DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Zakoni i propisi


ZAKONSKA ODREDBA


o osnivanju dioničarskog- đružtva za proizvodnju celuloze, celuloznih prerađevina i nuzgrednih
proizvoda


§ 1.


Ovlašćuje se ministar šumarstva 1 rudarstva,
da u ime Nezavisne Države Hrvatske kao utemeljitelja
po propisima trgovačkog zakona
osnuje dioničko družtvo, koje će se baviti osnivanjem
i podizanjem tvornica celuloze i celuloznih
prerađevina i nuzgrednih proizvoda.


§ 2.


Ime tvrdke ima glasiti: »CELULOZA povlaštene
tvornice celuloze, celuloznih prerađevina
i nuzgrednih proizvoda dioničko družtvo u Zagrebu
«, ili skraćeno »Celuloza d. d.«.


Sjedište« tvrdke ima biti u Zagrebu.


Poduzeće ima izključivo pravo osnivanja i
podizanja tvornica celuloze i celuloznih prerađevina.


§ 3.


Dionička glavnica đružtva iznosit će
750,000.000 Kuna podieljenih na 750.000
dionica po 1.000 Kuna imenite vriednosti. Od
ove dioničke glavnice predhodno će se upisati
i uplatiti 200,000.000 Kuna i izdati 200.000
dionica. O daljnjoj uplati dioničke glavnice
zaključit će ravnateljstvo đružtva. Ovaj zaključak
ravnateljstva vriedi, ako ga odobri ministar
šumarstva i rudarstva uz suglasnost
ministra državne riznice.


Nakon podpune uplate glavnice, predviđene
u prednjoj stavci, daljnje povišenje dioničke
glavnice može se izvršiti zaključkom glavne
skupštine po odobrenju ministra šumarstva i
rudarstva i uz suglasnost ministra državne
riznice.


Dionice imaju glasiti na ime i mogu se prenositi
samo s odobrenjem ministra za obrt,
veleobrt i trgovinu uz suglasnost ministra državne
riznice i ministra šumarstva i rudarstva.


Kod svake prodaje dionica Nezavisna Država


Hrvatska ima prvenstveno pravo odkupa


§ 4.


Pretežnu većinu dioničke glavnice upisuje i


uplaćuje Nezavisna Država Hrvatska po mi


nistru šumarstva i rudarstva, a ostatak dionič


ke glavnice mogu uz odobrenje tog ministra


upisati i uplatiti: hrvatske seljačke zadruge;


javnopravne ustanove; poduzeća, kojima su


vlastnici državljani Nezavisne Države Hrvat


ske i posebnici, državljani Nezavisne . Države


Hrvatske.


§ 5.


Osnivajuća glavna skupština đružtva vlastna


je iznimno od propisa § 155. trgovačkog za


kona donositi punovažne zaključke bez obzira


na broj prisutnih podpisnika, ako na skupštini


bude zastupana barem jedna trećina upisane


temeljne glavnice.


§ 6.


Pravila đružtva odobrava ministar za obrt,
veleobrt i trgovinu uz predhodnu dobivenu suglasnost
ministra šumarstva i rudarstva i ministra
državne riznice.


§ 7.
Družtvo ne podpada pod nadzor Računskog
dvora.
§ 8. .


U pogledu izkorišćivanja drvnih količina vrši
tehnički i gospodarski nadzor nad radom đružtva
ministar šumarstva i rudarstva, koji ujedno
u sporazumu s ministrom obrta, veleobrta
i trgovine, a na priedlog ravnateljstva đružtva,
određuje mjesto, obseg i način rada družtvenih
tvornica.


§ 9.


Ovo se dioničko družtvo oslobađa svih sadašnjih
i budućih poreza, prireza, pristojbi, biljegovine
i ostalih daća državnih i samoupravnih
pod bilo kojim nazivom, koji proiztiču iz
njegova osnivanja i poslovanja.


Družtvo se za uvoz tvorničkog uređaja i
svih drugih predmeta, potrebnih za osnivanje
i poslovanje tvornice celuloze, ukoliko se ovi
ne proizvode u zemlji, a služe za svrhu proizvodnje,
preradbe ili prievoza, oslobađa od
plaćanja carina, sporednih carinskih daća, te
svih ostalih državnih i samoupravnih daća bilo
koje vrste.


Ove povlastice vriede do uključivo 31. prosinca
1949.
§ 10.


Pri zaključivanju poslova s državom dioničko
družtvo ne polaže ni jamčevine ni osiguranja,
propisanog zakonom o državnom računovodstvu.


§ 11.


Dozvole, koje se u smislu obrtnog zakona


imaju izdati za osnivanje dioničkog đružtva, za


podizanje tvornica i postavljanje uređaja, izdat


će ministar za obrt, veleobrt i trgovinu uz su


glasnost ministra šumarstva i rudarstva.


§ 12.


Provedba ove zakonske odredbe povjerava


se ministru šumarstva i rudarstva, ministru za


obrt, veleobrt i trgovinu i ministru državne


riznice svakome u njegovu djelokrugu.


§ 13.


Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć


dan iza proglašenja u Narodnim novinama.


U Zagrebu, dne 17. prosinca 1943.


Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske:


Ante Pavelić v. r.


(Narodne novine br. 289. od 18. XII. 1943.)


ZAKONSKA ODREDBA


o izmjeni § 74. zakona o šumama
Paragraf 74. zakona o šumama mienja se i
glasi:


»Posebnici mogu svoje šume u pravilu slobodno
izkorišćivati pridržavajući se propisa
ovog zakona.


šumsko-priradni propisi, navedeni u §§ 57.
do 65. ovoga zakona, vriede za sve posjede
šuma, veće od 30 hektara.


Za posjede šuma na kršu i na absolutnom
šumskom zemljištu izpod 30 hektara površine
može ministar šumarstva i rudarstva odrediti


propisnikom način gospodarenja, kojim će biti
osigurana potrajnost prihoda.


Iz razloga važnih javnih probitaka ili u slučaju,
ako je dosadašnjim izkorišćivanjem šuma
potrajnost šumskog gospodarenja u šumama
posebnika preko 30 hektara površine u svojoj
bitnosti poremećena i učinjen veliki predhvat
normalne drvne zalihe, pa bilo to i sniženjem
obhodnje, može ministar šumarstva i rudarstva
takve šume uzeti u državnu upravu ili izvlastiti
u korist države. Osim šume može se staviti u
državnu upravu ili izvlastiti i ostala imovina,


33