DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Kako je vidljivo iz sadržaja ovog broja na
nacrt o> uređenju poljodjelske
službe i o promicanju poljodjelstv
a usliedile su već dvie primjetbe.


F. (poznati radnika u na njivi hrvatskog poljodjelstva
u svojim primjetbama) među inim
iznosi potrebu nadopune djelokruga vrhovne
oblasti za promicanje poljodjelstva s »uređenjem
zemljištnih zajednica« i »savjetovanja
pri izgradnji i pomaganje seljačkih i stanbenih
sgrada«. Nadalje iztiče potrebu, da na pojedinim
položajima što duže vremena ostaje
jedan te isti službenik, što će se moći postići
i na taj način, da se takvim, u koliko se^ nalaze
u zabitnijim mjestima, prizna, i veći materijalni
prihodi te da tako dobiju neku prednost
pred službenicima, koji su sa službom na
povoljnijim mjestima. Jednako naglašuje, da
je bilo potrebno urediti odnos kotarskih
i obćinskih agronomskih
ureda prema kotarskim oblastima
i županijskim uredima, jer
je »primarna dužnost zastupnika državne administracije,
kao što su veliki župani i kotarski
predstojnici, da budu obaviešteni o svemu,
što se u njihovom području događa, a pogotovo
to vriedi za oblastne mjere, bile one samo
političko-administrativne naravi bilo koje posebne
struke. Ti funkcioneri moraju znati, ali
ne odlučivati o svim mjerama, koje određuju
šumari, veterinari, građevinari, lie´čnici, školski
nadzornici, jer će inače nastati kaos u
državnoj upravi«. Doista ova je prlmjetba na
mjestu ne samo za jednu nego za sve grane
državne uprave, koje su samostalne obzirom
na obće upravne oblasti ili s druge strane, da
bude zajedničko vodstvo u svim stupnjevima
svih oblasti gospodarske djelatnosti države.
Kemijski vjestnik (Arhiv za kemiju i tehnologiju)
O postanku fosforita i čilske salitre


(P. Sabioncello) — Gospodarstveno-Tehnički
zavod (M. W), iz kojeg prikaza od
interesa je u šumarski list prenieti sliedeće:
»G. T. Z. je već u ovo kratko vrieme svog obstanka.
postigao liepe uzpjehe. Tako je na pr.
od samog ministra nar. gospodarstva bio postavljen
zadatak, da se iztraže mogućnosti i
tehnički rieši pitanje upotrebe brašna
iz pit ornog kestena kao dodatak
za izradbu kruha. G. T. Z. je taj zadatak
uzpješno riešio. Sa strane zavoda je obrađivano
i pitanje upotrebe divljeg
kestena za stočnu hranu, kao i
za industrijske svrhe. Uzpjelo je pronaći zgodan
način raztavljanja sastavnih dielova, koji
Zaštita šuma:


su za prednju svrhu upotrebivi. Postupci za
prerađivanje pitomog i divljeg kestena prijavljeni
su patentnom uredu u svrhu zaštite. Postavljen
zadatak o mogućnosti upotreb e
žira kao dodatak kruhu takodjer
je s uzpjehom riešen.« - Drvo kao kemijska
sirovina (A. R.iznosi kratak prikaz predavanja
prof. Dr. A. Riech-a, koje je ovaj održao dne


