DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 43     <-- 43 -->        PDF

ZAPISNIK


sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtva, održane dne 3. travnja 1944. godine


u Zagrebu


Sjednica je održana prema pozivu broj
94./1944., a istoj su prisustvovali: predsjednik:
Ing. Ante Abramović , podpredsjednik:
Ing. Petar Ostojić , tajnik: Ing. Oskar
P i š k o r i ć, blagajnik Oskar D r e m i 1, urednik
Hrvatskog šumarskog lista: prof. Dr. Ing.
Josip B a 1 e n, te odbornici šumarski inžinjeri:
Rasim Bećiragić, Ivo G o d e k, Mihovil
M a r k i ć. Brzojavno su se izpričali odbornici:
Ing. Ivan Asančaić, Ing. Vladimir Bosi1
j e v i ć, a preko prisutnih odbornika Ing.
Makso Fischer, i Ing. Josip J o z i ć.


Otvarajući sjednicu družtveni predsjednik
pozdravlja sve prisutne, a naročito urednika
prof. dr. Ing. Josipa Balena. Zatim komemorira
umrle članove i to: Ing. Josipa Alić a i
Ing. Nikolu R u b č i ć a, koji su poginuli na
braniku svoje domovine; Ing. Ivana He im a,
koji je poginuo u vršenju šumarske službe, te
umrle članove Ing. Dragana Belaškovića,
Stanka Cebašeka, Ing. Mihajla Hvoros
t i n a, Milana Kneževića i Ing. Mihovila
S g u r i ć a.


Dnevni red sjednice izcrpit je prema ovom
dnevnom redu:


I.
Izvješće tajnika, blagajnika i urednika Hrvatskog
šumarskog lista.
II.
Povišenje članarine i pređplate za šumarski
list.
III. Uređenje gospodarske službe.
IV. Povećanje broja šumarskog osoblja.
V. Promjene u članstvu.
VI. Možebitnosti.
A. TAJNIČKI IZVJEŠTAJ
1. Posljednja sjednica održana je dne 15.
siečnja 1944. godine, a zapisnik je odtisnut u
Hrvatskom šumarskom listu broj 1—2. Za
ovjeru ovog zapisnika izabiru se odbornici:
Iilg. Ivo Godek i Ing. Petar Ostojić.
2. Prema zaključku pod t. V. sjednica
upravnog odbora od 15. siečnja 1944. o tiskanju
Hrvatskog šumarskog priručnika pristupilo
se pregovorima s tiskarama. Tiskare, navedene
u tom zaključku, zbog pomanjkanja
radnika i težine posla odustale su od svoga
rađa. Tako se i ostale tiskare, koje se bave
tiskanjem knjiga, nisu htjele zaci u ovaj posao,
koji je s njihove strane označen kao težak.
Ponovo će se pokušati još kod državne tiskare.
U priručniku bit će obrađen i materia´
pastrvnog ribarstva. Kako pisac ovog djela g.


M. -Drnić nije mogao dobiti posebno gradivo —
naredbe od Ministarstva seljačkog gospodarstva
i prehrane, to je sa strane Hrvatskog suza
marskog družtva isto zatraženo. Na ovo
traženje Hrvatskog šumarskog družtva preko
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo primilo je
odgovor, da se traženju ne može udovoljiti
zbog poremećen ja redovitog rada i preobterećenosti
službenika (br. 139.|1944.).
Prof. Dr. J. Baie n upozorava, da se u
priručniku treba posvetiti posebna briga kemijskoj
preradbi drveta (celuloza, tanin, suha
destilacija), kao i upotrebe za pogon motora.


Zaključak: Uzima se odobrenjem na
znanje i stavlja u dužnost, glavnom uredniku
Hrvatskog šumarskog priručnika, da organizira
suradnju prema priedlogu Dr. Balena.


