DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 46     <-- 46 -->        PDF

VI. Možebitnosti
1. Predsjednik Ing. Ante Abramović
pokreće pitanje održavanja družtvene redovite
glavne skupštine. Nakon razprave u kojoj su
sudjelovali D r. B a 1 e n koji smatra da za
skupštinu nije pogodovno vrieme, te Ing. R.
Bećiragić i Ing. P. O s t o j i ć, smatrajući,
da bi se skupština mogla održati zaklju čuj
e se, da se skupština tokom ove godine
(u mjesecu rujnu ili listopadu) ipak održi.
2. Odbornik Ing. R. Bećiragić izjavljuje,
da se suglašava sa zaključcima sjednica,
na kojima on zbog sadanjih prilika nije bio
U Zagrebu, dne 30. travnja 1944.


Predsjednik:
Ing. A. Abramović, v. r.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO
Broj 233.11944.


prisutan, a posebno ovlašćuje družtvenog tajnika
na zastupanje u njegovoj odsutnosti na
sjednicama upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
družtva.


Zaključak: Uzima se odobrenjem na
znanje.


3. Ing. M. M a r k i ć, predlaže, da se jednim
prikazom u Hrvatskom šumarskom listu, kojeg
bi napisao Dr. Zlatko Vajda, hrvatski šumari
upoznaju s načinom prodaje drveta u Njemačkoj.
Zaključak: Odobrava se.
Budući da je dnevni red sjednice izcrpljen,
to predsjednik zaključuje u 11 sati sjednicu.


Tajnik:
Ing. O. Piškorić, v. r.


IZVJEŠTAJ
nadzornog odbora Hrvatskog šumarskog družtva u Zagrebu


Podpisani članovi nadzornog odbora pregledali
smo danas cjelokupno blagajničko poslovanje
družtva, od zadnje pregledbe koja je
obavljena dne 1. srpnja 1943. god. do danas i
to: račune, blagajničke knjige, uložnice, našastar,
skontrirali blagajnu uporedivši sa prilozima
i sve pronašli u potpunom redu te usta


novili sliedeće stanje:


Gotovina u blaga j ni .
Efekti:
Na čekovnom računu kod post.


štedioniceUložnica broj, 114015 grad. šted.
Zagreb glasiUložnica broj 114016 grad. šted.
Zagreb glasiUložnica broj 308614 I. Hrv.
šted.


Ukupno:


ZAKLADE:


81.743.22 Kn
9.615.85 »
90.292.09 »
11.504.26 »
103.989.98 »
215.402.18 Kn
Pripomoćna Koreškenjljeva zaklada:
Uložnica broj 115265 grad. šted.


Zagreb glaseća na ... . 103.093.36 Kn
Uložnica broj 310758 I. Hrv.
šted. Zagreb glaseća na . . 97.383.60 »
Tri obveznice 7"/u investic.
zajma 11.500.— »


Ukupno: 211.976.96 Kn


U Zagrebu, dne 31. svibnja 1944.


Literarna Borošićeva zaklada:


Uložnica broj 113788 grad. šted.
Zagreb glaseća na .. . . 3.861.— Kn


Iz predloženih zaključnih računa za 1943.
godinu, vidljivo je prema odobrenom, proračunu
za istu godinu, kojim1 su predvldjeni primitci i
izdatci sa 526.000 Kuna, da su primitci i izdatci
veći. Zaprimljeno je Kuna 629.155.81, a
izdano je 549.500.80 Kuna, pa prema tome primitci
od izdataka su veći za 79.655.01 Kunu,
stoga predlažemo da se ti izdatci naknadno
odobre, pošto su, i primitci mnogo veći nego
što je proračunom predvidjeno.


Prema zaključku redovite glavne skupštine
Hrvatskog šumarskog družtva od 8. prosinca
1942. godine naručene su stručne knjige za
družtvenu knjižnicu za svotu od 15.714.— Kn
i papir za tiskanje Hrvatskog


šumarskog lista i priručnika 141.220.75 »


Ukupno: 156.934.75 Kn


Trošak za te naručbe odobren je po napred
navedenoj glavnoj skupštini izvan proračuna
za god. 1943.


Na temelju gornjeg izvješća predlažemo podieljenje
razriešnice.


Nadzorni odbor:
Ing. Mihajlo Mujdrica, v. r.
Ing. Huliti Muftić, v. r.


120