DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 26     <-- 26 -->        PDF

PREGLED
BUKOVINA CRVENOG SBDCA


(Prikaz sastanka stručnog odbora Međunarodnag povjerenstva za upotrebu drveta održanog


dne 24. do 26. veljače 1944, god.).


Kako problem bukovine s crvenim srdcem
postaje obzirom na sve -veću potrebu drvnog
veleobrta na krupnoj bukovoj oblovini sve aktuelniji,
Međunarodno povjerenstvo za upotrebu
drveta razpravljalo je o tom pitanju na
svom sastanku u Stresi u mjesecu svibnju
1943. god. Tada je zaključeno, da je potrebno
nastaviti sa znanstvenim iztraživanjima na
tom području. Isto tako je zaključeno, da je
potrebno izvršiti izpitivanje ove bukovine u
jednoj tvornici ljuštenih furnira i u šumi. Na
poziv Kr. mađarskog ministarstva poljodjelstva
sazvalo je Međunarodno povjerenstvo za
upotrebu drveta, ovaj sastanak za 24. do 26.
veljače 1944. god.


Sastanku su prisustvovala: ravnatelj ministarstva
S. A j t a ., pročelnik odjela u Kr.
mađarskom ministarstvu poljodjelstva; šumarski
nadsavjetnik A. Berszenkovics, Kr.
mađ. ministarstva poljodjelstva; šum. nadsavjetnik
A. B u d a i, Kr. mađ. ravnateljstva
šuma Miskolc; šum. nadinženjer L. C ser in
ely, Kr. mađ. ravnateljstva šuma Miskolc;
ravnatelj ministarstva T. F ö 1 d e s, pročelnik
odjela u Kr. mađ. ministarstvu´poljodjelstva;
šum. nadsavjetnik T. Har t ay, Kr. mađ. ministarstva
poljodjelstva; šum. savjetnik, L.
Jellachich , Kr. mađ. ravnateljstva šuma
Miskolc; Prof. Dr. Ing. P. K oil lm an n, ravnatelj
Državnog zavoda za istraživanje drveta,
Eberswalde, podpredsjednik Međunarodnog
povjerenstva za upotrebu drveta Međunarodne
središnjice za šumarstvo; Prof. Ing. K.
K o s 1 j a r, ravnatelj Slovačke središnjice za
šumarstvo i đrvarstvo, predstavnik Slovačke u
Međunarodnom povjerenstvu za upotrebu drveta
Međunarodne središnjice za šumarstvo;
Prof. Dr. J. K östler , glavni ravnatelj Međunarodne
središnjice za šumarstvo; savjetnik
ministarstva S. Lengyel , ravnatelj Kr. mađ.
ravnateljstva šuma Miskolc; Prof. Dr. J. L i es
e, rektor šumarske visoke škole, Eberswalde,
član odbora stručnjaka (skupina 5.) Međunarodnog
povjerenstva za upotrebu drveta Međunarodne
središnjice za šumarstvo; Prof. Dr.


A. M a y e r-W e g e 1 i n, ravnatelj zavoda za
bioložko istraživanje drveta sveučilišta Göttingen,
član odbora stručnjaka (skupina ´5.)
Međunarodnog povjerenstva za upotrebu drveta
Međunarodne središnjice za šumarstvo;
ravnatelj ministarstva G. M o 1 c s ä n ., pročelnik
odjela u Kr. mađarskom ministarstvu
poljodjelstva; Prof. Dr. Ing. E. M o r a t h, poslovni
ravnatelj Međunarodnog povjerenstva za
šumarstvo; ravnatelj šuma G. von Rado, savjetnik
ministarstva, predsjednik odbora stručnjaka
(skupina 5.) Međunarodnog povjerenstva
za upotrebu drveta Međunarodne središnjice
za šumarstvo; Baron K. von W a 1 d-
b o 11, član mađarskog gornjeg doma, predstavnik
Mađarske u Međunarodnoj središnjici
za šumarstvo; šum. savjetnik G. Z s i r a ., Kr.
mađ. ravnateljstva šuma Miskolc.
Kratki sadržaj razprave na tom sastanku
bio je sliedeći:


I. Prva sjednica održana je dne 24. veljače
1944. pod pređsjedničtvom šum. nadsavjetnika
Berszenkovics kao zastupnika ravnatelja
ministarstva Molcsän-a.


