DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 3     <-- 3 -->        PDF

HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GODINA 68. SIECANJ—VELJAČA 1944.


Prof. Dr. JOSIP BALEN, Zagreb:


PROF. AIMO KAARLO CAJANDER


* 4. IV. 1879. f 20. I. 1943.
Zemlju »šuma i jezera,« prijateljsku
Finsku, zadesio je težak udarac.
Smrt joj je ugrabila jednoga od najjačih
radnika na promicanju gospodarskih
probitaka uobće, a napose najjačega
predstavnika šumarske nauke i
šumskoga gospodarstva u najširem
smislu te rieči.


Poznat daleko izvan granica svoje
zemlje, pisac mnogih djela, organizator
i naučnog i praktičnog rada u šumskom
gospodarstvu u svojoj domovini, i to u
razmjerima, koji, po običajnom shvaćanju
snage i sposobnosti malih naroda,
daleko prelaze ono, što smo naviknuti
gledati kod malih naroda, poznati suradnik,
a često puta i duša međunarodnih
šumarskih kongresa, koji je bogato
dielio darove svoga neizcrpivoga znanja
ne samo svojoj zemlji, nego i čitavom
prosvjećenom čovječanstvu, pro fesor
Aimo Kaarlo Cajander
bogato je zadužio i svoj narod i šumsko
gospodarstvo uobće!


Poznati botaničar, gorljivi, neumorni
trudbenik na polju šumarske
Prof. Aimo Kaarlo Cajander nauke, nenadkriljivi organizator i pri


znati državnik rođen u Uusikaupunki
od otca Aleksandra, ravnatelja gimnazije, i Ane Mathilde Allenius, zaklopio je
svoje oči: nađoše ga u parlamentu mrtva za radnim stolom, za kojim je toliko
uradio za svoj narod i svoju zemlju.


Životni putovi poput onog prof. Cajandera veoma su riedki.


Završivši izpit zrelosti godine 1896. u Turku, posvetio se prirodnim naukama,
botanici kaoi glavnomi predmetu. 1901. svršio je taj studij, a 1903. položio
stroge izpite. Savezno s botaničkim studijem učinio je više naučnih putovanja, a
među njima i put u Aunus, u područje između Äänisjärvi (Onega jezero) i Bieloga
mora, onda put u Sibiriju u porječje Lene. To je putovanje imalo za posljedicu
niz botaničkih radnja (O botaničkoj jugoiztočnoj granici u Fenno — Skandinaviji
1900); »O zapadnim, granicama nekih vrsta drveća Sjeverne Rusije« (1902); »Prilozi
za poznavanje vegetacije aluvija Sjeverne Eurazije I« »Aluviji donjega toka
Lene« i »Studije o vegetaciji prašume na rieci Leni« (1904).


Godine 1904—1906 studira šumarstvo na šumarskoj školi Evo i polaže potrebne
izpite.
Možemo kazati, da od vremena, kad se je dao na studij šumarski, počinje njegov
posebni iztraživalački rad, koji sve više i više obuhvaća šumarska znanstvena


1
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 4     <-- 4 -->        PDF

područja. Znanje iz prirodnih nauka, upodpunjeno šumarskim studijem, ili bolje
reći primjenjeno na šumsko gospodarstvo, daje mu mogućnosti, da duboko zahvata
u bioložke odnose u šumi. Nadovezujući na rad umnoga profesora Morozova,
koji je udario temelje tipologiji u šumarstvu, Cajander kao nitko do njega proučava
raznolike prirodne utjecaje, čiji je konačni rezultat: najsavrsenij a i


najzanimljivija životna zajednica — šuma.
Razprave »Aluviji porječja Onege« (1905) i »O barskim područjima i njihovom
značenju za šumarsku nauku I.« te »Prirodne osebine naših barskih područja
« (1906) označuju pravac njegova rada, koji je toliko odlučan za njegovo
plodno djelovanje kroz više od 30 godina.
Godine 1907—1908 vidimo ga kao profesora i rektora šumarskoga instituta u
Evo, a 1911 kao redovnog profesora šumarstva na sveučilištu u Helsinki, kamo je
šumarstvo bilo preneseno.


