DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 40     <-- 40 -->        PDF

b) U Državnom zavodu za šumarske
pokuse i iztraživanja:


Dr Ing. Zlatko Vajda, šum. nadz. VI. č. r.
za upravitelja.
Zatim su imenovani:


Ing. Halid M u f t i ć, pročelnik odjela za gospodarsku
obnovu V. č. r. 1. stupnja Ministarstva
skrbi za postradale krajeve u Zagrebu, za
šumarskog savjetnika VI. č. r. 2 stupnja kod
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo MŠR u
Zagrebu;


Ing. Tomislav M a j i ć za šum. vježbenika
kod Rš u Travniku;


Ing. Jakov Svergunjenko za šum.
vježbenika RŠ u Sarajevu.


Ing. Branko* štimac , za šumarskog vježbenika
X. č. r. kod šumarije u Karlovcu;


Premješteni su:


Ivan D r a š č i ć, podšumar I. razreda VIII.
č. r. odi šumarije Marjan u Splitu, kod ravnateljstva
šuma u Splitu;


Ing. Ahmet Selmanović, v. šum. pristav


I. č. r. od Rš Banjaluka za upravitelja šumarije
Grmeč u Bos. Krupi;
Ing. Konrad Pintarić , šumarski vježbenik
X. č. r. od RŠ u Hrvatskoj Mitrovici, za
upravitelja šumarije u Zemunu;


Ing. Karlo Turko´vić, šum. pristav X. č.


r. od Rš u Vinkovcima za upravitelja šumarije
u Vinkovcima;
Ing. Franjo Stepančić, šumarski nadzornik
VII. č. r. od Rš Omiš u Splitu, za upravitelja
šumarije u Korčuli;


Promaknut je:
Ing. Šimun F 1 ö g 1, šum. nadzornik VII. č.


r. za ravnatelja šuma ravnateljstva šuma u
Novoj Gradiški.
O cl pušteni su iz đrž. službe:


Ing. Aleksije Po s t n i k o v, šum. pristav X.
č. r. kod šumarije u Kladnju;


Ing. Teodor P e 1 e š, šumarski pristav X. č.


r.
kod šumarije Novsko1 Brdo1 u Novskoj;
Ing. Vladimir Demitrašev, šumarski
vježbenik X.
č. r. kod RŠ u Tuzli;
Ing. Vladimir Z i 11 a, šumarski vježbenik


X. č. r. kod šumarije Fojnica.
STRUČNI ŠUMARSKI IZPIT U PROLJETNOM ROKU 1944. GODINE


Državni stručni izpit šumarskih vježbenika
s fakultetskom naobrazbom u proljetnom, roku
održan je ove godine od 18. do 23. svibnja.


Izpitnom povjerenstvu predsjeda* je Ing.
Mihovil M a r k i ć, pročelnik odjela za uzgoj i
uređivanje šuma Glavnog ravnateljstva za
šumarstvo Ministarstva šumarstva i rudarstva.
Predmete iz I. skupine izpitivao je Dr.
Ing. Zlatko Vajda , predmete iz II. skupine


g. Ing. Petar O s t o j i ć, iz III. skupine g. Ing.
Vilim Bestall, a iz IV. skupine g. Ing. Ivo
C e o v i ć. Perovođa povjerenstva bio´ je g.
Ing. Roman C h . 1 ak.
Izpitu je pristupilo 6 kandidata, i to dvojica
iz državne službe, 1 iz uprave gradskih šuma,
a trojica iz posebničke službe i to: šumarski
inžinjeri: Franjo Kreč, Ing. Džemil Krehić,
Kazimir Loknar, Božidar M a č e š i ć, Vladimir
Mađarević i Josip Mühlstein.


U pismenom đielu izpita obrađena je iz I.


skupine predmeta ovaj zadatak: »U mješovitoj,
nejednako staroj brdskoj šumi, koju na
nižim položajima sačinjavaju grab, kesten,
hrast i bukva, dok na višim položajima pridolazi
uz bukvu smreka i jela, ima zbog dosadanjeg
neurednog gospodarenja mnogo hrastovih
i kestenovih grbavih i zakržljalih, te
bukovih suhih i od gljiva napadnutih stabala,
a pri vrhu brda suhih i izvaljenih tanjih smrekovih,
te suhovrhih, šupljih, za izradu trupaca
nesposobnih jelovih stabala. Sastojina je vrlo
dobro prirodno podmlađena. Koje šumsko-uzgojne
mjere treba poduzeti, da se stanje te sastojine
popravi te njezin kvalitativni i kvantitativni
prirast poveća. Određeno je sva stabla,
koja su kvalitativnoi loša, koja ne prirašćuju,
te smetaju daljnjem razvoju prirodnog podmladka,
posjeći i izraditi u najkoristnije Sortimente.
Procjenom i premjerbom ustanovljeno
je, da se tako u toj sastojini može posjeći i
izraditi:


95 kestenovih230 grabovih560 bukovih158 smrekovih217 jelovih


Ukupno: 1.387 stabala


127 hrastovih stabala sa 220 m> totalne drvne gromade


» » 180 m3 » » »
» » 160 m;J » » »
» » 440 m:> » » »
» » 326 m:´ » » »
» » 574 m:´ » » »


sa 1.900 m» totalne drvne gromade.


Opisati organizaciju režijske izrade tog drveta,
te posebno po vrsti drveta naznačiti najkoristnije
Sortimente u koje treba to drvo izraditi,
uzevši u obzir, da je izvoz povoljan tako,
da se može sve zdravo racionalno i koristno
izkoristiti. Opisati dalje sve poslove podam
od predaje stabala radnicima, pa do utovara
u vagone na željezničkoj postaji. Kod toga
navesti, kolika će se prosječna količina
prostornih metara od svakog sortimenta izraditi,
naznačiti dimenzije sortimenata po uzan


čama, te njihovo razvrstavanje po kakvoći.
Konačna navesti redom sve podatke koje je
potrebno znati za analizu ciena i kalkulaciju
šumske takse za jedan kubik navedenih vrsta
drveća u šumi na panju.«


Iz II. skupine predmeta obrađen je ovaj zadatak
:


»Neka zemljištna zajednica kupila je jednu
šumu, kako bi mogla trajno podmirivati sve
potrebe drveta svojih ovlaštenika. Stanje sastojina
u prikupljenoj šumi je sliedeća:


114