DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 36     <-- 36 -->        PDF

objekti, naprave i zemljište, koje je u sklopu § 2.
dotičnog šumskog gospodarstva. Obradivo zemOva
zakonska odredba zadobiva pravnu moć
ljište s pripadajućom imovinom, objektima i dan iza proglašenja u Narodnim novinama.
napravama moći će se zajedno sa šumom iz-U Zagrebu, dne 6. studenoga 1943.
vlastiti, ako to zemljište ne prekoračuje 20%


Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:


od ukupne površine posjeda. Odšteta za izvla-


Ante Pavelić v. r.


šteni posjed ustanovit će se prema propisniku,
koji će propisati ministar šumarstva i rudarBroj:
CCXXXIV-279D-D. V.-1943.
stva u sporazumu s ministrom državne riznice. Državni bilježnik — čuvar državnog ptečata:
Odluku o izvlastbi i visini odštete te njezinoj Dr. Andrija Artuković v. r.
izplati donosi ministar šumarstva i rudarstva.«


(Narodne novine br. 255. od 8. XI. 1943.)


NAREDBA
ministra šumarstva j rudarstva ođ 23. prosinca 1943. br. 180-M-43
O UNUTARNJEM UREĐENJU MINISTAR STVA ŠUMARSTVA I RUDARSTVA


Na temelju st. 3. § 9. zakonske odredbe od


9. listopada 1942. broj CCLXXVIII-2402-Z-1942
o državnoj vladi Nezavisne Države Hrvatske i
odredbe Poglavnika od 11. listopada 1943. o
osnivanju Ministarstva šumarstva i rudarstva
izdajem uz odobrenje predsjednika vlade ovu
naredbu:
§ 1. — Poslove iz djelokruga Ministarstva
šumarstva i rudarstva obavljaju svaki u svojem
djelokrugu: Ured ministra, Glavno ravnateljstvo
za šumarstvo, Središnjica za ogrjev,
Državni zavod za šumarska iztraživanja i pokuse,
Glavno ravnateljstvo za rudarstvo, Zavod
za izpitivanje rudarskih i kovinarskih proizvoda,
Zavod za iztraživanje zemlje, Ured za razpodjelu
rudarskih proizvoda i Ured za prodaju
državnih rudarskih i kovinarskih proizvoda.


§ 2. — Ured ministra šumarstva i rudarstva
odpravlja prema uputama i nalozima ministra
one osobne, službene poslove ministra, koje mu
on povjeri. Ured ministra ima posebni uručbeni
zapisnik, priepis, odpravničtvo i pismohranu.


§ 3. — Na čelu Ureda ministra šumarstva
i rudarstva stoji glavar, koje je izravno podređen
ministru.


Potreban broj uredskih činovnika, pomoćnog
i podvornog osoblja Uredu ministra dodjeljuje
ministar.


§ 4. — Glavar Ureda ministra rukovodi cjelokupnim
poslovanjem tog ureda i podpisuje one
službene spise, za koje ga ministar šumarstva i
rudarstva posebno ovlasti.


Spriečenog glavara zamjenjuje službenik,
kojeg označi ministar.


§ 5. — Na čelu svakog glavnog ravnateljstva
u Ministarstvu šumarstva i rudarstva stoji
glavni ravnatelj, dužnosti i prava kojeg se
ustanovljuju naredbama, koje izdaje ministar
šumarstva i rudarstva (§ 35. zakonske odredbe
od 9. listopada 1942. broj CCLXXVIII-2402-Z1942
o državnoj vladi Nezavisne Države Hrvatske).


§ 6. — Glavna ravnateljstva u Ministarstvu
šumarstva i rudarstva diele se na odjele, a ovi
na odsjeke. Ministar šumarstva i rudarstva može
svojom naredbom podieliti pojedine odsjeke
na pododsjeke.


Svako glavno ravnateljstvo ima svoje posebno
računovodstvo s blagajnom i svoj pomoćni
ured.