Kao sveučilištni profesor Cajander upravo oblikuje i upućuje čitavi rad na šumarskoj
nauci u Finskoj: on okuplja oko sebe i odgaja čitavi niz
ljudi od nau ke, koji u složnom redu idu putem, koji je on obilježio,
iztražujući mnoga šumsko gospodarska pitanja, daj
ući dragocjenu podlogu za šumsko gospodarstvo kao glavni
izvor do bara svojeze ml jeiutvrdjujući u znanstvenom
svietu i ime svoga učitelja i ugled svoje zemlje.


U razdoblju 1907—1918 objelodanjuje Cajander veliki broj znanstvenih radnja
— rezultate pomnog iztraživačkog rada. U to doba spadaju i radovi: »Šumarsko
znanstveni rad u inozemstvu« (1909) ; »O šumskim tipovima« (1909); »Aluviji
porječja Tornio i Kemi« (1909); »Osnovi šumarske nauke« I. i II. (1916 do
1917), »Studije o tresetima Finske« (1913).


Finsko šumarsko znanstveno družtvo (Suomen Metsätieteellinen Seura) osnovano
je 1909 god. na pobudu Cajanderovu.


Za rad zavoda za šumarska znanstvena iztraživanja u Finskoj udario je Cajander
temelje, pa ga vidimo god. 1909, kao tajnika povjerenstva, koje je imalo
urediti ovo pitanje.


Godine 1917 član je t. zv. državnog šumarskog povjerenstva a god. 1918. njegov
je predsjednik. Ovo je povjerenstvo imalo udariti smjernice državnom šumskom
gospodarstvu u Finskoj. Cajander ima bitni udio u radu ovoga
povjerenstva u sastavu projekt a, ukojemsupoloženesmjernice
šumskoga gosp od arstv a, koje je bitni dio gospodarske
snage Finske.


Godine 1918 Cajander je glavni ravnatelj finskih šuma. Na tom je položaju
kao i u svojstvu člana različitih povjerenstava proveo reorganizaciju, šumarske administracije,
proveo je razdiobu na šumsko-upravna područja, uveo je nadzor nad
posebničkim šumskim gospodarstvom, proširio je utjecaj države na šumska poduzeća.
Možemo kazati, da intenzivni napredak šumskoga gospodarstva u Finskoj
počinje sa radom prof. Cajandera. Jedan od glavnih proizvoda finskog drveta —
celuloz a — zahvaljuje svoj udio u gospodarstvu Finske prof. Cajanderu.


Nije manja zasluga prof. Cajandera za osnivanje i pomaganje zavoda za šumarska
znanstvena iztraživanja kao i za provedbu njegovoga programa. Ovaj
zavod je, izmedju ostaloga proveo i procjenu drvnih zaliha u šumskim područjima
Finske, pa je i u tom pogledu neizmjerna zasluga Cajanderova.


Od 1919 objelodanio je čitav niz daljih znanstvenih radova, od kojih napominjemo
samo nekoje: »Državno šumsko gospodarstvo kao poduzeće« (1921), »O
šumskim tipovima II.« (1921) »K pitanju o medjusobnim odnosima klime, tla i
vegetacije« (1921), »Razčišćavanje pojmova u biljnoj topografiji« (1922), »Teorija
o šumskim tipovima« (1926), »Medjusobna borba u biljnom svietu« (1926),
»Bit i značaj šumskih tipova« (1927).


Bio je dopisnik i član mnogih znanstvenih družtava u inozemstvu: Poljodjelske
akademije u Turinu (1923), Njemačkog botaničkog družtva (1926), Bečkog
botaničko-zooložkog družtva (1926), Poljskog botaničkog družtva (1926), Madjarske
akademije znanosti (1928), Švedskog botaničko-geografskog družtva. (1930)
i t. d.


