DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 7     <-- 7 -->        PDF

rade grade šumske puteve, koturače, željeznice i t. d. I kod izkorišćavanja šumskih
pauzitaka morat će se jedni posvetiti izkorišćavanju i preradi smole, dok će drugi
morati potanko proučiti obradu kamena treći opet proizvodnju opeka i t. đ., jer
nije moguće, da jedan čovjek bude stručno i potanko upućen u sve ove grane ljudske
djelatnosti. Šta više moći će se desiti slučaj, da se izkorišćavanje nekog proizvoda
razgrana u tolikoj mjeri, ili da postane tako složeno, da će ga šumarski stručnjak
moći samo u riedkim slučajevima sam voditi, t. j . onda, kada je svoje znanje
temeljito upodpunio znanjem iz drugih struka. Za takve složene slučaieve, za tvorničko
prerađivanje pojedinih proizvoda morat će se posegnuti i za stručnjacima drugih
struka.


Tako je i sa proizvodnjom opeka. Proizvodnja opeka u t. zv. poljskim pećima
nije niukoliko složeno pitanje. Svaki će šumarski stručnjak, ako se u glavnim potezima
upozna sa fizikalnim i kemičkim svojstvima glina, ako mu je poznato, kakva
svojstva mora imati dobra´ opeka, i ako se je upoznao sa načinom rada, da se
dobije opdka željene kakvoće, lako sam proizvoditi veoma dobru opeku, pogotovo
ako ima dobre majstore, a takvi se bezuvjetno moraju naći. Sa nevieštim majstorima
ne može nitko, pa ma kako veliko znanje stekao u proizvodnji opeka, proizvoditi
dobru opeku. Kod vještih maistora ograničava se rad šumarije na stručni
nadzor nad radom majstora i drugih radnika kao i na vođenje1 cielog posla. Ja štaviše
mislim, da bi šumarski stručnjak mogao urediti i ciglanu osrednje veličine,
koja prerađuje glinu strojevima i peče opeke u kružnim pećima, kada bi se,sav tome
poslu posvetio i temeljito ga proučio u teoriji i u. praksi kod naših mnogobrojnih
i velikih ciglana. A to bi bilo na svaki način potrebno, ako bi koja šumarija
razpolagala sa velikim i jakim naslagama dobre ilovače, te ako bi i drugi uvjeti za
proizvodnju opeka na veliko bili izpunjeni. kako će dolje biti izloženo.


Uglavnom ne bi trebalo izilaziti iz okvira rađa sa poljskim pećima. Svrha bi
bila, da se, gdje god je to moguće, bez velikih troškova, proizvodi za potrebe pravoužitnika
kao i ostalog seoskog pučanstva, a danas osobito za obnovu uništenih
sela, dovoljna količina dobrih opeka, i da se na taj način prištedi građevno drvo.
To bi bili povremeni pogoni, koji bi radili samo tako, dok postoji potreba na građevnom,
materijalu, i opet nanovo proradili, kad bi se ponovno pojavila potreba.
Poljske bi se peći morale što više približiti mjestu upotrebe — u toj pokretnosti i
leži prednost poljskih peći — da bi se umanjili troškovi prenosa opeka. Na taj bi
se način moglo zaposliti i više stalnih majstora i potrebnih radnika, koji bi se premještali
iz sela u selo, kako se gdje pojavi veća potreba na građevnom materijalu.
Istom kad bi se trajno pojavila veća potreba, moglo bi se preći i na podizanje stalnih
pa možda i većih ciglana, koje bi i neku izravnu korist odbacivale. Možda će
sada, kada su toliki seoski domovi porušeni i popaljeni, biti pravo vrieme, da se
proizvodi opeka u poljskim pećima, da se na mjesto starih lako zapaljivih brvnara
podignu novi, čvršći, trajniji domovi sazidani od opeka, što se seosko stanovnictvo
i u kulturnom pogledu podići.


Ne smijemo se zavaravati, da će seosko stanovnictvo lako primiti zidane domove.
Ne će, već iz prirođenog odpora protiv svih novotarija. Uza sve prednosti zidanih
kuća imaju i drvene kuće svojih dobrih strana, koje su baš seosko stanovnictvo
ne od male važnosti. Drvene se kuće podižu lako, jednostavno, brzo, sa malo
troškova. Drvo se lako obrađuje, đo njega seljani lakše i dođu — zakonitim ili
protuzakonitim putem. Osim toga je drvo materijal, koji gotovo svaki seljanin zna
sami obraditi, bez tuđe pomoći. Ono je u blizini prostranih šuma, osobito u planinskim
krajevima, i jeftinije od opeka, ako se one moraju na velike daljine ođpremati.
Drvene konstrukcije su lagane, osobito ako su napravljene od crnogoričnog drveta.
a opet su čvrste, jake i elastične, što je naročito za seoske kuće, koie su obično
napravljene bez dobrih i dubokih temelja i bez kakvog jačeg graditeljskog znanja,
od velike važnosti. Drvo je i dovolino trajno, ako je dobro zaštićeno. Naiveća mu
je mana opasnost od požara. I najviše zbog te opasnosti iztiskuiu u građevinarstvu
opeke drvo, osobito u gradovima i u malim miestima. Iz svih tih razloga naići
će opeke svagdje na manji ili veći odpor. On će se lakše svladati, ako se budu proizvodile
samo vrlo dobre opeke, ako se opeke budu davale bezplatno ili barem uz
veoma nizku cienu i ako seosko stanovnictvo bude istodobno dolazilo i do jeftinog
i dobrog vapna. Ali morat će se svladati taj odpor na svaki način, jer će drvo dobivati
sve veću i veću vrieđnost.


Treba, kako je već iztaknuto, početi sa malim. Ako se tko ozbilino i sa čvrstom
voljom bude bacio na proizvodnju opeka u poljskim pećima, poniet će ga sam


5