DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 22     <-- 22 -->        PDF

\


Rad na poljskim ciglanama počinje obično na jesen. Kad se


odmjerio prostor rada i skinuo gornji sloj zemlje, pristupa se odmah odkopavanju


gline u prugama širokim 1,0 1,5 m. Nova se pruga ne načinje, dok odkopavanje na


predhodnoj nije posve dovršeno. Odkopava se odmah na cielu dubljinu, koja se


želi odkopati, da bi se gornji slojevi, koji su obično mastniji, mogli izmiešati sa


donjim postnijim slojevima. Pri odkopanju se odmah izbacuje kamenje i ostale


neželjene primjese. Sa odkopanom glinom postupa se, kako je već opisano.


Na proljeće, kad prestanu noćni mrazevi, priređuje se glina ili ilovača za prav


ljenje opeka. Opeke se oblikuju na posebnim čvrstim stolovima. Ciela partija, koja


je zaposlena oko jednog stola, sastoji se od majstora, koji oblikuje opeke, od dvo


jice radnika (blatari), Koji priređuju glinu, jednoga, koji donosi priređenu glinu,


jednog pomoćnika i dvojice dječaka (zovu ih pićuii), koji odnose gotove opeke.


Kadkada se sastavljaju velike partije od deset ljudi, koji dvostruko više opeka


mogu napraviti od običnih partija od sedam ljudi. Taka se velika partija sastoji od


dvqjice majstora, koji oblikuju opeke, trojice radnika za priređivanje gline, dvojice


nosača priređene gline i od trojice dječaka, koji nose opeke i kalupe. Mjestimice rade


i žene radnika u partiji. One ili donose priređenu glinu majstorima, ili same naiz


mjence oblikuju opeke, a ujedno spremaju i hranu, vode cielo kućanstvo, održa


vaju čistoću na radnim prostorima, posipavaju ih pieskom i okreću opeke. Na taj


način radi onda ciela porodica prema svojim snagama.


Oblikovanje poljsKih opeka. Kada se je glina odnosno ilovača dovoljno prire


dila za obradu, što se obično obavlja na mjestima, gdje se odkopava, iznosi se na


leđima na drvenim nosilima i baca na sto za oblikovanje opeka. Da se nošenje


olakša, podmeću se pod nosila slamnati jastuci. Stol za oblikovanje opeka je kva


dratičan, dug i širok po 1,5 m, čvrsto građen, ali ne pretežak, jer se po radnim pru


gama mora premještati, kako rad napreduje, sve po 4—6 m, da dječaci, koji raz


nose opeke, ne moraju daleko trčati.Na jedan ugao stola prišarafi se ili prikuje 2mm


debela limena četvrtasta ploča od 45 cm dužine i širine, tako da glave šarafa od


nosno klinaca ostaju udubljene. Ta se ploča prikiva na sto zato, da se sto ne izdere,


jer se po njoj neprestano kalupi vuku.


Kalupi se izrađuju od 6mm debelog željeznog lima sa dvie ručke na užim stra


nama. Zbog stezanja gline u pećima mora moraju se kalupi izraditi uviek veći od


željeznih opeka. Zato se pokusa radi napravi jedna opeka. Njene dimenzije izmjere


se u riepečenom stanju. Kada se opeka izpeče, mjeri se ponovno, da se zna, za ko


liko se milimetara mora napraviti veći kalup. Kako smo već ranije izložili, ovisi ste


zanje o vrsti gline, te se zato bez gornjega pokusa ne može ni reći, za koliko mora


kalup biti veći. Samo primjera radi navodi se, da je za izvjestnu glinu sa 74 sadržaja


pieska stezanje opeka od 250 mm iznosilo 31 mm, ´/* sadržaja pieska 33 mm, a sa


7« pieska 37 mm. Za te vrste glina morala se je dužina opeka od 250 mm povećati u


prvom slučaju za 31 mm, u drugom za 33 mm, a u trećem za 37 mm. Širina i deb


ljina srazmjerno tim veličinama. Može se uzeti, da se opeke stežu za 1/7—1/10 u


svakom smjeru.


Kalupi mogu biti izrađeni i od drveta, pa se tada skuju od 20 mm debelih buko


vih kruškovih ili jabukovih daščica. Drveni kalupi nisu dakako tako trajni kao že


ljezni, pa se zato upotrebljavaju obično željezni kalupi i za poljske opeke, ako će se


kroz više godina raditi na jednom te istom mjestu. Inače se željezni kalupi radije


upotrebljavaju, kada se radi sa pieskom, a drveni, kada se radi sa vodom. Kalupi


mogu biti i dvostruki, tako da se odmah dvie opeke mogu oblikovati. Uz svaki ka


lup spada i drvena podloga, koja je za jedno 15 mm unaokolo veća od samog ka


lupa. Sa donje strane podloge nalaze se dvie prečke. Svaki sto radi sa dva ili sa tri


kalupa prema tome, koliko ima dječaka za nošenje opeka. Kalupi mogu biti i san


dučići bez posebne podloge, dakle dolje zatvoreni.


Sa oblikovanjem počinje se uviek na onoj strani, koja je najviše udaljena od


mjesta, gdje se glina odkopava i priređuje. Da bi se sa radom moglo nesmetano po


četi, i da ovaj dalje glatko teče, namjeste nosači gline stol, a dječaci, koji nose go


tove opeke, donesu škaf (puljarica) pun vode i odignu ga na klupicu pokraj stola.


U međuvremenu posipava majstor radnu prugu pieskom ili prašinom od opeka,


koja se uviek nađe, kad se opeke peku u poljskim pećima, služeći se pri tome širo


kim drvenim motikama.


Kada je sve to´učinjeno, donese se na nosilima glina i baci na stol, a majstor


skvasi ruke u škafu i zahvati objema rukama toliko gline, koliko će mu trebati za


jednu odnosno za dvie opeke. Zatim je provalja na mokrom stolu i ubaci u kalup,


20