DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 26     <-- 26 -->        PDF

(buntove). Topola nije upotrebljiva, jer ne daje plamen. Za svaku tisuću opeka
potrebno je oko 1,5 pr. met. drveta.


Kod zidanja peći mora se najveća pažnja posvetiti ognjištu. Najprije se ozida
pod od opeka stavljenih na nož (bok). Na ovom podu se odmah izgrade kanali za
propuh, koji su visoki i široki jednu širinu opeke. Ovi se kanali pokriju odozgor
opekama ploštimice, tako da opeke budu jedna od druge razdaleko oko 15 mm.
Na taj način dobijemo neku vrst roštilja. Samo ognjište je dolje široko jednu dužinu
opeke, a visoko dvie i po širine opeke. Gornji dio širok je samo polovinu dužine
opeke, jer se u tome sloju izbaci opeka za polovinu širine s jedne i druge
strane ognjišta. Ognjište se pokrije opet na bok položenom opekom.- Razmak između
dva ognjišta iznosi dvie i po do tri dužine opeka. Prije nego što se ognjišta
pokriju, napune se dolje ugljenom u komadima od 5—15 kg, a gore sa sitnijim komadima.
Između ognjišta ostavlja se još jedan zatvoren kanal, u koji se opeke
slažu ukoso u većim razmacima. Ti se kanali izpune usitnjenim, ali ipak malo većim
ugljenom, nego što se stavlja među slojeve. Iznad ognjišta ne smiju se opeke
pregusto polagati, da bi se vatra mogla jednolično dalje širiti.


Slagač mora paziti da unaokolo peći, dakle sa vanjske strane, opeke budu pravilno
vezane barem za 2—3 duljine opeka i to tako, da smjer opeka u svakom sloju
stoji okomito na smjer opeka u sloju izpod sloja, koji se slaže. Dalje u unutrašnjosti
peći baca slagač jednu, dvie do četiri zajedno dobačene opeke odmah na
svoje mjesto u sloj i to uviek na nož. Peku li se i criepovi, moraju se složiti u sredini
peći. Peć se ne zida odjednom u cieloj površini nego postepeno po tri reda
opeka, najprije do prvog ognjišta, koliko se može doseći, pa onda do drugog. Poslije
toga se slagač penje na već ozidani dio peći i opet zida, dokle može doseći,
pa onda do vrha. Zidanje se dakle izvodi u terasama. Zato ne treba nikakvih
skela, nego samo pri završetku rada. Skele se naprave na taj način, da se izvade
po dvie opeke i na njihovo miesto stave grede, koje se klinovima ili kamenjem još
učvrste. Na te grede, koje strše iz zidova peći, polože se daske. Ako su pomagači
vješti, može okretan slagač pri povoljnom vremenu dnevno uzidati do 10.000 opeka
pa i više. Mora li se zidanje peći prekinuti, jer se je spustio mrak, ili ier prieti
kiša, onda se mora otvoreni dio dobro pokriti slamnatim pokrivačima. Onaj dio,
koii je do vrha već ozidan, već je raniie pri zidanju zaštićen gornjim dvostrukim
slojem oštećenih ali po mogućnosti već pečenih opeka, koje su gusto ploštimice složene
jedna do druge. Takve se oštećene, slabo pečene i pokisle ..... uviek unotrebliavaju
za pokrivanje peći i za ozidanje vanjskog diela peći (košuljica), koji se
onda sav obljepi židkom glinom.


Kada je sva peć već ozidana i obliepljena, onda se triešćem i grančicama podpali
ugljen. Prva 24 sata održava se slaba vatra, da se opeke posve osuše. To traje
tako dugo dok gusti dim i vodena para posve ne izčeznu. Onda se jakost vatre
postepeno pojačava. Pečenje se sastoji u vođenju vatre. Kada se je ugljen nakon
jedno tri sata u ognjištima dobro razpalio, moraju se ognjišta zazidati, ostavlja se
samo jedan dali otvor od 50 cm2. Vatra se onda već sama postepeno širi, ali
treba paziti, da vjetar ne udari na jednu stranu peći i tako omete pravilan propuh.
Pomoći se može opet slamnatim pokrivačima, jer se njima može peć zaštititi od
udaraca vjetra. Može se dogoditi, da se vatra ne širi jednolično, onda se na smjer
vjetra može uticati samo zazidanjem ili otvaranjem ognjišta kao i djelomičnim odvaljivanjem
gline, kojom je peć obliepljena, jer se na tai način smanjuje ili povećava
propuh u željenim pravcima. Od nepravilnog vođenja vatre ostaju opeke ili
nedovoljno pečene . se u velikoj žezi stope, kadkada i u veoma velikoj količini. Za.
8—10 dana je opeka pečena. To se razpoznaie po tome. što je vatra došla do vrha
peći. Tada se gornji sloj pokrije do 50 cm debelom naslagom zemlje, a peć ostavi,
da se polako ohladi. Mora se paziti, da ne dođe do propuha, jer inače znadu opeke
izpucati. Poslije 10—14 dana su se opeke ohladile pa se mogu iz peći vaditi. U manjim
pećima, koje se zagrijavaju drvetom, i u koiima treba neprekidno održavati
jak plamen, izpeče se opeka već za 3—6 dana, a ohladi za 4—6 dana. Opeke se vade
iz peći odozgor i po mogućnosti se odmah tovare u kola. Radnik na peći dobacuje
radniku na kolima opeke, koji ih brzo u njima slaže. Ako su opeke još vrele ili ako
su kola daleko, spuštaju se opeke niz drveni žlieb. Radnik na kolima mora svaku
opeku rukama dočekati i brzo je složiti, jer kad bi se dvie opeke dolie u žliebu sastale,
razmrskale bi se. Prilikom tovarenja se opeke odmah i broje. Inače se opeke
broje na slagalištu ili u peći po srednjem sloju ođbivši od ukupnog broja broj
opeka, koje bi zauzele ognjište.


24