DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 34     <-- 34 -->        PDF

tom uzgajač mora polaziti od slieđećih predpostavaka:
a) stvaranje prikladnog uzgojnog i gospodarskog
oblika;


b) primjena uzgojnih mjera, koje odgovaraju
staništu kao što je priprema tla, ispravno
odabiranje prikladne stabalne vrste i rase,
pravodobni zahvat u čišćenje i proređivanje;


c) ustrajanje ne odviše velikih taksacionih
jedinica (odjelci i s tim u vezi gušće mreže
puteva;


d) vršenje nadzora putem osposobljenih šumarskih
stručnjaka.


Tek nakon što bude udovoljeno svim ovim
zahtjevima, možemo se nadati, da će dosadanja
opažanja ne samo koristiti popravljanju
sastojina, nego će nam dohieti još i novih izkustava,
koja će nas približiti željenoj svrsi.


F. Krarup: Organizacija malih šumskih posjeda
u Danskoj. Pitanje se što boljeg gospodarenja
s malim šumskim površinama nalazi
na dnevnom redu u mnogin^ zemljama. U Danskoj,
gdje ukupna površina šuma iznosi samo
400.000 ha odnosno oko 9postoje razumljivo krupni razlozi, da se
šumsko gospodarstvo što jače intensivira. To
je postignuto kod većih šumskih posjeda, nu
kod malog uspjesi su sporadični. Godine 1892.
izabralo je dansko šumarsko družtvo poseban
odbor, koji je među ostalim stavio priedlog,
da se postavi stanoviti broj državnih šumarskih
nadzornika. Nu ovaj je priedlog kao i
mnogi drugi ostao bez uspjeha. Međutim je jedna
zaklada stavila na razpolaganje potrebna
sredstva, pa je šumarsko družtvo postiglo, da
su 1902. godine postavljena dva šumarska savjetnika
u iztočnom Jiitlandu. Zatim je god.
1904. osnovano prvo družtvo malih šumskih posjednika.
Razvoj je bio polagan: u 1917. godini
stajalo je svega 4000 ha pod nadzorom trojice
šumarskih savjetnika. Odbor šumarskog đružtva
izdao je 1914. godine posebnu spomenicu,
koja među ostalim priedlozima sadržava i potrebu
osnivanja družtava malih posjednika šuma.
Posljedak je bio zakon od 1. ožujka 1919.
koji među inim određuje onim družtvima malih
šumoposjednika, koja imaju broj članova
najmanje 25 i predstavljaju šumsku površinu
od najmanje 1000 ha, državnu pripomoć na
ime troškova uzdržavanja njihovog šumarskog
savjetnika. Pri tom površina pojedinog člana
ne smije prelaziti 50 ha. Premda je državna
pripomoć bila vrlo malena, ipak je zakon donio
porast ovog pokreta, pa je već 1942. godine
postojalo 12 ovakovih družtava s 2661 članom
i šumskom površinom od 19.200 ha. Ukupna
površina šuma i kultura izpod 50 ha iznosi
u Danskoj doduše 90.000 ha, ali ipak od toga
38.000 ha stoji pod nadzorom danskog đružtva
za rudine (Det danske Hedeselskab), tako da
još preostaju 32.000 ha, od kojih 20.000 ha odpada
na posjede izpod 5 ha. članstvo đružtva
šumskih maloposjednika donosi šumoposjednicima
neka olakšanja u pogledu državnog nadzora
nad šumskim gospodarstvom. Pravila
đružtva šumskih maloposjednika gotovu su
svagdje podjednaka, jer moraju biti odobrena
po ministarstvu poljodjelstva. Odnos šumoposjednika
i šumskih savjetnika počiva na međusobnom
povjerenju, šumoposjedniku stoji na
volju, da li će savjete i upute stručnjaka uvažiti
ili ne. Ipak se u pravilu pazi na ovakove
upute, jer su šumopcsjednici sami izkusili njihovu
vriednost. Godine 1942. ministarstvo je
poljodjeljstva imenovalo poseban odbor za proučavanje
pitanja malog šumskog posjeda i taj
je već postavio razne priedloge o poboljšanju
današnjeg stanja. Međutim se na sudbinu ovih
priedloga mora još čekati.