3. Prema dopisu Narodne tiskare od 28. XII.
1943. odnosno 3. ožujka izmienite su ciene
tiskarskim radovima, te za 1944. godinu do
daljnjega vriedi kao temeljna ciena po 1 arku
običnog sloga 13.000 Kuna (naprama 7.050
Kuna krajem 1943. godine). List se tiska u
1.000
primjeraka. (Broj 80./1944.).
Zaključak: Uzima se na znanje.
4. Glavno ravnateljstvo za promičbu kod
predsjedničtva vlade zamolilo je, da se za
knjižnicu »Unije nacionalnih novinarskih družtava
u Beču« dva primjerka Hrvatskog šu
marskog lista pokloni (broj 148./1944.).
Zaključak: Odobrava se.


5. Iz knjižnice su preniete važnije i značajnije
knjige u podrum radi veće sigurnosti od
zračnih napadaja.
Od posljednjeg izkaza družtvena knjižnica
dobila je ove prinove:


a) Zemljopis Hrvatske I. i II. dio (br. 1787.),


b) Kolo, naučni zbornik XXIII, u kojem je
prikaz Dr. Ing. M. Marinovića: Naše šume
(br. 1788.),


c) Dr. A. Barbery: Die Pappel, ihre Nützlickeit
und die Ausdehnung ihres Anbaus in
der Schweiz (br. 1789.),


d) A. Henne: Festscrift zum hundertjährigen
Jubileum des Schweizerischen Forstvereine
(br. 1790.).


Zaključak : Uzima se na znanje.


B. BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ
1. Blagajna:
Gotovina:
U blagajni
nalazi se gotovog
novca Kn 78.610.47


Efekti :


čekovni račun kod Poštanske
štedionice 107.456.60
Kod Grad. šted. ul. br. 114015 90.292.—
Kod Grad. šted. ul. br. 114016 11.504.26
Kod I. hrv. šted. ul. br. 308614 103.989.98
U efektima ukupno . . . Kn 313.242.84


Zaklade :
Pripomoćna Kreškenjijeva zaklada
u efektima Kn 211.976.96
Literarna Borošićeva zaklada . ,, 3.861.16


2. Predlažem zaključne račune za godinu
1943. t. j . obračun primitaka, izdataka, bilancu,
stanje imovine koncem 1943. godine.
Iz predloženih zaključnih računa vidljivo je,
da u godini 1943. prema odobrenom proračunu,
kojim su predviđeni primitci i izdatci sa Kuna


526.000. Veći su i primitci i izdatci. Zaprimljeno
je 629.155.81 Kn, a izdano je 549.500.80
Kn, pa su prema tome primitci veći od izdataka
za 79.655.01 Kn. Primjećujem, da u primitcima
nije uračunata svota od 85.300 Kn,
koja se je imala prema odobrenom proračunu
podignuti od glavnice, jer nije bila potreba da
se podigne.
Stanje imovine družtva koncem 1943. godine,
naprama stanju imovine koncem 1942.
godine povećalo se za 122.154.80 Kuna.


117
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Prema zaključku redovite glavne skupštine


H. š. D. od 8. prosinca 1942. naručene su knjige
za knjižnicu za svotu od . Kn 15.714.—
i papir za tiskanje šumarskog
lista i kalendara za . . . ,, 141.220.75


Ukupno: Kn 156.934.75


3. Ministarstvo zdravstva i udružbe, glavno
ravnateljstvo za udružbu i družtvovnu skrb izdalo
je pod brojem 4553-D-I-1944. od 12. veljače
1944. upute o načinu izpalte II. ratnog
skuparinskog doplatka, koji je određen u smislu
točke 1. oblastne odluke državnog povjereničtva
za ciene i nadnice u Zagrebu, od 31.
siečnja 1944. broj 762-III-1944. Prema tima
uputama, a koje su obvezatne, imade se namještenicima
bez obzira na skupinu (kategoriju)
zaposlenja i bez obzira na visinu beriva
izplaćivati od 1. siečjna o. g. u prvom skuparinskom
razredu skupoće II. ratni doplatak u
iznosu od 6.000 Kuna, koja svota sačinjava dio
ukupnih beriva kao posebni drugi ratni skuparinski
doplatak, u smislu napred navedene
oblastne odluke državnog povjereničtva za
ciene i nadnice.
Taj drugi ratni skuparinski doplatak za
sada nije izplaćen našoj namještenici, pa se
imade naknadno izplatiti zaostatak i u buduće
redovito mjesečno izplaćivati, kao i đosadanja
plaća.