§ 7. — Poslovima odjela upravlja pročelnik
odjela, koji je za rad odjela odgovoran glavnom
ravnatelju odnosnog glavnog ravnateljstva.


Pročelnik odjela razpoređuje službenike po
odsjecima, nadzire rad odsjeka i brine se, da
se poslovi obavljaju uredno, brzo, pravilno i u
skladu s propisima, a prema naravi posla istosmjerno.


Pročelnici odjela pojedinog glavnog ravnateljstva
i nadstojnik odsjeka računovodstva i


blagajne čine pročelničko vieće, koje se sastaje
na viećanja najmanje jedanput mjesečno. Vieću
predsjeda glavni ravnatelj, odnosno pročelnik,
kojeg označi glavni ravnatelj. O radu vieća vodi
se zapisnik. Sastanku pročelničkog vieća mogu
prisustvovati i pojedini nadstojnici odsjeka
i pojedini izvjestitelji, ako budu pozvani.


Poslovima odsjeka upravlja nadstojnik odsjeka,
koji je za rad odsjeka izravno odgovoran
pročelniku odnosnog odjela.


Nadstojnik odsjeka razpoređuje rad unutar
odsjeka na pojedine službenike, nadzire njihovo
poslovanje, pregleda njihov rad i izrađena rješenja,
koja nije vlastan sam podpisivati, podnosi
pročelniku odnosnog odjela.


Službenici na radu u odsjeku izravno su poređeni
i za svoj rad odgovorni nadstojniku dotičnog
odsjeka.


Nadstojnika odsjeka postavlja glavni ravnatelj
između činovnika dotičnog glavnog ravnateljstva.


§ 8. — Ako je spriečen pročelnik odjela ili
nadstojnik odsjeka, zamjenjuje ih službenik,
kojeg označi glavni ravnatelj.


§ 9. — Glavno ravnateljstvo za šumarstvo
dieli set na četiri odjela i na odsjek računovodstva
i blagajne.


Odjeli jesu:


1. obći odjel,
2. odjel za uzgoj, i uređivanje šuma,
3. gospodarski odjel,
4. odjel za promicanje šumarstva.
§ 10. — Obći odjel dieli se na tri odsjeka, i
to na:


1. upravni odsjek,
2. osobni odsjek i
3. odsjek za pravna pitanja.
§ 11. Obćem odjelu spadaju napose sliedeći
poslovi:


1. Upravnom odsjeku:
a) ustrojstvo šumarske službe uobće, ustanovljivanje
područja i sjedišta šumarskih oblasti
i ustanova; u suradnji s odsjekom računovodstva
i blagajne sastav priedloga državnog
proračuna Glavnog ravnateljstva za šumarstvo;
otoće unutarnje poslovanje Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo (administracija), pomoćni
ured Glavnog ravnateljstva za šumarstvo; briga
oko održavanja reda u uredskim prostorijama;
rješavanje onih predmeta i pitanja, koji
prema svojoj naravi spadaju u djelokrug Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo, a prema ovoj
naredbi ne spadaju ni u jedan odsjek Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo; knjižnica tog glavnog
ravnateljstva,


b) vrhovni nadzor i očevidnost nad izvršivanjem
šumarsko-redarstvenih propisa i kazna;
zaštita šumskog vlastničtva; dioba šuma i šumskog
zemljišta; osiguranje javnoprometnih putova
i naprava u zaštitnim šumama; šumsko


34
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 37     <-- 37 -->        PDF

odštetni cjenici; davanje ovlasti šumarskim inženjerima
prema propisima o ovlaštenim inženjerima;
niža i srednja šumarska nastava,
šumarski i lugarski tečajevi; šumarski i lugarski
izpiti; očevidnost planinskih pašnjaka.


