DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 43     <-- 43 -->        PDF

ZAPISNIK


sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtva, održane dne 3. travnja 1944. godine


u Zagrebu


Sjednica je održana prema pozivu broj
94./1944., a istoj su prisustvovali: predsjednik:
Ing. Ante Abramović , podpredsjednik:
Ing. Petar Ostojić , tajnik: Ing. Oskar
P i š k o r i ć, blagajnik Oskar D r e m i 1, urednik
Hrvatskog šumarskog lista: prof. Dr. Ing.
Josip B a 1 e n, te odbornici šumarski inžinjeri:
Rasim Bećiragić, Ivo G o d e k, Mihovil
M a r k i ć. Brzojavno su se izpričali odbornici:
Ing. Ivan Asančaić, Ing. Vladimir Bosi1
j e v i ć, a preko prisutnih odbornika Ing.
Makso Fischer, i Ing. Josip J o z i ć.


Otvarajući sjednicu družtveni predsjednik
pozdravlja sve prisutne, a naročito urednika
prof. dr. Ing. Josipa Balena. Zatim komemorira
umrle članove i to: Ing. Josipa Alić a i
Ing. Nikolu R u b č i ć a, koji su poginuli na
braniku svoje domovine; Ing. Ivana He im a,
koji je poginuo u vršenju šumarske službe, te
umrle članove Ing. Dragana Belaškovića,
Stanka Cebašeka, Ing. Mihajla Hvoros
t i n a, Milana Kneževića i Ing. Mihovila
S g u r i ć a.


Dnevni red sjednice izcrpit je prema ovom
dnevnom redu:


I.
Izvješće tajnika, blagajnika i urednika Hrvatskog
šumarskog lista.
II.
Povišenje članarine i pređplate za šumarski
list.
III. Uređenje gospodarske službe.
IV. Povećanje broja šumarskog osoblja.
V. Promjene u članstvu.
VI. Možebitnosti.
A. TAJNIČKI IZVJEŠTAJ
1. Posljednja sjednica održana je dne 15.
siečnja 1944. godine, a zapisnik je odtisnut u
Hrvatskom šumarskom listu broj 1—2. Za
ovjeru ovog zapisnika izabiru se odbornici:
Iilg. Ivo Godek i Ing. Petar Ostojić.
2. Prema zaključku pod t. V. sjednica
upravnog odbora od 15. siečnja 1944. o tiskanju
Hrvatskog šumarskog priručnika pristupilo
se pregovorima s tiskarama. Tiskare, navedene
u tom zaključku, zbog pomanjkanja
radnika i težine posla odustale su od svoga
rađa. Tako se i ostale tiskare, koje se bave
tiskanjem knjiga, nisu htjele zaci u ovaj posao,
koji je s njihove strane označen kao težak.
Ponovo će se pokušati još kod državne tiskare.
U priručniku bit će obrađen i materia´
pastrvnog ribarstva. Kako pisac ovog djela g.


M. -Drnić nije mogao dobiti posebno gradivo —
naredbe od Ministarstva seljačkog gospodarstva
i prehrane, to je sa strane Hrvatskog suza
marskog družtva isto zatraženo. Na ovo
traženje Hrvatskog šumarskog družtva preko
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo primilo je
odgovor, da se traženju ne može udovoljiti
zbog poremećen ja redovitog rada i preobterećenosti
službenika (br. 139.|1944.).
Prof. Dr. J. Baie n upozorava, da se u
priručniku treba posvetiti posebna briga kemijskoj
preradbi drveta (celuloza, tanin, suha
destilacija), kao i upotrebe za pogon motora.


Zaključak: Uzima se odobrenjem na
znanje i stavlja u dužnost, glavnom uredniku
Hrvatskog šumarskog priručnika, da organizira
suradnju prema priedlogu Dr. Balena.


3. Prema dopisu Narodne tiskare od 28. XII.
1943. odnosno 3. ožujka izmienite su ciene
tiskarskim radovima, te za 1944. godinu do
daljnjega vriedi kao temeljna ciena po 1 arku
običnog sloga 13.000 Kuna (naprama 7.050
Kuna krajem 1943. godine). List se tiska u
1.000
primjeraka. (Broj 80./1944.).
Zaključak: Uzima se na znanje.
4. Glavno ravnateljstvo za promičbu kod
predsjedničtva vlade zamolilo je, da se za
knjižnicu »Unije nacionalnih novinarskih družtava
u Beču« dva primjerka Hrvatskog šu
marskog lista pokloni (broj 148./1944.).
Zaključak: Odobrava se.


5. Iz knjižnice su preniete važnije i značajnije
knjige u podrum radi veće sigurnosti od
zračnih napadaja.
Od posljednjeg izkaza družtvena knjižnica
dobila je ove prinove:


a) Zemljopis Hrvatske I. i II. dio (br. 1787.),


b) Kolo, naučni zbornik XXIII, u kojem je
prikaz Dr. Ing. M. Marinovića: Naše šume
(br. 1788.),


c) Dr. A. Barbery: Die Pappel, ihre Nützlickeit
und die Ausdehnung ihres Anbaus in
der Schweiz (br. 1789.),


d) A. Henne: Festscrift zum hundertjährigen
Jubileum des Schweizerischen Forstvereine
(br. 1790.).


Zaključak : Uzima se na znanje.


B. BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ
1. Blagajna:
Gotovina:
U blagajni
nalazi se gotovog
novca Kn 78.610.47


Efekti :


čekovni račun kod Poštanske
štedionice 107.456.60
Kod Grad. šted. ul. br. 114015 90.292.—
Kod Grad. šted. ul. br. 114016 11.504.26
Kod I. hrv. šted. ul. br. 308614 103.989.98
U efektima ukupno . . . Kn 313.242.84


Zaklade :
Pripomoćna Kreškenjijeva zaklada
u efektima Kn 211.976.96
Literarna Borošićeva zaklada . ,, 3.861.16


2. Predlažem zaključne račune za godinu
1943. t. j . obračun primitaka, izdataka, bilancu,
stanje imovine koncem 1943. godine.
Iz predloženih zaključnih računa vidljivo je,
da u godini 1943. prema odobrenom proračunu,
kojim su predviđeni primitci i izdatci sa Kuna


526.000. Veći su i primitci i izdatci. Zaprimljeno
je 629.155.81 Kn, a izdano je 549.500.80
Kn, pa su prema tome primitci veći od izdataka
za 79.655.01 Kn. Primjećujem, da u primitcima
nije uračunata svota od 85.300 Kn,
koja se je imala prema odobrenom proračunu
podignuti od glavnice, jer nije bila potreba da
se podigne.
Stanje imovine družtva koncem 1943. godine,
naprama stanju imovine koncem 1942.
godine povećalo se za 122.154.80 Kuna.


117