4. U zgradu šumarski dom uselila je Narodna
zaštita, te uz sobe, koje je zauzela od
fakulteta, zauzela je od družtvenih prostorija tajničku
sobu. Prigodom izgradnje skloništa
oduzet će među drugima drvarnicama i družtvenu,
a u zamjenu oduzetih drvarnica kani u
dvorištu sagraditi drvenu sušu, koju bi pođielila
za oduzete drvarnice. Ulaz u dvorište sa
ulične strane, od kuda bi se imala drva unašati
nezgodan je, jer se moraju prelaziti dvoje
stube, što bi silno poskupilo sama unašanja
drva, stoga predlažem, da se za družtvenu
drvarnicu preuredi podrumska prostorija, koja
se nalazi izpod glavnog ulaza u zgradu, a koju
N. Z. ne kani uzimati u svoje svrhe. Ova prostorija
nema sada prozora do ulice, pa bi se taj
imao probiti, da se drva uzmognu sa ulice ubacivati,
načiniti jednostavna jaka vrata i zid
oko vodovodne ure urediti t. j . završiti betonskim
okvirom, koji bi imao otvor, da se uzmogne
šupljina pokriti sa daskama kojih družtvo
imade.
Prihvati li Upravni odbor taj priedlog, to
molim, da se odobri trošak za uređenje te
prostorije i to izvan odobrenog proračuna za
ovu godinu.


5. Izmjena najamnih ugovora prema zakonskoj
odredbi o najamninama od 27. III.
1944. broj LXXXIII-589-D.-V-1944., a za iznajmljene
prostorije poljodjelsko-šumarskom
fakultetu nije jošte provedeno. Zatraženo je,
da sveučilište vrati najamne ugovore, da se
uzmogne ta promjena provesti, kako je propisano.
Đosadanja najamnina iznašala je godišnje


248.500 Kuna, a prema spomenutoj zakonskoj
odredbi iznašala bi za ovu godinu za 293.062
Kune više, čime će se prihod družtva povećati.
6. Porezi državni i gradski za prvu četvrt
o.
g. plaćeni su.
Najamninu za prvu četvrt o. g. nismo još
do sada primili.
Članarina uslied ovih prilika, koje sada vladaju,
stiže nam neredovito.
Predplata za šumarski list stoji još slabije.
(Broj 160./1944.)


Zaključak : Izvještaj se uzima odobrenjem
svih točaka na znanje, time, da se zaključni
računi priključe zapisniku ove sjednice
kao prilog.


C. UREDNIČKI IZVJEŠTAJ
Hrvatski šumarski list izlazi u dvobrojima
redovito unutar dvomjesečja. Nadalje urednik
prof. Dr. Josip Baien izvješćuje, da za ovu
godinu ima u programu jedan svezak šumarskog
lista posvetiti celulozi i njenim proizvodima,
jedan ostalim proizvodima dobivenih kemijskom
preradom drveta i upotrebi drveta za
pogon motora, a u jednom prikazati državna
šumska poduzeća i njihovo značenje za hrvatsko
šumarsko i narodno gospodarstvo.


Nadalje izvješćuje, da je odbornik ing. M.
Rosandi ć potakao pitanje zamjene sadanjeg
hrvatskog grba s hrvatskim državnim
grbom. To pitanje potaknuto je, nastavlja


urednik, još 1942. godine (spis broj 1./42.,) ali
je s mjerodavne strane odgovoreno, da se isti
ne može upotriebiti, jer Hrvatski šumarski
list nije državno izdanje. Predlaže, da se ponovno
zatraži odobrenje uz navod rezultata
prve molbe.