2
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 5     <-- 5 -->        PDF

f


Počasni je član mnogih družtava: Njemačkog dendroložkog družtva, Američkog
šumarskog družtva, Šumarskog instituta u New Zeelan-u itd. Počasni je doktor
visoke škole u Beču, Ebers-walde-u itd. Počasni je predsjednik medjunarodnog
kongresa Ithaca (New-York).


Bio je ili predsjednik ili član upravnog odbora brojnih finskih družtava, tako
»Societas pro fauna et flora fennica«. Družtva za narodno prosvjećivanje«, »Finskog
geografskog družtva«, »Finskog saveza za vanjsku trgovinu«.


Prof. Cajander radio je intenzivno i na političkom polju, pa je i tu njegov
rad bio od velikog utjecaja na razvitak Finske.


God. 1922 je predsjednik vlade i ministar poljodjelstva (kamo spada i šumarstvo),
godine 1924 je ponova predsjednik vlade; godine 1928-1929 je ministar oružanih
snaga, a god. 1937-1939, ponovo predsjednik vlade.


God. 1929 pa do svoje smrti član je parlamenta.


Cajander je bio posjednik brojnih odlikovanja: nosilac velikog križa Finske
biele ruže, švedskog odlikovanja Nordstjärna, norvežkog St. Olawa, francuskog
Merite agricole itd. itd.


Kao iztraživač i profesor šumarstva obogatio je Cajander
sve grane nauke a u prvom redu doprinio je razvitku i
znanstvenim temeljima nauke o uzgoju šuma. Njegovi su
znanstveni radovi poznati i priznati u čitavom s vie tu. Savezno
s time je i činjenica, što je biran za počasnog predsjednika
medjunarodnog saveza šumarskih zavoda za iztraživ
a n j a.


Cajander je osobito zadužio Finsku svojim radom na polju veleobrta,
jer je udario temelje intenzivnom preradjivanju finskoga drveta i mehaničkim i
kemickim putem. I kao znanstveni radnik i kao vodeći državni
funkcioner a zatim i kao predsjednik i član poduzeća za raznoliko
preradjivanje drveta, savjestno je primjenio svoje
bogato znanje kao učenjak prvoga reda, da korist odfinskih
šuma bude za narod i državu što veća.


Cajander je imao brojne i političke i gospodarske i družtvovne zadatke u svojoj
zemlji. Njegov je udio za dobro zemlje i naroda od osobitoga značenja za razvitak
Finske. Dokaz je za to pokraj znanstvene još i njegova sjajna politička kariera.


Pisac ovih redaka sjeća se s pietetom profesora Cajandera. Imao je čast upoznati
ga na medjunarodnom kongresu i Riaiu (1926), kao i na medjunarodnom kongresu
u Budimpešti (1934). Skroman kao malo tko, okupljao je oko sebe stručne
ljude raznih naroda i zemalja, osvajajući ih svojom jednostavnošću i svojim
ogromnim znanjem. Prof. Cajander mnogo se zanimao i za našu zemlju, želio je
upoznati i slavonske hrastove i bosanske šume i naš Krš. Nije prestajao naglašavati
potrebu osnivanja tvornica celuloze u našim prostranim crnogoričnim područjima
kao i potrebu intenzivnoga rada na Kršu.


Životno djelo prof. Cajandera veoma je obilno. Sve, što se je odnosilo na šumu
i šumsko gospodarstvo, bilo je sastavni dio njegova života i njegove jake životne
djelatnosti. Krčeći jakom rukom puteve gospodarskom napredku svoje zemlje u
kojem šumsko gospodarstvo ima najznatniju ulogu, žrtvovao je svoj život svojoj
zemlji. Imena prof. Cajandera sjećat će se trajno, i sa zahvalnošću i sa
počitanjem, ne samo hrabri finski narod, nego i svi stručni krugovi svih prosvjećenih
naroda. Znalac prvoga reda primjenio je svoje bogato
znanje u praktičnome životu svoje zemlje i s time utvrdio
poznato i jedino opravdano mišljenje, da sam oznanje i pošten
i, nesebični rad mogu doprinieti napredku čovječanstva.


Neka je svjetla uspomena prof. Cajauderu! _;


3