DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 31     <-- 31 -->        PDF

goleti izgleda da je jedino moguć,
iako veoma težak i dugotraja
n put, kojim se tokom vremena
prostrane gole površine ponovo mogu privesti
iskorišćivanju, bilo da ostaju trajno pod šumom
ili da se djelomično upotrebe i za razne
druge grane seljačkog gospodarstva. Naročito
je važno, da se pošumljivanje obavlja sa svrhom
čuvanja postojećih poljodjelskih i šumskih
kultura od daljnjeg haračanje, koje nanose jednako
jaki vjetrovi kao i snažne bujice, od
kojih u ovim krajevima često nastaju velike i
tako reći jedva nadoknadive štete. Čuvanjem
i najkržljavijih šikara od
stok e kroz nekoliko godina, kako´ se to postizava
»ogradama«, »podzidima« podignutim
od kamena, često puta dostaje, da se podigne
brzo i sigurno šumsko drveće, potrebnu za
svakovrsnu upotrebu seljačkim gospodarstvima
Krša. Pored goriva te građe tu se nabere i lisnika
za zimsku prehranu stoke. Nakon što je
zemljište pod šumom kako treba vezano i zaštićeno
od odnošenja, vjetrom ili bujicom, otvaraju
se daljne mogućnosti za sadnju voćaka,


od kojih će pored drva biti koristi u donošenju
plodova, upotrebivih za prehranu ljudi. Na postojećim
obradivim površinama kao i na obručima
kamenjara valjalo bi puno pažnje
posvetiti sjetvi lucerke. Lucerka
je upravo pionirska k u 11 u,r a
za nas t,o janja oko pošumljivanj
a krš a u toliko, što daje na malim površinama
obilnu i prvorazrednu krmu i omogućuje
u ovim krajevima u nekoj mjeri stajsko
držanje domaće stoke. Na taj se način sve
veći dio dosadašnjih »pašnjaka« može rezervirati
za ograđivanje zidom od kamena radi poštede
od popaše . . .«** U popisu literature prof.
Dr Kvakan navodi knjige Dra Balena: Naš
goli krš i Ing. Premužića: Seljačko gospodarstvo
na Kršu.


*


Za hrvatsko gospodarstvo vriednost ove
knjige može se izreći s nekoliko rieči: Bez nje
ne može biti ni jedno agrikulturno gospodarstvo,
pa ni šumsko.


Ing. O. Piškorić


SCHWERDTFEGER: DIE WALDKRANKHEITEN


(p) Netom je izišla iz tiska knjiga predstojnika
Zavoda za obranu šuma Pruske pokusne
stanice za šumarstvo, te profesora i ravnatelja
Zoologijskog zavoda šumarske visoke
škole u Eberswaldu Dr. Fritz-a Schwerdt feger-
a »Die Waldkrankheite n«*
Knjiga obrađuje prirodne neprijatelje šume i
našu obranu protiv njih, a materijal je obrađen
u ovim poglavljima:
I. Grundlagen der Forstpatologhie und des
Forstschutzes;
II.
Abiotisch bedingten Krankheiten;
III. Biotisch bedingten Krankeheiten;
IV. Disposizion und Resistenz des Waldes;
V. Krankheitsverlauf und Krankeheitserscheinungen
;
VI. Wirtschaftliche Auswirkungen der
Waldkrankheiten;
VII. Gegenmassenahmen des Menschen.
Od abiotskih bolesti ili povreda obrađeno je:
povrede cd požara, povrede od vremena, kao i
one prouzročene svojstvima tla (zamočvarenje,


sušenje, pomanjkanje hranivih tvari, preobilje
hranivih tvari i prisutnost otrova u tlu, zakiseljavanje
tla i zbijanje tla, otresetavanje, korištenje
nastora, izsijavanje zemlje i opješćavanje).
U dielu biotskih bolesti obrađeni su:
virusi, bakterije, gljive, lišajevi, nametnice, korovi,
protozoi, crvi, pauci, stonoge, insekti, žabe
i gmazovi, ptice i sisavci i to posebno kao pojedinci,
a posebno, kada dolaze u velikim množinama.
U poglavlju o protumjerama čovjeka
podieljeno je u dva odsjeka: jedan, koji govori


o šumskoj higieni,
a drugi o terapiji.
Knjiga je opremljena jednim pregledom, u
kojem su prema vrsti drveta i dielovima stabla
nabrojena oboljenja pozivom na stranicu knjige,
na kojoj je pojava opisana, kao i jednim
stvarnim kazalom. U knjizi je, uz svaki odsjek
nabrojena i bibliografija (češka, englezka, finska,
francuzka, njemačka, švedska, švicarska i
američka). Knjiga obasiže 480 stranica i ima
230 slika. U knjižnici Hrvatskog šumarskog
družtva nalazi se pod br. 1791.


Dr. AUGUST BARBEY: DIE PAPPEL


U izdanju švicarskoga saveznog nadzorničtva
za šumarstvo, lov i ribolov izašla je 1942.
knjiga o topolama, njihovoj koristnosti, razširenju
i uzgajanju u švicarskoj. Topole se između
ostaloga šumskoga drveća odlikuju naročito
brzom proizvodujoui drveta, koje upotrebljavaju
mnoge industrije. Već se je prije
upotrebljavala topolovma za celulozu, za kutije
žigica, za kutije pakovanja i t. d. U novije
vrieme započelo se pak upotrebljavati topolovinu
kod izrade šperploča, naročito od početka
rata, kad je topolovina zamjenila ekzotične vrste
drveća (okoume, abachi, limba). Radi toga
narasla je potražnja topolovine i povećala se
je sječa topolovih sastojina. Razumljivo je
stoga nastojanje državnih vlasti da potaknu
vlastnike zemljišta, da posvete punu pažnju
sadnji topola, jer će potražnja za topolovinom
postojati i po dovršetku rata.


* Dr. F. Schwerdtfeger: Die Waldkrankheiten,
Ein Lehrbuch der Forstpatologie und
des Forstschutzes, P. Parey in Berlin, 1944. —
Ciena 1100.— Kuna.
Način uzgoja, koji preporuča pisac knjige,
dosta se razlikuje od načina kod nas uobičajenih
Sadnice se uzgajaju u šumskim vrtovima.
Reznice se sade u redovima razmaka 80 cm,
na udaljenosti 50—80 cm. Tamo ostaju tri
godine pa se pomnom njegom uzgoje u stablašice
2,50—3,0 m visine. Pazi se da izrastu
pravna stabla pravilnog koničnog oblika. Vani
se sade stabla u redove razmaka 5,0 m sa
međusobnom, udaljenošću stabala od 4,0 m tako,
da na jedan hektar dolazi 500 stabala.
Sadnja se obavlja najpomnije u dobro priređene
jame, u koje se dodaje stajskog ili umjetnog
gnjojiva. Nakon dovršene sadnje ne prepušta
se tcpolova sastojina njenoj sudbini, »jer
to bi značilo odreći se drveta, koje je predodređeno
za industriju furnira« i zadovoljiti se
s drvetom slabije upotrebivosti. Djelatnost
vlastnika šume uperena je i nadalje na to, da
bi se uzgojila stabla pravnog debla bez grana
s pravilnom krošnjom. To se postizava stal


** Pojedine dielove dielove ovog izvadka iztaknuo
je Ing. Piškorić.


105