1. Šum. nadsavjetnik Berszenkovics
pozdravlja učestnike sastanka u ime mađarskog
ministarstva poljodjelstva i podvlači veliko
zanimanje mađarske državne šumske
uprave za problem, koji je predmet razprave.
Prvi sastanak trebao^ bi dati osnovni okvir za
objašnjenje načetih pitanja. Na koncu izražava
sve najbolje želje za uspješni tok razprave i
predaje predsjedničtvo savjetniku ministarstva
von Rado-u.
2. Savjetnik ministarstva Von Rado daje
izcrpan pregled razvoja pitanja crvenog srdca
bukovine, koje je cd osobitog značenja za Mađarsku,
jer Mađarska od 3lA mil. hektara šuma
ima 30o/o bukovih šuma. Slični su odnosi u
Rumunjskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Slovačkoj.
Kod obhodnje od 100 godina sječe se godišnje
na gore navedenom području oko 3 mil. kubika
bukovine odi kojih se dosad jedva lOVo izkorištavaloi
kao tehničko drvo. Kad a bi se
propisi uzansa, obzirom na stvarna
svojstva bukovine s crvenim
srdcem, p r o m i e n i 1 i, moglo bi se
najmanje dvostruko više Iskoristiti
kao tehničko drvo, što bi samo
za upravu mađarskih državnih šuma značilo
višak prihoda od okruglo 15 miliona Pengö-
a. Ovaj prihod nije od tolikog značenja, koliko
postignuto pokriće potreba drvnog veleobrta
na tehničkom drvetu, osobito na krupnoj
bukovoj oblovini. Budući se ovo pitanje nije
moglo uspješno, riešiti za zelenim stolom,
predloženo1 je izpitati bukovinu u jednoj velikoj
tvornici furnira i u šumi. Kod tog izpitivanja
potrebno bi bilo prije svega razjasniti
pitanje kako nastaje osržavanje bukovine, je
li ono prirodna pojava, koja ovisi o starosti,
koliki je upliv staništa i šumsko uzgojnih mjera
za vrieme obhodnje (paša, štete od, iznošenja)
i iz toga izvući zaključke o preduzimanju
odgovarajućih šumarskih preventivnih mjera.
Za vrieme 20-godišnje djelatnosti šumske
uprave u Karpatima ustanovilo se
je, da se crveno srdce pojavljuje
manje na pjeskovitom tlu
nego na, vapnenom tlu, nadalje
manje u mješovitim sastojinama
hrasta i bukve nego u čistini
bukovim sastojina ma.
3. Prof. Dr. Ing. E. Mörat h nakon nekih
obćih primjedaba u savezu sa samim zasjedanjem
održao je predavanje o svojstvima
bukovine sa crvenim srdcem. U
svojim, izvodima o bukovini sa crvenim srdcem
kaže, da bukovina osržavanjem, koje se sastoji
O´ izpunjavanju drvnih sudova tilama i stvaranju
nekih´gumenih tvari, povisuje prostornu
težinu u absolutno suhom stanju za 1 do 8.5%,
u prosjeku za 6°/o, čime se praktično u istom
omjeru povisuju ogrjevna vrlednost i izkorišćenje
pougljavanjem. Pri tome je potrebno
imati u vidu, da je sadržaj na vlazi crvenog
srdca znatno manji nego u bieli i svježoj srži
od studeni. Sušenje takve bukovine teče skoro
jednako brzo kao sušenje bieli, ipak su o tom
kao i o krivuljama utezanja potrebna još iz100
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 27     <-- 27 -->        PDF

crpna iztraživanja. Zdravo crveno s r dce
prerađuje se u vele obrtu celuloze
s istim kvantitativnim
i kvalitativnim izkorišćenjem
kao biela bukovina, samo u početku
nastupa neko´ usporavanje napajanja lužinom.
Iako je napajanje sa sredstvom, za impregniranje
u graničnim zonama, koje su zapunjene
tilama, otežano, ipak je ta bukovina za željezničke
pragove isto tako upotrebljiva kao i bukovina,
koja nije osržena. Pokusi koji su vršeni
od 90-tih godina, prošlog stoljeća po upravi
njemačkih državnih željeznica, utvrdili su
da je trajnost bukovog praga osrženog i impregniranog
katranskim uljem 40—50 godina.


Na sadržaj´ bačava izgrađenih iz bukovih dužica
za transport svježih živežnih namirnica
(maslaca, riba i si.) može štetno djelovati miris
po octenoj maslačnoj kiselini, koju proizvode
gljivice, koje često napadaju srž. Na daljnjim
područjima upotrebe: gradnja kuća, brodova,
kola, instrumenata i pokućstva, zatim
proizvodnja parketa ciepanog drva, furnira i
šperovanog drva od osobite su važnosti s v o j stva
čvrstoće i elasticiteta bukovine
, koja su prema dosad izvršenim iztraživanjima
ista kod bukovine s crvenim
srdcem kao i kod biele
bukovine . Isto vriedi za svojstvo ljepljenja
kazeinom, sojom, a osobito s ljepilama od
umjetne smole, tekućim kao i onim u obliku
filma, a čvrstoća predmeta proizvedenih iz tog
tvoriva osobito šperovanog drva leži unutar
propisa za drvo za gradnju zrakoplova. Isto
tako se bukovina s crvenim srdcem dade kao
i biela bukovina blanjati, polirati i ličiti, a ne
razlikuje se kod preradbe — piljenja, frezanja,
brušenja i tokarenja — od biele bukovine.


