DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 32     <-- 32 -->        PDF

naročitih povezanosti u radu i bez ustanovai,
,,
čiji bi zadatak bio dati struci i stručnjacima
aane samo smjernice za rad i usavršivanje me;
tode
rada, već omogućiti svima, koji se struikom
bave, sudjelovati u unapređennju iste;,
,,
mnogo stečeno iskustvo nije došlo do primjene,i,
te je za vazda izgubljeno. Mnoga misao, mnoigi
novi pogled, mnogo dragocjenog i poučnog
ggmaterijala, te mnogo zdravih priedloga nije bilo
moguće čvrsto zabilježiti, te tako sačuvat:i
iiza poznija pokoljenja (kako se nebi počimalo
oouviek iznova, op. izv.), a ujedno pružiti na
aauvid što širem broju ljudi, ne samo stručnjaka,
koji se bave strukom već i takvima, kojji
iibi trebali o struci više toga znati«. Sam list
ttzamišljen je kao časopis, koji želi omogućit:i
iisuradnju svih stručnjaka, koji sudjeljuju u radu
agrarnih operacija, pa stoga u ovoj uvodnoj
rieči čitamo, da se pozivaju »svi stručnjaci
geodeti, geodetsko-kulturnotehnički inžinjeri,
kulturnotehnički inžinjeri, pravnici, inžinjeri
iiagronomi i inžinjeri šumari , koji su bliski
iitoj struci i u struci rade na suradnju«.


časopis će izlaziti svaka tri mjeseca, a sastoji
se od dva diela: Prvi dio donosit će stručne
članke bez posebnog redosljeda, a drugi,


´


»informativni dio«, donosit će materijal razvrstan
u ove posebne rubrike: Komasacija
zemljišta, Zemljištne zajednice, Odvodnja, natapanje
i obskrba vodom, Regulacija, asanacija
i gospodarsko uređenje sela, Regulacija zemlje,


´


Zakonodavstvo i Razno. Kako se iz programa
informativnog diela vidi, ovaj časopis zamienio
bi i lanjske godine izašli »Vodograđevni viestnik
«, kojeg je početkom 1943. godine izdao Sa


_
__


vez vodograđevnih zadruga Nezavisne Države
Hrvatske (vidi Hrvatski šumarski list br. 7.—


8. iz 1943. god.), a što> je i posve prirodno, jer
je i komasacijama i vodograđevinama vodnih
zadruga jedna te ista konačna svrha i jer se
ova dva podhvata nadopunjuju u nastojanju
podizanja prvotne proizvodnje i narodnog blagostanja,
te što se time postiže koncentracija
sila i relativno opadanje troška oko izdavanja
samih časopisa.
Prvi broj Agrarnih operacija pored pomenute:
urednikove Uvodne rieči u prvom, »stručnom^
dielu« donosi članak Dr. M. Trgovčevića: N adležnost
upravnog sudišta u k o masacionim
stvarima« i Ing. R. Golubovića:
Melioracije uz komasaciju[


zemljišta« . U informativnom dielu donosi:


1. Komasacije: Izvješće o poslovanju komasacionog
povjerenstva u Hrvatskoj Mitrovici
u god. 1942., Sumarni pregled komasiranih
površina; Dovršive komasacije
zemljišta, Nove komasacije zemljišta, Povišenje
tehničke pristojbe na komasacijama zemljišta;
2. Odvodnja, natapanje i obskrba
vodom : Izkop kanala kod komasacije
zemljišta; 3. Regulacija, asanacija i
gospodarsko uređenje sela: Regulačija
sela; 4. Zakonodavstvo: Nacrti provedbenih
naredab´a zakonu o komasacijama
zemljišta (naredbe o novčanom i blagajničkoračunarskom
poslovanju komasacionih oblasti,
naredbe o admistrativnom ustrojstvu i poslovanju
ureda kod komasacionih prvomolbenih
povjerenstava te kod zemaljskog komasacionog
povjerenstva i o nadzoru nad radom komasacionih
povjerenika, kao i zakonske odredbe
o preinakama i nadopunama zakona o komasaciji
zemljišta s kasnijim njegovim nadopunama
i promjenama); 5. Razno : O nadzoru
nad izvedbom agrarnih operacija, Iz Zavoda
za agrarne operacije (zamolba zavoda
»stručnoj javnosti, da mu se dostavljaju podatci,
crteži, slike i ostalo iz područja agrarnih
operacija«, time, da treba slati »izključivo
objektivne i provjerite podatke, sa opisom izvora
i dokazom eventualnog izvoda, računa i
slično«. Ovaj materijal potreban je zavodu radi
upodpunjenja njegove zbirke i radi objavljivanja
pojedinih podataka.) Izrada nomograma,
te o naučnoj osnovi (geodetsko-kulturnotehničkog
odjela na zagrebačkom tehničkom
fakultetu). Konačno je objavljen i izvještaj o
likvidaciji Geodetskog lista, koja je izvršena
početkom 1943. godine.


