DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 15     <-- 15 -->        PDF

*


Šum a nije bila samo skrovište i uporište boraca, nego i najsigurnije spre mišt
e hrane, oružja i druge opreme. U dubokim i šumovitim, slabije pristupačnim
mjestima bile su skrivene zemunice s hranom i ratnom opremom.


Šuma je pomogla ranjenu borcu, jer ga je u svojoj dubokoj nutrinji zaklonila
od daljnjih pogibelji. U okrilju šume našli su zaklo n bolesnici, starci,
žene i djeca. Na sigurnijim mjestima dizani su pod zaklonom krošanja šumskog
drveća oporavilišta i bolnice. Šuma je time omogućila, da se pomogne postradalima
i popravi zdravlje malaksalima i bolesnima. Mnogome će ostati u trajnom
sjećanju bolnice u drvenim barakama na Papuku, u Ličkoj Plješivici, u Kestenovoj
Gori na Kordunu, pa u šumi Šamarici i dr.


U okrilju šume održano je bezbroj narodnih masovnih sastanak a i dogovora.
Šuma je omogućila, da se u mirnijoj pozadini radi na kulturno-prosvjetno
m polju. U zaklonu šumskog drveća podizine su školske i društvene prostorije.
Tu se održavala školska obuka, analfabetski tečajevi, razni zdravstveni, poljoprivredni,
lugarski i dr. kursevi. Šuma je tako pomogla, da su se na oslobođenom
području počele stvarati čvrste osnove za bolji život.


Šum a je i inače bila našim borcima u toku narodno-oslobodilačkog rata od
velik e pomoći . Ne smijemo smetnuti s uma, da se borba vodila pod neopisivo
teški m životnim prilikama. Trebalo je prolaziti brdinama izloženim neprijateljskom
oružju, preplivati rijeke i proći bare i močvare; probiti se kroz gorske klance
pješke i s ranjenicima na nosiljkama i štakama, savladavati umor, glad, žeđ i golotinju,
trebalo je spasiti ranjenoga i sahraniti poginulog druga, trebalo je oteti
od snažnog neprijatelja oružje, hranu i obuću. Trebalo je borbom doći do puške
i cipela, ili ih nikada ne nositi.


U savladavanju svih tih tegoba šum a je bila od znatne pomoći. U zaklonu i
okrilju šum e lakše se izdržala ljuta zima, smrzavica, hladna kiša, sniježna bura
i oluja. Kad su naše borce snašli teški dani, kao što ih spominju stihovi: »udri
kiša, udri susnježica, smrzoše se duge puške šarke, smrzoše se uprtnjače torbe, <
smrzoše se gunji bugarini, dođe zima do našega t´jela«, pomogl a je šuma , jer
je ognjem povratila zamrznuta uda i sačuvala zdravlje narodnih boraca.


Mostov i napravljeni od drv a iz najbližih šuma pomogli su kod brzog prijelaza
vojske i ranjenika preko Mrežnice i Gline, Neretve i Nevesinjčice, brze Pive
i mutne Tare, krvave Sutjeske i još krvavije Drine, preko Vrbasa »vode studene,
što s crnim stijenjem ratuje«.


Napaćenom borcu šum a je često utažil a gla d plodovima svojeg drveća ili


drugog bilja i mesom svoje divljači. U krajnjoj nuždi gladni su borci »s hrašća


koru jeli«, a žedni »s lišća rosu pili«. Svojom izvor-vodom šuma je krijepila, a


ranjeniku rane prala.


U teškim tim prilikama često su dobro došli: šumske divljake, šumske trešnje,


drenjine, gloginje, mukinje (merale), pa jagode, kupine i maline, a ponegdje i


brnduše. Pitomi kesten bio je važna hrana za borce po obroncima Psunja i Pa


puka, Bilo-gore i Kalnika, a napose u Baniji i Kordunu. U bukovim šumama dobro


im je došla bukvica, a kadšto i šumski luk (crimuš), bukove supke i peruv (mlado


lišće).


Šum a je i inače narodu bila od pomoći. Iz drva pravljene su primitivne »dr


venjače — puške«, zapravo stare kose, sablje i nozi, rogulje i si. na drvenu na


sadu. Iz drva pravljene su jednostavne štake, te nosila za bolesne i ranjene. Iz


drva pravljen je kuhinjski pribor: zdjele, pladnji, žlice, te razno suđe za vodu


(kabli, burila, breme, barilci, bačvice i bačve), bukare za sol i dr. U drvenim san


ducima spreman je bolnički materijal, ratna oprema, kao i hrana. Drvo je poslu


žilo nadalje za gradnju baraka, šumskih koliba, zemunica, bolnica itd.


Šum a je dala dostojno počivališt e mnogom borcu i junaku. Diljem naših


šuma, gora i planina posijali su svoje kosti mnogi znani i neznani. U šumama


i gorama postoje brojni klanci jadikovci, »o kojim mnoga jadikuje majka, oplaku


jući sina jedinoga, vjerna ljuba druga vjenčanoga ili seka dragog brata svoga«.


Šum a je bila svjedokom mnogih bolnih prizora i jezivih dogođaja. Tako je pje


sma ovjekovječila narodnu žalost u Konjuh-planini , kad je mrtvog drugara,


husinjskog rudara, sahranila četa partizana — kad je: tamna noć svu šumu u crno


zavila, vjetar šumio i brujio, a lišće pjevalo žalovite pjesme. Borovi i jele, javori


i breze svijali se jedan kraj drugoga«. U našim šumama sahranjeno je mnogo na


rodnih boraca, za čije se grobove više i ne zna, ali »šuma se žutim lišćem na gro


bom im poigrava«. Pred očima nam je ovaj čas i slika, koju nam je ocrtao pjes


9