DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Prodaja drveta različite kakvoće, raznih duljina i debljinskih razreda, po nekoj
prosječnoj cieni, nije dozvoljena.
Oblikovanjem utvrđene ciene vriede za proizvađača, kao i za prvog preuzimača,
ne samo kod pogodaba »ab šuma«, nego također i kod drugih pogodaba.


Te su ciene obćenito ustanovljene za drvo izrađeno u šumi kod panja, odnosno
privučeno na šumsko skladište. Dokazani troškovi razvrstavanje trupaca, prelaganja,
prevažanja i t. d. smiju se dodati dozvoljenim oblikovanim cienama. Gdje gulenje
deblovine ili izvlačenje drveta po proizvađaču nije uobičajeno, te se nadnice
za taj posao također mogu dodati oblikovanim cienama.


Za svaku prodaju drveta mora prodavaoc izpostaviti račun u koji moraju biti
uneseni — razlučeni — svi podatci potrebni za izračunavanje ciena. Za čitav su
Reich ustanovljena pojedina područja ciena, koja se niti promjenom granica političkih
kotareva po obćoj državnoj upravi, ne mogu mienjati. — Takovih je područja
god. 1939. bilo 37. —- Po skrižaljkama oblikovanih ciena pojedinih vrsta
drveća i sortimenata za svaki je razred dotičnog sortimenta, osim srednj e cien e
(Mittelpreise, Richtpreise), naznačena još i najniž a te najviš a ciena, koju
nije dozvoljeno prekoračiti. Te srednje ciene odnose se na razred
kakvoć e »B«. Ciene sortimenata kakvoće »A« ustanovljuju se dodavanje m
stanovitog postotka cienama razreda kakvoće »B«, dok se ciene razreda kakvoće
»C« određuju odbijanje m stanovitog postotka od tih srednjih ciena.


Na ovim su principima sastavljene skrižaljke oblikovanih ciena za drvne Sortimente
pojedinih vrsta drveća. Tako su n. pr. prema prilogu »A« odredbe o sječi i
unovčenju drveta u šumsko gospodar, godini 1939. (Holzeinschlag und Holzverwertung
im Forstwirtschaftsjahr 1939. Rd. Erl. d. Rfm. vom 1.—X.—1939—III—9100)
oblikovane ciene za bukovu deblovinu i u skrižaljci naznačene najniže, srednje i
najviše ciene tog drveta razreda kakvoće »B« za »Homa klase« 2,3 i 4 i to posebno,
za svako od 37 područja ciena. Te su se ciene kretale prema debljinskim razredima,
kao i prema području između 9 i 30 RM za 1 m:i izrađenih bukovih trupaca razreda
kakvoće B, izvučenih na šumsko slagalište.


Ciene za deblovinu kakvoće »A«, koja nije sposobna za ljuštenje, pa se ne može
unovčiti putem dražbe dobiju se tako, da se ciene naznačene za drvo kakvoće »B«
povećaju najviše za 30%, dok se ciene za drvo kakvoće »C« ustanovljuju snižavanjem
tih srednjih ciena za najviše 50%.


Slično su se ustanovile i ciene za izrađenu borovu deblovinu, koje su se kre
tale za tu godinu od 11 do 41 RM po 1 m l I ta se ciena prema vrsti i kakvoći pojedinog
debljinskog razreda povisuje odnosno snižava do 50%.


Za smrekovu i jelovu deblovinu razreda kakvoće »B« svrstanu u »Homa-klase«
2—6, kretale su se ciene u okviru od 8—30 RM. Za neke dimenzije predviđena su
povišenja do 20%, a za razred kakvoće »C« sniženje do 50%. Na osnovu istog principa
oblikovane su i ciene za rudno drvo, te celulozno drvo svih vrsta drveća iz kojih
se ti sortimenti izrađuju.


Naredbom od 15. siečnja 1940. oblikovane su i ciene za I. razred kakvoće borovih,
ariševih i bukovih željezničkih pragova te skretnica. Ciene II. razreda ovog
sortimenta niže su za 10% od utvrđenih ciena I. razreda.


Za oblikovanje ciena borovog, ariševog, jelovog i smrekovog piljenog drveta
izdana je 1940. g. posebna obširna naredba (Verordnung über die Preisbildung für
inländisches Nadel-Schnittholz vom 12. I. 1940. RGB 1. I. S. 59), koja uz skrižaljke
ciena sadržaje obširne i točne upute za klasifikaciju svih vrsta piljenih sortimenata
navedenih vrsta drveća. Značajno je, da su ciene za piljenu bukovinu bile kako
nam je poznato do godine 1940. oblikovane samo u Ostmarku.


Glavne naredbe o sječi i izradi drveta, te o oblikovanju ciena obnavljaju se
svake godine uz potrebne izmjene i dopune, koje se odnose na visinu etata, sječu
i izradu drvnih sortimenata, razdiobu prodajnih područja, način prodaje pojedinih
sortimenata, te na druge, zbog promjene prilika i potreba, za šumsko gospodarstvo
važne okolnosti. Jednom utvrđene i oblikovane ciene ostaju u glavnom nepromienjene,
pošto se niti odnos vriednosti između drveta i ostalih za život potrebnih proizvoda
održao nepromienjen. Na taj se način održava za obću korist potreban trajni
sklad između šumskog gospodarstva i svih ostalih grana narodnog gospodarstva
Njemačkog Reicha.


96