Samo kod savijanja pokazali su se neuporabivi
oni komadi, koji su dielom crveni (crveno
srdce), a dielom. bieli (bez crvenog srdca), jer
naginju jako lomu, prštanju i ciepanju. Ovi
podatci vriede naravno samo za bukovinu sa
zdravim crvenim srdcem, jer već neznatna
oboljenja od gljiva, osobito piravost, smanjuju
znatno čvrstoću.


4. Prof. Dr. H. M a . e r-W e g e´l i n u svom
predavanju o postanku crvenog srdca, zaključuje
da zdravo crveno srdce ne predstavlja
neku osobitu pogrješku bukovine u tehničkom
pogledu, iako je potrebno objasniti još neka
pitanja, kao na pr. dinamičku čvrstoću i već
spomenuto prštanje onih komada bukovine,
koji su dielom crveni, a dielom bieli. Mnogo
teže od tehničke strane je objašnjenje pitanja
gdje prestaje zdravo srdce, a gdje počinju nepovoljni
i štetni uplivi. Budući je bukovina u
svježem stanju jedna od najosjetljivijih vrsta,
imade ona na tom graničnom području izvanredno
mnoge i nepregledne prelaze. Stoga je
osobito za pozdraviti, što je susretljivošću mađarske
šumske uprave i veleobrta dana mogućnost,
da se na temelju mnogobrojnih primjera
izgradi definicija pojma zdravog crvenog
srdca, koja definicija mora biti tako jasna
i jednostavna, da je i za najobičnijeg praktičara
lako razumljiva. Od posebnog je značenja
pri tome, dai je u zapadnoj i srednjoj Njemačkoj
pojava srži od studeni u posljednih godina
praktično posve izčezla, tako da se mora računati
s jednim prelazom srži od studeni u tvorevinu
sličnu crvenom srdcu.


5. Prof. Ing. K o s 1 j a r izjavljuje da su ti
problemi u Slovačkoj praktički isti. Od godišnje
2.2 mil. kubika bukovine bilo je do sada
oko 20"/o izrađeno kao tehničko drvo. Ovaj bi
se udio mogao znatno povisiti, da se izvedu
odgovarajuće promjene uzansa odnosno dobavnih
uvjeta. Prema iztraživanjima vršenim u
Banskoj Bistrici utvrđeno je, da zdrav o crveno
srdce za glavna područja
upotrebe ne predstavlja nikakvu
pogrješku u tehničkom pogledu
, dok za srž od studeni u istočnom
karpatskom području, kao i za prelaze između
srži od studeni i crvenog srdca nisu nađeni neki
jasni rezultati. U zapadnom karpatskom
području srž od studeni praktički je nestala,
što bi moglo upućivati na jedan eventualni
prelazni oblik ove srži u crveno srdce. Naprotiv
je u istočnom karpatskom području utvrđeno
postepeno, ali dosta znatno, opadanje pojave
srži od studeni. Nova znanstvena iztraživanja
dokazala su, da se srž od studeni dade
impregnirati, dok se crveno srdce vrlo težko ili
gotovo nikako ne impregnira. Za veleobrt, ljuštenih
furnira dozvoljava se u najnovije vrieme
crveno srdce do 50°/o, a za sredicu (Blindholz)
bez ograničenja. Kod toga neke tvornice,
kao one u Leipzigu, propisuju strožije dobavne
uvjete. Novi obsežni znanstveni radovi na
tom području bit će vjerojatno zaključeni za
jednu do dvie godine.


Predsjedavajući primiećuje da se mnogi primitivni
čuvari šuma plaše preuzeti odgovornost
za veće troškove izrađivanja tehničkog
drveta, ako nisu po jasnim propisima za izrađivanje
pokriveni i da se zbog toga velike količine
bukovine sa crvenim srdcem izrađuju u
gorivo drvo.


6. Prof. Dr. Ing. F. K o 11 m a n n zahvaljuje
kao podpređsjednik Međunarodnog povjerenstva
za upotrebu drveta mađarskoj šumskoj
upravi, koja je pružila mogućnost, da se ovi
problemi mogu ovako Izcrpno studirati i naglasio
je da se ti problemi moraju obraditi u
dva smjera. Prvo kao jedan problem upotrebe
drveta od dominantne kvantitativne t. j . gospodarske
važnosti i drugo kao problem izpitivanja
kvaliteta. Tri vodeće tvrdke veleobrta
ljuštenih furnira priobćile su da su one dosad
bukovinu sa crvenim srdcem prerađivale samo
u neznatnom obsegu, ali kod toga nisu ustanovili
nikakvo smanjenje kvalitete i čvrstoće.
Jedna tvrdka, koja proizvodi vrlo složene die-
love iz bukovih ljuštenih furnira upotrebljava
pri tom što više samo bukovinu sa
crvenim srdcem, jer se na osnovu
mnogobrojnih proba na vlak
utvrdilo da ova u prosjeku pokazuje
veća čvrstoću nego bukovina
bez crvenog srdca.
Slabija sposobnost savijanja dade se razjasniti
na temelju vlastitih iztraživanja time, da
bukovina sa crvenim srdcem imade nešto viši
modul elastičnosti, tako da uslied različitog
modula elastičnosti osrženih i neosrženih dielova
nastupaju stanovite napetosti, koje dovode
do lokalnih lomova, dok podpuno osrženi
komadi ne pokazuju smanjenu sposobnost savijanja.


