DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 36     <-- 36 -->        PDF

objekti, naprave i zemljište, koje je u sklopu § 2.
dotičnog šumskog gospodarstva. Obradivo zemOva
zakonska odredba zadobiva pravnu moć
ljište s pripadajućom imovinom, objektima i dan iza proglašenja u Narodnim novinama.
napravama moći će se zajedno sa šumom iz-U Zagrebu, dne 6. studenoga 1943.
vlastiti, ako to zemljište ne prekoračuje 20%


Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:


od ukupne površine posjeda. Odšteta za izvla-


Ante Pavelić v. r.


šteni posjed ustanovit će se prema propisniku,
koji će propisati ministar šumarstva i rudarBroj:
CCXXXIV-279D-D. V.-1943.
stva u sporazumu s ministrom državne riznice. Državni bilježnik — čuvar državnog ptečata:
Odluku o izvlastbi i visini odštete te njezinoj Dr. Andrija Artuković v. r.
izplati donosi ministar šumarstva i rudarstva.«


(Narodne novine br. 255. od 8. XI. 1943.)


NAREDBA
ministra šumarstva j rudarstva ođ 23. prosinca 1943. br. 180-M-43
O UNUTARNJEM UREĐENJU MINISTAR STVA ŠUMARSTVA I RUDARSTVA


Na temelju st. 3. § 9. zakonske odredbe od


9. listopada 1942. broj CCLXXVIII-2402-Z-1942
o državnoj vladi Nezavisne Države Hrvatske i
odredbe Poglavnika od 11. listopada 1943. o
osnivanju Ministarstva šumarstva i rudarstva
izdajem uz odobrenje predsjednika vlade ovu
naredbu:
§ 1. — Poslove iz djelokruga Ministarstva
šumarstva i rudarstva obavljaju svaki u svojem
djelokrugu: Ured ministra, Glavno ravnateljstvo
za šumarstvo, Središnjica za ogrjev,
Državni zavod za šumarska iztraživanja i pokuse,
Glavno ravnateljstvo za rudarstvo, Zavod
za izpitivanje rudarskih i kovinarskih proizvoda,
Zavod za iztraživanje zemlje, Ured za razpodjelu
rudarskih proizvoda i Ured za prodaju
državnih rudarskih i kovinarskih proizvoda.


§ 2. — Ured ministra šumarstva i rudarstva
odpravlja prema uputama i nalozima ministra
one osobne, službene poslove ministra, koje mu
on povjeri. Ured ministra ima posebni uručbeni
zapisnik, priepis, odpravničtvo i pismohranu.


§ 3. — Na čelu Ureda ministra šumarstva
i rudarstva stoji glavar, koje je izravno podređen
ministru.


Potreban broj uredskih činovnika, pomoćnog
i podvornog osoblja Uredu ministra dodjeljuje
ministar.


§ 4. — Glavar Ureda ministra rukovodi cjelokupnim
poslovanjem tog ureda i podpisuje one
službene spise, za koje ga ministar šumarstva i
rudarstva posebno ovlasti.


Spriečenog glavara zamjenjuje službenik,
kojeg označi ministar.


§ 5. — Na čelu svakog glavnog ravnateljstva
u Ministarstvu šumarstva i rudarstva stoji
glavni ravnatelj, dužnosti i prava kojeg se
ustanovljuju naredbama, koje izdaje ministar
šumarstva i rudarstva (§ 35. zakonske odredbe
od 9. listopada 1942. broj CCLXXVIII-2402-Z1942
o državnoj vladi Nezavisne Države Hrvatske).


§ 6. — Glavna ravnateljstva u Ministarstvu
šumarstva i rudarstva diele se na odjele, a ovi
na odsjeke. Ministar šumarstva i rudarstva može
svojom naredbom podieliti pojedine odsjeke
na pododsjeke.


Svako glavno ravnateljstvo ima svoje posebno
računovodstvo s blagajnom i svoj pomoćni
ured.


§ 7. — Poslovima odjela upravlja pročelnik
odjela, koji je za rad odjela odgovoran glavnom
ravnatelju odnosnog glavnog ravnateljstva.


Pročelnik odjela razpoređuje službenike po
odsjecima, nadzire rad odsjeka i brine se, da
se poslovi obavljaju uredno, brzo, pravilno i u
skladu s propisima, a prema naravi posla istosmjerno.


Pročelnici odjela pojedinog glavnog ravnateljstva
i nadstojnik odsjeka računovodstva i


blagajne čine pročelničko vieće, koje se sastaje
na viećanja najmanje jedanput mjesečno. Vieću
predsjeda glavni ravnatelj, odnosno pročelnik,
kojeg označi glavni ravnatelj. O radu vieća vodi
se zapisnik. Sastanku pročelničkog vieća mogu
prisustvovati i pojedini nadstojnici odsjeka
i pojedini izvjestitelji, ako budu pozvani.


Poslovima odsjeka upravlja nadstojnik odsjeka,
koji je za rad odsjeka izravno odgovoran
pročelniku odnosnog odjela.


Nadstojnik odsjeka razpoređuje rad unutar
odsjeka na pojedine službenike, nadzire njihovo
poslovanje, pregleda njihov rad i izrađena rješenja,
koja nije vlastan sam podpisivati, podnosi
pročelniku odnosnog odjela.


Službenici na radu u odsjeku izravno su poređeni
i za svoj rad odgovorni nadstojniku dotičnog
odsjeka.


Nadstojnika odsjeka postavlja glavni ravnatelj
između činovnika dotičnog glavnog ravnateljstva.


§ 8. — Ako je spriečen pročelnik odjela ili
nadstojnik odsjeka, zamjenjuje ih službenik,
kojeg označi glavni ravnatelj.


§ 9. — Glavno ravnateljstvo za šumarstvo
dieli set na četiri odjela i na odsjek računovodstva
i blagajne.


Odjeli jesu:


1. obći odjel,
2. odjel za uzgoj, i uređivanje šuma,
3. gospodarski odjel,
4. odjel za promicanje šumarstva.
§ 10. — Obći odjel dieli se na tri odsjeka, i
to na:


1. upravni odsjek,
2. osobni odsjek i
3. odsjek za pravna pitanja.
§ 11. Obćem odjelu spadaju napose sliedeći
poslovi:


1. Upravnom odsjeku:
a) ustrojstvo šumarske službe uobće, ustanovljivanje
područja i sjedišta šumarskih oblasti
i ustanova; u suradnji s odsjekom računovodstva
i blagajne sastav priedloga državnog
proračuna Glavnog ravnateljstva za šumarstvo;
otoće unutarnje poslovanje Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo (administracija), pomoćni
ured Glavnog ravnateljstva za šumarstvo; briga
oko održavanja reda u uredskim prostorijama;
rješavanje onih predmeta i pitanja, koji
prema svojoj naravi spadaju u djelokrug Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo, a prema ovoj
naredbi ne spadaju ni u jedan odsjek Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo; knjižnica tog glavnog
ravnateljstva,


b) vrhovni nadzor i očevidnost nad izvršivanjem
šumarsko-redarstvenih propisa i kazna;
zaštita šumskog vlastničtva; dioba šuma i šumskog
zemljišta; osiguranje javnoprometnih putova
i naprava u zaštitnim šumama; šumsko


34