2. Osobnom odsjeku: svi poslovi, koji se odnose
na osobna i službovna pitanja službenika
šumarske službe u službi kod Ministarstva šumarstva
i rudarstva i područnih oblasti i ustanova.
3. Odsjeku za pravna pitanja: konačna izradba
nacrta odnosno osnova obceobvezatnih
pravnih propisa iz djelokruga Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo, čuvanje izprava i očevidnost
o njima; davanje mišljenja o svim pravnim
pitanjima, koja se odnose na poslove) iz djelokruga
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo; suradnja
kod izradbe ugovora o pravnim poslovima,
koje u ime države ili za državu sklapa
Glavno ravnateljstvo za šumarstvo, te nadzor
nad izvršenjem takvih poslova, ukoliko njihovo
izvršenje spada Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo
odnosno njemu podređenim oblastima,
uredima, zavodima ili ustanovama.
§ 12. — Odjel za uzgoj i uređivanje šuma
dieli se na! tri odsjeka, i to na:


1. odsjek za pošumljivanje krša i zaštitu
prirode,
2. odsjek za rediteljstvo i
3. odsjek za građevine.
§ 13. — Odjelu za uzgoj i uređivanje šuma
spadaju napose sliedeći poslovi:


1. Odsjeku za pošumljivanje krša i zaštitu
prirode: pošumljivanje krša, živih piesaka i vriština;
u sporazumu sa zanimanim- ministarstvima
rješavanje đružtvovnih, gospodarskih, vlastničkih
pitanja te diobe zemljišta na kršu, ukoliko
su ovi poslovi u vezi s pošumljivanjem krša;
izpitivanje i odobravanje gospodarskih
osnova, kao i svih ostalih osnova, koje se odnose
na propise zakona o šumama, a sve to
ukoliko su u vezi s pošumljivanjem krša; nadzor
nad rukovanjem zakladom (fondom) za pošumljivanje;
nadzor nad proizvodnjom te diobom
sadnica i sjemenja potrebnih za ta pošumljivanja;
briga oko podizanja šumskih pojasa
radi unapređenja i zaštite poljodjelskih zemljišta,
oko zaštite i čuvanja prirodnih spomenika,
ljepota i narodnih perivoja, odnosno oko podizanja,
čuvanja i uređenja šumskih nasada u okolici
lječilišta, izletišta i inih mjesta u vezi s
putničarstvom; briga oko održavanja svih
šumskih nasada, puteva, staza i napajališta na
kršu.
2. Odsjeku za rediteljstvo: vrhovni nadzor,
očevidnost i odlučivanje, ukoliko ovo potonje
prema postojećim propisima spada u djelokrug
Ministarstva šumarstva i rudarstva:
a) u predmetima uređivanja šuma, a napose
predmeta, koji se odnose na: uređajne osnove,
drvosječne i uzgojne priedloge; procjenu šuma
i šumskog zemljišta; sastav mjestnih skrižaljaka
drvnih gromada; dodjeljivanje relativnog
šumskog zemljišta u svezi zakonskih propisa o
kolonizaciji;


b) u poslovima pošumljivanja redovitih sječina
i čistina, starih sječina i paljevina, kao i
opustošenih fdevastiranih) i ogoljenih površina
u sastavu pojedinih šumskih područja; osnivanje
i uzdržavanje trušnjača i šumskih vrtova
za ova pošumljivanja;


c) u poslovima poboljšne šumskog tla, a napose
osnove za odvodnjivanja, za okruživanja i
komasiranja šumskih površina, osim onih na
kršu.


8. Odsjeku za građevine:
a) vodstvo i nadzor nad podizanjem i održavanjem
gradnja i prometnih sredstava potrebnih
za državno šumsko gospodarstvo; davanje
stručnog mišljenja i priedloga u svima
građevinsko-tehničkim predmetima, koji spadaju
u djelokrug Glavnog ravnateljstva za šumarstvo;
razpoložba s građevinskim zakladama;
uprava i uzdržavanje zgrada Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo; razpoložba s građevinskim
zakladama; razpored i nadzor nad radom
samovoza i upravljača samovoza;


b) vodstvo poslova i nadzor nad poslovima,
koji se odnose na izvršivanje propisa o uređenju
bujica, osiguranje, poboljšanje i pošumljivanje
u užem bujičnom području.


