DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 101     <-- 101 -->        PDF

ne ravna po teoriji, već traži savjeta u is


kustvu.


Iz iskustv a dolazimo do saznanja, koja
visina i kakova struktura drvne zalihe vođi do
najvećeg prirasta. Šuma, čija drvna zaliha ima
takovu strukturu, da trajno daje najveći mogući
prirast nalazi se u ravnoteži, njezina zaliha
odgovara ekonomskoj zalihi. Bit kontrolne
metode je iskorištavanje iskustava. Iskorišćavanje
etata ne smije sprječavati njegu sastojina
niti na nju nepovoljno utjecati. Kod te je metode
potrebno za svaki odjel ustanoviti tekući
prirast po formuli: Z :— Va — Vi + N, dok je
ukupni etat jednak zbroju etata svih sastojina.
Formula: Z — Va + N — Vi daje ukupni prirast
odjela u silvama.


Kod ustanovljivanja periodičkog tekućeg
prirasta ima se paziti, da se sva stabla, koja
se kod njege sastojina poruše ne samo snime,
već da se podijele prema vrsti drveta i prsnom
promjeru i svrstaju u posebni očevidnik, koji
se nakon svakog uredajnog doba zaključuje,
te prema debljinskim razredima, broju stabala,
silvama i kubicima zbroji. Mora biti jasno, koliko
je stabala na koncu gospodarske periode
prešlo iz jednog debljinskog razreda u drugi, te
koliko iz nuzgredne sastojine u glavnu.


Veličina etata ima se prilagoditi prirastu.
Određivanje etata po kontrolnoj metodi jest
isključivo šumsko-uzgojno planiranje sa ciljem,
da se poveća prirast.


Kod prvog uređivanja šuma i određivanja
etata po kontrolnoj metodi uzimlje se — radi
veće sigurnosti — u pomoć i užitni postotak.
On se za planinske šume kreće od 1,5—2°/», a
u nepovoljnim slučajevima 1—\JtPI*. Osim toga,
dade se u tu svrhu upotrebiti i Mantelova formula:


Vw
f-n = , te izmijenjena Heyerova formula:
u


~2~


VVV znači zbiljnu zalihu,
Av -- onu, za kojom se teži, a
Z tekući prirast početne zalihe.


Bit kontrolne metode jest kontrolirano uzgajanje
šuma. U tu svrhu predlaže Eichorn,
tla se podržavaju 100—200 ha velike pokusne
sastojine, dok Weber i Kiinanz traže da se u
svakom odjelu podržavaju oko 1 ha velike dokazne
plohe, koje se moraju svakih 3—5 godina
snimati. To bi trebale biti ujedno i stanice
za biološka opažanja.


Važnost kontrolne metode je ta,
što postavlja proizvodnju u prvi
red.


Po kontrolnoj metodi postaje uređivanje Suma
kontrolna instanca za ukupno vođenje gospodarenja,
te putokaz za tehniku gospodarenja
u budućnosti. Ta metoda vrijedi samo za prebornu
šumu.


, Pisac iznaša i svoju sis tematiku
metoda uređivanja šuma, te sve poznate
metode svrstava u ;S grupe:
Prvu grupu čine one metode, koje
uzi miju u obzir potrajnost prihoda na drvu.
Drugu grupu čine metode, koje se osnivaju
na potrajnosti proizvodnje drveta. Tre ću
grup u sastavljaju metode, kod kojih se
uzelo za osnovu potrajnost novčanih prihoda.
Metode prve grupe teže za tim, da se postigne
što veći prirast, prostorni red, te za odr


žanje potrajnosti, dovoljno velika i pravilno
raspodijeljena drvna zaliha. Kod ovih se metoda
prirast prošlosti očituje u visini gađanje
drvne zalihe, dok je budući prirast mjerilo
proizvodnje.


Metode prve grupe dijeli pisac na: , .
a) deđuktivne, b) induktivne.


Podloga deduktivnim metodama su predodžba
idealne šume. Svi ciljevi koji se žele postići,
su fiksirani u ideji idealne gospodarske šume.
Kao putokaz tom cilju služi normalni prirast,
normalni položaj, normalne zalihe i normalni
razmjer dobnih razreda. Naprotiv induktivne
metode potpuno zabacuju teoretski pojam
idealne šume, već vjeruju samo experimentom
i izmjerom potvrđenim iskustvima.


Od poznatih metoda spadale bi u prvu grupu
i to među deđuktivne metode ove:
a) metode kod kojih se proizvodnja i prirast
svake za sebe uređuju:


1. Kameralna taksa,
2. Paulsen-Hundeshagen,
3. Carl Heyer,
4. Breymann.
To su metode prirasta i drvnih zaliha.
b) metode, koje uređuju i proizvodnju i prihod
jednim radnim tokom, te koje prihod izvađaju
iz prethodno utvrđenog toka proizvodnje.
Ovamo spadaju:


5. rašestarenje površina,
6. rašestarenje masa,
7. kombinirana šestarska metoda,
8. Juđeich-sasko sastojinsko gospodarenje,
9. metode dobnih razreda.
Među induktivne metode prve grupe ubraja
se kontrolna metoda.
Oruga grupa metoda uređenja šuma ima
samo jednu metodu, t. j . apsolutno sastojinsko
gospodarenje, kod kojeg se etat izvađa iz dosađanjeg
toka proizvodnje.
U treću grupu metoda uređivanja šuma spadaju
metode šumske rente, t. j . metode K.
Ostwalda i H. Kriegera.
Pisac navada i sistematizaciju metoda uređivanja
šuma po Wagneru, W. Mantelu 1
Rohrlu. On ne prihvaća Wagnerovo gledište,
koji potrajnost označuje kao gospodarski cilj,
te kod toga razlikuje gospodarske sisteme i sisteme
potrajnosti. W. Mantel pak uzimlje kao
gospodarske ciljeve osim potrajnosti i rentabilitet,
te druge šumsko-uzgojne ciljeve. Bohr]
također tvrđi, da je pored potrajnosti samo
cilj gospodarenja odlučan, te postavlja pored
metoda potrajnosti šumsko-statičke metode. Pisac
je protiv svih tih stanovišta, te tvrdi, da
potrajnost ne predstavlja, a niti može biti go
spodanski cilj. Načelo potrajnosti Je
sa svim svojim posljedicama posljedak
stotinu godina starog iskustva,
ono utjelovljuje u sebi temeljni
zakon šumskog gospodarstva.


U zaključnom poglavlju knjige
pisac još jednom ističe, da uređivanje šuma
ima samo jednu zadaću: uspostavu potrajnosti
u šumskom gospodarstvu.


Da se ta potrajnost postigne, mora se nastojati:


1. postići najveći prirast;
2. postići takav prostorni red, kojirti će proizvodnja
biti zaštićena i osigurana;
3. da se dođe do drvne zalihe, koja odgovara
potrajnosti i koja je prilagođena gospodarstvu;
95