DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 38     <-- 38 -->        PDF

naučna iztraživanja iz područja lovstva; organizacija
lovstva i lovaca u državi;


b) vrhovna uprava i nadzor nad državnim
i reprezentativnim lovištima, organizacija lovnih
uprava, lovno osoblje;


c) vrhovni nadzor nad upravom i gospodarenjem
ribarstva u pastrvskim vodama.
§ 16. — Odjel za promicanje šumarstva die11
se na tri odsjeka, 1 to) na:


1. brojitbeni odsjek,
2. odsjek za uporabu i promet drvom 1 na
3. odsjek za šumarsko zakonodavstvo i prosvjećivanje.
§ 17. — Odsjeku za promicanje šumarstva
spadaju napose sliedeći poslovi:


1. Brojitbenom odsjeku: obća pitanja šumske
brojitbe; brojitba šuma, proizvodnje i potrošnje
glavnih i nuzgrednih šumskih proizvo-
da, katastar pilana i šumsko-državnog veleobrta;
očevidnost kretanja šumskih proizvoda u
zemlji 1 sređivanje podataka o izvozu i uvozu;
obradba i objavljivanje svih brojitbenih podataka
šumskog prirada; uzklađivanje rada na
brojitbi u Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo;
suradnja s ostalim ministarstvima i ustanovama
za ustrojstvo brojitbene službe.
2. Odsjeku za uporabu i promet drvom: u
suradnji sa zanimanim ministarstvima promet,
veleobrt i trgovina šumskim proizvodima; promicanje
probitaka šumske trgovine i veleobrta
te uzklađivanje njihovo s načelima dobrog
dobrog šumskog gospodarstva; šumsko-veleobbrtni
program; briga oko prilagođivanja
proizvodnje 1 prerade šumskih proizvoda zahtjevima
tržišta; suradnja s nadležnim ministarstvima
u pitanjima unutarnje trgovine
šumskim proizvodima, izvoza i uvoza, trgovinske,
carinske, prometne i plaćevne politike u
odnosu na šumske proizvode; dozvole za podizanje
poduzeća prema § 88. zakona O´ šumama;
nadzor nad šumsko-veleobrtnim poduzećima u
šumsko-tehničkom pogledu; briga oko uređenja
drvnog tržišta u zemlji i suradnja s inozemnim
ustanovama na tom pitanju; šumarska
pređstavničtva u inozemstvu; osiguranje sirovina
za šumski veleobrt; Središnjica za ogrjev;
uzkladbeni odbor Ministarstva šumarstva i rudarstva,
kao i ostale ustanove, postrojene za
uređenje prometa drvom u zemlji; normalizacija
na polju šumskog prirada.
3. Odsjeku za šumarsko zakonodavstvo i
prosvjećivanje:
,a) obća pitanja šumsko-priradne politike;
proučavanje i prikupljanje podataka za izradbu
smjernica šumsko-priradne politike; proučavanje
pitanja i šumsko-priradne politike,
koja nisu obuhvaćena djelovanjem drugih odjela
i odsjeka, kao na pr. pitanja servituta,
agrarne reforme, oporezovanja i osiguranja
šuma, šumskog kredita; unapređenje šumskog
gospodarstva kod malog šumskog posjeda;
šumsko´ zađrugarstvo;


b) priprema građe za šumarsko zakonodavstvo;
izradba nacrta zakonskih odredaba, odnosno
osnova naredaba 1 drugih obćeobvezatnih
propisa, koji se odnose na šumski prirad;
uzklađba rada ostalih odjela i odsjeka Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo, kao i suradnja s
drugim ministarstvima i ustanovama na polju
šumarskog zakonodavstva;


c) obće prosvjetljivanje o šumarstvu; šumarski
muzeji, izložbe, družtva i kongresi; međunarodne
veze i veza s Međunarodnom središnjicom
za šumarstvo; šumarska viša nastava,
praktički izpiti i stipendije; racionalizacija rađa
u šumskom prirađu; Državni zavod za šumarska
iztraživanja i pokuse.