7. Prof. Dr. J. Lies e navodi, da su njemačke
drž. željeznice već 1929. g. došle do osvjedočenja
da bi se dobavni uvjeti, obzirom na
željezničke pragove iz bukovine sa crvenim
srdcem, mogli znatno ublažiti. Tada je zbog
nenadane pojave srži od studeni, koja je osobito
u iztočnim područjima često´ bila napadnuta
po gljivama, postao položaj tako nejasan,
da je upravo odgodila svoje odluke o ublaži101
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 28     <-- 28 -->        PDF

vanju gore navedenih propisa na nekoliko godina.
Na temelju rezultata dalnjih iztraživanja
uprava njemačkih drž. željeznica danas
tolerira bukovinu sa crvenim srdcem za željezničke
pragove bez ograničenja, ali osobitu važnost
polaže na točno izpitivanje stupnja zdravlja
te bukovine.


8. Prof. Dr. K ö s 11 e r naglašava važnost
međunarodne radnje na području šumsko-gospodarskih
pitanja. Iako je ta suradnja u današnjim
prilikama izložena vrlo velikim potežkoćama
ne smije se od te suradnje u nijednom
slučaju odustati. Pitanja, koja treba razpraviti,
leže dielom na području tehnike a dielom
na gospodarskom području. Oskudica kao
i višak na drvu izazivaju uviek stanovite poremetnje,
koje se u budućnosti mogu predusresti
samo uzkom suradnjom između pojedinih
država. Jedan od najboljih puteva za ovu
suradnju je razprava točno određenih aktuelnih
pitanja u uzkom krugu stručnjaka. On pridaje
ovim razpravama posebno metodičko značenje.
Na kraju zahvaljuje još jednom u ime
Međunarodne središnjice za šumarstvo mađarskom
ministarstvu poljodjelstva što je
omogućilo ovaj sastanak.
.. Istog dana izvršen je pregled bukovih
trupaca za ljuštenje na stovarištu i pregled
preradbe istih u tvornici furnira i šperovanog
drveta u Ujpestu.


Vlastnik i ravnatelj tvornice furnira i šperovanog
drveta g. Dr. Rubchich odveo je
nakon kraćeg pozdrava učestnike na veliko
stovarište trupaca na Dunavu, stovarište
uglavnom bukovih trupaca za ljuštenje, koji
trupci potječu iz prilično starih područja (prosječna
starost preko 200 godina) iztočnih Karpata.
Dielom se radi o trupcima iz ljetnje sječe,
koji su predugo ležali u šumi i zbog toga
bili izloženi piravosti i bieloj truleži. Zanimivo
je da su stabla sa crvenim srdcem, a srednje
starosti, bila uprkos toga znatno bolje sačuvana
i u mnogim slučajevima nisu bila napadnuta
od gljiva, Izabrani karakteristični primjeri
izcrpno su razpravljeni, snimljeni i konačno
prerađeni na stroju za ljuštenje furnira.


Li većim slučajeva ostalo je crveno srdce
unutar onog trupčića, koji predstavlja ođpadak
kod tehnike proizvodnje ljuštenih furnira,
a tamo gdje je crveno srdce prerađeno u furnir
nije u nijednom slučaju djelovalo nepovoljno
na znatnu brzinu ljuštenja kao ni daljnjoj
preradbi. Furniri iz bukovine sa crvenim srdcem
osušeni su istom brzinom u sušionicama
i nisu pri tom pokazali kod ovog i tako jako
valovitog tvoriva nikakvo spomena vriedno
povišenje valovitosti. Kod daljnje preradbe
furniri iz bukovine sa crvenim srdcem ne pokazuju
nikakve razlike od furnira iz bukovine
bez crvenog srdea. Nakon toga pregledan je
cjelokupni pogon, a nakon pregleda vođena je
razprava u dobro uređenom skloništu tvornice.


III. Pregled izrađenih bukovih sječina na
području šumarskog ureda u Lillafiiredu, dne
25. veljače 1944.
Učestnici sastanka ođputovali su u Dillafüred,
a odavle pomoću motornih vozila odnosno
saonica u šumski predjel Vesszös, gdje se je
najprije pregledalo stovarište trupaca bukovine
sa crvenim srdcem. Bukovina odnosno crveno
srdce bilo je podpuno zdravo i ovi se
trupci izkorištavaju za proizvodnju ljuštenih
furnira» U- daljnjim pregledima u odjelu 121 i
na utovarnoj postaji šumske željeznice naišlo
se na trupce, koji su djelomično bili napadnu


ti unutar zone srži od studeni po gljivama.
Unutar ovih napadnutih zona srži od studeni
položeni dielovi crvenog srdea bili su naprotiv
još zdravi.


