DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 42     <-- 42 -->        PDF

toga promatranja, živa priroda, zaokupio bi ga
toliko, da je sve drugo pred tim izčezavalo,
dok ne bi stvorio jasnu sliku, pa, kada bi tumačio
svoja opažanja, rieči su tekle polahko,
bilo ih je malo, ali svaka je vriedila mnogo,
dajuć sažet i precizan prikaz onoga, što je on
dugo i pažljivo motrio, upoznao i uzročno povezao.
Jezik mu je liep, biran, narodni, neobično
je slikovit, pa ima veliku sugestivnu moć
pa čitalac gleda i osjeća sa piscem.


Pisao je mnogo> i u raznim listovima, pa
ne bilo lahko sastaviti i prikazati taj njegov
obsežni rad, koji je najobilniji u području lova.
što je prikazao, bilo je najvećim dielom izvorno,
plod bogatoga, obsežnoga i dugoga izkustva
i na tome području, mislim, da obzirom na
lovne prilike ovih zemalja nema premca.


Posebno treba iztaknuti monografiju »Divokoza
«, u kojoj je ova naša plemenita divljač
prikazana na način, koji zadivljuje, jer se opažanja
iz života ovih plahih stanovnika naših
najviših kršnih vrleti neobično teško prikupljaju.
Poznato mi je, da još dva takva rada čekaju
na objelodanjenje: jedan o vucima, a drugi
o divljim svinjama. Daj Bože, da su dovršeni,
pa da i oni ugledaju svietlo svieta.


Knežević je u velikom obsegu stručno sudjelovao
pri organizaciji Savezne lovačke izložbe
u Sarajevu, koja je predhodila zagrebačkoj
i- Medjunarodnoj lovačkoj izložbi u Berlinu.
Ova je izložba pobudila pažnju daleko izvan
područja sarajevskoga saveza i poslužila
je sakupljanju dragocjenoga materijala. Sam
je tu izložio i ostavio iza sebe zbirku lovačkih
trofeja osobite vriednosti. Mora se požaliti, da
nije suradjivao i u sarajevskom Lovačkom listu.
Iza osnutka Nezavisne Države Hrvatske
bio´ je neko vrieme i povjerenik ondašnjega lovačkog
saveza.


Na području šumarstva bio je osobito cienjen
kao vrlo dobar stručnjak u izkorišćavanju
đrveta. Dug niz godina radio je na tome području
i upoznao je predmet u tančine ne samo
kao upravni državni činovnik, nego i kao
suradnik jednoga naših najvećih veleobrtnih
poduzeća, pa je slovio kao vrlo dobar praktičar
i organizator na tome području.


U drugome nizu godina promienio je mnogo
predpostavljenih, ali su se u pogledu ocjene


njegovoga rađa svi složili i prikazali ga uviek
kao jako revnoga i pouzdanoga, vrlo sposobnoga
i energičnoga te neobično marljivoga
stručnjaka, koji razpolaže obsežnim, solidnim,
teoreticnim i praktičnim znanjem i vrši svoju
službu na najveće zadovoljstvo.


Milan Knežević


U javnome i posebničkom životu uživao je
naklonost užih i širih slojeva, bio je čovjek jakoga
značaja, a prije svega Hrvat. Kao takav
pozdravio je iz dna duše ostvarenje stoljetnoga
sna: osnutak Nezavisne Države Hrvatske.


Naučan na stalan rad, nije se ni nakon
umirovljenja odao zasluženome odmoru, pa ga
je nenadano smrt zatekla u radu kao upravitelja
pogona »Našičke« d. d. u Zavidovićema i
presjekla je nit mnogih već zasnovanih, a ne
dovršenih radova.


Odajući mu zasluženo priznanje kao čovjeku
i radniku, uvjereni smo, da će mu drugovi
sačuvati svietlu uspomenu!


Dragutin Veseli


ING. NIKOLA BRKLJAČIĆ


16. studenog 1943. umro je nakon duljeg bolovanja
Ing. Nikola Brkljač i ć, upravitelj
šumarije u Sv. Ivanu žabno. Pokojnik je rođen
25. studenog 1908. god. u Gospiću, gdje je
polazio i škole, a šumarstvo je svršio 1935. god.
u Zagrebu. Nakon svršenih studija bio je preko
godinu dana namješten kao šumarski volonter
kod grada, Varaždina, a prvo1 imenovanje dobio
je 1938. god. u rodnoj mu Lici kod šumarije
otočke imovne obćine u Korenici. Nakon kraćeg
vremena bio je premješten u Sv. Ivan
žabno, gdje je služio sve do svoje smrti. U
službi je pokazivao veliku revnost, te je sa
mnogo mara i nastojao očuvati i podići povjerene
mu šume. Nemilosrdna smrt prekinula je
iznenada sva njegova nastojanja, i tako otela
šumarskoj struci vriednog radnika, a nama dobrog
drugua.


Pokojnik ostavlja iza sebe udovicu i dvoje
dječice, sa kojima učestvujemo u njihovoj dubokoj
tuzi.


Nikoli Brkljačiću neka je trajan
spomen i lahka zemljica!


Ing. Nikola žiromski


ZAPISNIK
sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtva u Zagrebu, održane dne 15. I. siečnja
1944.


" Ovoj sjednici, sazvanoj pozivom družtvenog
predsjednika pod br. 88S. 1943., a održanoj u
Zagrebu u družtvenim prostorijama prisustvovali
su: Ing. Ante. A b r a m o v i ć, predsjednik;
Ing. Petar O s t o j i ć, podpredsjednik; Ing.
Oskar Piškorić, tajnik; Oskar D r e m i 1,
blagajnik; te odbornici inžinjeri: Ivan G o d e k,
Mihovil M a r k i ć, Stjepan š k o p a c, dok su


odbornici Ing. Maks Fische r i Ing. Josip
Joz i ć, poslali pismena obavještenja za zastupanje.
Urednik Dr. Josip B a 1 e n, kao i odbornik
Ing. Milan Rosandić izpričali su se zaposlenošću,
a odbornik Ing. Krešimir K a t i ć,
bclešću, dok je odsutnost ostalim odbornicima
izpričana zbog izvanrednih prilika.


Rad sjŽdnice odvijao se kako sliedi:


40