DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 40     <-- 40 -->        PDF

§ 32. — Ako je mjesto glavnog ravnatelja
pojedinog glavnog ravnateljstva Ministarstva
šumarstva i rudarstva izpražnjeno, odnosno dok
se na temelju propisa § 35. zakonske odredbe
od 9. listopada 1942. broj CCLXXVIII-2402-Z1942.
o državnoj vladi Nezavisne Države Hrvatske
ne propišu prava i dužnosti glavnih ravnatelja,
pročelnici odjela, nadstojnici odsjeka
ustanova Ministarstva šumarstva i rudarstva
podređeni su izravno ministru šumarstva i ru


đarstva, koji u takvim slučajevima vrši svu
vlast, koja pripada ministru.
§ 33. — Ova naredba zadobiva pravnu moć
dan za proglašenja u Narodnim novinama.


s


Ministar šumarstva i rudarstva:
Dr. Ing. Josip Balen, v. r.


(Broj: 156-D.V.-1944)


(Narodne novine br. 21. od 27. I. 1944.)


NAREDBA
Ministarstva šumarstva i rudarstva od 30. prosinca 1943. broj 27.170-Š-1943 o nadopuni »uredbe
o prinadleznostima u naravi šumarskog stručnog osoblja kod uprave državnih šuma« broj
19.913-1933


Na temelju § 53. toč. 3. zakona o šumama
i § 48. toč. 7. zakona o državnom proračunu
za god. 1932.33. izđajem ovu naredbu:


i 1.
Iza stavke četvrte člana 1. dodaju se nove
stavke koje glase:


Ako službenik bude đodieljen na rad izvan
mjesta stalnog službovanja ili premješten, a
ne bude mu bez njegove krivnje u određenom
roku ogrjev izdan, izdat će mu se ogrjev naknadno
u mjestu, u koje je đodieljen na rad
odnosno u koje je premješten, ako mu to odobri
ministar šumarstva i rudarstva.


U slučaju, da službenikova obitelj uslied izvanrednih
prilika ne živi u mjestu boravišta
službenika, mogu se drva po odobrenju ministra
šumarstva i rudarstva izdati u mjestu boravišta
službsnikove obitelji.


§ 2.
Ova naredba zadobiva pravnu moć dan iza
proglašenja u Narodnim novinama.
U Zagrebu, dne 30. prosinca 1943.
Ministar šumarstva i rudarstva:


Prof. Dr. Ing. Josip Balen v. r.


Broj: 2931-D. V.-1943.
(Narodne novine br. 14. od 19. siečnja 1944.)


NADLEŽNOST U VRŠENJU NADZORA NAD UPRAVOM ZEMLJIŠTNIH ZAJEDNICA


Ministar narodnog gospodarstva prof. Dr.
Ing. Josip B a 1 e n dne 30. rujna 1942. pod br.
21.584.-Š-43. izdao je u pogledu vršenj a
nadzora nad upravom zemljištnih
zajednica ovo rješenje:


»Povodom sukoba nadležnosti, koji je nastao
u pogledu vršenja nadzora nad upravom
u zemljištnim zajednicama između zemljištnopravnog
odjela glavnog ravnateljstva za poljodjelstvo
i glavnog ravnateljstva za šumarstvo


ODREĐUJEM
temeljem ustanova §-a 50. zakona o uređenju
zemljištnih zajednica od 25. travnja 1894. go-


dine da do donošenja naredbe o unut. uređenju
ministarstva narodnog gospodarstva vrši nadzor
nad upravom onih zemljištnih zajednica,
koje posjeduju šume, glavno ravnateljstvo za
šumarstvo, a nad zemljištnim zajednicama,
koje nemaju šuma, glavno ravnateljstvo za
poljodjelstvo.


Ujedno određujem da se prema tomu načelu
razgraniči nadležnost ovih dvaju ravnateljstava
u naredbi o unut. uređenju ministarstva
narodnog gospodarstva.


Ovo riešenje izvršiti te o njem obaviestiti
glavno ravnateljstvo za poljodjelstvo i glavno
ravnateljstvo za šumarstvo.«


TUMAČENJE NAREDBE O IZVOZNICAMA BROJ 8545.—V 1940.


Ministarstvo šumarstva i rudarstva pod br.
31.668.—Š—43. dne 25. siečnja 1944. godine o
Naredbi O´ izvoznicima na drvo i ostale šumske
proizvode, koju je propisala bivša Banska vlast
banovine Hrvatske pod br. 8545.—V—1940. izdalo
je ovo! tumačenje:


»Povodom upita jedne kotarske oblasti daje
se za područje bivše Bosne i Hercegovine sliedeće
tumačenje naredbe o izdavanju izvoznica
za drvo i ostale drvne proizvode, što ju je izdala
bivša banovina Hrvatska pod br. 8545.—V
—40. dana 5. lipnja 1940. godine.


Odredbom ministra šuma i rudnika br. 424.
—Zp—1941. od 17. lipnja 1941. izmjenjena je
djelomično ta naredba, pa su napose izmienjeni
nazivi pojedinih oblasti tako da mjesto banovine
Hrvatske treba staviti Nezavisna Država
Hrvatska.


Nasljedno tome prema odredbi 61. 36 temeljne
naredbe stavljene su izvan kriepostl sve do


tada izašle naredbe o izvoznicama za drvo i
drvne proizvode, koje su bile izdane za područje
sadanje Nezavisne Države Hrvatske.


Tako je izmjena naredbe stupila na snagu
danom objave u Narodnim Novinama t. j . 24.
lipnja 1941. te su tim danom prestale vriediti
sve naredbe o izvoznicama, koje su vriedile u
pojedinim banovinama i izdane po njima ili po
šumarskim odsjecima. Tako je bivša vrbaska
banovina imala uredbu br. 378. iz 1938. te br.


492. iz 1940., a šumarski odsjek te banovine
uredbu br. 268.—1941.
Ovim se razpisuje, da su sve te uredbe pojedinih
banovina prestale vriediti, pa je jedino
mjerodavna i kao temelj svih šumarsko-redarstvenih
mjera za promet drvom i drvnim proizvodima
na području ciele naše države služi
naredba br. 8545—V—1940. sa izmjenom broj
424.—Zp—1941., kojih se imadu sve oblasti i
ustanove strogo držati.«


38