DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 32     <-- 32 -->        PDF

nim obrezivanjem i oblikovanjem krošnje naročito
za vrieme prvih deset godina života sastojine.
Daljni posao je obrana sastojine od
mnogobrojnih štetnika, koji napadaju čiste sastojine
kanadske topole, karolinške topole i
rebraste topole. Ovakvim načinom uzgoja dobivaju
se u 25 godini stabla promjera 50—70
cm s kubaturom oko 2 m3 (po hektaru 1000
m3 ) sposobna za ljuštenje ili rezanje furnira.
Pisac preporuča sadnju vrsta: Populus monolifera
(Karolinška topola), Populus canadensis
(Kanadska ili euramerikanska topola) te Po


pulus robusta (angulata, cordata — rebrasta
topola) te iz tih vrsta proizašle varietetepodvrste.


Poželjno je, da se ovaj način sadnje okuša
i kod nas na svježim (ne mokrim!) šumskim
tlima naročito kod posebničkih posjednika,
gdje ima dovoljno^ radne snage za njegu sastojina,
jer će se taj način uzgoja i kod nas sigurno
dobro izplatitl.


Knjiga se nalazi u družtvenoj knjižnici pod
br. 1789.
Ing. Ivo- GodeU


INTERSYLVA, GODIŠTE III. BR. 3. i 4.


Treći broj ima ove rasprave:


Werner Rothmaler: Šumske prilike na Peloponezu.
članak se osniva na prikupljenim podatcima
bioložkog iztraživanja na Peloponezu
i Kreti, koje je po nalogu njemačkih vojnih
vlasti izvršeno u toku 1942. godine.


Južna Grčka t. j . poluotok Peloponez ima urazmjeru prema drugim mediteranskim zemljama
još uviek prilično velike površine šuma.
Zato nisu u pravu mnogi putopisci, koji ovaj
kraj prikazuju kao očajnu pustoš. Dakako, da
danas ima mnogo manje šuma nego nekad,
kad je gotovo´ čitav poluotok bio prekriven šumom
izuzev visokih alpskih položaja pojasa
1800—2000 m. nad morem. Od nekadanjih neprohodnih
šuma ostali danas samo manji gajevi
duž rieka i potoka, Mediteranska se pak
šuma tvrdih listača (Olea, Ceratonia) prostirala
iztocnim. dielom poluotoka, nu i od nje
ima danas tek nekoliko spomena vriednih tragova.
Njezino je mjesto na sjeveroiztoku zauzela
umjetno podignuta šuma alepskog bora,
koja se kao djelo čovjeka naravno ne može
smatrati autoktonom. Takav t. j . autoktoni
značaj imaju šume zapadnih područja, koje
čine mješovite sastojine. P. halepensis — Q.
Ilex. Planinske se šume prostiru na zapadu i
jugu sve do morske obale. Glavne su im vrste


A. macrolepis (u obalnom pojasu), A. conferta
(u unutrašnjosti) i A. brachyphylla. Subalpinska
šuma obuhvata visinski pojas 800—1800
metara s glavnom vrstom Abies cephalonica a
tu i tamo Pinus Pallasiana, Za spomenutu vrstu
jele, koja je vrlo srodna s našom srednjoeuropskom
A. alba, vjeruje pisac, da će vršiti
veliku ulogu u pošumljivanju mediteranskih
goleti. U nižim predjelima na strmim obroncima
i dolinskim spustima dolazi miešana šuma
listopadnih i vazda zelenih listača (Carpinus
orientalis. Prunus Mahaleb, Quercus coccifera)
a na zemljištima bogatim vodom šuma
platana, Pošumljivanje po mišljenju pisca ne
zadaje na Peloponezu većih potežkoća. U prostoru
šume tvrdih listača trebala bi u ovom
pogledu zauzeti prvo mjesto Ceratonia, koja
sa svojim plodovima mimo ostalog mnogo´ doprinosi
napredku stočarstva. Međutim prvi korak
moći će se učiniti tek onda, kad se postojeće
šume i šumska zemljišta povezu prikladnom
cestovnom mrežom te kad se uveća broj
šumskog tehničkog i čuvarskog osoblja.
Otto Mahler: Osnova i izvedba pojačanih
sječa u njemačkom Reichu. U njemačkom je
šumskom gospodarstvu nastupio preokret dalekosežnog
značaja. Prije je za vrieme liberalističkog
naziranja bila idealom čista jednodobna
visoka šuma s čistom sječom. Sada je
pak prevladala težnja, da se uzgoji »trajna
šuma« (Möller) sastavljena od raznih vrsta i


