DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 44     <-- 44 -->        PDF

tvornica prema ovoj zakonskoj odredbi osigurava
se i vlastita proizvodnja svih proizvoda,
kojim služi celuloza kao izhodišnje tvorivo,
a u prvom redu papira, što će povoljno djelovati
i na bilancu hrvatske vanjske trgovine.


Iza toga prikazao je predsjednik Ing. A.
Abramović pitanje osnutka posebnog odbora
za proučavanje problema preradbe i prometa
drvom, ali je nakon kraće debate donošenje
konačne odluke odgođeno za kasnije.


II.
Družtveni tajnik u svom izvještaju
iznio je:


1. Pobudom gospodina ministra prof. Dr.
Ing. Josipa B a 1 e n a ministarstvo šumarstva
i rudarstva nastojat će u okviru mogućnosti
obskrbiti ogrievom i živenim namirnicama najpotrebnije
šumarske umirovljenike i njihove
udove. U ovoj akciji surađuje i šumarsko
družtvo, što sjednica uzima odobrenjem
na znanje i preporukom, da
se i u buduće podpomogne ova akcija za pomoć
najpotrebnijima u današnjim težkim vremenima.
2. a) Kako »Hrvatski šumarski
list « tokom ove godine mora izlaziti u obsegu
od prosječno 32 stranice mjesečno, a
kako je poštanska odprema neredovita, to bi
povoljnije bilo, da izlazi u pravilu kao dvobroj.
Time bi se ujedno postigla i ušteda po primjerku
oko 5.000 Kuna, koliko iznosi trošak
omota i poštarine. Sjednica zaključuje,
da se ovaj priedlog usvaja i odobrava se izdavanje
»Hrvatskog šumarskog lista« na način,
koji će najbolje odgovarati današnjim prilikama.
b) U današnje vrieme dolazi sve više do
upotrebe domaća pogonska goriva,
ali nema do sada pogodnog mjesta ni načina
za upućivanje zainteresiranih za stručan rad
s domaćim pogonskim gorivima. Kako između
domaćih pogonskih goriva na prvom mjestu
dolazi drvo odnosno drvni ugalj, to je na tom
pitanju i šumarstvo. Taj interes šumarstva
dvostruk je: zbog upotrebe drveta u ovom pogonu,
te zbog upotrebe drveta u vlastitim pogonima.
Iz toga" razloga bilo bi dobro, da se u
»Šumarskom listu« stavi na razpolaganje
prostor za gradivo iz područja upotrebe domaćih
pogonskih goriva, te da ova suradnja
donosi u sporazumu s pomenutom središnjicom
za domaća pogonska goriva. Članke i viesti iz
ovog područja bilo bi nadalje dobro, da se izdaju
kao posebni otisci sa svrhom, da se omogući
nabava po zainteresiranima. Sjednica s
odobrenjem prihvać a izvještaj.


c) Sa strane kluba šumara u Banja Luci za
skupštinu, koja je bila´ zakazana za prošlu jesen,
priredila je razpravu o prilikama
šumarstva na području Bosne.
Kako se skupština nije održala, želi klub, da
bi se taj material tiskao u »Hrvatskom šumarskom
listu«, te je zatražio mišljenje (broj 863
1943). Na ovo je odgovoreno, da se priedlog u
načelu prihvaća, ali da se odluka o tiskanju
pojedinog priloga može odlučiti tek nakon što
prispiju rukopisi. — Izvještaj se prim a s
odobrenjem na znanje.


III.
Družtveni blagajnik predložio je
ovaj izvještaj:
U blagajni nalazi se gotovog novca Kn


70.422.47. Pripis kamata nije još obavljen, pa
se radi toga za efekte ne može izkazati stanje,
a posljednje stanje izkazano je kod zadnje
sjednice, koja je održana dne 15. studenoga
1943.


Družtvo je primilo u mjesecu prosincu 1943.
pripomoć od predsjedničtva vlade Kn 50.000,
a od Ministarstva šumarstva i rudarstva Kn


30.000. Zahvalnice za primljene pripomoći odaslane
su pod brojem 893 i 894-1943.
Iz pripomoćne Kereškenjijeve zaklade podieljena
je pripomoć moliteljicama: udovi Mili
Gürtler. Kubović Ani. Franjici Kern (pod brojem
828, 846, 853-1943.) svakoj po 2.000 Kn—
ukupno 6.000 Kn.


Ista zaklada primila je svotu od 1.200 Kn,
koju svotu su sakupili šumarski činovnici u
Bjelovaru na mjesto vienca na odar
pokojnog kolege Ing. Nikole
Brkljačića, a koju je svotu poslao Ing.
Nikola žiromski (br. 878-1943.).


Predlažem, da se za osiguranje pismohrane
prozori, njih 5, koji se nalaze do ulice i trga,
oblože daskama, a tako isto i jedan prozor od
drvarnice, koji je neposredno do skloništa.


Izvještaj se prima odobrenjem na znanje i
zaključuje , da se troškovi osiguranja prozora
pismohrane podmire iz sredstava izvan
proračuna za god. 1944. t. j . iz družtvene go


Umro: Ing. Nikola B r k 1 j a č i ć, upravi


tovine.
IV.
Promjene u članstvu: .
Za redovite članove primaju se: Dr.
pan Landikušić , Zagreb;
Za izvanrednog: Đuro Rajkovlć ,
nadoficijal u m., Zagreb;
Za podmladak: Kiril Matrakov ,
forest, Zagreb.
Stješum.
stud,


telj šumarije, Sv. Ivan žabno.


V.
U možebitnostima izabrani su Ing. I. Godek
i Ing. P. Ostojić za ovjeru zapisnika sjednice
od 15. studenoga 1943. godine.


Nakon toga odbornik Ing. M. M a r k i ć
predlaže, da se pristupi tiskanju Hrvat skog
šumarskog priručnika. Do
sada je dovršeno blizu polovice materiala, pa
smatra, da bi se tiskanje moglo svršiti prema
završetku materiala. Nakon razprave z aključuje
se:


1. Tiskanje Hrvatskog šumarskog priručnika
neka se vrši postepeno, te se prema tome
može odmah pristupiti predaji rukopisa i tiskanja
arka po arka; —
2. konačna redakcija rukopisa povjerava se
Ing. Mihovilu Markiću, te se u tisak mogu dati
oni rukopisi, koji su po njemu podpisanl; —
3. prema potrebi rukopis može se povjeriti
na jezičnu korekturu jednom hrvatskom filologu,
kojeg se za taj posao imaa novčano odštetiti
; —
4. visina naknade određuje se sa 5.000 (pet
tisuća) komada;
5. izbor tiskare neka se izvrši u duhu zaključka
sjednice upravnog odbora od 15. studenoga
t. j . između Narodne tiskare, tiskare
Albrecht i Državne tiskare t. j . koja će prvenstveno
slova koja najbolje odgovaraju
koja će preuzeti najveće jamstvo, da će posao
u redu izvršiti.
Kako je time bio dnevni red izcrpljen predsjednik
zaključuje sjednicu u 19 sati.


Tajnik: Predsjednik:


Ing. O. Piškorić, Ing. A. Abramović,


V. r. V. r.
42