Zaključak : Cio izvještaj uzima se na
znanje i priedlozi odobravaju.


r
´—*-»--- - -- -´-.- ^- -VV-V


II.
Povišenje članarine i pređplate za Hrvatski
šumarski list
Tajnik izvješćuje: Zaključkom sjednice
upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtva
od 15. studenoga 1943. godine (t. IV. dnevnog
reda) za godinu 1944. određena je družtvena
članarina s 420.— Kn godišnje, a predplata
na 480.— Kn. Kako su od početka 1944.
godine ciene tiskanja Hrvatskog šumarskog
lista povišene za 88%, potrebno bi bilo povisiti
i družtvenu članarinu odnosno^ predplatu za
Hrvatski šumarski list.


Zaključak: Na osnovu ovlaštenja redovite
Glavne skupštine Hrvatskog šumarskog
družtva od 14. rujna 1941. godine pod točkom
II/b/1 ustanovljuje se:


a) članarina Hrvatskog šumarskog družtva
u godišnjem, iznosu od 960.— Kuna i to s važnošću
od 1. srpnja 1944;


b) predplata na Hrvatski šumarski list u
godišnjem iznosu od 1000.— Kuna;
c) prodajna ciena pojedinog broja Hrvatskog
šumarskog lista sa 100.— Kuna;


III. Uređenje gospodarske službe
Tajnik izvješćuje: »Gospodarski Glasnik« u
svom prvom ovogodišnjem broju donosi »Nacrt
zakonske odredbe o promicanju gospodarstva i
uređenju gospodarske službe izrađen u Ministarstvu
seljačkog gospodarstva i prehrane«.
Sam nacrt objavljen je, »da bi se javnost upoznala
s pogledima gospodarskih stručnjaka na
pitanje zakonskog uređenja gospodarstva i uređenja
gospodarske službe i da bi se omogućila
eventualna´ diskusija, da bi tako nacrt što bolje
poslužio, kad se u podesno vrieme pristupi
rješavanju ovog važnog pitanja«.


Prema nacrtu šumarstvo je neposredno zainteresirano
u dva paragrafa: u prvom, koji
tumači, što znači »gospodarstvo« i »gospodarska
služba« u smislu ove zakonske odredbe, te
u šestnaestom, koji određuje osnivanje »zemaljskog
gospodarskog vieća«.


Pod »gospodarstvom« razumieva ova zakonska
odredba »djelatnost koja se temelji na
gospodarskoj organski povezanoj biljnoj i životinjskoj
proizvodnji, te preradbi, koja stoji
u izravnoj vezi s gospodarskom proizvodnjom,


118
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 45     <-- 45 -->        PDF

a pod »javnom gospodarskom službom državnu
djelatnost, kojoj je svrha da primjenom stručno-
gospodarskih mjera sustavno promiče gospodarstvo
putem oblasti i ustanova, kao i njihovih
djelatnika«. Kako iz ovog tumačenja vidimo,
u ovoj zakonskoj odredbi radi se zapravo


o poljodjelskoj proizvodnji (u najširem smislu
t. j . o ratarstvu, stočarstvu, vinogradarstvu i
uobće o cjelokupnoj proizvodnji ljudske hrane).
Prema tome radi se samo o jednom dielu narodnog
gospodarstva, pa prema tome za djelatnost
u smislu nacrta ove zakonske odredbe
rieć »gospodarstvo« upotrebita bez pobliže
oznake ne daje pravi pojam o biti propisa,
koje ona sadrži.
»Zemaljsko gospodarsko vieće« osniva se
kao savjetodavni organ ministarstva seljačkog
gospodarstva i prehrane odnosno glavnog ravnateljstva
za poljodjelstvo (seljačkog gospodarstvo).
Kao redovni članovi ovog gospodarskog
vieća predviđaju se gospodarski (agronomski)
stručnjaci, živino-liečnici (veterinari),
zemljištno-pravni i kulturno-tehnički stručnjaci,
kao i napredni gospodari. U vieću nisu
predviđeni šumari, koji su doduše samostalna
grana narodnog gospodarstva, ali koji po svojem
zvanju i svojoj dužnosti isto najuže surađuju
sa selom i seljačkim gospodarstvom. Zar
nije seljačko gospodarstvo organski povezano
sa šumom, koja je seljaku šuma potrebna jednako,
kao i njegova njiva ili livada? No u
Hrvatskoj postoji još i posebna povezanost između
poljodjelstva i šumarstva i to u stočarstvu,
te u gospodarstvu na kršu. Iz svega toga
sliedi, da je »zemaljsko gospodarsko vieće« ne-
pođpuno, ako u svom članstvu ne će imati i
predstavnika šumarstva.


