DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 29     <-- 29 -->        PDF

PREGLED


OSVRT NA 1943. GODINU


Uza sve izvanredne i težke prilike, koje su
vladale "u 1943. godini, bilježi hrvatsko šumarstvo
više pozitivnih vriednosti trajnog značenja.
Sav rad i sva nastojanja pozvanih i odgovornih
čimbenika danas zbog težkih prilika često i
ne dolazi do izražaja, kao što će ostati neocieniti
i mnogi napori hrvatskih šumara uloženi
prvenstveno u osiguranju obskrbe drvom. Pa i
najskromniji uspjeh zahtieva u ovakva vremena
nesrazmjerno više napora i rada, nego li
mnogo veći u sređenim vremenima.


Kao na j značajni ju tekovinu 1943.
godine bilježimo osnutak hrvatskih
tvornica celuloze prema zakonskoj odredbi
od 18. prosinca 1943. god. Hrvatska, kao
zemlja u kojoj šumsko gospodarstvo zauzima
poseban položaj po svom prostranstvu, po mogućnostima
proizvodnje (prirodnim uslovi prirasta),
po površini absolutnog šumskog zemljišta,
kao zemlje iz koje se izvezoše stotine i
stotine hiljada metara suhe hrastovine, a milijuni
i milijuni kubnih metara ostalih vrsta drveća,
kao zemlje s velikom površinom bukovih
šuma, malo je krenula napried od najjednostavnije
preradbe drveta, od pilana. Izkorišćavanje
temeljne sastojine drveta, celuloze, i za
hrvatsko šumarstvo i za narodnog gospodarstvo
bilo je bez većeg značenja. Ta činjenica ima donekle
svoj uzrok i u kapitalističkom gospodarskom
režimu, ali zapreke, koje je stavljao ovakav
režim mogle su ipak biti svladane jednim
sustavnim radom i nastojanjem za izkorišćavanjem
vlastitih prirodnih dobara u punoj mjeri.
Posebnički kapital do sada nije pokazivao
stvarno zanimanje za ovu veleobrtnu granu,
koja prerađuje domaću sirovinu, možda i stoga,
što bi za svoj rad trebao imati osigurane i dovoljne
količine drveta. Kako je država najjači
šumoposjednik, kako bi, što više, u prvo vrieme
potrebno drvo mogla jedino dobavljati država,
to je vidljivo, kako je ovaj veleobrt upućen
na državu ne samo kao imperija, nego i
kao gospodara ili upravitelja državnih šuma.
Zar nije onda provedba ove suradnje riešena
najsretnije na taj način, da država preuzme ne
samo pobudu za osnivanje ovog veleobrta, nego
da u njemu i trajno^ zadrži vodstvo, kako je to
predviđeno i u zakonskoj odredbi od 18. prosinca.


Naš veleobrt celuloze treba u prvom
redu izkoristiti drvo, koje nije sposobno za
tehničku upotrebu. Kod toga izkaču veliki proizvodni
ili bolje prevozni troškovi celuloznog drveta.
Ti su troškovi stoga veliki, što naše šume,
naročito brdske, većim dielom nisu otvorene,
pa ni one, kroz kojih je prošla sjekira
eksploatacije. Podignuta prometna sredstva
pojedinih šumskih područja prigodom njihovih
sječa po dugoročnim ili inim ugovorima, građena
su samo obzirom na izvoz prvorazrednog
građevnog drveta, a ne da se šuma i trajno
otvori, te da se tako omogući trajno korištenje
i onih, novčano, manje vriednih sortimenata,
ali ne manje vriednog drveta kao sirovine.
U tome zapravo i trebamo gledati najveću pogrješku
dugoročnih ugovora, u kojima se nije
posvećivala nikakva pažnja za gospodarsko
otvaranje šume. Kako je buduće šumsko gospodarstvo
nemoguće bez odgovarajućih puteva,


