DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Drvo, koje je napried označeno kao pilansko, ili da sadrži pilansko drvo, nesmije
iz vana biti usukano, ono mora biti zdravo i ravno, te pokazivati jednolične
i ne široke godove. Dopuštena je i zakrivljenost, ali samo u jednom smjeru.


c) Pilansko drvo, koje potječe od s uhe stablovine (također i ono sa modrom
truleži), te ono od gljiva napadnuto sa najmanjim prosječnim promjerom od 30 cm
bez kore i najmanje duljine od 4 m, ali samo u koliko na započetom 6 metru nema
više od jedne gljive.


Pilansko drvo suhara, kao i ono od stabala po gljivama napadnutim mora —
bez obzira na označene manjkavosti — pokazivati ostala svojstva, koja su pod a) i
b) označena za pilansko drvo i ono drvo koje pilansko drvo sadržaje.


d) Stablovina sposobna za pilotske stupove sa najmanjim srednjim promjerom
od 30 cm bez kore, najmanje duljine od 12 m, te sa promjerom, koji na tanjem
kraju mora iznašati sa korom najmanje 26 cm.


Drvo smije biti sa gljivom, u koliko nije tim njegova sposobnost za pilotske
stupove umanjena.
Zabranjeno je drvo, koje je kupljeno za pilotske stupove rezati za građu, brvna,
grede kao i na ostalo rezano drvo.


6. Borova deblovina, trupci i drugo drvo, koje pokazuje svojstva navedena
u točki 5a i 5b, ali sa proširenjem, da se kod jednolično izraslih godova dozvoljavaju
i široki godovi.
7. Smrekova, jelova i duglazijina deblovina i to:
a) Trupci i dugo drvo sa najmanjim srednjim promjerom od 40 cm bez kore,
koje mora biti podpuno ravno, bez grana i kvrga, dok najmanje dvie trećine promjera
moraju sačinjavati uzko1 izrasli godovi. To se drvo mora ujedno i ravno ciepati.
Unutarnja trećina trupaca na donjem odrezku smije biti okružljiva i trula od
panja. Deblovina takovih svojstava vriedi kao deblovina razreda kakvoće A.
b) Deblovina, koja je sposobna za ljuštenje. To je drvo zabranjeno upotrebljavati
u druge svrhe osim za ljuštenje.
c) Dugo drvo 5. i 6. razreda sposobno za pilote. Drvo kupljeno za pilotske stupove,
zabranjeno je razrezivati na stupove i grede, te na ostalo piljeno drvo.
Stabla, koja su označena, da sadržaju u sebi vriedno i skupocjeno drvo, moraju
se u šumi kod prodaje posebno vidljivo označiti i pojedinački procieniti.
U javnim ugovorima o prodaji skupocjenog drveta ima se redovito točno naznačiti
o kojoj se vrsti vriednog i skupocjenog drveta radi.
Količina po obliku vriednog i skupocjenog drveta, koja se iznaša na dražbu
mora se utvrditi točnom procjenom svakog pojedinog stabla. Procjena čitavih sječina.
ili većeg broja stabala, na temelju ocjene postotka vriednog drveta, nije dozvoljena.
Svi se navedeni drvni sortimenti redcvno prodaju putem ustmene dražbe, a u
pojedinim slučajevima niesu izključene niti pismene ponude. I ako je prema odredbama
o cienama predviđeno da cienu navedenog vriednog drveta oblikuju sami
kupci, ipak je neopravdano povišenje ciena i špekulacija i u ovom slučaju zapriečena,
jer kupac i ako može kupiti drvo po cieni, koju si on sam kalkulacijom odredi,
ne smije na dražbi kupljeno drvo, odnosno iz tog drveta izrađene gotove proizvode,
prodati skuplje, nego što su oni bili na dan, kada su ciene stopirane (za
ü.tari Reich vriedi dan stopiranja 17. listopada 1936., a za Ostmark 17i ožujak 1938.
god.).
Tako svaki trgovac kod predavanja ponuda uviek dobro promišlja, koju cienu .
mogu podnieti njegovi gotovi proizvodi koji podliežu naredbi o stopiranju ciena.
Ovaj način određivanja izvjestne gornje granice najviših ciena vriednog drveta
opravdan je, dok je trajno održavanje gornje granice moguće samo zato, što su,
kao što je već napried rečeno visine nadnica, kao i svih životnih namirnica, također
ostale na predratnoj stopiranoj visini, pa je stoga izključeno, da bi tim postupkom
bio šumoposjednik novčano oštećen. Da se ipak sprieči nerazmjerno i bezgranično
povećavanje ciena na dražbi, a u svrhu spekulacije, to prodavaoc mora nastojati,
da kod dražbovanja ne dolazi do ne(ft>ravdanih nadmetanja i bezgraničnog
tjeranja ciena u vis. U slučaju, da dražbovatelji potjeraju ciene na neopravdani način
u visinu ili obratno, u međusobnom tajnom sporazumu, nastoje iznuditi očito
nizku cienu, to je zadaća prodavaoca dražbu prekinuti, te dalje postupiti tako, da
se drvo proda uz cienu, koja odgovara njegovoj stvarnoj kakvoći i vriednosti, kao
i mjestnim prilikama.


98