DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 29     <-- 29 -->        PDF

PREGLED


OSVRT NA 1943. GODINU


Uza sve izvanredne i težke prilike, koje su
vladale "u 1943. godini, bilježi hrvatsko šumarstvo
više pozitivnih vriednosti trajnog značenja.
Sav rad i sva nastojanja pozvanih i odgovornih
čimbenika danas zbog težkih prilika često i
ne dolazi do izražaja, kao što će ostati neocieniti
i mnogi napori hrvatskih šumara uloženi
prvenstveno u osiguranju obskrbe drvom. Pa i
najskromniji uspjeh zahtieva u ovakva vremena
nesrazmjerno više napora i rada, nego li
mnogo veći u sređenim vremenima.


Kao na j značajni ju tekovinu 1943.
godine bilježimo osnutak hrvatskih
tvornica celuloze prema zakonskoj odredbi
od 18. prosinca 1943. god. Hrvatska, kao
zemlja u kojoj šumsko gospodarstvo zauzima
poseban položaj po svom prostranstvu, po mogućnostima
proizvodnje (prirodnim uslovi prirasta),
po površini absolutnog šumskog zemljišta,
kao zemlje iz koje se izvezoše stotine i
stotine hiljada metara suhe hrastovine, a milijuni
i milijuni kubnih metara ostalih vrsta drveća,
kao zemlje s velikom površinom bukovih
šuma, malo je krenula napried od najjednostavnije
preradbe drveta, od pilana. Izkorišćavanje
temeljne sastojine drveta, celuloze, i za
hrvatsko šumarstvo i za narodnog gospodarstvo
bilo je bez većeg značenja. Ta činjenica ima donekle
svoj uzrok i u kapitalističkom gospodarskom
režimu, ali zapreke, koje je stavljao ovakav
režim mogle su ipak biti svladane jednim
sustavnim radom i nastojanjem za izkorišćavanjem
vlastitih prirodnih dobara u punoj mjeri.
Posebnički kapital do sada nije pokazivao
stvarno zanimanje za ovu veleobrtnu granu,
koja prerađuje domaću sirovinu, možda i stoga,
što bi za svoj rad trebao imati osigurane i dovoljne
količine drveta. Kako je država najjači
šumoposjednik, kako bi, što više, u prvo vrieme
potrebno drvo mogla jedino dobavljati država,
to je vidljivo, kako je ovaj veleobrt upućen
na državu ne samo kao imperija, nego i
kao gospodara ili upravitelja državnih šuma.
Zar nije onda provedba ove suradnje riešena
najsretnije na taj način, da država preuzme ne
samo pobudu za osnivanje ovog veleobrta, nego
da u njemu i trajno^ zadrži vodstvo, kako je to
predviđeno i u zakonskoj odredbi od 18. prosinca.


Naš veleobrt celuloze treba u prvom
redu izkoristiti drvo, koje nije sposobno za
tehničku upotrebu. Kod toga izkaču veliki proizvodni
ili bolje prevozni troškovi celuloznog drveta.
Ti su troškovi stoga veliki, što naše šume,
naročito brdske, većim dielom nisu otvorene,
pa ni one, kroz kojih je prošla sjekira
eksploatacije. Podignuta prometna sredstva
pojedinih šumskih područja prigodom njihovih
sječa po dugoročnim ili inim ugovorima, građena
su samo obzirom na izvoz prvorazrednog
građevnog drveta, a ne da se šuma i trajno
otvori, te da se tako omogući trajno korištenje
i onih, novčano, manje vriednih sortimenata,
ali ne manje vriednog drveta kao sirovine.
U tome zapravo i trebamo gledati najveću pogrješku
dugoročnih ugovora, u kojima se nije
posvećivala nikakva pažnja za gospodarsko
otvaranje šume. Kako je buduće šumsko gospodarstvo
nemoguće bez odgovarajućih puteva,


