobro unovčiti. Lovor je
usto vrlo dekorativan.


Prema Adamović u zabilježen je lovor i kod Lupoglava, sjeverno od Boljuna,
na 400 m visine.


. b) Listopadne primorske šume


Pretežan dio Istre, te veliki dio. Trsta, Jugozapadne Kranjske i Gorice, pripada
tzv. submediteranskom području ili području listopadnih primorski
h šuma , Ovamo pripadaju predjeli, koji se steru između vazda zelenog
pojasa i pojasa bukve. Pojas listopadnih primorskih šuma nadovezuje se na isto takovo
šumsko-vegetacijsko područje u sjevernom dijelu Hrvatskog Primorja, te na
otoku Krku i sjevernom dijelu otoka Cresa.


Ovo prostrano područje nije jednolično ni u svom geomorfološkom izgledu, a
ni u florističkom sastavu. Ono se odlikuje suhim vapnenastim terenom, koji je izlomljen
s mnogo dolina, uvala, vrtača i drugih izrazito krških fenomena, a tlo
nm čini uglavnom krška crljenica.


U ovom području dolazi do izražaja više tipičnih južnoevropski h vrsta,
kao što su: Quercus pubescens, Castanea sativa (samo na posebnim staništima),
Cornus mas, Staphylea pinnata, Cotinus coggygria, Tainus communis, Lithospermum
purpureo-coeruleum i dr. Ovdje su obilno zastupani i tzv. ilirsk i florni elementi.
Takvi su: Carpinus orientalis, Ostrya carpimfolia, Acer obtusatum i ür. U tome
području ima i važnih hrvatski h endema , koji usko povezuju istarsko kopno
sa susjednim hrvatskim zemljama u jedinstvenu biljno-geografsku cjelinu. Takvi
su: Drypis Jacquiniana, Campanula istriaca, Leucanthemum liburnicum, Hellebores
odorus var. istriacus i dr. (3).


U čitavom tom području rašireni su: hrast medunac (Quercus pubescens),
crni jasen (Fraxinus ornus), klen (Acer camp*estre), rašeljka
(Prunus mahaleb), smrdljik a (Pistacia terebinthus), kalin a (Ligustrum vulgare),
drijen (Cornus mas), crni trn (Prunus spinosa), b rada vič as t a k urik
a (Evonimus verrucosa), ru j (Cotynus coggygria), brijes t (Ulmus campestris),
crn a hudik a (Viburnum lantana) i dr. U sloju prizemnog rašća značajni
su: Geranium sanguinum, Lithospermum purpureo-coeruleum, Polygonatum officinale,
Teucrium chamaedrys, Peucedanum oreoselinum, Melittis melissophykum i dr.


Šumske zadruge čitavog ovog područja pripadaju uglavnom svezi Q u e r c i o n
pubescentis-sessiliflorae Br. BI. U pretežnom dijelu klimaksnu zadrugu
ondje čini šuma,, hrasta medunca ibjelograbića (Carpinetum orientalis
croaticum Horvatić). U višim položajima prevladava klimaksna zadruga šume
hrasta medunca i crnog graba (Querceto-Ostryetum carpinifoliae Horv.)
Na manjem području u Istočnoj Istri dolazi također unutar ovog pojasa do izražaja
ac i di f i 1 na kestenova šuma (Querceto-Castanetum croaticum Horv.),
koja pripada svezi Quercion roboris-sessiiiflorae Br.-Bl.


Područje hrasta medunca u Istri i susjednim zemljama podudara se prilično
dobro sa Beckovom »krškom šumom«, Adamovićevim šibljakom, te mješovitim
i submontanskim primorskim pojasom, kao i sa P a v a r i-evim klimatskovegetacijskim
pojasom Castanetum.


Šumska zadruga hrasta medunca i bjelograbića nadovezuje se neposredno
na pojas vazda zalenih listača. Slično je građena kao isto takove šume
na susjednom Krku, Cresu i nižim predjelima duž Hrvatskog Primorja. Osim
gore spomenutih vrsta česti su ondje u sloju drveća i grmlja: makle n (Acer
monspessulanum), k o p r i v i ć (Celtis australis), š.mrik a (Juniperus oxycedrus),
drača (Paliurus aculeatus), kršik a (Rhamnus rupestris, koji je — prema Ada moviću
— raširen na zapad samio do Friuli), primorska pavit (Clematis
flammula), orlov i nokt i (Lonicera etrusca), krušvin a (Pirus amygdaliformis),
šibik a (Coronilla emeroides), pucal i n a (Colutea arborescens), šparo ži´na
(Asparagus acutifolius), oštra veprin a ili koštrik a (Ruscus aculeatus)
i dr.


U području šumske zadruge hrasta medunca i crnog graba, tj. u hladnijem
dijelu ove oblasti pojavljuju se osim naprijed spomenutih zajedničkih


19