§ 14. Gospodarski odjel dieli se na šest odsjeka,
i to na:


1. odsjek za upravu i gospodarenje u držav*
nim šumama,
2. odsjek za upravu i gospodarenje u nedržavnim
šumama.
3. odsjek za izkorišćivanje šuma u vlastitoj
režiji,
4. odsjek za šumske paužitke,
5. odsjek za upravu i gospodarenje u državnim
šumskim poduzećima i na
6. odsjek za lovstvo.
§ 15. — Gospodarskom odjelu napose spadaju
sliedeći poslovi:


1. Odsjeku za upravu i gospodarenje u državnim
šumama: vrhovni nadzor nad radom
područnih oblasti, ustanova i organa u gospodarenju
i izkorišćivanju glavnih šumskih užitaka
na panju; izpitivanje i odobravanje prodajnih
cjenika za glavne šumske užitke; očevidnost
svih prodaja na panju; briga o obskrbi
pučanstva. drvetom.
2. Odsjeku za upravu i gospodarenje u nedržavnim
šumama; vrhovni nadzor nad radom
područnih oblasti, ustanova i organa u gospodarenju
1 izkorišćivanju šuma, koje stoje pod
osobitim javnim nadzorom; vrhovni nadzor i
briga oko izvrgivanja propisa zakona o šumama
i ostalih posebnih zakonskih propisa, koji se
odnose na razpolaganje, upravu i gospodarenje
s nedržavnim šumama.
3. Odsjeku za izkorišćivanje šuma u vlastitoj
režiji: vrhovni nadzor i uprava nad izkorišćivanjem
glavnih šumskih užitaka u režiji u
državnim šumama: davanje mišljenja i priedloga
u svim predmetima, koji su u svezi s režijskim
izkorišćivanjem; očevidnost godišnjih režijskih
proračuna i odobravanje režijskih prodajnih
cjenika; prodaja režijskih proizvoda
glavnih šumskih užitaka; uprava prometa i uzdržavanje
šumskih željeznica bez prava na javni
promet.
4. Odsjeku za šumske paužitke; vrhovno
vodstvo i nadzor nad upravom i izkorišćivanjem
paužitaka (nuzgrednih užitaka) u svim šumama,
gospodarenje s državnim planinskim pašnjacima.
5. Odsjeku za upravu i gospodarenje u državnim
šumskim poduzećima: sva pitanja uprave
i gospodarenja u državnim šumskim poduzećima,
briga oko osiguranja njihova potrebnim
sirovinama; nadzor nad preradbom sirovina i
prodajom prerađevina; poslovi imenovanja
upravnih i nadzornih odbora, povjerenika, kao
i nadzor nad radom tih odbora i povjerenika
te davanja uputa za rad.
6. Odsjeku za lovstvo:
a) nadzor nad izvršivanjem propisa, koji se
odnose na lov i lovstvo; pitanja lovnog prava;
lovno redarstvo; zaštita divljači; lovna brojitba:
davanje smjernica za unapređenje lovstva u
državi; očevidnost lovačke zaklade; lovna promičba,
književnost i izložbe; lovna nauka i


35
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 38     <-- 38 -->        PDF

naučna iztraživanja iz područja lovstva; organizacija
lovstva i lovaca u državi;


b) vrhovna uprava i nadzor nad državnim
i reprezentativnim lovištima, organizacija lovnih
uprava, lovno osoblje;


c) vrhovni nadzor nad upravom i gospodarenjem
ribarstva u pastrvskim vodama.
§ 16. — Odjel za promicanje šumarstva die11
se na tri odsjeka, 1 to) na:


1. brojitbeni odsjek,
2. odsjek za uporabu i promet drvom 1 na
3. odsjek za šumarsko zakonodavstvo i prosvjećivanje.
§ 17. — Odsjeku za promicanje šumarstva
spadaju napose sliedeći poslovi:


1. Brojitbenom odsjeku: obća pitanja šumske
brojitbe; brojitba šuma, proizvodnje i potrošnje
glavnih i nuzgrednih šumskih proizvo-
da, katastar pilana i šumsko-državnog veleobrta;
očevidnost kretanja šumskih proizvoda u
zemlji 1 sređivanje podataka o izvozu i uvozu;
obradba i objavljivanje svih brojitbenih podataka
šumskog prirada; uzklađivanje rada na
brojitbi u Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo;
suradnja s ostalim ministarstvima i ustanovama
za ustrojstvo brojitbene službe.
2. Odsjeku za uporabu i promet drvom: u
suradnji sa zanimanim ministarstvima promet,
veleobrt i trgovina šumskim proizvodima; promicanje
probitaka šumske trgovine i veleobrta
te uzklađivanje njihovo s načelima dobrog
dobrog šumskog gospodarstva; šumsko-veleobbrtni
program; briga oko prilagođivanja
proizvodnje 1 prerade šumskih proizvoda zahtjevima
tržišta; suradnja s nadležnim ministarstvima
u pitanjima unutarnje trgovine
šumskim proizvodima, izvoza i uvoza, trgovinske,
carinske, prometne i plaćevne politike u
odnosu na šumske proizvode; dozvole za podizanje
poduzeća prema § 88. zakona O´ šumama;
nadzor nad šumsko-veleobrtnim poduzećima u
šumsko-tehničkom pogledu; briga oko uređenja
drvnog tržišta u zemlji i suradnja s inozemnim
ustanovama na tom pitanju; šumarska
pređstavničtva u inozemstvu; osiguranje sirovina
za šumski veleobrt; Središnjica za ogrjev;
uzkladbeni odbor Ministarstva šumarstva i rudarstva,
kao i ostale ustanove, postrojene za
uređenje prometa drvom u zemlji; normalizacija
na polju šumskog prirada.
3. Odsjeku za šumarsko zakonodavstvo i
prosvjećivanje:
,a) obća pitanja šumsko-priradne politike;
proučavanje i prikupljanje podataka za izradbu
smjernica šumsko-priradne politike; proučavanje
pitanja i šumsko-priradne politike,
koja nisu obuhvaćena djelovanjem drugih odjela
i odsjeka, kao na pr. pitanja servituta,
agrarne reforme, oporezovanja i osiguranja
šuma, šumskog kredita; unapređenje šumskog
gospodarstva kod malog šumskog posjeda;
šumsko´ zađrugarstvo;


b) priprema građe za šumarsko zakonodavstvo;
izradba nacrta zakonskih odredaba, odnosno
osnova naredaba 1 drugih obćeobvezatnih
propisa, koji se odnose na šumski prirad;
uzklađba rada ostalih odjela i odsjeka Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo, kao i suradnja s
drugim ministarstvima i ustanovama na polju
šumarskog zakonodavstva;


c) obće prosvjetljivanje o šumarstvu; šumarski
muzeji, izložbe, družtva i kongresi; međunarodne
veze i veza s Međunarodnom središnjicom
za šumarstvo; šumarska viša nastava,
praktički izpiti i stipendije; racionalizacija rađa
u šumskom prirađu; Državni zavod za šumarska
iztraživanja i pokuse.


.
§ 18. Odsjek računovodstva i blagajne podređen
je izravno glavnom ravnatelju Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo.