. to će trebati naći načina, da se ove pogrješke
prošlosti poprave ne računajući pri tome računicom
kapitalističkog gospodarstva. Računica


kapitalističkog gospodarstva ne može biti mjerodavna,
jer se tu radi o potrebama narodnog
gospodarstva i o obskrbi naroda potrebnim
materijalom, a računica obskrbnog gospodarstva
ima u prvom redu pred očima podmirenje
potreba, dok ukamaćenje uloženog kapitala
igra podređenu ulogu. Uzputno nabacujemo misao,
da će se otvaranje naših šuma trebati izvršiti
pomoću državne radne službe (domorađnika)
a to i prije, što će izgradnja dobrih šumskih
puteva odnosno puteva za otvaranje šuma
imati za posljedicu i obće poboljšanje naših prometnih
veza u onim dosada najzapuštenijim
krajevima. Uloženi trud za ovaj posao bit će
indirektno naplaćen i u olakšanju proizvodnje
celuloze, koja s poboljšanim gospodarenjem u
hrvatskim šumama mora osigurati podmirenje
vlastitih potreba na papiru, a olakšati obskrbu
odjećom, pogonskim gorivima, kao i ostalim po
količinama manjim, ali za suvremeni život ipak
neophodno potrebnim materijama.


Osnivanje hrvatskih tvornica celuloze
predstavlja i korak u pojačanoj proizvodnji
drveta. Pri tome imademo na umu naročito
seljačke samovlastničke šume, jer će se gospodarenje
s tim šumama u znatnom dielu moći
usmjeriti za proizvodnju celuloznog drveta, dakle
sortimenta, koji se može proizvesti i u malim
ophodnjama. A intenzivnije gospodarenje u
seljačkim samovlastničkim šumama nije nipošto
neznatna stvar i to ne samo zbog toga,
što one u proizvodnji zaostaju (u prosjeku)
spram šuma drugih vlastnika, nego i zbog toga,
jer te šume zauzimaju oko petine cjelokupne
hrvatske šumske površine t. j . oko


800.000 ha.
U ostalim dvjema značajnijim objavljenim
zakonskim odredbama Zakonska odredba o
ovlaštenjima ministru narodnog gospodarstva u
pogledu šumskih nekretnina, izvlaštenim
po propisima agrarne reforme,
i u pogledu zemljištnih zajednic
a od 6. kolovoza 1943., te Zakonske
odredba o izmjeni § 74. zakona o šumam
a od 6. studenoga 1943. ostvaruje se
tendencija prikupljanja šuma u državno vlastničtvo.
Samo ostvarenje ove tendencije provodit
će se postepeno prevodeći u državno vlastničtvo
napuštene i zapuštene šume. U prvoj je
zakonskoj odredbi početak i podržavljenja šuma
onih zemljištnih zajednica, koje nisu ni napuštene
ni šume zapuštene, jer je dana mogućnost,
da pojedine zemljištne zajednice »mogu i
same većinom´ glasova zaključiti razpoložbu
svojom imovinom u smislu prenosa šumskih nekretnina
i ostale imovine u vlastničtvo države.


Druga je značajka zakonske odredbe o izmjeni
§ 74 zakona o šumama, da su i posebničke
šume iznad 30 ha stavljeni pod naročiti javni
nadzor.


