DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 20     <-- 20 -->        PDF

J5. Deblovina za ogrie v dalje se dieli na:
a) Drvo za cjepanice, to su okrugli komadi iznad 14 cm p.s.k. na tanjem
kraju, ili iz takovih komada izciepane cjepanice.
b) Gule , — vrlo granati neciepani ili grubo ciepani komadi u debljini cjepanica.
c) Oblic e — u pravilu neciepani komadi od 7—14 cm promjera sa korom
na tanjem kraju.
d) Odpadc i — prelomljeni ili odrezani komadi drveta izpod 1 m duljine i
preko 7 cm debljine.


36. Granje za ogrjev izrađuje se i dieli u razrede prema mjestim potrebama.
37. P a n j e v i n a se dieli na dva razreda i to: panjevina razreda A, je bolje
i zdravo drvo, panjevina razreda B, je slabije i krhko drvo.
38. K o r a za ogrje v je ona kora, koja se ne može upotrebiti za štavljenje.
III. RAZVRSTAVANJE DRVETA U POSEBNIM UPORABNIM RAZREDIMA.
Kao drvo posebnih uporabnih razreda smatra se rudno drvo, ono za željezničke
pragove, kao i drvo za papir (celulozu).


39. R u d n o drv o je zdravo, kao i ono od suhara izrađeno, a još uviek za
nosivost i za zabijanje čavala sposobno drvo; ono može biti i malo granato. Izrađuje
se i premjerava kao duga građa i trupci, ili se, ako deblo nema veći srednji
promjer od 20 cm bez kore, a uz to je sposobno za rudarske svrhe — slaže u prostorne
metre.
Prema tome se mogu obrazovati dvie skupine rudnog drveta i to: rudarska
duga i rudarska kratka građa.
a) Rudarska duga građa izrađuje se u duljinama od 4 i više metara


— sve do najtanjih ovršaka, koji se mogu još upotrebiti u rudarske svrhe; srednji
promjer toj građi nije veći od 20 cm bez kore.


Drvna se gromada obračunava u kubnim metrima.


One, pod toč. 25—28 ustanovljene odredbe o dugoj građi, ne vriede za rudno


drvo.
b) Rudarska kratka građa jest u rudne svrhe sposobno drvo izrezano
u potrebne kraće duljine.
Izradba i obračun drvne gromade kod rudnog drveta vrši se:


1. Po komadu i kubnim metrima, iz duljine komada i debljine u ovršku sa korom,
ili iz duljine i srednjeg promjera bez kore.
2. U složajevima, po prostornim metrima.
40. Drvo za željezničke pragove su zdravi, također i granati
trupci, koji su prema sposobnosti, duljini i debljini ovrška sposobni za izradu željezničkih
pragova.
Zakrivljenost smije iznašati za svakih 2,6 m duljine 8 cm, a kod skretnica 1 cm
po 1 m duljine praga.


Drvo za pragove razreda A su trupci od 2,6 m duljine, ili od te duljine
mnogokratnik, sa 27 cm, srednjeg promjera bez kore.


Drvo za pragove razreda B su trupci od 2,5 m duljine, ili mnogokratnik
te duljine, sa 24 cm najmanjeg promjera na tanjem kraju bez kore.


Drvo za pragove razreda C su trupci od 2,5 m duljine, ili mnogokratnik
te duljine, te sa 22 cm promjera na tanjem kraju bez kore.


Drvo za skretnice su trupci od 3—7,2 m duljine u razmacima od 20 cm
ili mnogokratnik tih duljina, te sa 28 cm najmanjeg promjera na tanjem kraju bez
kore.


41 Drv o za papi r (celulozno drvo) su obli, 1—4m dugi komadi drveta
onih vrsta drveća, koje su sposobne za preradbu u celulozu i drveninu. Oni moraju
biti na oba kraja pilom odrezani, zdravi bez debelih grana, moraju se dobro očistiti
od grana i složiti u prostorne metre i to u složajeve jednakih visina, bez obzira
da li su sa korom, ili su oguljeni i na bielo otesani.


Drvo za papir razreda »A« su obli komadi, koji imaju preko 14 cm
promjera sa korom na tanjem kraju.
Drvo za papir razreda »B« su obli komadi promjera 10—14 cm sa korom
na tanjem kraju.


94