2. III. 1942. u Zagrebu). O bioložkom značenju
borne kiseline (M. W.) — Salicil, tvar vrlo
jakog bakterioložkog djelovanja (K. Schulz).
Tehnički vjestnik (glasilo Hrvatskog družtva
inžinjera) br. 7.—8. za 1943. godinu (60.
godište): U dielu za gradjevinarstvo (urednik
Ing. M. Pijember): Prilozi proračunavanju
armiranih betonskih konstrukcija (M. Čalogović)
i to´ za »jednostruku armiranu .betonsku
gredu pravokutnog poprečnog presjeka« i za
»jednostruku armiranu betonsku gredu trokutnog
poprečnog presjeka« — Europska mreža
plovnih puteva s naročitim obzirom na Jugoiztok
(predavanje, koje je prof. Dr. Ing. H.
Wittmann iz Karlsruhe-a održao na Tehničkom
fakultetu u Zagrebu dne 27. X. 1943.
god.). — U dielu za kemiju i metalurgiju (urednik
Dr. Ing. R. Podhorsky): Polarografsko iztraživanje
zlata u zlatonosnim rudama (Ing. I.
Filipović). — U dielu za strojarstvo i elektrotehniku
(urednik Ing. E. Bosanac): O pojavama
leda na zračnim vodovima (Ing. F. ´Jelušić)
s dodatkom — »pismom« — Ing. VI. žepića, o
istom predmetu. Ing. Jelušić ovaj prikaz završuje
s priedlogöm izrade zemaljske
karte o pojavama zaledjivanja,
koja, kako pisac s pravom ističe, među ostalim
zanima i šumarske ustanove. Ing. žepić
međutim stoji na stanovištu, da bi u »Povjerenstvo
za pojave zaleđivanja« bili dostatni
predstavnici Hrvatskog družtva inžinjera, Saveza
električnih centrala i Državnog električnog
poduzeća, te po. jedan stručni predstavnik
Glavnog ravnateljstva za javne radove i Glavnog
ravnateljstva za poštu, brzojav i brzoglas.
U stručnim viestima ovog diela među ostalim
nalaze se i (ilustrirani) prilog o »novijem razvitku
dvotaktnog motora«, te o »održavanju
kotlova s plamenicama«. U prilogu »Vi es t i
savjetodavnog odbora za normalizaciju
« nalazi se i priedlog HN 118.
Obrađeno drvom s rokom prigovora i protupriedloga
do 29. veljače 1944. god. (a ovaj
dvobroj Tehničkog viestnika izišao je u drugoj
polovici mjeseca veljače!)


Veterinarski viestnik god. XX. br. 1.—2.:
Prilog ezofagotomije kod psa (E. Walter).


O NAJUSPJEŠNIJEM NAČINU UNIŠTAVANJU GUBAROVIH LEGLA.


Našim najvrednijim šumama, t. j . sastojinama
hrasta lužnjaka, nanose gusjenice nekih
leptira velike štete. U prvom redu umanjuju
one brštenjem prirast šume. Brštenje može
biti jače ili slabije, a često je ono tako jako,
da čitava šuma ogoli. Dakako, da je umanjenje
prirasta, koje je s tim u vezi u toliko
veće, što je brštenje bilo jače. Na nježnom,
novo potjeralom lišću pojavi se obično bolest
pepelnica (.Microsphaera quercina Burr.), koja
mlado lišće velikim dielom ošteti, a često i
uništi. Brštenje i pepelniea uzrokom su —
osobito ako se brštenje ponovi uzastopce 2-3
godine — znatnog slabljenja vitaliteta hrastovih
stabala, a to ima za posljedicu pojavu zaraze
od gljive zvane »puža« (mednjača, Aga


ricus melleus Vahl.), te sušenje pojedinih stabala,
a često i cielih sastojina.


Najveće štete brštenjem lišća nanose hrastovim
sastojinama gusjenice gubar a (Lymantria
dispar L.), a zatim gusjenioe zla tokraj
a (Pothesia (Euproctes) chrysorrhoea
L.), četnjak a (Cnethocampa processionea
L.) i grba, napose od velike grbe
(Cheimatobia brumata L.). Od gusjenica zlatokraja
i grba jedva se mogu šume uspješno
obraniti. Leptiri zlatokraj a odlažu naime
jajašca polovicom ljeta na naličje lišća, a
mlade, sitne, jedva vidljive gusjenice prezime
u velikim zapredcima na vrhu krošanja
hrastovih stabala. Naravno,, da ih je nemoguće
sa tako nepristupnih mjesta uništavati. Ja


72