Na osnovu izloženog bilo bi potrebno Ministarstvo
seljačkog gospodarstva upozoriti na
ove dvie nepodpunosti nacrta, kako bi se u konačnom
tekstu izpravile: 1. đa se ne upotriebi
rieč »gospodarstvo« ili, ako se već upotriebi, đa
ta upotreba ne bude bez pobliže oznake o kojem
se gospodarstvu radi, dakle o »poljodjelskom
gospodarstvu« ili o »seljačkom gospodarstvu
«, (jer pred seljačkom poljodjelskom
proizvodnjom druga je poljodjelska proizvodnja
mala); 2. da se u »zemaljskom gospodarskom
vieću« kao barem jedan član predvidi šumarski
stručnjak.


Zaključak : izvještaj se uzima na znanje
i zaključuje đa se po njemu postupi.


IV. Povećanje broja šumarskog osoblja
Tajnik izvješćuje: Hrvatsko šumarstvo među
inim patilo je i pati i na oskudici stručnog
osoblja. Ova oskudica nakon završetka rata bit
će još i veća 1 to s dva razloga: 1. u ovom
ratu nastradalo je i vjerojatno, da će nastradati,
znatan broj šumara i time će se i onako
mali broj još više smanjiti; 2. tokom rata izostaje
pridolazak novih šumara, jer su i studenti
najvećim đielom pod puškom. Stoga je
potrebno najozbiljnije pozabaviti se ovim pitanjem
i nastojati pronaći način, kojim bi se
ovaj nedostatak što moguće bolje i što, moguće
kraće vrieme, razumljivo nakon rata uklonio,
odnosno manjak upodpunio.


Upođpunjavanje stručnog kađera samo po
šumarskim inžinjerima može se u jačoj mjeri
računati tek nekoliko godina nakon rata t. j .
kada će se moći u šumarskoj studiji posvetiti
veći broj svršenih maturanata tako, da se jači
priliv šumarskih inžinjera u službu može računati
tek s 4 do 5 godina iza rata. A i tada se
mladi inžinjeri ne mogu odmah upotriebiti u
punom obsegu bez predhođne, donekle zadovo


ljavajuće prakse, u kojoj se još smije izkoristiti
jednostrano t. j . u kao jedna radna jedinica,
jer tako zaposlenje dovodi do nepodpunog
formiranja budućeg gospodara — inicijatora.


Jedan od daljnjih puteva je razumna upotreba
razpoloživih šumarskih stručnjaka, a koja
se temelji na tome, da se oni oslobode svi ili
barem većine onih poslova, koji se mogu povjeriti
drugim stručno-pomoćnim osobama tako,
da se oni mogu posvetiti prvenstveno vodstvu
gospodarenja, a po tom, da mogu imati
pod svojom upravom i veće površine i obsežnije
poslove, dok bi većina reproduktivnih poslova
trebalo biti povjereno pomenutom stručno-
pomoćnom osoblju. Danas ovakovog stručno.
pomoćnog osoblja´ nema, niti ima oslonca
da se ono obrazuje. Trebalo bi izraditi jedan
kadar, nekoliko godišta već prema izkazanoj
potrebi, pomoćnih stručnih sila, nazovimo ih
podšumarima, koji bi ove neproduktivne poslove
mogli uspješno obavljati sve dok se ne bi
mogle stvoriti manje upravne ili radne jedinice
(šumarije ili režijske manipulacije), kojima bi
na čelu stajali šumarski inžinjeri.


