DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Dr. Ing. ZLATKO VAJDA, Zagreb:


UREĐENJE DRVNOG TRŽIŠTA U NJEMAČKOM REICHU


DIE EINRICHTUNG DES HOLZMARKTES IM DEUTSCHEN REICH


Kao što je državna vlast na svim područjima trgovine i prodaje u njemačkom
Reichu zavela stanoviti red, te odredila način poslovanja, kao i sam način ustanovljivanja
ciena robi, koja dolazi u promet, tako je to učinjeno i na području šumskog
gospodarstva, gdje se taj zahvat državne vlasti najjače očitovao u trgovini
drvetom.


Za reguliranje pokrivanja potreba na drvetu, te potrošnje drveta, kao i drvnog
tržišta, osnovan je državni ured za drvo (Reichsstelle für Holz), koji je izravno
podređen Reichsforstmeisteru (ministru šumarstva). Taj središnji državni ured za
drvo ima u pojedinim kotarevima svoje posebno uređene šumske i drvarsko-gospodarske
urede, ali tako, da svi ti uredi rade u podpunom skladu sa državnom šumskom
upravom. Njemačka nema dovoljno drveta za pokriće svoje normalne potrebe,
pa manjak mora uvažati. Da taj uvoz bude što manji nastojalo se racionalizirati
potrošnju i razpodjelu drveta unutar zemlje, te ujedno drvo potrebno za pokriće
svakodnevnih narodnih potreba, povući iz kruga spekulativne slobodne trgovine.
Stoga je za drvo, po načelima upravljanog narodnog gospodarstva, uveden tržni red
(Marktordnung), kojim je točno ustanovljen način dobave od proizvađača do potrošača
uz princip, da nijedan pri tome ne bude oštećen, ili pak, uslied izvanrednih
prilika izrabljen. Za postignuće toga ustanovljene su i visine nadnica, a drvetu i
njegovim sortimentima, koji služe za pokriće redovnih domaćih potreba određene
su stalne prodajne ciene. Pri tom su uzete za osnovu, kao i kod svih drugih za narodni
život i narodno gospodarstvo potrebnih proizvoda, stopirane ciene od prije početka
rata, ali na taj način, da je prosječni novčani odnos u vriednosti između
drveta i njegovih prerađevina, te ostalih životnih namirnica, ostao nepromienjen,
što je vrlo povoljno djelovalo na stvaranje tržnog reda i omogućilo, da se taj red
održi i ustali. Svakako se nastojalo te stalne ciene drveta uskladiti sa cienama ostalih
proizvoda narodnog gospodarstva, kako to traži i suvremena šumsko-gospodarska
nauka, prema kojoj za podizanje gospodarstvenosti u šumskom
gospodarstvu postoji samo jedno sredstvo, a to je, da se
stalnim cienama drveta dade u odnosu prema cienama ostalih
gospodarskih proizvoda odgovarajuća najveća visina
tako, da šumsko gospodarstvo može u obćem narodnom gospodarstvu
funkcionirati kao njegov zdravi i ravnopravni
član.


Uspostava reda na području šumskog i drvarskog gospodarstva u njemačkom
Reichu, temelji se na posebnom zakonu izdanom 16. listopada 1935. god. (Gesetz
über die Marktordnung auf dem Gebiete der Forst und Holzwirtschaft vom 16.
Oktober 1935.).


Na temelju § 1. br. 1., 5. i 6. tog zakona izdana je dne 1. travnja 1936. god.
naredba oizradi, premjerbi i i sortiranju drveta u njemački
m šumam a (die Verordnung über die Aushaltung, Messung und Sortenbildung
des Holzes in den deutschen Forsten), s kojom moraju biti u skladu sve naredbe,
koje u vezi sa izradom drveta i oblikovanjem ciena propisuju nadležne ustanove
za svaku šumsko-gospodarsku godinu unapried. Propisi tih naredaba vriede za
sve šumoposjednike bez razlike. U tim se propisima određuje i visina godišnjeg
etata, daju važne upute za izradbu potrebnih sortimenata, određuje način prodaje
drveta za koje ciene nisu ustanovljene, te način prodaje, kao i visina prodajnih
ciena onog drveta i drvnih sortimenata, za koje je određeno, da se ciene moraju
oblikovati.


Prema tim propisima postoje dva načina unovčenja i prodaje drvnih sortimenata
i to:


1. Prodaja po unapried određenim t. j . oblikovanim cienama,
2. prodaja dražbom.
Svaki od tih načina odnosi se na točno određene Sortimente, kao i na određeni
krug potrošača odnosno prerađivača i "veta. Obćenito se može reći, da su ciene
oblikovane za sve ono drvo, koje služi podmirenju obćih


59