DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 27     <-- 27 -->        PDF

crpna iztraživanja. Zdravo crveno s r dce
prerađuje se u vele obrtu celuloze
s istim kvantitativnim
i kvalitativnim izkorišćenjem
kao biela bukovina, samo u početku
nastupa neko´ usporavanje napajanja lužinom.
Iako je napajanje sa sredstvom, za impregniranje
u graničnim zonama, koje su zapunjene
tilama, otežano, ipak je ta bukovina za željezničke
pragove isto tako upotrebljiva kao i bukovina,
koja nije osržena. Pokusi koji su vršeni
od 90-tih godina, prošlog stoljeća po upravi
njemačkih državnih željeznica, utvrdili su
da je trajnost bukovog praga osrženog i impregniranog
katranskim uljem 40—50 godina.


Na sadržaj´ bačava izgrađenih iz bukovih dužica
za transport svježih živežnih namirnica
(maslaca, riba i si.) može štetno djelovati miris
po octenoj maslačnoj kiselini, koju proizvode
gljivice, koje često napadaju srž. Na daljnjim
područjima upotrebe: gradnja kuća, brodova,
kola, instrumenata i pokućstva, zatim
proizvodnja parketa ciepanog drva, furnira i
šperovanog drva od osobite su važnosti s v o j stva
čvrstoće i elasticiteta bukovine
, koja su prema dosad izvršenim iztraživanjima
ista kod bukovine s crvenim
srdcem kao i kod biele
bukovine . Isto vriedi za svojstvo ljepljenja
kazeinom, sojom, a osobito s ljepilama od
umjetne smole, tekućim kao i onim u obliku
filma, a čvrstoća predmeta proizvedenih iz tog
tvoriva osobito šperovanog drva leži unutar
propisa za drvo za gradnju zrakoplova. Isto
tako se bukovina s crvenim srdcem dade kao
i biela bukovina blanjati, polirati i ličiti, a ne
razlikuje se kod preradbe — piljenja, frezanja,
brušenja i tokarenja — od biele bukovine.


Samo kod savijanja pokazali su se neuporabivi
oni komadi, koji su dielom crveni (crveno
srdce), a dielom. bieli (bez crvenog srdca), jer
naginju jako lomu, prštanju i ciepanju. Ovi
podatci vriede naravno samo za bukovinu sa
zdravim crvenim srdcem, jer već neznatna
oboljenja od gljiva, osobito piravost, smanjuju
znatno čvrstoću.


4. Prof. Dr. H. M a . e r-W e g e´l i n u svom
predavanju o postanku crvenog srdca, zaključuje
da zdravo crveno srdce ne predstavlja
neku osobitu pogrješku bukovine u tehničkom
pogledu, iako je potrebno objasniti još neka
pitanja, kao na pr. dinamičku čvrstoću i već
spomenuto prštanje onih komada bukovine,
koji su dielom crveni, a dielom bieli. Mnogo
teže od tehničke strane je objašnjenje pitanja
gdje prestaje zdravo srdce, a gdje počinju nepovoljni
i štetni uplivi. Budući je bukovina u
svježem stanju jedna od najosjetljivijih vrsta,
imade ona na tom graničnom području izvanredno
mnoge i nepregledne prelaze. Stoga je
osobito za pozdraviti, što je susretljivošću mađarske
šumske uprave i veleobrta dana mogućnost,
da se na temelju mnogobrojnih primjera
izgradi definicija pojma zdravog crvenog
srdca, koja definicija mora biti tako jasna
i jednostavna, da je i za najobičnijeg praktičara
lako razumljiva. Od posebnog je značenja
pri tome, dai je u zapadnoj i srednjoj Njemačkoj
pojava srži od studeni u posljednih godina
praktično posve izčezla, tako da se mora računati
s jednim prelazom srži od studeni u tvorevinu
sličnu crvenom srdcu.


