DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 37     <-- 37 -->        PDF

odštetni cjenici; davanje ovlasti šumarskim inženjerima
prema propisima o ovlaštenim inženjerima;
niža i srednja šumarska nastava,
šumarski i lugarski tečajevi; šumarski i lugarski
izpiti; očevidnost planinskih pašnjaka.


2. Osobnom odsjeku: svi poslovi, koji se odnose
na osobna i službovna pitanja službenika
šumarske službe u službi kod Ministarstva šumarstva
i rudarstva i područnih oblasti i ustanova.
3. Odsjeku za pravna pitanja: konačna izradba
nacrta odnosno osnova obceobvezatnih
pravnih propisa iz djelokruga Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo, čuvanje izprava i očevidnost
o njima; davanje mišljenja o svim pravnim
pitanjima, koja se odnose na poslove) iz djelokruga
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo; suradnja
kod izradbe ugovora o pravnim poslovima,
koje u ime države ili za državu sklapa
Glavno ravnateljstvo za šumarstvo, te nadzor
nad izvršenjem takvih poslova, ukoliko njihovo
izvršenje spada Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo
odnosno njemu podređenim oblastima,
uredima, zavodima ili ustanovama.
§ 12. — Odjel za uzgoj i uređivanje šuma
dieli se na! tri odsjeka, i to na:


1. odsjek za pošumljivanje krša i zaštitu
prirode,
2. odsjek za rediteljstvo i
3. odsjek za građevine.
§ 13. — Odjelu za uzgoj i uređivanje šuma
spadaju napose sliedeći poslovi:


1. Odsjeku za pošumljivanje krša i zaštitu
prirode: pošumljivanje krša, živih piesaka i vriština;
u sporazumu sa zanimanim- ministarstvima
rješavanje đružtvovnih, gospodarskih, vlastničkih
pitanja te diobe zemljišta na kršu, ukoliko
su ovi poslovi u vezi s pošumljivanjem krša;
izpitivanje i odobravanje gospodarskih
osnova, kao i svih ostalih osnova, koje se odnose
na propise zakona o šumama, a sve to
ukoliko su u vezi s pošumljivanjem krša; nadzor
nad rukovanjem zakladom (fondom) za pošumljivanje;
nadzor nad proizvodnjom te diobom
sadnica i sjemenja potrebnih za ta pošumljivanja;
briga oko podizanja šumskih pojasa
radi unapređenja i zaštite poljodjelskih zemljišta,
oko zaštite i čuvanja prirodnih spomenika,
ljepota i narodnih perivoja, odnosno oko podizanja,
čuvanja i uređenja šumskih nasada u okolici
lječilišta, izletišta i inih mjesta u vezi s
putničarstvom; briga oko održavanja svih
šumskih nasada, puteva, staza i napajališta na
kršu.
2. Odsjeku za rediteljstvo: vrhovni nadzor,
očevidnost i odlučivanje, ukoliko ovo potonje
prema postojećim propisima spada u djelokrug
Ministarstva šumarstva i rudarstva:
a) u predmetima uređivanja šuma, a napose
predmeta, koji se odnose na: uređajne osnove,
drvosječne i uzgojne priedloge; procjenu šuma
i šumskog zemljišta; sastav mjestnih skrižaljaka
drvnih gromada; dodjeljivanje relativnog
šumskog zemljišta u svezi zakonskih propisa o
kolonizaciji;


b) u poslovima pošumljivanja redovitih sječina
i čistina, starih sječina i paljevina, kao i
opustošenih fdevastiranih) i ogoljenih površina
u sastavu pojedinih šumskih područja; osnivanje
i uzdržavanje trušnjača i šumskih vrtova
za ova pošumljivanja;


c) u poslovima poboljšne šumskog tla, a napose
osnove za odvodnjivanja, za okruživanja i
komasiranja šumskih površina, osim onih na
kršu.


