DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Prema zaključku redovite glavne skupštine


H. š. D. od 8. prosinca 1942. naručene su knjige
za knjižnicu za svotu od . Kn 15.714.—
i papir za tiskanje šumarskog
lista i kalendara za . . . ,, 141.220.75


Ukupno: Kn 156.934.75


3. Ministarstvo zdravstva i udružbe, glavno
ravnateljstvo za udružbu i družtvovnu skrb izdalo
je pod brojem 4553-D-I-1944. od 12. veljače
1944. upute o načinu izpalte II. ratnog
skuparinskog doplatka, koji je određen u smislu
točke 1. oblastne odluke državnog povjereničtva
za ciene i nadnice u Zagrebu, od 31.
siečnja 1944. broj 762-III-1944. Prema tima
uputama, a koje su obvezatne, imade se namještenicima
bez obzira na skupinu (kategoriju)
zaposlenja i bez obzira na visinu beriva
izplaćivati od 1. siečjna o. g. u prvom skuparinskom
razredu skupoće II. ratni doplatak u
iznosu od 6.000 Kuna, koja svota sačinjava dio
ukupnih beriva kao posebni drugi ratni skuparinski
doplatak, u smislu napred navedene
oblastne odluke državnog povjereničtva za
ciene i nadnice.
Taj drugi ratni skuparinski doplatak za
sada nije izplaćen našoj namještenici, pa se
imade naknadno izplatiti zaostatak i u buduće
redovito mjesečno izplaćivati, kao i đosadanja
plaća.


4. U zgradu šumarski dom uselila je Narodna
zaštita, te uz sobe, koje je zauzela od
fakulteta, zauzela je od družtvenih prostorija tajničku
sobu. Prigodom izgradnje skloništa
oduzet će među drugima drvarnicama i družtvenu,
a u zamjenu oduzetih drvarnica kani u
dvorištu sagraditi drvenu sušu, koju bi pođielila
za oduzete drvarnice. Ulaz u dvorište sa
ulične strane, od kuda bi se imala drva unašati
nezgodan je, jer se moraju prelaziti dvoje
stube, što bi silno poskupilo sama unašanja
drva, stoga predlažem, da se za družtvenu
drvarnicu preuredi podrumska prostorija, koja
se nalazi izpod glavnog ulaza u zgradu, a koju
N. Z. ne kani uzimati u svoje svrhe. Ova prostorija
nema sada prozora do ulice, pa bi se taj
imao probiti, da se drva uzmognu sa ulice ubacivati,
načiniti jednostavna jaka vrata i zid
oko vodovodne ure urediti t. j . završiti betonskim
okvirom, koji bi imao otvor, da se uzmogne
šupljina pokriti sa daskama kojih družtvo
imade.
Prihvati li Upravni odbor taj priedlog, to
molim, da se odobri trošak za uređenje te
prostorije i to izvan odobrenog proračuna za
ovu godinu.


5. Izmjena najamnih ugovora prema zakonskoj
odredbi o najamninama od 27. III.
1944. broj LXXXIII-589-D.-V-1944., a za iznajmljene
prostorije poljodjelsko-šumarskom
fakultetu nije jošte provedeno. Zatraženo je,
da sveučilište vrati najamne ugovore, da se
uzmogne ta promjena provesti, kako je propisano.
Đosadanja najamnina iznašala je godišnje


248.500 Kuna, a prema spomenutoj zakonskoj
odredbi iznašala bi za ovu godinu za 293.062
Kune više, čime će se prihod družtva povećati.
6. Porezi državni i gradski za prvu četvrt
o.
g. plaćeni su.
Najamninu za prvu četvrt o. g. nismo još
do sada primili.
Članarina uslied ovih prilika, koje sada vladaju,
stiže nam neredovito.
Predplata za šumarski list stoji još slabije.
(Broj 160./1944.)


Zaključak : Izvještaj se uzima odobrenjem
svih točaka na znanje, time, da se zaključni
računi priključe zapisniku ove sjednice
kao prilog.


C. UREDNIČKI IZVJEŠTAJ
Hrvatski šumarski list izlazi u dvobrojima
redovito unutar dvomjesečja. Nadalje urednik
prof. Dr. Josip Baien izvješćuje, da za ovu
godinu ima u programu jedan svezak šumarskog
lista posvetiti celulozi i njenim proizvodima,
jedan ostalim proizvodima dobivenih kemijskom
preradom drveta i upotrebi drveta za
pogon motora, a u jednom prikazati državna
šumska poduzeća i njihovo značenje za hrvatsko
šumarsko i narodno gospodarstvo.


Nadalje izvješćuje, da je odbornik ing. M.
Rosandi ć potakao pitanje zamjene sadanjeg
hrvatskog grba s hrvatskim državnim
grbom. To pitanje potaknuto je, nastavlja


urednik, još 1942. godine (spis broj 1./42.,) ali
je s mjerodavne strane odgovoreno, da se isti
ne može upotriebiti, jer Hrvatski šumarski
list nije državno izdanje. Predlaže, da se ponovno
zatraži odobrenje uz navod rezultata
prve molbe.


Zaključak : Cio izvještaj uzima se na
znanje i priedlozi odobravaju.


r
´—*-»--- - -- -´-.- ^- -VV-V


II.
Povišenje članarine i pređplate za Hrvatski
šumarski list
Tajnik izvješćuje: Zaključkom sjednice
upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtva
od 15. studenoga 1943. godine (t. IV. dnevnog
reda) za godinu 1944. određena je družtvena
članarina s 420.— Kn godišnje, a predplata
na 480.— Kn. Kako su od početka 1944.
godine ciene tiskanja Hrvatskog šumarskog
lista povišene za 88%, potrebno bi bilo povisiti
i družtvenu članarinu odnosno^ predplatu za
Hrvatski šumarski list.


Zaključak: Na osnovu ovlaštenja redovite
Glavne skupštine Hrvatskog šumarskog
družtva od 14. rujna 1941. godine pod točkom
II/b/1 ustanovljuje se:


a) članarina Hrvatskog šumarskog družtva
u godišnjem, iznosu od 960.— Kuna i to s važnošću
od 1. srpnja 1944;


b) predplata na Hrvatski šumarski list u
godišnjem iznosu od 1000.— Kuna;
c) prodajna ciena pojedinog broja Hrvatskog
šumarskog lista sa 100.— Kuna;


III. Uređenje gospodarske službe
Tajnik izvješćuje: »Gospodarski Glasnik« u
svom prvom ovogodišnjem broju donosi »Nacrt
zakonske odredbe o promicanju gospodarstva i
uređenju gospodarske službe izrađen u Ministarstvu
seljačkog gospodarstva i prehrane«.
Sam nacrt objavljen je, »da bi se javnost upoznala
s pogledima gospodarskih stručnjaka na
pitanje zakonskog uređenja gospodarstva i uređenja
gospodarske službe i da bi se omogućila
eventualna´ diskusija, da bi tako nacrt što bolje
poslužio, kad se u podesno vrieme pristupi
rješavanju ovog važnog pitanja«.


Prema nacrtu šumarstvo je neposredno zainteresirano
u dva paragrafa: u prvom, koji
tumači, što znači »gospodarstvo« i »gospodarska
služba« u smislu ove zakonske odredbe, te
u šestnaestom, koji određuje osnivanje »zemaljskog
gospodarskog vieća«.


Pod »gospodarstvom« razumieva ova zakonska
odredba »djelatnost koja se temelji na
gospodarskoj organski povezanoj biljnoj i životinjskoj
proizvodnji, te preradbi, koja stoji
u izravnoj vezi s gospodarskom proizvodnjom,


118