Obrazovanje ovih podšumara moglo bi se
izvršiti na osnovu četiri godine srednje škole
(gimnazije, obće niže srednje škole) uz dvogodišnji
stručno teoretsku i dvogodišnju stručnu
praktičku (na radovima) obuku. Prema
tome s obrazovanjem ovakovog osoblja moglo
bi se, obzirom na učenike, započeti odmah i
u jednom kraćem vremenu doći do stručno pomoćnog
osoblja.


Predsjednik dodaje, da je u međuvremenu
ovo pitanje načelno već rješeno u Ministarstvu
šumarstva i rudarstva na taj način, da se izobrazi
i stanoviti broj stručnog šumarskog pomoćnog
osoblja kao srednjoškolaca. Ipak se o
tome pitanju razvila razprava u kojoj su sudjelovali
svi odbornici, a razprava se svršila z a-
k 1 j u č k o m, da je potrebna i svrsishodna
izobrazba određenog broja stručnog pomoćnog
osoblja na osnovici srednje šumarske škole.
Napose neka se u stručnu šumarsku pomoćnu
službu uzmu u obzir sadašnji polaznici drvarskog
odjela srednje tehničke škole u Sarajevu,
odnosno ovogodišnji absolventi, kako bi se što
prije došlo do ovog osoblja.


V. Promjene u članstvu
a) U članstvo Hrvatskog šumarskog družtva
primaju se:


1. Za članove utemeljače: Ing. Ante A b r am
o v i ć, pročelnik odjela i družtveni predsjednik;
Ing. Konstantin M. Bula, šumarski
inžinjer, redovni članovi kao i tt. »S .. v e k s«
đ. d., Zagreb.
2. Za redovite članove šumarski inžinjeri:
Zvonimir špoljarić , asistent sveučilišta
Zagreb; Martin S u b o t i ć, šumarski inžinjer
Zagreb; Dr. Oton Köstler , profesor veterinarskog
fakulteta Zagreb; Aleksander La j er,
šumarski savjetnik u m. Zagreb; Ujdenic a
Franjo, šumarski inžinjer Vinkovci.


3. Za izvanrednog člana: Franjo Schnei der,
ravnatelj t. t. Slaveks d. d. Zagreb.
4. Za članove podmlatka: Silvije Ivančić ,
stud, forest Zagreb, N e i ž e r Ladislav, absolvent
šumarstva Zagreb.
b) Prestali su biti članovi:
Ing. Josip Alić, Ing. Dragan Belašković,
čebašek Stanko, Ing. Mihajlo Hvorostin, Milan
Knežević, Ing. Heim Ivan, Ing. Rubčić Nikola
i Ing. Sgurić Mihovil, jer su umrli.


119
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 46     <-- 46 -->        PDF

VI. Možebitnosti
1. Predsjednik Ing. Ante Abramović
pokreće pitanje održavanja družtvene redovite
glavne skupštine. Nakon razprave u kojoj su
sudjelovali D r. B a 1 e n koji smatra da za
skupštinu nije pogodovno vrieme, te Ing. R.
Bećiragić i Ing. P. O s t o j i ć, smatrajući,
da bi se skupština mogla održati zaklju čuj
e se, da se skupština tokom ove godine
(u mjesecu rujnu ili listopadu) ipak održi.
2. Odbornik Ing. R. Bećiragić izjavljuje,
da se suglašava sa zaključcima sjednica,
na kojima on zbog sadanjih prilika nije bio
U Zagrebu, dne 30. travnja 1944.


Predsjednik:
Ing. A. Abramović, v. r.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO
Broj 233.11944.


prisutan, a posebno ovlašćuje družtvenog tajnika
na zastupanje u njegovoj odsutnosti na
sjednicama upravnog odbora Hrvatskog šumarskog
družtva.


Zaključak: Uzima se odobrenjem na
znanje.


3. Ing. M. M a r k i ć, predlaže, da se jednim
prikazom u Hrvatskom šumarskom listu, kojeg
bi napisao Dr. Zlatko Vajda, hrvatski šumari
upoznaju s načinom prodaje drveta u Njemačkoj.
Zaključak: Odobrava se.
Budući da je dnevni red sjednice izcrpljen,
to predsjednik zaključuje u 11 sati sjednicu.


