DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 28     <-- 28 -->        PDF

vanju gore navedenih propisa na nekoliko godina.
Na temelju rezultata dalnjih iztraživanja
uprava njemačkih drž. željeznica danas
tolerira bukovinu sa crvenim srdcem za željezničke
pragove bez ograničenja, ali osobitu važnost
polaže na točno izpitivanje stupnja zdravlja
te bukovine.


8. Prof. Dr. K ö s 11 e r naglašava važnost
međunarodne radnje na području šumsko-gospodarskih
pitanja. Iako je ta suradnja u današnjim
prilikama izložena vrlo velikim potežkoćama
ne smije se od te suradnje u nijednom
slučaju odustati. Pitanja, koja treba razpraviti,
leže dielom na području tehnike a dielom
na gospodarskom području. Oskudica kao
i višak na drvu izazivaju uviek stanovite poremetnje,
koje se u budućnosti mogu predusresti
samo uzkom suradnjom između pojedinih
država. Jedan od najboljih puteva za ovu
suradnju je razprava točno određenih aktuelnih
pitanja u uzkom krugu stručnjaka. On pridaje
ovim razpravama posebno metodičko značenje.
Na kraju zahvaljuje još jednom u ime
Međunarodne središnjice za šumarstvo mađarskom
ministarstvu poljodjelstva što je
omogućilo ovaj sastanak.
.. Istog dana izvršen je pregled bukovih
trupaca za ljuštenje na stovarištu i pregled
preradbe istih u tvornici furnira i šperovanog
drveta u Ujpestu.


Vlastnik i ravnatelj tvornice furnira i šperovanog
drveta g. Dr. Rubchich odveo je
nakon kraćeg pozdrava učestnike na veliko
stovarište trupaca na Dunavu, stovarište
uglavnom bukovih trupaca za ljuštenje, koji
trupci potječu iz prilično starih područja (prosječna
starost preko 200 godina) iztočnih Karpata.
Dielom se radi o trupcima iz ljetnje sječe,
koji su predugo ležali u šumi i zbog toga
bili izloženi piravosti i bieloj truleži. Zanimivo
je da su stabla sa crvenim srdcem, a srednje
starosti, bila uprkos toga znatno bolje sačuvana
i u mnogim slučajevima nisu bila napadnuta
od gljiva, Izabrani karakteristični primjeri
izcrpno su razpravljeni, snimljeni i konačno
prerađeni na stroju za ljuštenje furnira.


Li većim slučajeva ostalo je crveno srdce
unutar onog trupčića, koji predstavlja ođpadak
kod tehnike proizvodnje ljuštenih furnira,
a tamo gdje je crveno srdce prerađeno u furnir
nije u nijednom slučaju djelovalo nepovoljno
na znatnu brzinu ljuštenja kao ni daljnjoj
preradbi. Furniri iz bukovine sa crvenim srdcem
osušeni su istom brzinom u sušionicama
i nisu pri tom pokazali kod ovog i tako jako
valovitog tvoriva nikakvo spomena vriedno
povišenje valovitosti. Kod daljnje preradbe
furniri iz bukovine sa crvenim srdcem ne pokazuju
nikakve razlike od furnira iz bukovine
bez crvenog srdea. Nakon toga pregledan je
cjelokupni pogon, a nakon pregleda vođena je
razprava u dobro uređenom skloništu tvornice.


III. Pregled izrađenih bukovih sječina na
području šumarskog ureda u Lillafiiredu, dne
25. veljače 1944.
Učestnici sastanka ođputovali su u Dillafüred,
a odavle pomoću motornih vozila odnosno
saonica u šumski predjel Vesszös, gdje se je
najprije pregledalo stovarište trupaca bukovine
sa crvenim srdcem. Bukovina odnosno crveno
srdce bilo je podpuno zdravo i ovi se
trupci izkorištavaju za proizvodnju ljuštenih
furnira» U- daljnjim pregledima u odjelu 121 i
na utovarnoj postaji šumske željeznice naišlo
se na trupce, koji su djelomično bili napadnu


ti unutar zone srži od studeni po gljivama.
Unutar ovih napadnutih zona srži od studeni
položeni dielovi crvenog srdea bili su naprotiv
još zdravi.