.
§ 18. Odsjek računovodstva i blagajne podređen
je izravno glavnom ravnatelju Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo.


Ovom odsjeku napose spada:


a) obća računarska služba, kao: suradnja
kod Izradbe priedloga proračuna .Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo; razpored i razdioba
odobrenih navjera prema priedlozima odnosnih
odjela; izrada priedloga za prienos navjera;
obračunavanje s ministarstvom državne riznice
i podnašanje potrebnih izvještaja ovoj, predaja
višaka prihoda ministarstvu državne riznice;
obradba i predlagan je priedloga proračuna
te izvršivanje proračuna za zaklade (fondove)
iz djelokruga Glavnog ravnateljstva za šumarstvo;
sabiranje podataka za izračunavanje
obće šumsko-gospodarske koristi i rentabiliteta
pojedinih grana poslovanja, i sva računskoknjigovodstvena
služba s bilanciranjem;


b) očevidnost o imovini državnog šumskog
erara, kao: očevidnost nad imovinom i poslovanjem
cjelokupnog šumskog gospodarstva,
uključivši ovamo državna šumska poduzeća,
te zaklade (fondove), očevidnost nad udjelom
i pripadajućim prihodima državnog šumskog
erara u državnim šumsko-priradnim poduzećima,
u kojima je država zanimana; očevidnost


o gotovini kod svih područnih ustanova, obskrba
ovih gotovinom, potrebnom za njihovo nesmetano
poslovanje; preuzimanje višaka prikupljenog
novca kod područnih ustanova preko
visine potrebne za redovite Izplate;
c) nadzorna računarska služba, kao: izdavanje
uputa i rješenja, koja se odnose na računsko-
gospodarsko poslovanje područnih ustanova,
nadzor nad radom računovodstava i blagajna,
oblasti i ustanova podređenih Glavnom
ravnateljstvu za šumarstvo; pregled bilanca
državnih šumskih poduzeća, ukoliko to nije
stavljeno u dužnost nadzornim odborima kod
ovih, te predlaganje svih bilanca i zaključnih
računa šumskog gospodarstva ,na odobrenje
glavnom ravnatelju Glavnog ravnateljstva za
šumarstvo;


d) pomoćna računska služba, kao: obrađivanje
i1 izplata svih izdataka, koji se odnose na
Ured ministra šumarstva i rudarstva i na
Glavno ravnateljstvo za šumarstvo, naplata
prihoda Glavnog ravnateljstva za šumarstvo i
vođenje ekonomata kod Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo.


§ 19. — Svi odjeli Glavnog ravnateljstva za
šumarstvo i odsjek računovodstva i blagajne
imaju zajednički pomoćni ured, kojem spada:
uručbeni zapisnik, priepis, odpravničtvo i pismohrana.
Pomoćni ured posluje prema propisima
obćeg poslovnog reda.


Spisi Glavnog ravnateljstva označuju se posebnom
oznakom »š« i oznakom odjela, odnosno
odsjeka računovđstva i blagajne, i to tako,
da se spisi, koji spadaju obćem odjelu, označuju
oznakom: »Š—I«; odjelu za uzgoj i uređivanje
šuma oznakom »Š—II«; gospodarskom
odjelu oznakom »š—III«;, odjelu za promicanje
šumarstva oznakom »š—IV«, a odsjeku računovodstva
i blagajne oznakom: »š—V«.


Središnjica za ogrjev vodi posebni uručbeni
zapisnik, priepis, odpravničtvo i pismohranu.
Spisi središnjice iza nadpisa ministarstva i
glavnog ravnateljstva nose i nadpis: »Središnjica
za ogrjev«.


§ 20. — Glavno ravnateljstvo za rudarstvo
điell se na dva odjela, i na odsjek računovodstva
i blagajne. Odjeli jesu:


1. obći odjel 1
2. odjel za državno rudarstvo i talioničarstvo.