Tajnik:
Ing. O. Piškorić, v. r.


IZVJEŠTAJ
nadzornog odbora Hrvatskog šumarskog družtva u Zagrebu


Podpisani članovi nadzornog odbora pregledali
smo danas cjelokupno blagajničko poslovanje
družtva, od zadnje pregledbe koja je
obavljena dne 1. srpnja 1943. god. do danas i
to: račune, blagajničke knjige, uložnice, našastar,
skontrirali blagajnu uporedivši sa prilozima
i sve pronašli u potpunom redu te usta


novili sliedeće stanje:


Gotovina u blaga j ni .
Efekti:
Na čekovnom računu kod post.


štedioniceUložnica broj, 114015 grad. šted.
Zagreb glasiUložnica broj 114016 grad. šted.
Zagreb glasiUložnica broj 308614 I. Hrv.
šted.


Ukupno:


ZAKLADE:


81.743.22 Kn
9.615.85 »
90.292.09 »
11.504.26 »
103.989.98 »
215.402.18 Kn
Pripomoćna Koreškenjljeva zaklada:
Uložnica broj 115265 grad. šted.


Zagreb glaseća na ... . 103.093.36 Kn
Uložnica broj 310758 I. Hrv.
šted. Zagreb glaseća na . . 97.383.60 »
Tri obveznice 7"/u investic.
zajma 11.500.— »


Ukupno: 211.976.96 Kn


U Zagrebu, dne 31. svibnja 1944.


Literarna Borošićeva zaklada:


Uložnica broj 113788 grad. šted.
Zagreb glaseća na .. . . 3.861.— Kn


Iz predloženih zaključnih računa za 1943.
godinu, vidljivo je prema odobrenom, proračunu
za istu godinu, kojim1 su predvldjeni primitci i
izdatci sa 526.000 Kuna, da su primitci i izdatci
veći. Zaprimljeno je Kuna 629.155.81, a
izdano je 549.500.80 Kuna, pa prema tome primitci
od izdataka su veći za 79.655.01 Kunu,
stoga predlažemo da se ti izdatci naknadno
odobre, pošto su, i primitci mnogo veći nego
što je proračunom predvidjeno.


Prema zaključku redovite glavne skupštine
Hrvatskog šumarskog družtva od 8. prosinca
1942. godine naručene su stručne knjige za
družtvenu knjižnicu za svotu od 15.714.— Kn
i papir za tiskanje Hrvatskog


šumarskog lista i priručnika 141.220.75 »


Ukupno: 156.934.75 Kn


Trošak za te naručbe odobren je po napred
navedenoj glavnoj skupštini izvan proračuna
za god. 1943.


Na temelju gornjeg izvješća predlažemo podieljenje
razriešnice.


Nadzorni odbor:
Ing. Mihajlo Mujdrica, v. r.
Ing. Huliti Muftić, v. r.


120
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 47     <-- 47 -->        PDF

STANJE IMOVINE I ZAKLADE


Hrvatskog šumarskog đružtva u Zagrebu koncem godine 1943.


Vriednost


koncem koncem


PREDMET


god. 1942. god. 1943.


Bi Kuna Kuna


A. STANJE IMOVINE:
I. Aktiva
Blagajničko stanje u gotovom novcu ... . 21.650 84.299
Blagajničko stanje u effektima 448.034 309.085
Inventar: namještaj . . . . ´ 18.680 18.680
knjižnica 60.900 74.614


muzej 40.000 40.000
Nekretnine: Zgrada šumarski dom 2,500.000 2,500.000
Zaliha papira za šumar, list i šumar, kalendar 141.220 75
Potraživanja 21.555 64.175


Ukupna aktiva . . . 3,110.720 35 3,234.075 15


II. Pasiva
Dug Köreskönjijevoj pripomoćnoj zakladi . . . 1.200


III. Opetovanje
Ukupna aktiva 3,110.720 35 3,234.075 15


1.
Ukupna pasiva 1.200


II.
Čista imovina 31. XII. 1943.
3,110.720 35 3,232.875
Prema godini 1942. imovina je veća za . . . 122.154


B. STANJE ZAKLADA:
Köreskönjijeva pripomoena zaklada 209.697 210.776
Literarna Borošićeva zaklada 3.528 3.861


U Zagrebu, 31. prosinca 1943.


