DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 23     <-- 23 -->        PDF

I


PRODAJA DRVETA DRAŽBOM


Po propisima tržnog reda obćenito se ustmenom dražbom smije prodavati:
a) Deblovina t. j. oblo građevno drvo iz kojeg se zbog njegove
prvorazredne kakvoće mogu izgrađivati osobito vriedni skupocieni sortimenti, kao


n. pr. furnirsko drvo, te deblovina, koja se zbog svog oblika i dimenzija može upotriebiti
u posebne svrhe (Wertholz und Formwertholz).
b) Građevn o drvo , koje služi za pokriće potreba mjestnih samoprerađivača
t. j . malih obrtnika i zanatlija, koji kao ponuđači pristupaju dražbi u ograničenom
broju. Ovakovim se zanimaocima smije na dražbi ponuditi na prodaju
samo skupine od malenih količina drveta, dok se preprodaja tog na dražbi kupljenog
drveta zabranjuje.


Koje se drvo smatra skupocienim obzirom na njegovu kakvoću odnosno s obzirom
na njegov oblik i dimenzije osobito vriednim, također se u naredbama po
vrstama drveća, kao i DO dimenzijama točno i detaljno označuje.


Tako se u smislu člana II. naredbe o oblikovanju ciena za sirovo drvo u Njemačkoj,
za šumsko gospodarstvenu godinu 1939.. pod skupocjenim i po obliku vriednim
drvetom razumieva, za pojedine vrste drveća., deblovina sliedeće kakvoće i dimenzija.


1. Kod hrastovine:
a) deblovina, koja je prema dobroti drveta i po ostalim svojstvima sposobna
za furnire;
b) deblovina od koje je najmanje 3"u°/o njene drvne mase sastavljeno od dielova
koji po kakvoći odgovaraju deblovini za furnire;
c) deblovina kakvoće razreda »A« t. j . pilansko drvo odnosno trupci, koji su
zdravi, ravni, punodrvni, čisti ili gotovo čisti od grana, bez kvrga i bez širokih godova.
— Drvo navedeno nod a i c mora imati najmanje srednji promjer od 40 cm.
bez kore i najmanju duljinu od 2 m, a u iznimnim slučajevima dozvoljava se i najmanja
duljina od 1,60 m.


d) Deblovina istog naimanjep srednjeg promjera i najmanjom duljinom pojedinih
nienih dielova od 1,60 m (koji spadaju po kakvoći u razred A).


2. Bukova deblovina kakvo će razreda A sa srednjim promjerom
od 50 cm bez kore i najmanjom duljinom od 3 m, kao i takova sa srednjim promjerom
od 40—49 m bez kore i sa naimaniom duljinom od 5 m.
Drvo bonitetnog razreda A mora biti zdravo, ravno, punodrvno, čisto ili gotovo
čisto od grana. Jedino se dopušta zdrava crvena jezgra i sasma mala usukanost.


3. Javorova, jasenova, briestova, orahova, johova, trepeljikina.
lipova i topova deblovina sa najmanjom duljinom od
3 m, te grabova i bagremova, kao i deblovina od voćaka sa najmanjom
duljinom od 2 m. Sve ovo drvo mora biti kakvoće razreda A te imati najmanji
srednii nromjer od 30 cm bez kore.
Kod srednjih promjera od 40 cm bez kore i više može duljina biti manja.


I ovdje mora drvo kakvoće A biti zdravo, ravno, punodrvno te čisto ili gotovo
čisto od grana. Dopustiva su mala, uporabnoj vriednosti neškodljiva oštećenja i
pogrješke.


4. Brezova, johova i trepeti jikina za ljuštenje sposobna
deblovina . Ovo drvo za liuštenje mora biti najmanje 3 m dugačko, te imati
najmanji srednji promjer od 22 cm sa korom na tanjem kraju, kao i zdravi krug
bieli od najmanje 6 cm širine.
Dražbom kupljeno drvo ove vrste zabranjeno je upotriebiti za druge svrhe,
osim za ljuštenje.


5. Borova i ariševa deblovina sliedećih osebina:
a) Izrazita ili najmanje do dvie trećine svoje duljine od grana i kvrga čista pilanska
deblovina. Ovamo spadaju trupci i dugo drvo sa najamnjim srednjim promjerom
od 30 cm bez kore, kao i takovi sa najmanjim srednjim promjerom od
25 cm bez kore. ali to uz uvjet, da im najmanja duljina iznaša 10 m, a promjer na tanjem
kraju najmanje 20 cm bez kore. Samo drvo ovih svojstava vriedi kao drvo
razreda kakvoće A. r


b) Ona bolja deblovina, trupci i dugo drvo sa najmanjim srednjim
promjerom od 30 cm bez kore, koja na donjem kraju ima najmanje 4 m duljine
od grana i kvrga čisti, ravni pilanski komad ili takav pilanski komad sadrži u
sredini. Onaj dio deblovine, koji nema pilanskog drveta. ne smije biti drvo razreda
kakvoće C.


97