DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 18     <-- 18 -->        PDF

gornji sloj zemlje, kao i slojevi šljunka i kamena izpod nje, dok se ne dođe do upotrebljive
gline, laj se materijal mora ukloniti, da se s jedne strane ne mieša sa čistom
sirovinom, a s druge .strane, da se ne pokriju ona mjesta, koja će se prije ili
kasnije izkorišćavati. Ako se glina vadi sa koje oranice ili livade, koja se kada se
glina izkoristi, po ugovoru opet mora vratiti poljopriradnoj obradi, što se često
događa osobito kod iznajmljenih zemljišta, treba uklanjanju nepotrebnog materijala
posvetiti osobitu pažnju. U takvim slučajevima moraju se najgornji slojevi
zemlje posebno odvojiti od ostalog materijala, da ne dođe do većih, potežkoća odnosno
do većih troškova, jer se odkopane rupe moraju najprije zatrpati šljunkom
i pieskom a onda najgornjim slojem zemlje, bamo odkopavanje vrši se u zatavancima
(terasama) odozgo dolje, odnosno sa strane, ako su slojevi gline sa strane
lako pristupačni kao na pr. u dubokim vododerima ili na strmim stranama. Visina
zatavanaka je ovisna o čvrstoći naslaga, ali se širina mora odnositi prema visini
kao 3 : 1. Podkopavanje naslaga je samo iznimno dozvoljeno, ako je glina veoma
čvrsta ili kada je smrznuta, a i to samo pod strogim nadzorom. Dubina podkopavanja
ne smije biti veća od 50 cm, a visina sloja, koji se smije odvaliti, do 1,50 m.
Za vrieme odvaljivanja gline na ovaj način ne smiju se radnici u blizini zadržavati.
Podkopavanje naslaga, koje se same sobom odronjavaju, je zabranjeno kao i
uobće svako podkopavanje naslaga bez posebnog nadzora.


Površinsko odkopavanje može se vršiti i u većim kvadratičnim rupama, koje
se, kada se sva glina izvadi, zatrpavaju gornjim neupotrebljivim slojevima izvađenim
iz susjedne rupe. Na ovaj se način mogu odkopavati gline samo onda, ako
se slojevi ne odronjavaju.


Kod podzemnog odkopavanja izkopaju se najprije rupe kroz gornje slojeve do
naslaga gline. Iz tih rupa se onda vadi glina, dok se gornji slojevi drže. Kod ovog
načina izkopavanja ne izkorišćuje se sva gUna, zato se tako odkopavanje smatra
odorom (plačkanjemj glinenih naslaga. Mnogo je povoljnije podzemno izkorišćavanje
u komorama, koje se izkopaju polazeći od okomitih jama u cieloj visini
naslage gline. Ove se komore, gdje je najpotrebnije, podzidaju drvetom. Kada
se komora izkoristi, izvadi se drvena građa, tako da se gornji neupotrebljivi slojevi
sruše i opet zatrpaju komore. Mjestimice se glina vadi i izpod vode bagerovanjem.
U novije vrieme bageruje se u velikim tvornicama sve više i više i površinski
posebnim strojevima, koji ukoso odsiecaju glinu u jednoj ravnini. Ovaj se način
upotrebljava ondje, gdje dnevno treba ogromnih količina glina za preradbu i
gdje su naslage prilično istog sastava.


Voda, koja se skupi u jamama i jarcima nastalim odkopavanjem gline, mora
se odvesti površinom u prokopima, ako je to ikako moguće, ili kroz šljunkovite i
pjeskovite naslage izpod naslaga gline, koje treba predhodno probiti. Ako ni to
nije moguće, treba vodu izcrpsti posudama ili pumpama. Za male količine vode,
koju ne treba visoko dizati, upotrebljava se obična limena pumpa, koja se sastoji
od 3—6 m duge i 10 cm široke cievi od bieloga lima. Donji ventil od kože nalazi se
na drvenoj cievi, koja je utisnuta u limenu ciev. Dno drvene cievi je zatvoreno, ali
je dolje ciev na više mjesta uzbušena, da bi voda mogla prodirati u nju. U limenoj
cievi nalazi se drugi ventil, koji se sastoji od kožnatog lievka. Ovaj je malim remenjem
pričvršćen za drvenu motku, koju jedan ili dvojica radnika izvlače i spuštaju.
Na gornjoj strani limene cievi nalazi se otvor, kroz koji voda odtiče. Pumpa
se koso položi u vodu i na zgodan način učvrsti. Ova je naprava veoma jednostavna,
jeftina, a dva radnika mogu njom u minuti dignuti 0,09 m3 (90 1) vode 3 m visoko.
Kod većih količina vode mora se pribjeći raznim drugim jačim pumpama sa
većim učinkom.


Odkopana glina iznosi se u košarama ili još bolje tačkama, koje se potiskuju
po mogućnosti po cjelici. Na ravnom i popločanom tlu odprema se glina i dvokolicama.
Treba li veće količine gline prevesti na veće udaljenosti, moraju se izgraditi
koturače ili veleobrtne željeznice sa kolosjekom od 45—76 cm. Trukovi su na razne
načine sagrađeni, da se olakša iztovaranje, obično se grade tako, da se gornji dio
kola sa glinom može izvrnuti. Kod većih pogona upotrebljavaju se, ako to prilike
zahtievaju, i žičane željeznice. Nije potrebno upustiti se na ovom mjestu u potanje
opisivanje ovih prevoznih sredstava, jer su uglavnom ista kao ona za izvoz drveta
iz šume, samo što su prilagođena drugom materijalu t. j . glini.


Priređivanje glina za proizvodnju opeka. Glina, kad se izvadi iz zemlje, veoma
je nejednolične smjese te nije još prikladna za izradu čvrstih i trajnih opeka, nego
se u tu svrhu- mora najprije prirediti. Kad bi se odkopana glina samo izmiešala vo


16