IV. Druga sjednica održana je dne 25. veljače
u Palast hotelu u Lillafiiredu.
Predsjedničtvo: savjetnik ministarstva von
Rado.


1. Savjetnik ministarstva Lengyel, nakon
srdačnih pozdravnih rieči, tumači zašto je izvršen
pregled šumskih predjela Lillafüreda, a
ne kako je prvotno bilo zamišljeno šumskih
predjela u Ungvaru (Bustyahaza), visoki snieg
je učinio te predjele neprohodnim, ali se je i
u ovim šumskim predjelima, gdje je izvršen
pregled, naišlo na sve stadije osržavanja kao
i na gospodarski još škodljiviju piravost. On
je podvukao, kao i von Rado, ponovno veliku
važnost ovog pitanja za sjeveroiztočnu Mađarsku
šumsku upravu.
2. Prof. Dr. J. Lies e na osnovu svojih vlastitih
iztraživanja o postanku i o uzrocima
osržavanja bukovine navodi, da je do 1929. g.
postojala samo jedna znanstvena fundirana
teza o postanku osržavanja kod inače bakuljave
bukovine. Ova se je hipoteza sastojala u
tom što je prema Tuszon-u infekcija gljivama
izazvala u drvu reakciju, koja je dovela do
stvaranja zaštitnog tkiva. On je pokazao na
osnovu mikrofotografija poprečnih i uzdužnih
presjeka bukovine bez crvenog srdea, sa crvenim
srdcem i sa srži od studeni karakteristične
razlike izrnedju ovih pojava, naime osobito
jako stvaranje tila u trahejama, drvnim
sudovima, i stvaranje nekih gumenih tvari u
trahejama, i tkiva za rezervnu hranu bukovine
sa crvenim! srdcem. Srž od studeni, koja je zapažena
poslije jake, kasne zime u 1929/1930. g.
ima daleko manje tila i gumenih tvari. Pojava
srži od studeni zbog činjenice da je ova unutar
zapadnog područja nakon tri do četiri godine
posve nestala, dovela je do nove hipoteze o postanku
crvenog srdea. Moglo bi se zaključiti
da osim podražaja uslied infekcije gljivama
postoje još neki podražaji, koji su od upliva na
stvaranje srži. Posebno podvlači upliv mikroklime
i njenih ekstrema. Srž od studeni, kako
je to već spomenuto, osobito je izvrgnuta truležu.
Prema plazmolitskim iztražlvanjima
utvrđenoi je dai srž od studeni nema više ni jednu
živu stanicu, dakle se kod srži od studeni
ne može očekivati stvaranje tila, ali je posve
lako moguće da uslied oksidacije ili drugog
kojeg kemijskog procesa tvari u stanici, drvo
dobiva karakter crvenog srdea.
3. Prof. Dr. H. M a . e r-W e g e 1 i n na
osnovu vlastitih opažanja i iztraživanja Dr.
Zycha-e zaključuje, da je njemu staro objašnjenje
o postanku crvenog srdea bilo uviek nevjerojatno
i da si je on mogao mnogo prije
predstaviti da ima drugih podražaja o kojima
je već govorio prof. Dr. Liese, koji su glavni
uzrok nepravilnom osržavanju bukovine. Najvjerojatnije
se najprije stvorio plašt od tilatada je dalje napredovao proces osržavanja.
Ovo osržavanje napredovalo je u jasno obrubljenim
zonama. Normalno se pojavljuje crveno
srdce tek od osamdesete godine, a izbrajanjem
mnogobrojnih površina poprečnih presjeka crvenog
srdea utvrdilo se da razdoblje postanka
ovih zona iznosi u prosjeku 10 godina. Što su
starije bukve, to> su veće po učešću zone srži,
ali su istovremeno i veće štete od truleži. Danas
izpitani bukovi trupci pokazuju obzirom
na njihovo stanište na vapnencu i njihovu sta102
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 29     <-- 29 -->        PDF

rost veliku srž, koja bi se dala obrazložiti uplivom
jakog kontinentalnog karaktera klime
(pogotovo obzirom na njemačko područje). Na
koncu govori o obliku srži, razpodjeli vlage i
prostorne težine unutar stabla.


Savjetnik ministarstva von Rado primjećuje
da se približno točno poklapa razdoblje postanka
zona crvenog srdca sa periodičkim pojavljivanjem
oštrih zima u Mađarskoj od unatrag
oko 140 godina, koje se ponavljaju skoro svakih
11 godina.


