DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 28     <-- 28 -->        PDF

fach (F. Schwertfeger) — Beitrag zur Frage
eeder zulässigen Stärke von Durchforstung und
ddPflegehieb: aus der Arbeitsgemeinschaft für
rrKiefern-Dauerwald-Wirtschaft (Dr Weck) —-
Bemerkenswerte Pilzkrankheiten der WaldIbäume
Mitteldeutschlands (Prof. Dr W. Bavendamm)
— Verordnung über die Verwalltung
von Reichsgauwaldungen. — Gewährung
ggvon Geldprämien für übernormale Holzabfuhrleistungen
(tokom ove radne sezone za izvoz
zzdrveta iz šuma predviđene su posebne premije
eei to: seljaku — prevozniku nagrada pripada,i,
ako je prevoz premašio količinu po konju od
dd50 prmet, po volu 40 prmet, a po vučnom strojuli300 prmet; prevoznici, koji se stalno bave
eeovim prevozom (obrtimice) pripada pravo na
aanagradu kod najmanjeg prevoza, koji je za pet
ttputa veći od seljačkog prevoza. Premija se izplaćuje
u gotovu 10—45% izvozne ciene, zatimlu vidu posebnih dodjelbi zobi i siena, kao i posebne
količine ogrievnog drveta). — Br. 9|10.


».


Die kanadische Pappel im Gräflich von Prey


singschen Forstrevier Moor (E. von Scelling i
ii


E. Rohnieder). — Gegenwärtige Aufgabenides Privatforstwirtschaftsführers (izvadak iz
z


predavanja H. Karigla). — Br. 11.12.: Erste.Anordnung über die Durchführung der Gerbrindenaufbringung.
— Die Verjüngung der


r


Kiefer im Lichtwuchsbetrieb (Stock). -Etwas.vom Vogelschutz (Graf v. d. Recke — prikaz.


o
vriednosti zaštitnih kućica za ptice nai
25.000 ha velikom šumskom posjedu Muskauiu godinama 1940.—1942.).
Erdeszeti lapok br. 1. 1944. Polyäni TuszoniJänoe dr. — K pitanju smolarenja (Dr. N. Pal-
lay). — šumarski i lovni odnosi na planinskimipašnjacima (J. Thiringer).


Internationaler Holzmarkt 1944. god. (veći
iičlanci) br. 1./2.: Die Holzverbinder des Hochwertigen
Holzbaues aus Brettern und Bohleni(Dr. Ing. F. Geiger). Br. 3.: Hygienische Gesichtspunkte
zum Wohnungsbau in Holz (Dr


W. von Gonzenbach). — Künstliche Holztrocknung
(Ing. Huterhatck). — Die Aufbereitung
von Generatorholz (F. Rüb). — Die Holzverbindung
des Hochwertigen Holzbaues ausiBrettern und Bohlen (Dr. F. Geiger). — Br.
4/5.: Der Rotkern des Buchenholzes (Dr Ing.
E. Mörath). — Neuzeitliche Zinkenfräsmaschinen
(F. Rüb). — Br. 6.: Ovaj broj donosiiprikazan sastanka Europskog povjerenstva zaidrvo, koji je održan u Bukureštu u vremenuiod 29. XI. do 3. XII. 1943. sa svim održanim
predavanjima i izvještajima.
Les 1944. god. br. 1.: O prićinach hynuti
jedle v minulosti a dnešku (V. Barchanek —
nastavlja se u br. 2. i 4.) — Stručne poznämkyku prostorove vnitfni uprave (V. Riha) — Motorisace
v lesnim hospodafstvi (K. Kozlansky).


— Br. 2.: Školovat — neškolovat (J. Penčik
— prikaz vriednosti školovanja biljaka) — Br.
3.: Zkušenosti s bukovymi sazenicemi z naletu
(L. Videäk),
Les a drevo god. 1944. br. 1./2.: Vstup do
noveho roku na poli lesneho a drevärskeho
hospodärstva (Ing. V. Kosljar) — Ustalenie
podielov v spločnom lesnom mojetku byvalich
urbarbikov (Dr L. Mačko) — Br. 3./4.: Kličivost
a kličiva energia semena smreku obecneho
(Ing. L. Lehocky). — Br. 5.—6.: Hospodarsky
učel drevin pestovanych na pustych
plochach (Ing. A. Moric) — Niekol ko poznamok
k publikacii prof. Ing. S. Križku »Drevna
tvorba« (6. nastavak) — Br. 7.—8.: O tvoreni
lesnickeho näzvoslovia (Ing. D. Kepšta) —
Prenäjom polovneho präva na urbärskom majetku
(Dr L. Mačko) — Niekol´ki poznämok k
publikacii prof. Ing. S. Križku »Drevna tvorba
« (nastavak).


Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen


(Organ des Schweizerischen Forstvereins, Re


daktion prof. Dr H. Knuchel, Zürich), Br. 1. —


1944.: Zur Schädigung der Weisstanne durch


Trieb und Rindenläuse (O Schneider-Oreli),


Ueber einige Grundlagen der Fluss-und Wild


bachverbauung (Dr Ing. R. Müller). Oba ova


sastavka zapravo su predavanja održana u


okviru »večeri predavanja i razprave« kod šu


marskog odjela Savezne visoke tehničke škole


u
Zürichu. — Das Waldsamenjahr 1942. (H.


Oberli)—Posljednji prikaz;, o sakupljanj u


sjemen a 1942. godine zanimiv je, jer donosi


više podataka, koji mogu poslužiti za orientaciju
o produkciji sjemena smreke i bukye.
Pisac je podatke sakupio neposredno u šumama
kantona St. Gallen i Appenzell, a urod iste
godine može se označiti kao vrlo dobar. Najprije
su podatci od urodu šišarika
smreke . Urod se u izpitivanim sastojinama
(nadmorske visine 975 met., prosječne starosti
92 god., prosječnog prsnog promjera 42
prosječni broj stabala po ha 285, a masa 200


m:i uz relativne odnose pojedinih debljinskih
razreda po broju stabala 48%: 34»/o: 15»/0: 3»/o,
a jSo masi 17»/„: 34«/.: 32prosječno iznosio 500 šišarki (u granicama od
200 do 1000), odnosno po 1 ha 1110 kg. To bi
odgovaralo masi drveta od 2 m3 po ha. Urod
smrekovog sjemena kretalo se između
15 i 20 kg. Urod bukvice cea 100 godišnjih
sastojina, prsnog promjera 20 do 60 cm, a
prosječne drvne mase po ha 270 ms iznosio je
u prosjeku 450 kg po ha, što odgovara količini
od 100 lit. ulja. Maksimalan učin kod sabiranja
bukvice iznosi jedan kg po radnom satu.
Br. 2.: Neuere Gesichtspunkte der schweizerischen
Forstpolitik (E. Hess) — Glavne
misli ovog, na sastanku kantonalni
ravnatelja šuma, održanog predavanja dne 22.
studenoga 1943. god. donosimo na drugom
mjestu) — Vom laufenden Zuwachs (H. Bührer
— podaci o masama, prirastu i debljinskim
razredima u korporativnoj šumi Oberägeri,
tekući prirast i postotak ovog prirasta od
prirasta od 1891. do 1939. god. u šumi von
Couvet).


ta) Ostali


Gospodarski glasnik br. 1.: Hrvatska agrarna
politika (Ing. A. Makar) — Potreba osnivanja
Zavoda za proučavanje seljačkog gospodarstva
(Dr Ing. J. Petričević) — "Upotreba
strojeva u seljačkim gospodarstvima (Ing. E.
Bosanac) — Nacrt zakonske odredbe o promicanju
gospodarstva i uređenju gospodarske
službe — O rentabilitetnom računu stroja (Ing.


