DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 17     <-- 17 -->        PDF

da se sposobnost tih glina i njihova vriednost što bolje izkoristi i što bolje unovči.
Mogu se napokon prilike tako razvijati, da one ne samo dozvoljavaju, da se napusti
dosadanje primitivno izkorišćavanje za podmirenje samo malih mjestnih potreba,
nego da svom silom traže, da se pređe na racionalno izkorišćavanje na veliko
u suvremeno izgrađenim pećima. Takvo izkorišćavanje mogu tražiti količina i
kakvoća sirovina, povoljan i zgodan način izkorišćavanja i prerađivanja, velikatrajnija potreba tržišta, veoma povoljne prevozne prilike i t. d. A sve to u krajnoj
tačci dovodi do povećanja prihoda od jednog dosada posve zanemarenog šumskog
paužitka. Eto iz ovih razloga obrađen je uvodni dio obširnije, nego što zahtieva
sama građa ovoga članka.


IZRAĐIVANJE OPEKA


Uslovi za proizvodnju opeka. Za proizvodnju opeka potrebna je prije svega
dovoljna količina gline, koja se bez velikih potezkoća može odkopavati. Glina mora
na svim mjestima biti jednolična osobito onda, kada se žele proizvoditi i finiji
proizvodi. Ud velike je važnosti znati i to, da su pojedini slojevi gnna u nalazištu ta
.. prirode, da se zgodno mogu miešati, odnosno da se pojedini slojevi mogu izko
ristiti posebno za finije proizvode.


Veoma važnu ulogu u proizvodnji opeka, kako smo već spomenuli, igra piesak.
Istina, ima i takvih glina, koje po svojoj prirodi ne iziskuju dodavanje pieska,
a ima i nalazišta, gdje se mješanjem glina iz raznih slojeva dobija prava smjesa,
ali ipak je piesak kod svake proizvodnje opeka potreban. Kakvoća pieska mora
dakaKo da odgovara za proizvodnju opeka, a i mjesto, odakle će se piesak dobivati,
mora zgodno ležati. Riectko će se dogoditi, da se potrebna količina odgovarajućeg
pieska ne bi mogla naći u blizini. Samo u krajnjim slučajevima će se morati pribjeći
drobljenju kamenja. Ako se piesak ne bi mogao naći u blizini, ili ako bi bio
skup zbog tezke dobave, treba dvostruko brižljivi je prosuditi, da li se uobće pristupi
na tom mjestu veleobrtnoj proizvodnji opeka.


Još je važnija dovoljna količina vode izuzevši slučaj, da se opeka uobće proizvodi
samo suhim putem, što je danas još prilično riedko. Pomanjkanje vode može
cielu proizvodnju opeka dovesti u pitanje. Treba samo uzeti u obzir, da jedna
opeka samo pri sušenju do zračno suhog stanja izgubi oko 1 lit. vode. A kamo još
dnevna potrošnja vode za kotlove i za razne druge svrhe. Potreba vode ovisna je o
vlažnosti gline i o načinu prerade. Obično se uzima, da je za 1000 opeka potrebno
200—500 lit. vode. Ako se gline moraju izapirati, treba dva pa i tri puta više vode,
nego što ima gline.


Od velike je važnosti laka i jeftina dobava ogrjeva (drveta ili ugljena) u dovoljnoj
količini.


Kada su svi ovi uslovi temeljito proučeni, onda se sva pažnja mora obratiti izboru
dobrih strojeva i odgovarajućih peći, ukoliko se ne radi o proizvodnji opeka u
poljskim pećima, a napokon na samu izgradnju ciglane kao i na promet izrađenih
proizvoda. Za izgradnju svih potrebnih zgrada odlučan je položaj zemljišta. Izbjegavati
treba osobito uleknuta mjesta, jer su vlažnija. O položaju zemljišta ovisi i
međusobni položaj pojedinih zgrada kao i njihov položaj prema cestama, željeznici
ili kakvom vodenom putu. U poduzećima sa malom proizvodnjom opeka, izrađuju
se opeke obično rukom. Ona imaju može biti po koji stroj za prerađivanje
gline, po koju peć i obične šupe za spremanje opeka. Sve veće ciglane grade se danas
sa strojevima u obliku tvornice. Peć, sušiona i strojevi sve se po mogućnosti
nalazi u jednoj zgradi, koja ne zahtieva veliki prostor uzporedivši ga sa ranijim
prostranim sušionama. Samo je veličina skladišta za sirovine morala ostati ista
kao i prije.


Za dobru prođu opeka neprocienjiva je blizina kakvog grada, koji se naglo razvija,
kao i, kako je već rečeno, dobra prometna veza sa mjestima potrebe, dakle
dobre ceste, željeznice, a najbolji je povoljan vodeni put, jer je najjeftiniji. Ako
prođe nema, pa ako je još i podvoz za opeke i za ugljen skup, onda je svakako podizanje
tvornice riskantan posao. Od navedenih smjernica za izbor mjesta može se
donekle odstupiti samo onda, ako na razpolaganju stoji bolji materijal za proizvodnju
finijih proizvoda, jer finiji proizvodi podnose i mnogo veće troškove podvoza.


Odkopavanje glina može se vršiti površinski, ili na čisti rudarski način, kada
se radi o plemenitijim vrstama glina i kada se pri izkoriscavanju kamenog ugljena
kao balast vadi i glina. Pri površinskom odkopavanju mora se najprije odstraniti


15