4. Nakon vrlo živahne rasprave savezno s
prednjim predavanjem uzeo je rieč prof. Koll man
n i održao predavanje o tehničkim svojstvima
bukovine sa crvenim srdcem na osnovu
iztraživanja više tisuća proba osržene i preko
deset tisuća proba biele bukovine izvršenim u
državnom zavodu za istraživanje drveta, Eberswalde.
On je označio dio navoda u literaturi
kao netočan, jer često nije dovoljno dana razlika
između oboljelog i zdravog drveta. On
drži mogućim da povišenje prostorne težine
uzprkos velike disperzije ovog svojstva omogućuje
stanovito klasificiranje osržavanja, koje
tek kod iztraživanja velikog broja proba postaje
jasnije, ali je praktično´ bez ikakvog upliva.
Iztraživanje od oko 4000 proba iz furnira
od bukovine sa crvenim srdcem nije dalo neku
bitnu razliku u svojstvu čvrstoće, a u nijednom
slučaju nekoi smanjenje čvrstoće. Naprotiv
tome nije još razjašnjeno pitanje čvrstoće
loma kod čega se mora uzeti u obzir činjenica,
da n. pr. modrenje borovine ne tangira
svojstva statičke čvrstoće, ali čvrstoću loma
jako smanjuje, tako da se modra borovina
tolerira samo u stanovitoj mjeri kod gradnje
zrakoplova). Razjašnjenje dinamičke čvrstoće
bukovine sa crvenim srdcem zbog toga je ođ
osobite važnosti. Modul elastičnosti nešto je
veći nego1 u biele bukovine, tako se mogu razjasniti
potežkoće kod savijanja onih komada,
koji su dielom crveni, a dielom bieli. Svojstvo
ljuštenja je isto. Ljepljenje nije pogoršano. O
brzini sušenja ne postoje´ praktična iztraživanja.
Kod sušenja se mogu očekivati neznatna,
ali praktički neznačajna usporavanja.
Predlaže da se izda posebni svezak


o svojstvima bukovine sa crveni
m srdce m na osnovu rezultata dosadašnjih
iztraživanja, koja će yraKsi pružiti potrebne
smjernice daleko brže nego promjena
dobavnih uvjeta i norma, koja se promjena
može postići tek kroz duže vrieme.
Ovaj se prieđlog jednoglasno prihvaća. Prof.
Kosljar izjavljuje da će rezultate iztraživanja
u Slovačkoj staviti odboru na razpolaganje. U
zapadnoj Slovačkoj je srž od studeni riedka
pojava, i isto tako je kao i u Njemačkoj ođ
1930. g. razmjerno´ brzo nestala. Naprotiv u
iztočnoj Slovačkoj u starijim sastojinama ona
je još uviek česta i gotovo uviek praćena sa
truleži.


Prof. Dr. Köstler govori o svojim dojmovima
sa razprave kao slušaoca. Razprava o jednom
tako težkom problemu kao što je postanak
osržavanja, u početku je vođena s raznih točaka
gledišta, a kasnije je dano jedno prirodoznanstveno
razjašnjenje ovog pitanja obzirom
nat upliv mikroklime i njenih ekstrema. On pozdravlja
pobudu, da se izda svezak o svojstvima
bukovine sa crvenim srdcem. To: je osobito
važno s gospodarskog gledišta, jer Europa danas
osjeća manjak na krupnoj bukovoj oblovini
i jer se zbog krivih predpostavaka bukovina
ne izkorištava dovoljno racionalno.


V. Pregled šumskog područja bukve šumarskog
ureda Szent-Lelek, dne 26. veljače 1944.
Na području šumarskog ureda Szent-Lelek,
šumarija Haromkut, odjel 136, 127, pregledane
su bukove šume u kojima se crvena srdce pojavljuje
samo1 u neznatnoj mjeri. U tim šumama
bukve imaju loš oblik debla i često su inficirane
gljivama. Prof. Mörath daje izjavu,
da je za veleobrt ljuštenih furnira
mjerodavan sliedeći redosljeđ*
pogrješaka. 1. oboljenje gljivama,
2. kvrgavost odn. loši oblik debla i konačno
3. crveno srdce.


VT. Zaključna sjednica održana je dne 26.
veljače 1944., na kojoj su razpravljena još jednom
sva pitanja i na kojoj je stvorena ova


rezolucija:


1. Savjetovanja pokazala su jasno i nedvojbeno,
da je izpravno prosuđivanje i upotreba
bukovine sa, crvenim srdcem od velikog značenja
ne samo za šumarstvo´, nego i za cjelokupno
narodno gospodarstvo europskih država,
a toj će se značenje zadržati i poslije rata.
Dosad je upotreba bukovine sa crvenim srdcem
bila zapostavljena zbog u većini slučajeva posve
neosnovanih ođklona najvažnijih potrošačkih
krugova. Ovaj problem ima jednu kvalitativnu
i jednu kvantitativnu stranu.
Potrebno je da se kvantitativno značenje još
jednom izcrpno objasni, te se glavni ravnatelj
prof. Dr. Köstler izjavio spremnim napisati za
kasnije spomenutu monografiju jedan prilog o
gospodarskom značenju bukovih šuma u Europi.