E.
Bosanac kao saobćenje Poljodjelske-strojarske
škole u Vinkovcima).
Kao stožerne stupove hrvatske


agrarne politike Ing. A. Makar označuje:
1. novi seljački zakonik zasnovan na nasljednom
redu; 2. poboljšba zemljišta i povećanje
sitnih posjeda; 3. bitka za proizvodnju. O
Povećanju sitnih posjeda pisac
kaže: »Od velikih posjeda ne može se dobiti
obradive zemlje, jer je takvih posjeda u državi
malo, ali mi imamo drugih izvora, iz kojih
bi mogli namaknuti zemlje, da povećamo bar
donekle najsitnije posjede. To su površine zemljišta,
koje sada bezkoristno leže ili donose vr


70
ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 29     <-- 29 -->        PDF

lo male koristi, a mogle bi se smišljenom poboljšbom
privesti kulturi i proizvodnji. U našoj
državi ima oko 500.000 ha poplavnih površina
u nizinama rieka i krškom području
(Polja, Blata), zatim ima suvišnih pašnjaka
zemlj. zajednica, držav. i obćinskih pašnjaka,
od kojih bi se jedan dio — oko 200.000 ha —
mogao bez ikakve štete za naše stočarstvo
kultivirati; ima još oko 300.000 ha šuma
u nizinskim krajevima, koje
se mogu prebaciti na šumsko tlo,


— (istaknuto po ur. š. 1.) u krš — jer je to
potreba ne samo agrarne (prehranbene), nego
i šumarske politike.« Pisac računa, dakle
s nekoliko stotina hiljada hektara navodno relativnog
šumskog tla, odnosno sa svim šumama,
koje se nalaze u ravnicama, a o mogućnostima,
odnosno svrsishodnosti krčenja svih
tih šuma rieč je na drugom mjestu u Hrvatskom
šumarskom listu (u članku »Hrvatska
agrarna politika i šuma na str. 47 ovog broja).
Nacrt Zakonske odredbe o promicanju
gospodarstva i uređenju
gospodarske službe tiskan je sa svrhom,
»da bi se javnost upoznala s pogledima
gospodarstva stručnjaka na pitanje zakonskog
uređenja promicanja gospodarstva i uređenja
gospodarske službe i da bi se omogućila eventualna
diskusija, da bi tako nacrt, što bolje poslužio,
kad se u podesno vrieme pristupi rješavaju
ovog važnog pitanja«. Ovaj nacrt uređenja
gospodarske službe predviđa proved bu
većinu gospodarskih mjera »putem
stručnih gospodarskih oblasti i ustanova.
Ostale mjere, koje će izvršavati preko obćih
upravnih oblasti, izvršivat će putem ovih uz
suradnju stručnih gospodarskih oblasti.


Stručne gospodarske oblasti jesu:


1. gospodarska ravnateljstva,
?. gospodarske uprave,
3. kotarski gospodarski (agronomski) uredi,
4. obćinski i gradski gospodarski uredi.
Spomenute stručne gospodarske oblasti su
samostalne i stoje pod izravnim nadzorom
glavnog ravnateljstva za poljodjelstvo ministarstva
seljačkog gospodar, i prehrane« (§ 5.).


Kao savjetodavno tielo predviđa ova zakonska
odredba (u § 16.) pri ministarstvu seljačkog
gospodarstva i prehrane u glavnom ravnateljstvu
´ za poljodjelstvo osnivanje »z emaljskog
gospodarskog vieća sa
sjedištem u Zagrebu. Ovo vieće sastoji se od
redovitih članova iz redova gospodarskih, živino-
liečničkih, zemljištno-pravnih i kulturno
tehničkih stručnjaka, te naprednih gospodara.
«


Zdrava je pojava, da se osnove ovako zamašnih
zakonskih odredaba objavljuju radi
mogućnosti svestranog proučavanja i suradnje
eventualno i onih osoba, koje po svom zvanju
mogu pružiti pomoć, ali po svom položaju nisu
u mogućnosti da neposredno sudjeljuju na
izrada pojedinih zakonskih propisa. Često će
vrlo dobro poslužiti i pojedina na oko mala
opazka i sugestija, jer je dana na osnovu izkustva
i opažanja, dakle dao ju je život.


U okviru ovog prikaza upozorit ćemo samo
na dvie stvari: prvo je sam naziv ili točnije
dio naziva »gospodarstvo«, a drugo je opazka
na sastav zemaljskog gospodarskog vieća.