. to će trebati naći načina, da se ove pogrješke
prošlosti poprave ne računajući pri tome računicom
kapitalističkog gospodarstva. Računica


kapitalističkog gospodarstva ne može biti mjerodavna,
jer se tu radi o potrebama narodnog
gospodarstva i o obskrbi naroda potrebnim
materijalom, a računica obskrbnog gospodarstva
ima u prvom redu pred očima podmirenje
potreba, dok ukamaćenje uloženog kapitala
igra podređenu ulogu. Uzputno nabacujemo misao,
da će se otvaranje naših šuma trebati izvršiti
pomoću državne radne službe (domorađnika)
a to i prije, što će izgradnja dobrih šumskih
puteva odnosno puteva za otvaranje šuma
imati za posljedicu i obće poboljšanje naših prometnih
veza u onim dosada najzapuštenijim
krajevima. Uloženi trud za ovaj posao bit će
indirektno naplaćen i u olakšanju proizvodnje
celuloze, koja s poboljšanim gospodarenjem u
hrvatskim šumama mora osigurati podmirenje
vlastitih potreba na papiru, a olakšati obskrbu
odjećom, pogonskim gorivima, kao i ostalim po
količinama manjim, ali za suvremeni život ipak
neophodno potrebnim materijama.


Osnivanje hrvatskih tvornica celuloze
predstavlja i korak u pojačanoj proizvodnji
drveta. Pri tome imademo na umu naročito
seljačke samovlastničke šume, jer će se gospodarenje
s tim šumama u znatnom dielu moći
usmjeriti za proizvodnju celuloznog drveta, dakle
sortimenta, koji se može proizvesti i u malim
ophodnjama. A intenzivnije gospodarenje u
seljačkim samovlastničkim šumama nije nipošto
neznatna stvar i to ne samo zbog toga,
što one u proizvodnji zaostaju (u prosjeku)
spram šuma drugih vlastnika, nego i zbog toga,
jer te šume zauzimaju oko petine cjelokupne
hrvatske šumske površine t. j . oko


800.000 ha.
U ostalim dvjema značajnijim objavljenim
zakonskim odredbama Zakonska odredba o
ovlaštenjima ministru narodnog gospodarstva u
pogledu šumskih nekretnina, izvlaštenim
po propisima agrarne reforme,
i u pogledu zemljištnih zajednic
a od 6. kolovoza 1943., te Zakonske
odredba o izmjeni § 74. zakona o šumam
a od 6. studenoga 1943. ostvaruje se
tendencija prikupljanja šuma u državno vlastničtvo.
Samo ostvarenje ove tendencije provodit
će se postepeno prevodeći u državno vlastničtvo
napuštene i zapuštene šume. U prvoj je
zakonskoj odredbi početak i podržavljenja šuma
onih zemljištnih zajednica, koje nisu ni napuštene
ni šume zapuštene, jer je dana mogućnost,
da pojedine zemljištne zajednice »mogu i
same većinom´ glasova zaključiti razpoložbu
svojom imovinom u smislu prenosa šumskih nekretnina
i ostale imovine u vlastničtvo države.


Druga je značajka zakonske odredbe o izmjeni
§ 74 zakona o šumama, da su i posebničke
šume iznad 30 ha stavljeni pod naročiti javni
nadzor.


Vriedno je zabilježiti i drugu nadopunu
zakona o lovu t. j. Zakonsku odredbu


o nadopuni zakona o lovu od 5. prosinca 1931.
od 8. travnja 1943. god. Dok je prva nadopuna,
izvršena Zakonskom odredbom o promjenama
i nadopuna zakona o lovu od 5. prosinca 1942.
od 3. kolovoza 1942., više organizatorne naravi,
ova druga daje lovu izrazitiji gospodarski značaj,
jer u § 2. ovlašćuje ministra šumarstva,
da naredbenim putem propisuje mjere »za uzgoj,
čuvanje i prehranu divljači, kao i za tamanjenje
zvjeradi i ptica grabljivica«,
27