Prof. E. Saari: Potrajnost u finskom šumarstvu.
Svrha je ove rasprave osvjetliti pitanje,
da li se je finsko šumsko gospodarstvo razvijalo
u znaku potrajnosti te kako se na evo pitanje
gleda. Pod pojmom potrajnosti razumieva
autor podržavanje jednakosti godišnjih etata,
dakle prih´ođnu potrajnost. Površina šuma
u Finskoj iznosi ~iu) cjelokupnog teritorija odnosno
ukupno 25 milijuna ha. Prema procjeni
izvršenoj u razdoblju 1936.—1938. od ukupnog
šumskog areala odpada na:


1. državni šumski posjed ... . 37»/o
2. obćinske šume 1.5o/0
3. crkvene šume l°/o
4. veleobrtna poduzeća 7-9°/.
5. posebničke šume 52.6»/o
Kako dakle država zajedno s crkvenim i ehćinskim
ustanovama te veleobrtnim poduzećima
posjeduje gotovo polovicu svega šumskog
areala, može se uztvrđiti, da gotovo polovicu
šuma u Finskoj podlieže podržavanju prihodn;1
potrajnosti. Nažalost prihodne se potrajnosti
ne pridržavaju privatni šumoposjednici, napose
vlastnici malog šumskog posjeda. Može se doduše
uztvrđiti, da današnje stanje šuma malog
posjeda kao_ i visina njihovih etata ni izdaleka
ne premašuju proizvodnu sposobnost njihovog
zemljišta, ali ipak postoji bojazan, da se s
ovim šumama gospodari na jednoj podlozi, koja
ne odgovara načelu potrajnosti. Premda finski
zakoni ne traže od posebničkog šumoposjednika
sastav uređajnih, napose užitnih osnova,
ipak mu ne dozvoljavaju, da sa šumom gospodari
po slobodnoj volji. Procjene i obračuni izvršeni
u razdobljima 1922—1924 i 1936—1938
pokazuju jednakost prirasta i odpada, a to
znači, da je obćenito volumen drvne gromade
sačuvan. Osim toga može se reći, da se prihodi
finskih šuma mogu još povećati u razmjerno
širokim granicama, jer je procjenom ustanovljeno,
da bi godišnji gromadni prirast u tim
šumama mogao biti dvostruko veći od današnjeg.


Prof, J. Köstler, Berlin: Važnost predhvata
za oblikovanje ciena drvetu. Predavanje održano
na VIII. sjednici komiteta Međunarodne
središnjice za šumarstvo, u Strbske Pleso dne


2. rujna 1943.
Među brojnim uredbama ratnog gospodarstva
najvažnije su uvađanje predhvata i oblikovanje
ciena drvetu. Između obiju mjera postoji
ovisnost, za čije objašnjenje treba razsvietliti
dva pitanja: 1. koje se stanovište ima
zauzeti kod oblikovanja ciene i 2. na koji se
način mogu ciene obzirom na pređhvate podvrći
izpitivanju.


Kod izpitivanja primjerenih ciena drveta u
okviru upravljanog gospodarstva treba posebno
iztražiti vlastite proizvodne troškove oblovine
kod potrajnog gospodarenja uz osiguranje
potrebne pogonske glavnice a posebno pitanje
primjerenog dobitka. Kod iztraživanja je proizvodnih
troškova potrebno urediti specialni
konto u svrhu uzporedbe s raznim ekonomijama
i pogonima. Za ustanovljivanje je pravednih
zarada potrebna kapitalna vriednost i kalkulacije
postotnog kamatnjaka, koji odgovara
kojem drugom gospodarskom priradu. Izpiti


108