Predsjednik: Blagajnik:


Ing. A. Abramović, v. r. O. Dremil, v. r.


Nadzorni odbor:


Ing. II. Muftić, v. r. Ing. M. Mujđrica, v. r.


124
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 48     <-- 48 -->        PDF

»SLflVEKS« »MITROVAČKfl«


Dioničarsko družtvo za Šumsku Parna pilana, tvornica šperploča
i furnira d. d.


industriju


Brzoglas broj 25-445 1 25-446
ZAGREB, JURIŠIĆEVI 2ZIII. Brzojavi: SLAV EIS-ZIGREB


Brzoglas broj 25-445 i 25-446 TVORNICO: HRVATSKA MITRO VIC A
Brzojavi: SLAV EI S ZIGREB Brzoglas broj 24 1 32
Poštanski oretioac broj 349 Brzoj.: HIIROŠPER-HRVATSKI HITROVIU


Piljena torda grad ja, furniri, šperploče, panel ploče


S 1 R I T E


HR VAT SKI
ŠUMARSKI LIST


DRŽAVNA ŠUMSKA REŽIM


proizvađa


i
pro daj e
eve vrsti trupaca las tvrdog I
mekanog drvela za pilane I
tvornice furnira«
drveni ugljen,
željezničke pragove,
dužicu ,
ogrjevno 1 lanlnsko drvo.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko Šumarsko družtvo u Zagrebu, VukotinovićeTa
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 27. — Za tiskaru
odgovara Rudolf Veđo, Zagreb, Kaptol 27.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Državno šumsko veleobrtno poduzeće „Turopolje"


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Brzoglas broj 30-47
Parna pilana . Turopolju i Gjurmancu
Na skladišta ima veliku količina potpuno sobe hrastove i ine gradje
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860


Šumsko veleobrtno dioničarsko družtvo u Belišću


pr oi z vod i:


gorivo drvo, rezanu bukovu, jasenovu i slavonsku hrastovu gradju, željezničke pragove


i sve ostale šumske proizvode, parkete;
hrastovinu i kestenovu trieslovinu za štavljenje kože ; ´. >
drveni (retorni) ugljen i „Likalif-briket od drvenog ugljena, octenu kiselinu, metilalkohol


formaldehyd, aceton, kao i sve ostale proizvode suhe destilacije drveta;
sve vrsti kamena za gradnju cesta;
ribe, (šarane, somove i smudjeve) iz vlastitih ribnjaka.


Poduzeće uposluje oko 5.000 hrvatskih radnika.


OGLAŠUJTE U


HRVATSKOM


ŠUMARSKOM LISTU


44 PILANA, TVORNICA FURNIRA, PAR.


KETA I UKOČENOG DRVA D.D.


*» SLAVONIJA


. BROD n/S— Brzoglas S3


Ima na skladištu hrastovu i bukovu rezanu gradju te sve vrsti furnira i parketa


Uprava gospodarstva i šumarstva


R N HI J A


NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska I šumarska industrija d. d.


Proizvodi i eksportira svekolike
a Zagreba gospodarske i šumske proizvode


. A
9 JI C-»- JHL A


, tvornica tanina i paropila d. d.


ZAGREB, Marulićev tr g 18.
´ ´


Sve vrste tvrd 0 g I me kog drva


PILANE:
Đurđenovac, Ljeskovica, Andrijevci,
Novoselec-Križ, Karlovac, Klenak,
Podgradci, Zavidovići, Begovhan.


Tvornica tanina, parket a» b a čava: ĐURĐENOVAC
Impregnacija pragova i s t upo v a: K A R L O V A C .
Tvornica sanduka i 1 j u S1 ene robe: . O D O R A. ». C I