DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 16     <-- 16 -->        PDF

potreba , kao što je ogrievno drvo, rudno drvo, telegrafski i telefonski stupovi,


celulozno drvo, željeznički pragovi, pa lošije pilansko drvo, dok se sve po


kvalitetu i obliku vriedno i skupocjeno drvo prodaje i


unovcuj e dražbom . Osim toga se dražbom unovcuje u krugu ograničenog


broja potrošača i građevno drvo određeno za podmirenje vlastitih potreba mjestnih


potrošača i maloobrtnika, ali uz strogu zabranu preprodaje takovog drveta trećim


licima.


Prije nego prieđemo na podrobniji prikaz o načinu oblikovanja ciena i odre


daba o prodaji dražbom, dati ćemo podatke iz naredbe i propisnika o izradi, pre


mjerbi i razvrstavanju drveta prema kakvoći i dimenzijama u njemačkim šumama


(Holzmessanweisung ili skraćeno 11 o .. a), koji je, kako je već napried spomenuto


izdan na temelju zakona o tržnom redu od 16. listopada 1935. I ako su mnogi od


tih propisa za izradu drveta jednaki ili slični poznatim našim propisima (norma


ma) i običajima, to ih ipak radi cjelovitosti i mogućnosti uzpoređivanja također


gotovo u cielosti navađamo.


PROPISI HOMA


IZRADA DRVETA


1. Drvo se izrađuje prema jakosti promiera i načinu upotrebe. Uzimajući u
obzir jakost promjera drvo se dieli na deblovinu i preostalu stablovinu.
2. Deblovin a je sva drvna giomada iznad zemlje preko 7 cm promjera
s korom´uz izključenje onog diela stablovine, koji ostaje na paniu nakon obarania.
Ako se deblovina izradi do ovrška, koji je 7 cm ili tanji, "računa se i to od 7 cm,
kao i tanje drvo u deblovinu.
a) G r a n j e vin a je nadzemni dio stablovine do 7 cm promjera s korom, uz
onu u stavki 2. točke 2. načim´enu iznimku.
b) P a n j e v i n a je podzemno drvo, kao i onaj dio stabla, koji na njemu ostaje
nakon rušenja ili izrade izkrčenih stabala.


4. Prema načinu upotrebe dieli se drvo na tehničko i ogrievno. — Tehničko se
drvo izrađuje pojedinački u dugačku građu (oblovinu) ili se više tanjih komada
slaže u složajeve.
5. Dugačk a građ a (u oblom) je tehničko drvo, koje se obračunava prema
sadržaju i ne izrađuje u složajeve. Ona se dieli na debelu i tanku građu.
a) Debela građa jest ona, koja 1 m iznad debeljeg kraja ima preko 14 cm
promjera sa korom. Debela se grada dieli također na dugačku građu i trupce.
b) Tank a građ a je prevršeno ili neprevršeno dugo deblo, koje l m iznad
debljeg kraja ima do 14 cm promjera sa korom. Tanka se građa dalje dijeli na stupove
i kolje.


6. Tehničko drvo, koje se izrađuje u složajeve je takovo, koje se izrađeno slaže
u pravilne složajeve ili veže, te se obračunava po prostornom sadržaju složaja.
7. U složajeve složeno tehničko drvo dieli se na cjepanice za tehničku uporabu,
deblje oblice za tehničku uporabu, tanje oblice za tehničku uporabu i granje za tehničku
uporabu.
a) Cjepanice za tehničku uporabu su ciepano tehničko drvo, koje
se ciepa iz oblih komada, koji na tanjem kraju imaju preko 14 cm promjera bez
kore.


b) Deblje oblice za tehničku uporabu su neciepano oblo tehničko
drvo, koje na tanjem kraju ima preko 14 cm promjera bez kore.


c) Tanje oblice za tehničku uporabu su neciepano oblo tehničko
drvo, koje na tanjem kraju ima promjer od 7 do 14 cm.


d) Granje za tehničku uporabu jest u prostorne metre složeno ili
u svežnje povezano drvo za tehničku uporabu, koje na tanjem kraju ima do 7 cm
promjera bez kore.


8. Pod korom .. tehničku uporabu razumieva se ona, od stabla
odvojena kora, u koliko se izkorišćuje za štavljenje.
9. Drv o za ogrje v je ono, koje se ne može upotriebiti kao tehničko drvo.
Ono se izrađuje i slaže u složajeve, ili se veže, te prema prostornom sadržaju obračunava,
ili nesloženo ocjenjuje.
10. Ogrjevno se drvo dieli na:
a) Cjepanic e t. j . razciepani (a također i nerazciepani) obli komadi, koji
imaju na tanjem kraju veći promjer od 14 cm.


90