2. Razjašnjenje pitanja postanka dugo vremena
poznatog crvenog srdca, kao i od 1929.
g. u različitim područjima, osobito na iztoku,
novo zapaženu srž od studeni bilo je u razpravi
izcrpno i s različitih gledišta obrađeno, također
i razni prelazi obiju često vrlo sličnih
pojava, pri čemu je utvrđeno posebno djelovanje
staništnih faktora u prvom redu mikroklime
i njenih ekstrema. Potrebno je da se iztraživački
radovi na ovom području nastave u
najširem obsegu.
3. Podatci sakupljeni po odboru i stručnjacima,
koji su sudjelovali, o rezultatima iztraživanja
pokazali su, da tehnička svojstva zdravog
crvenog srdca, koje se mora razlikovati
od različitih oblika gljivama napadnutog, piravog
ili prešlog drveta, zadovoljavaju gotovo
svel važnije vrste upotrebe. Ona su se pokazala
praktično jednakim svojstvima biele bukovine,
osim savijanja dielom osržene, a dielom neosržene
bukovine i dinamičke čvrstoće osobito
čvrstoće udara, koja još nije posve iztražena.
Zaključeno je zbog toga nastaviti iztraživanja
na tom području što je brže moguće i dosadanje
rezultate iznieti u kasnije spomenutoj
monografiji.
4. Da se stvaranje novih propisa o sortiranju
i dobavi što brže pripremi, sabrani su postojeći
propisi u pojedinim zemljama. Budući je
vrlo žurno da se već dosadanja izkustva i rezultati
iztraživanja objave, zaključeno je izdati
jednu razpravu o postanku i svojstvima bukovine
sa crvenim srdcem sa slikama u prirodnim
bojama u časopisu »Holz als Roh und
Werkstoff«. Ovu razpravu potrebno je prevesti
u više jezika.- Ako Međunarodnoj središnjici
za. šumarstvo ne će biti moguće izvršiti sve
priev.ode, umolit će se pojedine zemlje — .1..
nice da prevedu razpravu na svoj jezik.
103
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 30     <-- 30 -->        PDF

5. Osobito je važno daljnje znanstveno iztraživanje
ovog problema. Kasnije će Međunarodno
povjerenstvo za upotrebu drveta izdati
u nizu izdanja Silvae Orbis monografiju o
tom pitanju.
Književnost


ZEMLJOPIS


U zbirci jubilarnih izdanja o svojoj stogodišnjici
Matica Hrvatska izdala je i obći dio
»Zemljopisa Hrvatske«.* U dva svezka
s blizu 700 stranica i 358 slika i karata ovaj
obći dio sadrži ove prikaze:


Zemljopisni i geopolitički položaj (F. Lukas)
;
Geologijska i tektonska izgradnja (Dr. J.
Poljak);


Obličje površina (Dr O. Oppitz — u ovom
dielu prikazan je razvitak reljefa i dan geomorfologijski
pregled);


Klima (Dr. S. škreb i suradnici Dr J. Letnik,
M. Kovačević, H. Juričlć, A. Obuljen i F.
Margetić);


Vode (Zv. Rosandić);
Tlo (Dr M. Gračanin);
Biljni sviet (Dr I. Horvat);
Životinjski sviet (Dr Kr. Babić);
Poljodjelstvo (Dr P. Kvakan);
Morsko ribarstvo (Dr T. šoljan);
Šume (Dr M. Anić);
Rudarstvo i industrija (Dr N. Peršić);
Promet (Dr Zv. Dugački);
Naselja (Dr Zv. Dugački i Dr M. šenoa);
Demografijske i narodne prilike (Dr Zv. Du


gački) ;
Etnografijski sastav (Dr M. Gavazzi).
Kako se iz samog sadržaja vidi, ovaj je


Zemljopis Hrvatske vriedna knjiga ne samo
kao obćeobrazovano pomagalo, nego i kao
knjiga šumarske stručne knjižnice. Ova knjiga
uzpješno je popunila prazninu prirodopisa Hrvatske:
geologije, klimatologije, bilinskog i životinjskog
carstva, a za one, koji obrađuju i
izkorišćuju zemlju, još i opisa tala.


