DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 39     <-- 39 -->        PDF

§ 21. — Obći odjel Glavnog ravnateljstva za
rudarstvo dieli se na ove odsjeke, i to na:


1. upravni odsjek,
2. odsjek za pravna pitanja i
3. nadzorni odsjek.
§ 22. — Obćem odjelu iz § 21. spadaju napose
slieđeći poslovi:


1. Upravnom odsjeku: cjelokupno unutarnje
poslovanje Glavnog ravnateljstva; za rudarstvo
(administracija); poslovi, koji se odnose
na osobna i službovna pitanja službenika Glavnog
ravnateljstva za rudarstvo! i područnih mu
oblasti, ureda, zavoda i ustanova; konačna
izradba nacrta zakonskih odredaba odnosno
osnova naredaba, propisnika, načelnih rješitaba
i okružnica, koje se odnose na poslove iz
djelokruga Glavnog ravnateljstva za rudarstvo;
izdavanje prava iztraživanja i povlastica za tekuće
i plinske bitumene; rudarska brojitba;
kao i oni poslovi iz djelokruga Glavnog ravnateljstva
za rudarstvo, koji prema svojoj naravi
ne spadaju u bilo koji drugi odsjek.
2. Odsjek za pravna pitanja: davanje mišljenja
i uputa u pravnim pitanjima iz djelokruga
Glavnog ravnateljstva za rudarstvo;
suradnja s drugim odjelima pri sastavljanju
nacrta za ugovore ili druge pravne izprave;
rješavanje u drugoj molbi predmeta riešenih
od prvomolbenih rudarskih oblasti; nadzor nad
sklapanjem i provedbom pravnih poslova rudarskih
oblasti, ustanova i poduzeća, podređenih
Glavnom ravnateljstvu za rudarstvo; očeviđnost
svih zakupnih ugovora, kojima se daju u
zakup državni tereni.
3. Nadzornom odsjeku: nadzor i briga nad
nastava i stručni tečajevi na rudnicima; vrhovni
tehnički i rudarsko-ređarstveni nadzor
nad svim rudarskim i talioničkim poduzećima;
sigurnost i zaštita rudarskog osoblja, imovine
i rudnog blaga rudarskih poduzeća, vlastnika
zemljišta i javnih probitaka; odobravanje zaštitnih
okoliša rudnim i ljekovitim vrelima; dozvole
za ovlasti rudarskih, ruđarsko-mjeračkih
i talioničkih inženjera; rudarska srednja i niža
nastava i stručni tečajevi na rudnicima; vrhovni
nadzor nad bratinskim blagajnama;
družtvovna i zdravstvena zaštita rudarskog
osoblja.
§ 23". — Odjel za državno rudarstvo i talioničarstvo
dieli se na dva odsjeka, i to na:


1. Odsjek za državna rudarska i talionička
poduzeća i
2. Odsjek za nabave.
§ 24. — Odjelu za državno rudarstvo i talioničarstvo
spadaju napose slieđeći poslovi:


1. Odsjeku za državnu rudarska i talionička
poduzeća: vrhovna uprava i tehnički nadzor
nad radom državnih rudarskih poduzeća,
državnih rudarskih solana i talionica, kao i
nadzor nad iztražnim radovima za račun države;
zastupanje probitaka države u rudarskim
družtvima i poduzećima, gdje se država pojavljuje
kao vlastnik ili suvlastnik u bilo kojem
obliku; nadzor nad računsko-gospodarskim poslovanjem
tih poduzeća; sva pitanja u svezi s
radnim ugovorom poduzeća i radnika zaposlenih
na državnim rudarskim i talioničkim poduzećima
i solanama.
2. Odsjeku za nabave: nabave prometnog,
građevnog i drugog tvoriva, strojeva, strojnih
uređaja, građevina i naprava za potrebe državnih
rudnika, talionica, solana i rudarskih iztraživanja.
§ 25. — Odsjeku računovodstva i blagajne
iz § 20. napose spada: Obća računska služba;


računsko-gospođarsko poslovanje Glavnog ravnateljstva
za rudarstvo i područnih poduzeća,
oblasti, ureda, zavoda i ustanova; obračunavanje
s državnom riznicom; prikupljanje višaka
od područnih ustanova, kao i prihoda od rudarskih
pristojbi; sastavljanje proračuna Glavnog
ravnateljstva za rudarstvo i područnih poduzeća,
oblasti, ureda, zavoda i ustanova, te svi poslovi
oko izvršenja proračuna; izplate osobnih
i stvarnih izdataka Glavnog ravnateljstva za
rudarstvo i doznake novčanih naklada područnim
poduzećima, oblastima, uredima, zavodima;
uprava zakladama i fondovima za rudarstvo.