5. Prof. Ing. K o s 1 j a r izjavljuje da su ti
problemi u Slovačkoj praktički isti. Od godišnje
2.2 mil. kubika bukovine bilo je do sada
oko 20"/o izrađeno kao tehničko drvo. Ovaj bi
se udio mogao znatno povisiti, da se izvedu
odgovarajuće promjene uzansa odnosno dobavnih
uvjeta. Prema iztraživanjima vršenim u
Banskoj Bistrici utvrđeno je, da zdrav o crveno
srdce za glavna područja
upotrebe ne predstavlja nikakvu
pogrješku u tehničkom pogledu
, dok za srž od studeni u istočnom
karpatskom području, kao i za prelaze između
srži od studeni i crvenog srdca nisu nađeni neki
jasni rezultati. U zapadnom karpatskom
području srž od studeni praktički je nestala,
što bi moglo upućivati na jedan eventualni
prelazni oblik ove srži u crveno srdce. Naprotiv
je u istočnom karpatskom području utvrđeno
postepeno, ali dosta znatno, opadanje pojave
srži od studeni. Nova znanstvena iztraživanja
dokazala su, da se srž od studeni dade
impregnirati, dok se crveno srdce vrlo težko ili
gotovo nikako ne impregnira. Za veleobrt, ljuštenih
furnira dozvoljava se u najnovije vrieme
crveno srdce do 50°/o, a za sredicu (Blindholz)
bez ograničenja. Kod toga neke tvornice,
kao one u Leipzigu, propisuju strožije dobavne
uvjete. Novi obsežni znanstveni radovi na
tom području bit će vjerojatno zaključeni za
jednu do dvie godine.


Predsjedavajući primiećuje da se mnogi primitivni
čuvari šuma plaše preuzeti odgovornost
za veće troškove izrađivanja tehničkog
drveta, ako nisu po jasnim propisima za izrađivanje
pokriveni i da se zbog toga velike količine
bukovine sa crvenim srdcem izrađuju u
gorivo drvo.


6. Prof. Dr. Ing. F. K o 11 m a n n zahvaljuje
kao podpređsjednik Međunarodnog povjerenstva
za upotrebu drveta mađarskoj šumskoj
upravi, koja je pružila mogućnost, da se ovi
problemi mogu ovako Izcrpno studirati i naglasio
je da se ti problemi moraju obraditi u
dva smjera. Prvo kao jedan problem upotrebe
drveta od dominantne kvantitativne t. j . gospodarske
važnosti i drugo kao problem izpitivanja
kvaliteta. Tri vodeće tvrdke veleobrta
ljuštenih furnira priobćile su da su one dosad
bukovinu sa crvenim srdcem prerađivale samo
u neznatnom obsegu, ali kod toga nisu ustanovili
nikakvo smanjenje kvalitete i čvrstoće.
Jedna tvrdka, koja proizvodi vrlo složene die-
love iz bukovih ljuštenih furnira upotrebljava
pri tom što više samo bukovinu sa
crvenim srdcem, jer se na osnovu
mnogobrojnih proba na vlak
utvrdilo da ova u prosjeku pokazuje
veća čvrstoću nego bukovina
bez crvenog srdca.
Slabija sposobnost savijanja dade se razjasniti
na temelju vlastitih iztraživanja time, da
bukovina sa crvenim srdcem imade nešto viši
modul elastičnosti, tako da uslied različitog
modula elastičnosti osrženih i neosrženih dielova
nastupaju stanovite napetosti, koje dovode
do lokalnih lomova, dok podpuno osrženi
komadi ne pokazuju smanjenu sposobnost savijanja.


7. Prof. Dr. J. Lies e navodi, da su njemačke
drž. željeznice već 1929. g. došle do osvjedočenja
da bi se dobavni uvjeti, obzirom na
željezničke pragove iz bukovine sa crvenim
srdcem, mogli znatno ublažiti. Tada je zbog
nenadane pojave srži od studeni, koja je osobito
u iztočnim područjima često´ bila napadnuta
po gljivama, postao položaj tako nejasan,
da je upravo odgodila svoje odluke o ublaži101