stepenastog ustroja. Reforma državnog gospodarstva
i današnje obće prilike stavljaju na
šumarstvo1 vrlo težke zadatke, među kojima je
najvažniji aahtjev za pojačanjem sječa. Izkorišćavanje
šuma više ne diktiraju samo šumsko-
uzgojni razlozi već i potreba na drvetu. U


ti takovim je prilikama glavna briga šumske
uprave, da prekomjerne sječe provede u što
manje štetnom obliku po šumu, te da u isti
mah drži pred očima stvaranje uvjeta za podignuće
»trajne šume«, poznate u svjetskoj
književnosti pod imenom Dauerwalda. Potreba
pojačanja sječa ima ići uzporedo s pojačanjem
šumske proizvodnje. Mjere, koje za izvršenje
ovog težkog zadatka dolaze u obzir, imaju u
pojedinim vremenskim fazama raznolike oblike.
Prve su dvie faze obilježene krilaticom:
zabraniti čiste sječe i sastaviti posebne šumskouzgojne
osnove. Trajanje pojačanih sječa
nije u ovom razdoblju bilo moguće predvidjeti.
Potreba, da se odredi trajanje vanrednih prihoda,
dovela je do nove faze, koja, obuhvata izrađivanje
boljih uređajnih elaborata od dosadanjih.
Sav taj rad ide u okvir zadaća šumarske
taksacije, koja je u tom cilju poduzela
sliedeće poslove: ižpitivanje prihodne potrajnosti,
ižpitivanje potrajnosti vrsta đrveta i njihove
smjese, stvaranje većih jedinica, traženje
mogućnosti za veću slobodu u pitanju obhodnje
i veličine sječne površine, što se tiče samog
uzgoja šuma posebna se pažnja posvećuje
primjeni najprikladnijih vrsta proreda, sječa-,
ma na najmanjim površinama i uvođenju raznodobnih
sastojinskih oblika.


Lukas Reiber: Königswald kao primjer suvremenog
gospodarenja u prostoru sjeveronjemačkog
bora. Razprava donosi monografiju
šumsko-gospodarskih radova u šumariji Königswald
(2525 ha) polazeći od zatečenog stanja
do postavljanja temelja za uzgoj trajne
gospodarske šume. Kako je obrađeni material
vezan izključivo na prostor sjeveronjemačkog
bora, to za naše prilike nema posebne važnosti,
pa mu sadržaj i ne iznosimo.


Josef Köstler: Održanje glavnice kod pojačanih
sječa u šumarstvu. U jednom čitavom
nizu zemalja vrše se danas prekomjerne sječe
odnosno prekoračenja normalnog etata. One
povlače za sobom pitanje umanjenja kapitala,
koje treba posebno izpitati. Sa šumarsko političkog
stanovišta pojavljuju se ovdje sliedeći
momenti: a) amortizacija dugoročnih navjera,
b) osnivanje novčanih pričuvnih zaklada i .c)
prikupljanje sredstava kao zaklade za buduće
poboljšbe i pošumljavanja. Nu mnogo više nego
pitanje novčanog kapitala zanima nas problem
same šumske glavnice i njezine buduće
proizvodne sposobnosti. U tom je cilju naročito
potrebno izpitati utjecaj pojačanih sječa, i


106