Napose je obširno prikazana klima,
koja je na 128 stranica obrađena u ovim poglavljima:
I. Uvod II. Vremenske pojave,


III. Tlak zraka, IV. Vjetar, V. Temperatura,
VI. Vlaga u zraku, VII. Naoblaka i sijanje
Sunca, VTII. Oborine, i IX. Klimatska razdioba.
Ova klimatografija predstavlja »prvi prikaz
klime cjeline hrvatskih krajeva, koji se temelji
na opsežnoj numeričkoj građi«, pa će dobro
doći i u praktičnom radu mnogog šumara. Od
jednakog je značaja i prikaz hrvatskih
tala , u kojem prof. Dr M. Gračanin pruža
»filmsku sliku geneze peđosfere i njenih glavnih
prirodno-historijskih jedinica, tala«, čime
je omogućeno upoznavanje glavnih tipova tala
Hrvatske, upozoreno na njihovo prirodno razprostranjenje,
kao i na zakone njihovog života.
Poput klimatografije i pedografije od iste je
vriednosti i »biljni sviet« prof. Dra Ive
Horvata, koji donosi prikaz najznatnijih biljnih
zadruga Hrvatske.
Šum e Hrvatske prikazane su u dva diela
knjige: u dielu prikaza biljnog svieta, te u dielu
prikaza »šume«. Međutim je Horvatov pri


* Zemljopis Hrvatske, Opći dio, 2 svezka,
uredio Dr Zvonimir Dugački, izdanje Matice
Hrvatske u Zagrebu 1942. god. — u knjižnici
Hrvatskog šumarskog đružtva pod br. 1788.
6. Zaključeno je izraziti najsrdačniju hvalu
mađarskom ministarstvu poljodjelstva kaosvima onima, koji su svojim radom doprinieli
ovom sastanku.
Dr. I. Horvat


HRVATSKE


kaz šuma sastavni dio prikaza cjelokupnog
biljnog svieta Hrvatske, dok Dr Anić na osnovu
bioložkih elemenata prikazuje šumu prema
šumsko-gospodarskim značajkama. Kako klimatski,
tako1 i vegetacijski područje Hrvatske
dieli se u dva diela: u primorski i u kontinentalni.
To je ujedno i podjela i hrvatskih šuma.
Primorske šume dalje se diele u dva područja,
u ono izrazito sredozemnog obilježja i u ono
polusredozemnog. Kontinentalne šume naprotiv
obrazuju pet različitih područja i to: nizinske
šume, šume brežuljaka i nizinskog gorja, šume
sredogorja, planinske šume i visokoplaninske
šume.


Nasuprot dobroj obradbi i liepom prikazu
hrvatskih šuma s biljnosocioložke strane, prikaz
šume kao gospodarskog objekta
i šumarstva kao diela narodnog
gospodarstva ne zadovoljava.
Drugi dio prikaza o šumama »Važnost naših
šuma« prostorno je premalen (niti dvie stranice
!), a da bi mogao obuhvatiti takav prikaz
hrvatskog šumskog gospodarstva, koji bi
ostavio jači utisak o značenju šuma i drveta
za čovječji život uobće, a za hrvatski narod
napose i to ne samo s materijalne strane (obskrba
cgrievom, građom, pašom, pružanjem
rada) nego i s narodnopolitičke i kulturne
strane (podizanja javnih građevina — željeznica,
omogućavanja većeg standarta života, u
školovanju hrvatske inteligencije i t. d.), a jednako
tako i zbog posredne njezinih koristi
(zaštitna uloga šuma). Kao kontrast ovome
trebalo je opisati težke posljedice uništavanja
šuma.


Posebice ćemo se osvrnuti još na prika z
krša , kojeg je u okviru poljodjelstva obradio
prof. Dr P. Kvakan. Intenzivnija poljodjelska
proizvodnja na kršu ovisna je, piše Dr Kvakan,
o dva činbenika: o njegovom pošumljavanju
i o gospodarenju s vodom. Naročito je istaknuta
uloga pošumljavanja, za koje se (na
str. 521.—522.) kaže: »Oskudica na zemljištu
sposobnom za obrađivanje bitna je karakteristika
cieloga Krša. Ono što se raznim službenim
statistikama razvrstava u kulturno zemljište,
velikim je dielom veoma oskudan pašnjak,
kamenjara, manje ili više gol i neplodan
krš. Na tim; pašnjacima naročito u sušnim ljetima,
kakva ovdje prevladavaju, razvija se toliko
oskudna vegetacija, da površina od 3—4
jutra jedva dostaje za potrebnu pašu jedne
ovce. Ovakve površine obično predstavljaju
ogollćeno zemljište, s kojeg je u cielosti ili
djelomično´ nestalo šumskog pokrova uslied
prekomjerne sječe, koja je često puta bila
skopčana čak i s vađenjem korienja oborenog
šumskog drveća. Kraj nerazvijene proizvodnje
krmnog bilja na oranicama stoka je držana
ljeti i zimi na paši, i mladi izboji šiblja, drveća
i trava prigrizani su u tolikoj mjeri, da je
čitav kraj ogolićen, i od šumske, odnosno koliko-
toliko gospodarske površine, nastaje ljuta
golet, koja se veoma težko ponovo privodi u
kulturno´ tlo. Pošumljivanje takvih