Vriedno je zabilježiti i drugu nadopunu
zakona o lovu t. j. Zakonsku odredbu


o nadopuni zakona o lovu od 5. prosinca 1931.
od 8. travnja 1943. god. Dok je prva nadopuna,
izvršena Zakonskom odredbom o promjenama
i nadopuna zakona o lovu od 5. prosinca 1942.
od 3. kolovoza 1942., više organizatorne naravi,
ova druga daje lovu izrazitiji gospodarski značaj,
jer u § 2. ovlašćuje ministra šumarstva,
da naredbenim putem propisuje mjere »za uzgoj,
čuvanje i prehranu divljači, kao i za tamanjenje
zvjeradi i ptica grabljivica«,
27
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Naredba o ustrojstvu ministarstva
šumarstva i rudarstva objavljena
je doduše početkom 1944. godine, ali
stvarno pripada 1943. godini. Ova naredba nosi
obilježje ustrojstva državne vlade prema zakonskoj
odredbi o državnoj vladi Nezavisne Države
Hrvatske od 9. listopada 1942. kojom su
privredni resori (poljodjelstvo, šumarstvo, rudarstvo,
obrt, veleobrt i trgovina s brigom o
prehrani) ujedinjeni u jedno ministarstvo —
Ministarstvo narodnog gospodarstva. Podjela
ovakvog ministarstva bila je predviđena na
glavna ravnateljstva, koja su i osnovana odredbom
Poglavnika od 14. listopada 1942. god. Po
toj podjeli resor šumarstva ujedinjen je u
Glavnom ravnateljstvu za šumarstvo. Ovakvim
ustrojstvom postigla se potrebna koncentracija
i kolaboracija, ali istodobno i potrebna decentralizacija,
poslova, koji se, naročito u ratno
vrieme, mogu uspješno svršavati samo najužom
suradnjom. Međutim se ovakvo ministarstvo
narodnog gospodarstva prema odredbama Poglavnika
od 11. listopada 1943., razjedinjuje u
tri ministarstva, od kojih je jedno Ministarstvo
šumarstva i rudarstva. Ustrojstvo Ministarstva
šumarstva i rudarstva ostaje na provedenoj
diobi u Ministarstvu narodnog gospodarstva, pa
i naredba o unutarnjem ustrojstvu ovog ministarstva
izrađena je na bazi glavnih ravnateljstava,
koji se dalje diele na odjele, odsjeke i
podođsjeke. Kod ustrojstva samog Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo usvojeno je mišljenje,
da se poslovi grupiraju u četiri odjela i
to u obći odjel, odjel za uzgoj i uređivanje šuma,
gospodarski odjel i odjel za promicanje šumarstva.
Značajka je ove naredbe, da je razčlanjivanje
poslova šumarskog resora izvršeno
podrobno, te se iz nje može liepo´ vidjeti poslovanje
šumarske službe i njezinu diobu na
pojedina uža područja (odsjeke) dajući dobar
putokaz za specijalizaciju u pojedinim granama
šumarskog djelovanja.


Iako ovaj osvrt nije mjesto za podrobnije
razmatranje same naredbe o ustrojstvu ministarstva
šumarstva i rudarstva, treba ipak podvući
značajnu tekovinu šumarske službe, koja
je naglašena u ovoj naredbi, a to je odjel za
promicanje šumarstva. Rad ovog odjela
od najvećeg je značaja za hrvatska šumarstvo,
jer on pored ostalog obuhvaća brojidbu,
upotrebu i promet drveta i ističe potrebu
posebne brige za seljačke samovlastničke šume
ili ukratko sve ono djelovanje, koje je do sada
bilo zanemarivano, a bez kojeg nema uspješnog
hrvatskog šumskog gospodarstva. Brojitba je
temelj za poduzimanje upravnih i gospodarskih
mjera, a u poslovima odsjeka za upotrebu,
drveta vidimo zacrtani put racionalnoj upotrebi,
odnosno preradbi drveta, što je isto tako
važno za drvnu bilancu kao i pojačanje proizvodnje
t. j . neposredna briga oko povečanja
prirasta. O seljačkim samovlastničkim šumama
do sada vodila se vrlo mala briga, da se ne kaže
nikakova, jer su se one, promatrane kao pojedini
objekti, svojom površinom4 gubile uz šume
zemljištnih zajednica, imovnih obćina ili države,
kao i posebnickog šumskog veleposjeda, ali
promatrane kao cjelina predstavljaju površinu,
koja nadmašuje i posebnički veleposjed i površinu
šuma zemljištnih zajednica, pa svojedobno
i imovnih obćina.