§ 26. — Zavodu za izpitivanje rudarskih
proizvoda, ukoliko posebnim zakonskim propisom
nije drugo propisano, spada napose: laboratorijsko
i praktično izpitivanje svega čvrstog
tekućeg i plinskog goriva, ruda, koristnog kamenja
te rietkih zemalja, kao i njihovih prerađevina;
praktično-laboratorijsko izpitivanje
svih tvari, koje su potrebne za pogon rudarskih
i metalurgijskih veleobrta ili koje u pogonu
nastaju; stručne upute za izkorišćivanje i upotrebu
tvari; vršenje opažanja o praktičnoj primjeni
laboratorijskih pokusa u veleobrtu.


§ 27. — Zavodu za iztraživanje zemlje, ukoliko
posebnim zakonskim propisom nije drugo
propisano, napose spada: proučavanje koristnih
ruđišta i mineralnih ležišta; prieđlozi za vršenje
rudarskih iztražnih radova, bušenja i daljnjih
geofizičkih istraživanja; izradba karata rudnog
blaga Nezavisne Države Hrvatske; stvaranje
arhiva svih koristnih rudišta, mineralnih
ležišta, pojava zemnog ulja i plina, koristnog
kamenja i rietkih zemalja i stvaranje zbirke
ruda, minerala, kamenja i koristnih zemalja.


§ 28. — Uredu za razpodjelu rudarskih proizvoda,
ukoliko posebnim zakonskim propisima
nije drugo propisano, napose spada: očevidnost
proizvodnje rudarskih proizvoda (ugljen, koks
i ruda) državnih i posebničkih rudarskih poduzeća,
kao i očevidnost potrošača rudarskih proizvoda;
razpodjela rudarskih proizvoda.


§ 29. — Uredu za prodaju državnih rudarskih
i kovinarskih proizvoda, ukoliko posebnim zakonskim
propisom nije drugo propisano, napose
spada: prodaja svih rudarskih i kovinarskih
proizvoda iz državnih rudnika i talionica; očevidnost
tih proizvoda, kao i očevidnost potrošača.


. § 30. — Ustanove iz §§ 26., 27., 28. i 29. stoje
izravno pod nadzorom glavnog ravnatelja
Glavnog ravnateljstva za rudarstvo.


§ 31. — Odjeli Glavnog ravnateljstva, za rudarstvo,
odsjek računovodstva i blagajne, Zavod
za izpitivanje rudarskih i kovinarskih proizvoda,
Zavod za iztraživanje zemlje, Ured za
razpodjelu rudarkih proizvoda i Ured za prodaju
državnih rudarskih . kovinarskih proizvoda
imaju u pravilu zajednički pomoćni ured, u
koji spada: uručbeni zapisnik, priepis, odpravničtvo´
i pismohrana. Pomoćni ured posluje prema
propisima obćeg poslovnog reda.


Spisi Glavnog ravnateljstva za rudarstvo uz
oznaku »R« dobivaju i oznaku pojedinog odjela,
odnosno odsjeka računovodstva i blagajne
i to: obći odjel oznaku »I«, odjel za državno
rudarstvo i talioničarstvo oznaku »II«, odsjek
računovodstva i blagajne oznaku »III«. Ured
za razpodjelu rudarskih proizvoda, kao i ured
za prodaju državnih rudarskih i kovinarskih
proizvoda izpod nadpisa »Glavnog ravnateljstva
za rudarstvo« nose i svoje ime, a uz broj
uručbenog zapisnika samo oznaku »R«.


37 ,