8. Odsjeku za građevine:
a) vodstvo i nadzor nad podizanjem i održavanjem
gradnja i prometnih sredstava potrebnih
za državno šumsko gospodarstvo; davanje
stručnog mišljenja i priedloga u svima
građevinsko-tehničkim predmetima, koji spadaju
u djelokrug Glavnog ravnateljstva za šumarstvo;
razpoložba s građevinskim zakladama;
uprava i uzdržavanje zgrada Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo; razpoložba s građevinskim
zakladama; razpored i nadzor nad radom
samovoza i upravljača samovoza;


b) vodstvo poslova i nadzor nad poslovima,
koji se odnose na izvršivanje propisa o uređenju
bujica, osiguranje, poboljšanje i pošumljivanje
u užem bujičnom području.


§ 14. Gospodarski odjel dieli se na šest odsjeka,
i to na:


1. odsjek za upravu i gospodarenje u držav*
nim šumama,
2. odsjek za upravu i gospodarenje u nedržavnim
šumama.
3. odsjek za izkorišćivanje šuma u vlastitoj
režiji,
4. odsjek za šumske paužitke,
5. odsjek za upravu i gospodarenje u državnim
šumskim poduzećima i na
6. odsjek za lovstvo.
§ 15. — Gospodarskom odjelu napose spadaju
sliedeći poslovi:


1. Odsjeku za upravu i gospodarenje u državnim
šumama: vrhovni nadzor nad radom
područnih oblasti, ustanova i organa u gospodarenju
i izkorišćivanju glavnih šumskih užitaka
na panju; izpitivanje i odobravanje prodajnih
cjenika za glavne šumske užitke; očevidnost
svih prodaja na panju; briga o obskrbi
pučanstva. drvetom.
2. Odsjeku za upravu i gospodarenje u nedržavnim
šumama; vrhovni nadzor nad radom
područnih oblasti, ustanova i organa u gospodarenju
1 izkorišćivanju šuma, koje stoje pod
osobitim javnim nadzorom; vrhovni nadzor i
briga oko izvrgivanja propisa zakona o šumama
i ostalih posebnih zakonskih propisa, koji se
odnose na razpolaganje, upravu i gospodarenje
s nedržavnim šumama.
3. Odsjeku za izkorišćivanje šuma u vlastitoj
režiji: vrhovni nadzor i uprava nad izkorišćivanjem
glavnih šumskih užitaka u režiji u
državnim šumama: davanje mišljenja i priedloga
u svim predmetima, koji su u svezi s režijskim
izkorišćivanjem; očevidnost godišnjih režijskih
proračuna i odobravanje režijskih prodajnih
cjenika; prodaja režijskih proizvoda
glavnih šumskih užitaka; uprava prometa i uzdržavanje
šumskih željeznica bez prava na javni
promet.
4. Odsjeku za šumske paužitke; vrhovno
vodstvo i nadzor nad upravom i izkorišćivanjem
paužitaka (nuzgrednih užitaka) u svim šumama,
gospodarenje s državnim planinskim pašnjacima.
5. Odsjeku za upravu i gospodarenje u državnim
šumskim poduzećima: sva pitanja uprave
i gospodarenja u državnim šumskim poduzećima,
briga oko osiguranja njihova potrebnim
sirovinama; nadzor nad preradbom sirovina i
prodajom prerađevina; poslovi imenovanja
upravnih i nadzornih odbora, povjerenika, kao
i nadzor nad radom tih odbora i povjerenika
te davanja uputa za rad.
6. Odsjeku za lovstvo:
a) nadzor nad izvršivanjem propisa, koji se
odnose na lov i lovstvo; pitanja lovnog prava;
lovno redarstvo; zaštita divljači; lovna brojitba:
davanje smjernica za unapređenje lovstva u
državi; očevidnost lovačke zaklade; lovna promičba,
književnost i izložbe; lovna nauka i


35