Za ovim časopisom trebat će poseći i hrvatski
šumari, i kao čitači i kao suradnici, jer su
oni u najužoj vezi sa selom, a ovaj časopis mogao
bi poslužiti kao kopča svih radnika na polju
prvotne proizvodnje, jer će samo njihovim
složnim radom biti polučen puni uspjeh uloženih
napora pojedinaca, odnosno pojedinih skupina.


Agrarne operacije u godišnjoj predplati stoje
400.— Kuna, a predplata može se poslati
putem čekovnog računa Zavoda za agrarne operacije
Tehničkog fakulteta u Zagrebu br. 30—


709. Časopis prima i Hrvatsko šumarsko đružtvo.
P.
ODPORNOST GUBAREVIH JAJAŠACA SPRAM SMRZAVANJA


Već su prvi entomolozi (Ratzeburg, Judeich)
preporučili šumarskoj praksi struganje jajašaca
gubara kao jedne od mjera za suzbijanje
ovog štetnika. U Hrvatsku je ovaj način uveo
Dr. Langehoffer i ona je u našim šumama
mnogo primjenjivana, iako se javljali glasovi
(Vincetić, Petračić, Hergula), koji su dokazivali,
da je učinak ovog rada vrlo malen, jer su
jajašca vrlo odporna spram svih prirodnih nepogoda.
O odpornosti gubarevih jajašaca spram
smrzavice imademo danas dobre podatke u
radnji Ing. A. Kurira : Einflüsse abiotischer
Umweltsfaktorer auf dem Schwammspinner
(Limantria dispar L.) im Eisstadium während
der Winterdiapause, I. Wirkung des Eises
Zeitschrift für das gesamte Forstwesen, Heft
4/6 J. 1943., S. 105.—132.).


U početku opisuje autor građu jajeta gubara,
iztičući karakteristična centralna udub-
Ijenja, te zatim opisuje način izvaljivanja gusjenice.
Tu je ustanovi temeljnu razliku, po
kojoj se lako može utvrditi binokularom ili
povećalom, da li je iz jajeta izašla gusjenica


gubara ili parazitna osica Anastatus disparis
Ruschka, jer gusjenica ne nagrize nikada centralni
udubljeni dio, a osim toga njezin izlazni
otvor je dugoljast, dok je otvor osice okrugljast.
Ta je spoznaja vrlo vriedna, jer je uviek
moguće pregledom jajeta utvrditi broj i postotak
zaraženosti od osice, što je kod pokusa
važno, kako se ne bi manji broj izleglih gusjenica
pripisao prirodnom ugibanju, dok je u


stvari izvjestan diozita; tako je autorgodom utvrđivanjakoji udio i u kojojatmosferski faktori,
kiša, snieg, vlaga i


Pokusni materijal


početku zime u šumi »Lipovac«, vlasništvo Našičke
d. d., u okolici Đurđenovca. Da postigne
što jednoličniji pokusni materijal, autor je stavio
materijal na ploči razdieljen u polja, te
mješao pojedina polja, ona opet razpodielio na
sva polja i opet uzeo i t. d.


bio uništen od tog para


bio u mogućnosti, da primortaliteta
uviek utvrdi,
mjeri ima osica, a koji
u ovim slučajevima led,
drugo.


sabrao je autor uviek u


30