Ovom odsjeku napose spada:


a) obća računarska služba, kao: suradnja
kod Izradbe priedloga proračuna .Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo; razpored i razdioba
odobrenih navjera prema priedlozima odnosnih
odjela; izrada priedloga za prienos navjera;
obračunavanje s ministarstvom državne riznice
i podnašanje potrebnih izvještaja ovoj, predaja
višaka prihoda ministarstvu državne riznice;
obradba i predlagan je priedloga proračuna
te izvršivanje proračuna za zaklade (fondove)
iz djelokruga Glavnog ravnateljstva za šumarstvo;
sabiranje podataka za izračunavanje
obće šumsko-gospodarske koristi i rentabiliteta
pojedinih grana poslovanja, i sva računskoknjigovodstvena
služba s bilanciranjem;


b) očevidnost o imovini državnog šumskog
erara, kao: očevidnost nad imovinom i poslovanjem
cjelokupnog šumskog gospodarstva,
uključivši ovamo državna šumska poduzeća,
te zaklade (fondove), očevidnost nad udjelom
i pripadajućim prihodima državnog šumskog
erara u državnim šumsko-priradnim poduzećima,
u kojima je država zanimana; očevidnost


o gotovini kod svih područnih ustanova, obskrba
ovih gotovinom, potrebnom za njihovo nesmetano
poslovanje; preuzimanje višaka prikupljenog
novca kod područnih ustanova preko
visine potrebne za redovite Izplate;
c) nadzorna računarska služba, kao: izdavanje
uputa i rješenja, koja se odnose na računsko-
gospodarsko poslovanje područnih ustanova,
nadzor nad radom računovodstava i blagajna,
oblasti i ustanova podređenih Glavnom
ravnateljstvu za šumarstvo; pregled bilanca
državnih šumskih poduzeća, ukoliko to nije
stavljeno u dužnost nadzornim odborima kod
ovih, te predlaganje svih bilanca i zaključnih
računa šumskog gospodarstva ,na odobrenje
glavnom ravnatelju Glavnog ravnateljstva za
šumarstvo;


d) pomoćna računska služba, kao: obrađivanje
i1 izplata svih izdataka, koji se odnose na
Ured ministra šumarstva i rudarstva i na
Glavno ravnateljstvo za šumarstvo, naplata
prihoda Glavnog ravnateljstva za šumarstvo i
vođenje ekonomata kod Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo.


§ 19. — Svi odjeli Glavnog ravnateljstva za
šumarstvo i odsjek računovodstva i blagajne
imaju zajednički pomoćni ured, kojem spada:
uručbeni zapisnik, priepis, odpravničtvo i pismohrana.
Pomoćni ured posluje prema propisima
obćeg poslovnog reda.


Spisi Glavnog ravnateljstva označuju se posebnom
oznakom »š« i oznakom odjela, odnosno
odsjeka računovđstva i blagajne, i to tako,
da se spisi, koji spadaju obćem odjelu, označuju
oznakom: »Š—I«; odjelu za uzgoj i uređivanje
šuma oznakom »Š—II«; gospodarskom
odjelu oznakom »š—III«;, odjelu za promicanje
šumarstva oznakom »š—IV«, a odsjeku računovodstva
i blagajne oznakom: »š—V«.


Središnjica za ogrjev vodi posebni uručbeni
zapisnik, priepis, odpravničtvo i pismohranu.
Spisi središnjice iza nadpisa ministarstva i
glavnog ravnateljstva nose i nadpis: »Središnjica
za ogrjev«.


§ 20. — Glavno ravnateljstvo za rudarstvo
điell se na dva odjela, i na odsjek računovodstva
i blagajne. Odjeli jesu:


1. obći odjel 1
2. odjel za državno rudarstvo i talioničarstvo.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 39     <-- 39 -->        PDF

§ 21. — Obći odjel Glavnog ravnateljstva za
rudarstvo dieli se na ove odsjeke, i to na:


1. upravni odsjek,
2. odsjek za pravna pitanja i
3. nadzorni odsjek.
§ 22. — Obćem odjelu iz § 21. spadaju napose
slieđeći poslovi:


1. Upravnom odsjeku: cjelokupno unutarnje
poslovanje Glavnog ravnateljstva; za rudarstvo
(administracija); poslovi, koji se odnose
na osobna i službovna pitanja službenika Glavnog
ravnateljstva za rudarstvo! i područnih mu
oblasti, ureda, zavoda i ustanova; konačna
izradba nacrta zakonskih odredaba odnosno
osnova naredaba, propisnika, načelnih rješitaba
i okružnica, koje se odnose na poslove iz
djelokruga Glavnog ravnateljstva za rudarstvo;
izdavanje prava iztraživanja i povlastica za tekuće
i plinske bitumene; rudarska brojitba;
kao i oni poslovi iz djelokruga Glavnog ravnateljstva
za rudarstvo, koji prema svojoj naravi
ne spadaju u bilo koji drugi odsjek.
2. Odsjek za pravna pitanja: davanje mišljenja
i uputa u pravnim pitanjima iz djelokruga
Glavnog ravnateljstva za rudarstvo;
suradnja s drugim odjelima pri sastavljanju
nacrta za ugovore ili druge pravne izprave;
rješavanje u drugoj molbi predmeta riešenih
od prvomolbenih rudarskih oblasti; nadzor nad
sklapanjem i provedbom pravnih poslova rudarskih
oblasti, ustanova i poduzeća, podređenih
Glavnom ravnateljstvu za rudarstvo; očeviđnost
svih zakupnih ugovora, kojima se daju u
zakup državni tereni.
3. Nadzornom odsjeku: nadzor i briga nad
nastava i stručni tečajevi na rudnicima; vrhovni
tehnički i rudarsko-ređarstveni nadzor
nad svim rudarskim i talioničkim poduzećima;
sigurnost i zaštita rudarskog osoblja, imovine
i rudnog blaga rudarskih poduzeća, vlastnika
zemljišta i javnih probitaka; odobravanje zaštitnih
okoliša rudnim i ljekovitim vrelima; dozvole
za ovlasti rudarskih, ruđarsko-mjeračkih
i talioničkih inženjera; rudarska srednja i niža
nastava i stručni tečajevi na rudnicima; vrhovni
nadzor nad bratinskim blagajnama;
družtvovna i zdravstvena zaštita rudarskog
osoblja.
§ 23". — Odjel za državno rudarstvo i talioničarstvo
dieli se na dva odsjeka, i to na:


1. Odsjek za državna rudarska i talionička
poduzeća i
2. Odsjek za nabave.
§ 24. — Odjelu za državno rudarstvo i talioničarstvo
spadaju napose slieđeći poslovi:


1. Odsjeku za državnu rudarska i talionička
poduzeća: vrhovna uprava i tehnički nadzor
nad radom državnih rudarskih poduzeća,
državnih rudarskih solana i talionica, kao i
nadzor nad iztražnim radovima za račun države;
zastupanje probitaka države u rudarskim
družtvima i poduzećima, gdje se država pojavljuje
kao vlastnik ili suvlastnik u bilo kojem
obliku; nadzor nad računsko-gospodarskim poslovanjem
tih poduzeća; sva pitanja u svezi s
radnim ugovorom poduzeća i radnika zaposlenih
na državnim rudarskim i talioničkim poduzećima
i solanama.
2. Odsjeku za nabave: nabave prometnog,
građevnog i drugog tvoriva, strojeva, strojnih
uređaja, građevina i naprava za potrebe državnih
rudnika, talionica, solana i rudarskih iztraživanja.
§ 25. — Odsjeku računovodstva i blagajne
iz § 20. napose spada: Obća računska služba;


računsko-gospođarsko poslovanje Glavnog ravnateljstva
za rudarstvo i područnih poduzeća,
oblasti, ureda, zavoda i ustanova; obračunavanje
s državnom riznicom; prikupljanje višaka
od područnih ustanova, kao i prihoda od rudarskih
pristojbi; sastavljanje proračuna Glavnog
ravnateljstva za rudarstvo i područnih poduzeća,
oblasti, ureda, zavoda i ustanova, te svi poslovi
oko izvršenja proračuna; izplate osobnih
i stvarnih izdataka Glavnog ravnateljstva za
rudarstvo i doznake novčanih naklada područnim
poduzećima, oblastima, uredima, zavodima;
uprava zakladama i fondovima za rudarstvo.