Hrvatska stručna terminologija slabo je
razrađena, pa se jedna te ista rieč upotrebljava
za više pojmova i opet za jedan te isti pojam
ima više termina. Tako je i s rječju »gospodarstvo
«, koja se upotrebljava kao oznaka
ljudske djelatnosti na području proizvodnje,


prometa i razpodjele dobara potrebnih za čovječji
život, a koja se upotrebljava i kao oznaka
samo ze jedan dio gospodarstva t. j . poljodjelsku
proizvodnju (u koju uključujemo svu
proizvodnju, koja se temelji na obradbi zemljišta
t. j . ne samo ratarstvo, nego i
stočarstvo, voćarstvo, vrtlarstvo, vinogradarstva).
Smatramo, da se rieč »gospodarstvo
« u svim svojim oblicima
upotrebljava samo kao oznaka
cjelokupne priradne djelatno(
narodno gospodarstvo), a za pojedine dielove
ove djelatnosti samo uz pridjevnu oznaku, na
koji se dio priradne djelatnosti odnosi (na pr.
šumsko gospodarstvo, seljačko gospodarstvo,
stočarsko i t. d.). Rieč »gospodarstvo« kao
oznaku za poljodjelstvo u napried istaknutom
pojmu rieči, ne bi se trebalo upotrebljavati, jer
je i poljodjelstvo samo dio narodnog gospodarstva
i svi oni, koji rade na poljodjelstvu
ne vrše funkcije u narodnom gospodarstvu kao
cjeline, nego samo u jednu dielu tog gospodarstva
t. j . u poljodjelstvu. Prema tome u
izloženom nacrtu treba se i sam naslov mienjati
tako, da će se po njemu neposredno vidjeti,
da se radi o poljodjelstvu, a ne o cjelokupnom
gospodarstvu. Dosljedno tome mienjat
će se i svi ostali nazivi u samoj zakonskoj odredbi,
kao gospodarska ravnateljstva, gospodarske
uprave, gospodarsko vieće i t. đ.


Seljačko gospodarstvo ne čine samo obradivo
njegovo zemljište i stoka, nego je sastavni
dio tog gospodarstva i šuma. Na žalost, do
danas nije još isticana organsk a poveza
n o s| t s e li j a č k o g gospodarstva
i šume , iako bi sviest o toj povezanosti dobro
koristila radu i šumara i agronoma, odnosno
dopriniela njihovoj najužoj suradnji. Posebice
ova povezanost kod nas očituje se u načinu
našeg stočarstva, koji je velikim, najvećim
dielom upućen na šumu bilo izhranom
(paša, brst) bilo sakupljanjem listinca u svrhe
nastora stoke. No mi imademo 1 područje
krša, na kojem je ta povezanost još značajnija,
jer je to područje, koje promatramo u cjelini
predstavlja absolutno´ šumsko zemljište, ali, u
kojem se kod pojedinačnog promatranja poput
mozaika izmjenjuju površine, na kojima
je moguće poljodjelsko gospodarenje s površinama,
na kojima je moguć uzgoj jedino šume
i to sa svrhom, koliko za proizvodnju drveta
toliko (gdje kad i prvenstveno) i /adi zaštitnog
i poboljšanog djelovanja šume na susjedna
poljodjelska zemljišta i usjeve. Dakle ni
poljodjelskog rada nema bez šumara,
pa stoga zemaljsko gos podarsko
povjerenstvo u svom članstvu
pored navedenih stručnjaka treb a imat i
iiumare, i jer je ono´ bez njih krnje i ne bi
moglo u cielosti udovoljavati svojoj zadaći.


Br. 2.: Potreba nadzora nad prometom krmiva
(Dr. I. šmaljcelj) — Primjetbe k nacrtu
zakonske odredbe (F.) — Pitanje nastavnika
gospodarskih škola (Ing. M. Felja) —
Suzbijanje bolesti i štetočinja bilja i obće gospodarsko
prosvećivanje (Ing. J. Kovačević)
Uzgoj bilja i proizvodnja bilja u Njemačkoj
(izvadak iz predavanja, kojeg je Dr Nicolai sen
održao krajem prošle godine u Zagrebu).
Izbor sprežnog pluga (Dr. E. Bosanac) a u
gospodarskim viestima među inim P. iznosi


nacrte »prehranffenih konferencija«, koje su
održane u Atlantic Cityu i Hot Springsu o
dva poslieratna problema i to o proizvodnji
poljodjelskih dobara, te o klauzuli najvećeg
povlaštenja.


71