IV. Druga sjednica održana je dne 25. veljače
u Palast hotelu u Lillafiiredu.
Predsjedničtvo: savjetnik ministarstva von
Rado.


1. Savjetnik ministarstva Lengyel, nakon
srdačnih pozdravnih rieči, tumači zašto je izvršen
pregled šumskih predjela Lillafüreda, a
ne kako je prvotno bilo zamišljeno šumskih
predjela u Ungvaru (Bustyahaza), visoki snieg
je učinio te predjele neprohodnim, ali se je i
u ovim šumskim predjelima, gdje je izvršen
pregled, naišlo na sve stadije osržavanja kao
i na gospodarski još škodljiviju piravost. On
je podvukao, kao i von Rado, ponovno veliku
važnost ovog pitanja za sjeveroiztočnu Mađarsku
šumsku upravu.
2. Prof. Dr. J. Lies e na osnovu svojih vlastitih
iztraživanja o postanku i o uzrocima
osržavanja bukovine navodi, da je do 1929. g.
postojala samo jedna znanstvena fundirana
teza o postanku osržavanja kod inače bakuljave
bukovine. Ova se je hipoteza sastojala u
tom što je prema Tuszon-u infekcija gljivama
izazvala u drvu reakciju, koja je dovela do
stvaranja zaštitnog tkiva. On je pokazao na
osnovu mikrofotografija poprečnih i uzdužnih
presjeka bukovine bez crvenog srdea, sa crvenim
srdcem i sa srži od studeni karakteristične
razlike izrnedju ovih pojava, naime osobito
jako stvaranje tila u trahejama, drvnim
sudovima, i stvaranje nekih gumenih tvari u
trahejama, i tkiva za rezervnu hranu bukovine
sa crvenim! srdcem. Srž od studeni, koja je zapažena
poslije jake, kasne zime u 1929/1930. g.
ima daleko manje tila i gumenih tvari. Pojava
srži od studeni zbog činjenice da je ova unutar
zapadnog područja nakon tri do četiri godine
posve nestala, dovela je do nove hipoteze o postanku
crvenog srdea. Moglo bi se zaključiti
da osim podražaja uslied infekcije gljivama
postoje još neki podražaji, koji su od upliva na
stvaranje srži. Posebno podvlači upliv mikroklime
i njenih ekstrema. Srž od studeni, kako
je to već spomenuto, osobito je izvrgnuta truležu.
Prema plazmolitskim iztražlvanjima
utvrđenoi je dai srž od studeni nema više ni jednu
živu stanicu, dakle se kod srži od studeni
ne može očekivati stvaranje tila, ali je posve
lako moguće da uslied oksidacije ili drugog
kojeg kemijskog procesa tvari u stanici, drvo
dobiva karakter crvenog srdea.
3. Prof. Dr. H. M a . e r-W e g e 1 i n na
osnovu vlastitih opažanja i iztraživanja Dr.
Zycha-e zaključuje, da je njemu staro objašnjenje
o postanku crvenog srdea bilo uviek nevjerojatno
i da si je on mogao mnogo prije
predstaviti da ima drugih podražaja o kojima
je već govorio prof. Dr. Liese, koji su glavni
uzrok nepravilnom osržavanju bukovine. Najvjerojatnije
se najprije stvorio plašt od tilatada je dalje napredovao proces osržavanja.
Ovo osržavanje napredovalo je u jasno obrubljenim
zonama. Normalno se pojavljuje crveno
srdce tek od osamdesete godine, a izbrajanjem
mnogobrojnih površina poprečnih presjeka crvenog
srdea utvrdilo se da razdoblje postanka
ovih zona iznosi u prosjeku 10 godina. Što su
starije bukve, to> su veće po učešću zone srži,
ali su istovremeno i veće štete od truleži. Danas
izpitani bukovi trupci pokazuju obzirom
na njihovo stanište na vapnencu i njihovu sta102