Između ostalih naredbenih propisa značajna
je i Naredba o nadležnosti za davanje
pristanka po § 88. zakona o šumama
od 30. listopada 1943. Prema današnjem djelokrugu
velikih župa dozvole za podizanje pilana
i ostalih uređaja za preradbu drveta spadale su


u nadležnost velikih župa. Ovom naredbom je
podjeljivanje ovih dozvola zadržano za Ministarstvo
šumarstva i rudarstva, čime se omogućuje
vođenje jedinstvene politike u ovom području.
Ovo je naročito važno danas, kada će
se naš drvni veleobrt s temelja obnavljati i kada
se pruža mogućnost radikalnog zahvata u
hrvatsku drvnu industriju s namjerom, da se
ona uskladi i usmjeri s mogućnostima i potrebama
šumskog gospodarstva, kao i potrebama
cjelokupnog hrvatskog narodnog gospodarstva.


Za šumarstvo je od posebnog značenja i
osnutak Ministarstva skrbi za postradale
krajeve i to u toliko, što je njemu
dano u dužnost, da obnovi život i gospodarstvoi
u ratom postrađalim krajevima. Kako su
većinom postradali pretežno šumski krajevi
(Bosna, Lika), to se obnovom života u ovim
krajevima može i treba izvršiti tako, da bude
u punoj mjeri osiguran i život šume odnosno
proizvodnja drveta na svim šumskim zemljištima,
a što se može ovom prilikom opet s najmanje
novih potresa provesti.


Osvrnut ćemo se još na publicističko
djelovanje tokom 1943, godine i to ono
namienjeno izvanstručnoj javnosti, koje nosi
oznaku i »propaganda šumarstva«. Upoznavanje
najšire javnosti s uvjetima šumskog gospodarstva,
sa značenjem drveta u suvremenom
životu čovjeka, s "gospodarenjem i upotrebom
drveta sa šumom uobće, a hrvatskim šumama
napose, s poduzetim mjerama na polju šumarstva,
ukratko stvaranje šumarskog mentaliteta
važan je čimbenik za napredak našeg šumskog
i drvnog gospodarstva. Ta eto u programu rada
slovačkog šumarstva za 1944. godinu predviđa
se naročiti rad na propagandi, da se šume, radi
osiguranja proizvodnje drveta u budućnosti, u
današnjici ne samo crpu, nego i njeguju i štite
i tako postigne povoljan prirast ne samo po
količini nego´ i po kakvoći. »U tom pravcu potrebno
je tokom nove godine utjecati na javno
mnienje predavanjima, poučnim člancima, slikopisima
i svrsishodnom promičbom u najširim
slojevima naroda. . .«, kako piše Ing. K.
Kosljar u prvom ovogodišnjem broju časopisa
»Les a d r e v o«, a u uvodniku pod naslovom
»Vstup do noveho roku na poli lesneho a drevärskeho
hospodärstva«.


1943. godine bilježi srazmjerno dosta obširno
publicističko djelovanje iz šumarstva namienjeno
nestručnim krugovima. Pored izdanja,
koja u svojoj cjelini moraju sadržavati i
djelatnost u šumskom gospodarstvu (Hrvatska
Enciklopedija, pa mala enciklopedija Znanje i
radost, Zemljopis Hrvatske u izdanju Matice
Hrvatske), o šumarstvu pisano je i u drugim
izdanjima. Tako u 35. knjizi Matičinog Kola, u
Ekonomistu, u kalendarima, a ponajpače u tjednom
i dnevnom novinstvu. Od tjednih novina
naročita suradnja bila je u tjednicima namienjenim
selu i to Hrvatskoj Straži, a zatim u
stogodišnjem Gospodarskom listu. Od dnevnog
novinstva gospodarski dnevnik Gospodarstvo
počam od mjeseca travnja ima tjednu stalnu
posebnu stranicu pod oznakom »šumarstvo i
drvarstvo«, ali povremeno donosi članke s područja
šumarstva i izvan ove stranice. Bilanca
prosvjetljivanja o šumarstvu za 1943. godinu
je pozitivna, ona će donieti i ploda, jer su članci
iz područja šumarstva traženi, a pozitivnosti
ove bilance, valja naglasiti, pridonieli su
možda najviše urednici dotičnih listova, koja su
ovu suradnju, bilo kao povremenu bilo kao stalnu,
zapravo iznudili, kako je to već svojedobno
(u br. 6.) i u Šumarskom Listu istaknuto.


Iijetopisac


28