§ 26. — Zavodu za izpitivanje rudarskih
proizvoda, ukoliko posebnim zakonskim propisom
nije drugo propisano, spada napose: laboratorijsko
i praktično izpitivanje svega čvrstog
tekućeg i plinskog goriva, ruda, koristnog kamenja
te rietkih zemalja, kao i njihovih prerađevina;
praktično-laboratorijsko izpitivanje
svih tvari, koje su potrebne za pogon rudarskih
i metalurgijskih veleobrta ili koje u pogonu
nastaju; stručne upute za izkorišćivanje i upotrebu
tvari; vršenje opažanja o praktičnoj primjeni
laboratorijskih pokusa u veleobrtu.


§ 27. — Zavodu za iztraživanje zemlje, ukoliko
posebnim zakonskim propisom nije drugo
propisano, napose spada: proučavanje koristnih
ruđišta i mineralnih ležišta; prieđlozi za vršenje
rudarskih iztražnih radova, bušenja i daljnjih
geofizičkih istraživanja; izradba karata rudnog
blaga Nezavisne Države Hrvatske; stvaranje
arhiva svih koristnih rudišta, mineralnih
ležišta, pojava zemnog ulja i plina, koristnog
kamenja i rietkih zemalja i stvaranje zbirke
ruda, minerala, kamenja i koristnih zemalja.


§ 28. — Uredu za razpodjelu rudarskih proizvoda,
ukoliko posebnim zakonskim propisima
nije drugo propisano, napose spada: očevidnost
proizvodnje rudarskih proizvoda (ugljen, koks
i ruda) državnih i posebničkih rudarskih poduzeća,
kao i očevidnost potrošača rudarskih proizvoda;
razpodjela rudarskih proizvoda.


§ 29. — Uredu za prodaju državnih rudarskih
i kovinarskih proizvoda, ukoliko posebnim zakonskim
propisom nije drugo propisano, napose
spada: prodaja svih rudarskih i kovinarskih
proizvoda iz državnih rudnika i talionica; očevidnost
tih proizvoda, kao i očevidnost potrošača.


. § 30. — Ustanove iz §§ 26., 27., 28. i 29. stoje
izravno pod nadzorom glavnog ravnatelja
Glavnog ravnateljstva za rudarstvo.


§ 31. — Odjeli Glavnog ravnateljstva, za rudarstvo,
odsjek računovodstva i blagajne, Zavod
za izpitivanje rudarskih i kovinarskih proizvoda,
Zavod za iztraživanje zemlje, Ured za
razpodjelu rudarkih proizvoda i Ured za prodaju
državnih rudarskih . kovinarskih proizvoda
imaju u pravilu zajednički pomoćni ured, u
koji spada: uručbeni zapisnik, priepis, odpravničtvo´
i pismohrana. Pomoćni ured posluje prema
propisima obćeg poslovnog reda.


Spisi Glavnog ravnateljstva za rudarstvo uz
oznaku »R« dobivaju i oznaku pojedinog odjela,
odnosno odsjeka računovodstva i blagajne
i to: obći odjel oznaku »I«, odjel za državno
rudarstvo i talioničarstvo oznaku »II«, odsjek
računovodstva i blagajne oznaku »III«. Ured
za razpodjelu rudarskih proizvoda, kao i ured
za prodaju državnih rudarskih i kovinarskih
proizvoda izpod nadpisa »Glavnog ravnateljstva
za rudarstvo« nose i svoje ime, a uz broj
uručbenog zapisnika samo oznaku »R«.


37 ,